ส่ิงที่เรียนรู้จากพระธรรมดาเนียล คือ เป็นคนของพระเจ้าในอาณาจักรของพระเจ้า ดีกว่าเป็นทาส หรือเป็นเชลยของส่ิง อื่นๆ ที่ไม่ใช่พระเจ้า

เมื่อท่านศึกษาเฝ้าเดี่ยวพระธรรมดาเนียลแล้ว กลับใจใหม่ในการอธิษฐานเพื่อประชากรของพระเจ้าอย่างจริงจัง ให้ดำเนินชีวิตเป็นประชากรของพระเจ้า ในอาณาจักรของพระเจ้า

คำอธิษฐานของดาเนียลเพื่อชนชาติของท่าน

1ในปีที่หนึ่งแห่งรัชกาลดาริอัส โอรสกษัตริย์อาหสุเอรัส คนมีเดียโดยกำเนิด ผู้ได้เป็นกษัตริย์เหนืออาณาจักรของคนเคลเดีย 2ในปีที่หนึ่งแห่งรัชกาลของท่าน ข้าพเจ้าดาเนียล ได้ดูในหนังสือพบจำนวนปี ซึ่งตามพระวจนะของพระยาห์เวห์ที่ทรงมีถึงเยเรมีย์ผู้เผยพระวจนะ จะต้องผ่านพ้นไปก่อนสิ้นวันกรุงเยรูซาเล็มร้างเปล่าคือจำนวน 70 ปี 3แล้วข้าพเจ้าก็หันหน้าไปหาพระเจ้าองค์เจ้านาย แสวงหาด้วยการอธิษฐานและการวิงวอน ทั้งด้วยการอดอาหาร และนุ่งห่มผ้ากระสอบและนั่งบนขี้เถ้า 4ข้าพเจ้าได้อธิษฐานต่อพระยาห์เวห์พระเจ้าของข้าพเจ้า และสารภาพว่า “ข้าแต่องค์เจ้านาย พระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งและน่าเกรงขาม ผู้ทรงรักษาพันธสัญญาและความรักมั่นคงต่อผู้ที่รักพระองค์และปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระองค์ 5ข้าพระองค์ทั้งหลายได้ทำบาป และได้ทำผิด ได้ก่อการอธรรมและการกบฏ ได้หันจากพระบัญญัติและกฎหมายของพระองค์ 6ข้าพระองค์ไม่ได้ฟังบรรดาผู้เผยพระวจนะผู้รับใช้ของพระองค์ ผู้กล่าวในพระนามของพระองค์ต่อบรรดากษัตริย์ของข้าพระองค์ทั้งหลาย ทั้งต่อบรรดาผู้นำและบรรพบุรุษของข้าพระองค์ รวมทั้งประชาชนทุกคนของแผ่นดิน 7ข้าแต่องค์เจ้านาย ความชอบธรรมเป็นของพระองค์ แต่ความอับอายควรแก่พวกข้าพระองค์จนถึงทุกวันนี้ คือควรแก่คนยูดาห์ ชาวกรุงเยรูซาเล็ม และคนอิสราเอลทั้งหมด ทั้งผู้อยู่ใกล้และอยู่ไกลออกไป ในแผ่นดินทั้งหลายซึ่งพระองค์ทรงขับไล่พวกเขาไปนั้น เพราะพวกเขาได้ทรยศต่อพระองค์ 8ข้าแต่พระยาห์เวห์ ความอับอายควรแก่ข้าพระองค์ทั้งหลาย แก่พระราชา เจ้านาย และบรรพบุรุษของพวกข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์ทั้งหลายได้ทำบาปต่อพระองค์ 9พระกรุณาและการอภัยโทษเป็นขององค์เจ้านายพระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลาย เพราะว่าพวกข้าพระองค์ได้กบฏต่อพระองค์ 10และไม่เชื่อฟังพระยาห์เวห์พระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายที่ให้ทำตามธรรมบัญญัติของพระองค์ ซึ่งทรงตั้งไว้ต่อหน้าข้าพระองค์ทั้งหลาย ผ่านบรรดาผู้เผยพระวจนะผู้รับใช้ของพระองค์ 11อิสราเอลทั้งชาติได้ทำผิดต่อธรรมบัญญัติของพระองค์และได้หันไปเสีย ไม่เชื่อฟังพระองค์ ดังนั้นคำสาปแช่งและคำปฏิญาณซึ่งจารึกไว้ในธรรมบัญญัติของโมเสสผู้รับใช้ของพระเจ้า จึงเทลงเหนือข้าพระองค์ทั้งหลาย เพราะพวกข้าพระองค์ได้ทำบาปต่อพระองค์ 12พระองค์ได้ทรงยืนยันถ้อยคำของพระองค์ ซึ่งพระองค์ตรัสกล่าวโทษข้าพระองค์ทั้งหลาย และกล่าวโทษผู้ซึ่งปกครองพวกข้าพระองค์ โดยนำวิบัติอย่างใหญ่หลวงมาเหนือข้าพระองค์ทั้งหลาย ซึ่งภายใต้สวรรค์ทั้งสิ้น ไม่มีสิ่งใดที่ได้ทำเหมือนที่ได้ทำแก่เยรูซาเล็ม 13ดังที่ได้จารึกไว้ในธรรมบัญญัติของโมเสสแล้ว วิบัติทั้งสิ้นก็ได้ตกอยู่เหนือข้าพระองค์ทั้งหลายแล้ว แต่พวกข้าพระองค์ยังไม่ได้ทูลวิงวอนขอพระกรุณาจากพระยาห์เวห์พระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลาย ด้วยการหันจากความผิดของข้าพระองค์ทั้งหลาย หรือใส่ใจในความจริงของพระองค์ 14เพราะฉะนั้นพระยาห์เวห์ทรงเตรียมความวิบัติไว้พร้อม และได้ทรงนำมาเหนือข้าพระองค์ทั้งหลาย เพราะพระยาห์เวห์พระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายทรงเป็นผู้ชอบธรรมในพระราชกิจทั้งสิ้นซึ่งพระองค์ได้ทรงทำ และพวกข้าพระองค์ไม่ได้เชื่อฟังพระองค์ 15ข้าแต่องค์เจ้านายพระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลาย ผู้ทรงนำชนชาติของพระองค์ออกจากแผ่นดินอียิปต์ด้วยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ และได้ทำให้พระนามเลื่องลือมาจนทุกวันนี้ ข้าพระองค์ทั้งหลายได้ทำบาปและทำความอธรรม 16ข้าแต่องค์เจ้านาย ตามการกระทำอันชอบธรรมทั้งสิ้นของพระองค์ ขอให้ความกริ้วและพระพิโรธของพระองค์หันกลับจากเยรูซาเล็มนครของพระองค์ ภูเขาบริสุทธิ์ของพระองค์ เพราะบาปของข้าพระองค์ทั้งหลาย และความผิดของบรรพบุรุษของข้าพระองค์ทั้งหลาย เยรูซาเล็มและประชากรของพระองค์จึงกลายเป็นที่เยาะเย้ยในชนชาติทั้งสิ้นที่อยู่รอบข้าง 17ฉะนั้น ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลาย ขอพระองค์ทรงสดับคำอธิษฐานของผู้รับใช้ของพระองค์และคำวิงวอนของเขา ข้าแต่องค์เจ้านาย เพื่อเห็นแก่พระองค์ ขอพระพักตร์ของพระองค์ทอแสงเหนือสถานนมัสการของพระองค์ซึ่งร้างเปล่านั้น 18ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอเงี่ยพระกรรณสดับ ขอลืมพระเนตรดูความร้างเปล่าของข้าพระองค์ทั้งหลาย ทั้งนครซึ่งมีชื่อตามพระนามของพระองค์ เพราะว่าข้าพระองค์ทั้งหลายไม่ได้ถวายคำวิงวอนต่อพระองค์ ด้วยอ้างความชอบธรรมของข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นเหตุ แต่ได้อ้างพระกรุณายิ่งใหญ่ของพระองค์ 19ข้าแต่องค์เจ้านาย ขอทรงฟัง ข้าแต่องค์เจ้านาย ขอทรงให้อภัย ข้าแต่องค์เจ้านาย ขอใส่พระทัยและทรงจัดการ ขออย่าทรงเนิ่นช้าเลยเพื่อเห็นแก่พระนามของพระองค์ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ เพราะว่านครของพระองค์ และประชากรของพระองค์ก็มีชื่อตามพระนามของพระองค์”

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011 สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

A : Attitude

เราได้รับความรู้ใหม่ๆ หรือเราได้รับทัศนคติใหม่ๆ จากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่อ่านเรื่องอะไรบ้าง?

