ส่ิงที่เรียนรู้จากพระธรรมดาเนียล คือ ขอความเข้าใจให้พระเจ้าสำแดงเรื่องที่สำคัญ เรื่องที่จำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าจนวันสุดท้าย และดำเนินชีวิตตามที่พระเจ้าได้กำหนดไว้ เพื่อเราจะรับการอวยพรในวันสุดท้าย ไม่ใช่การถูกพิพากษาในกาลอวสาน

เมื่อท่านศึกษาเฝ้าเดี่ยวพระธรรมดาเนียลแล้ว รักษาชีวิตของตนเองให้อยู่ในทางของพระเจ้า ในการนมัสการพระเจ้า ช่วยเหลือผู้อื่นให้เข้าใจความจริงเรื่องกาลอวสานที่พระเจ้ากำหนด เพื่อจะไม่ต้องถูกทำลาย ไม่ถูกพิพากษาในวันสุดท้าย

นิมิตเรื่องแกะผู้และแพะผู้

1ในปีที่สามแห่งรัชกาลกษัตริย์เบลชัสซาร์ มีนิมิตปรากฏแก่ข้าพเจ้าดาเนียล หลังจากนิมิตที่ปรากฏแก่ข้าพเจ้าครั้งแรกนั้น 2และในนิมิตนั้น ตามที่ข้าพเจ้าได้เห็น ปรากฏว่า ข้าพเจ้าอยู่ที่สุสาเมืองป้อม ซึ่งอยู่ในมณฑลเอลาม และข้าพเจ้าก็เห็นนิมิต ข้าพเจ้าอยู่ที่แม่น้ำอุลัย 3ข้าพเจ้าเงยหน้าดู และเห็นแกะผู้ตัวหนึ่งยืนอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำ มีเขาสองเขา เขาทั้งสองก็ยาว แต่ข้างหนึ่งยาวกว่าอีกข้างหนึ่ง และเขาที่ยาวนั้นงอกมาทีหลัง 4ข้าพเจ้าเห็นแกะผู้ตัวนั้นขวิดไปทางตะวันตก ทางเหนือ และทางใต้ ไม่มีสัตว์ตัวไหนสู้มันได้และไม่มีใครช่วยให้พ้นจากอำนาจของมันได้ มันทำตามใจชอบและก็พองตัวขึ้น

5เมื่อข้าพเจ้ากำลังตรึกตรองอยู่ มีแพะผู้ตัวหนึ่งมาจากทิศตะวันตก เหาะข้ามพื้นพิภพมา ไม่แตะต้องพื้นดินเลย และแพะนั้นมีเขาเด่นอยู่ในระหว่างตาของมันเขาหนึ่ง 6มันมาหาแกะผู้ที่มีเขาสองเขา ซึ่งข้าพเจ้าเห็นยืนอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำ มันวิ่งเข้าใส่แกะผู้ตัวนั้นด้วยความโกรธเกรี้ยว 7ข้าพเจ้าเห็นมันเข้ามาใกล้แกะผู้ มันโกรธและเข้าชนแกะผู้ ทำให้เขาทั้งสองของมันหักไปและแกะผู้ก็ไม่มีกำลังสู้มันได้ มันเหวี่ยงแกะผู้ลงที่ดินและเหยียบเสีย และไม่มีใครช่วยแกะผู้ให้พ้นอำนาจของมันได้ 8แล้วแพะผู้ก็พองตัวขึ้นอย่างมาก แต่เมื่อมันแข็งแรงเต็มที่ เขาใหญ่ของมันก็หัก มีเขาเด่นอีกสี่เขางอกขึ้นแทนที่ หันไปทางทิศลมทั้งสี่ของฟ้าสวรรค์

9และมีเขาเล็กๆ เขาหนึ่งงอกออกมาจากเขาหนึ่งในบรรดาเขาเหล่านี้ ซึ่งงอกขึ้นใหญ่โตเหลือเกินขยายไปทางใต้ ไปทางตะวันออก และไปยังแผ่นดินอันรุ่งโรจน์นั้น 10มันงอกขึ้นใหญ่โตถึงบริวารแห่งฟ้าสวรรค์ และเหวี่ยงบริวารคือดาวบางดวงลงมายังพื้นดิน แล้วเหยียบย่ำเสีย 11มันโตขึ้นอีกจนถึงเจ้านายแห่งบริวาร และเครื่องเผาบูชาเนืองนิตย์ก็ถูกชิงไปจากพระองค์ และสถานนมัสการของพระองค์ก็ถูกทำให้เสื่อม 12เนื่องจากการละเมิด บรรดาประชากรของพระองค์และเครื่องเผาบูชาเนืองนิตย์ก็ถูกยึด ความจริงก็ถูกเหวี่ยงลงพื้นดิน และเขานั้นก็เจริญขึ้นในกิจการของมัน 13แล้วข้าพเจ้าได้ยินผู้บริสุทธิ์ท่านหนึ่งพูดอยู่ ผู้บริสุทธิ์อีกท่านหนึ่งมาพูดกับท่านที่พูดอยู่นั้นว่า “นิมิตที่เกี่ยวกับเครื่องเผาบูชาเนืองนิตย์จะอยู่อีกนานเท่าไร ทั้งเรื่องการละเมิดที่ทำให้เกิดการร้างเปล่า และเรื่องการยกสถานนมัสการให้ไป และเรื่องบริวารที่ถูกเหยียบย่ำลง?” 14ท่านผู้นั้นตอบข้าพเจ้าว่า “อยู่นาน 2,300 เวลาเย็นและเวลาเช้า แล้วสถานนมัสการนั้นจะกลับสู่สภาพอันควร”

กาเบรียลอธิบายความหมายของนิมิต

15เมื่อข้าพเจ้าดาเนียลได้เห็นนิมิตนั้นแล้ว ข้าพเจ้าก็พยายามเข้าใจ และดูเถิด มีผู้หนึ่งเหมือนมนุษย์ยืนอยู่หน้าข้าพเจ้า 16และข้าพเจ้าได้ยินเสียงของชายคนหนึ่งจากกลางแม่น้ำอุลัย และเสียงนั้นร้องว่า “กาเบรียลเอ๋ย จงทำให้ชายคนนี้เข้าใจนิมิตนั้นเถิด” 17ดังนั้น ท่านจึงมาใกล้ที่ซึ่งข้าพเจ้ายืนอยู่ และเมื่อท่านมาแล้ว ข้าพเจ้าก็ตกใจซบหน้าลงถึงดิน แต่ท่านกล่าวแก่ข้าพเจ้าว่า “โอ มนุษย์เอ๋ย จงเข้าใจเถิดว่า นิมิตนั้นเป็นเรื่องของกาลอวสาน

18เมื่อท่านกำลังพูดอยู่กับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าก็ซบหน้าติดดินและสลบไป แต่ท่านแตะต้องข้าพเจ้า ให้ข้าพเจ้ายืนขึ้น 19ท่านกล่าวว่า “นี่แน่ะ ข้าพเจ้าจะทำให้ท่านทราบถึงสิ่งซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังในช่วงเวลาแห่งพระพิโรธ เพราะมันเกี่ยวกับวาระกำหนดแห่งอวสาน 20เรื่องแกะผู้มีสองเขาที่ท่านเห็นนั้นคือกษัตริย์ของคนมีเดียและคนเปอร์เซีย 21และแพะผู้คือกษัตริย์ของกรีก และเขาใหญ่ระหว่างนัยน์ตาคือกษัตริย์องค์แรก 22ส่วนเขาที่หัก และมีอีกสี่เขางอกขึ้นแทนนั้น คืออาณาจักรสี่อาณาจักรจะเกิดขึ้นจากชาตินั้น แต่จะมีอำนาจน้อยกว่าเขาแรกนั้น