เราสามารถทบทวนถึงชีวิตของเราผ่านประชากรของพระเจ้า โดยเรียนรู้ผ่านคำอธิษฐานของดาเนียลในฐานะผู้นำของพระเจ้า เขาได้อธิษฐานเพื่อพี่น้องของเขา เขาได้ทบทวนถึงพระลักษณะของพระเจ้า และราชกิจของพระเจ้า ที่มีต่อประชากรของพระองค์ คือ อิสราเอล

เขาได้สารภาพบาปผิด สำรวจความบาปผิด ยอมรับความผิดบาปที่ได้ทำ ยินดีรับผลของความบาป แต่เขากลับมาหาพระเจ้า ร้องทูลขอการยกโทษจากพระเจ้า ขอพระเมตตา ขอให้ทรงกรุณา ขอให้ทรงช่วยเหลือจากความทุกข์ยาก

ก่อนอิสราเอลเป็นเชลย พระเจ้ามีการเตือนให้กลับใจล่วงหน้า แม้ว่าในขณะที่เป็นเชลยอยู่ พระเจ้าก็ให้ความหวังในการปลดปล่อยพวกเขาให้เป็นอิสระอีกครั้งตามเวลาที่พระเจ้ากำหนด

แต่เงื่อนไขอยู่ที่การกลับใจใหม่จากการทำบาปผิดของพวกเขากับพระเจ้า ด้วยการไม่เชื่อฟัง ไม่ทำตามพระบัญญัติของพระเจ้า ที่ให้อิสราเอลนมัสการพระเจ้าเพียงองค์เดียว อยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรพระเจ้า เมื่อพวกเขาปฎิเสธเขาจึงต้องอยู่ภายใต้การปกครองของมนุษย์ ไม่ใช่พระเจ้า อยู่ภายใต้อาณาจักรอื่นที่ไม่ใช่อณาจักรของพระเจ้า ด้วยความทุกข์ทรมาน

การร้องขอจากพระเจ้า การอธิษฐานด้วยการกลับใจใหม่ กลับมาหาพระเจ้าจึงเป็นหนทางแห่งการหลุดพ้นจากการเป็นทาส การเป็นเชลย การทุกข์ทรมานได้

C : Christ in focus

เรามองเห็นพระเยซูเป็นใคร พระองค์ทำอะไรบ้าง ผ่านพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่เราอ่านอย่างไรบ้าง?

พระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดสำหรับคนบาปที่ร้องทูลขอจากพระองค์ด้วยความเชื่อ ด้วยการถ่อมตัวลง ด้วยการกลับใจใหม่จากบาป ด้วยการตระหนักว่าพระเยซูเป็นใคร เขาจะได้รับความกรุณาจากพระเจ้า พระองค์ยกโทษบาปผิดทั้งสิ้นให้

T : Transformation

เราต้องการให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในด้านใดบ้าง?

สำรวจชีวิตให้ถูกต้องต่อพระเจ้า รักษาจิตสำนึกชอบของตนเอง ไม่ทำบาปกับพระเจ้า สารภาพบาปกับพระเจ้าอยู่เสมอๆ ถ่อมใจกลับพระเจ้า กลับใจใหม่เสมอ ๆ อธิษฐานเผื่อพี่น้อง เผื่อคริสตจักร และเพื่อตัวเองจะดำเนินชีวิตที่ถูกต้องกับพระเจ้า เป็นที่โปรดปรานของพระเจ้า รับความเมตตา รับความกรุณา ให้ได้รับการช่วยเหลือ ได้รับการอวยพร

เป็นคนของพระเจ้าในอาณาจักรของพระเจ้า ดีกว่าเป็นทาส หรือเป็นเชลยของส่ิง อื่นๆ ที่ไม่ใช่พระเจ้า

S : Serve

เราจะดำเนินชีวิตเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และต่อพระเจ้าได้อย่างไรบ้าง?

รับใช้ด้วยการวิงวอนกับพระเจ้า เพื่อพี่น้อง โดยการอธิษฐานเผื่อพี่น้อง อธิษฐานเผื่อประชากรของพระเจ้า ให้ไม่ทำบาปผิดกับพระเจ้า กลับใจใหม่กับพระเจ้าอยู่เสมอ อธิษฐานขอให้พระเจ้า และอาณาจักรของพระเจ้าครอบครองในชีวิตผู้เชื่อ

ขอพระเจ้าอวยพร ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

บทความก่อนหน้านี้เฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. พระธรรมดาเนียล บทที่8:1-27
บทความถัดไปเฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. พระธรรมดาเนียล บทที่9:20-27

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่