23ตอนปลายรัชสมัยของเขาทั้งหลายนั้น

เมื่อผู้ละเมิดได้ทำความชั่วเต็มขนาดแล้ว

จะมีพระราชาพระพักตร์ดุร้ายองค์หนึ่งเกิดมา

ท่านชำนาญในการคิดกลอุบาย

24อำนาจของท่านจะใหญ่โตมาก

และท่านจะทำให้เกิดความพินาศอย่างน่ากลัว

ท่านก็เจริญขึ้นในงานที่ท่านทำ

ท่านจะทำลายคนที่มีกำลังมาก

และประชาชนของบรรดาผู้บริสุทธิ์

25ด้วยความฉลาดของท่านท่านจะทำให้การล่อลวงแพร่ขยายขึ้นด้วยน้ำมือของท่าน

ท่านจะคิดว่าตัวท่านเองนั้นยิ่งใหญ่

ท่านจะทำลายคนมากมายโดยไม่มีคำเตือนก่อน

แล้วจะลุกขึ้นต่อสู้กับจอมเจ้านาย

แต่ท่านจะต้องถูกหักทำลายไม่ใช่ด้วยมือมนุษย์

26นิมิตเรื่องเวลาเย็นและเวลาเช้าซึ่งบอกเล่านั้นเป็นความจริง แต่จงปิดบังนิมิตนั้นไว้ เพราะเป็นเรื่องของอีกหลายวันข้างหน้า”

27และข้าพเจ้าดาเนียลก็อ่อนเพลีย และนอนป่วยอยู่หลายวัน แล้วข้าพเจ้าก็ลุกขึ้น ไปปฏิบัติราชการของพระราชาต่อไป แต่ข้าพเจ้าไม่สบายใจเพราะนิมิตนั้น และไม่เข้าใจเรื่องราวเลย

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011 สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

A : Attitude

เราได้รับความรู้ใหม่ๆ หรือเราได้รับทัศนคติใหม่ๆ จากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่อ่านเรื่องอะไรบ้าง?

อำนาจใดๆและอณาจักรใดๆก็ไม่สามารถเอาชนะพระเจ้า หรือจะครอบครองอณาจักรของพระเจ้าได้ อณาจักรใดๆที่ต่อสู้กับพระเจ้าจะถูกหักและทำลายในที่สุด

พระเจ้าได้เปิดเผยเรื่องอณาจักรของพระเจ้าสำหรับคนของพระเจ้า แต่ปิดบังไว้สำหรับคนที่ไม่เชื่อ เพื่อผู้เชื่อจะได้รับกรรมสิทธิ์ครอบครองร่วมกับพระเจ้าในวาระกำหนดแห่งอวสาน แทนที่จะถูกพิพากษาลงโทษ ทำลายในวันกาลอวสาน

แต่เหตุการณ์ระหว่างทางที่ดำเนินไปสู่กาลอวสานนั้น ดูเหมือนว่าพระเจ้าจะได้รับการหมิ่นพระเกียรติหรือดูเหมือนพ่ายแพ้ต่ออำนาจฝ่ายโลก ดูเหมือนพระเจ้าไม่มีอำนาจเหนืออณาจักรฝ่ายโลก แต่พระเจ้าเปิดเผยว่าจะมีชัยชนะในที่สุดในกาลอวสาน และจะเป็นชัยชนะที่ยั่งยืนตลอดไป

C : Christ in focus

เรามองเห็นพระเยซูเป็นใคร พระองค์ทำอะไรบ้าง ผ่านพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่เราอ่านอย่างไรบ้าง?

พระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่ง เพื่อพิพากษาโลกนี้ รวมทั้งมารซาตานและสมุนของพวกมัน รวมถึงคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้าด้วยในวันสุดท้าย หรือกาลอวสาน หรือวาระกำหนดแห่งอวสาน

T : Transformation

เราต้องการให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในด้านใดบ้าง

ขอพระเจ้าให้เราเข้าใจเรื่องอณาจักรของพระเจ้า และการพิพากษาในวันสุดท้าย หรือวันแห่งกาลอวสาน เพื่อเราจะดำเนินชีวิตไม่ประมาท ไม่ทำให้พระเจ้าเสื่อมเกียรติ โดยการไปนมัสการสิ่งอื่นที่ไม่ใช่พระเจ้า ไม่ว่าสิ่งนั้นจะมาจากพระเจ้า เช่น นมัสการผู้นำ นมัสการคริสตจักร นมัสการการรับใช้พระเจ้า เพราะทำให้ผู้เชื่อไม่ได้นมัสการพระเจ้าที่แท้จริง

ระมัดระวังที่จะไม่ถูกล่อลวงและไปล่อลวงคนอื่นให้หลงไปจากทางของพระเจ้า หลงไปจากการนมัสการพระเจ้า เพราะปลายทางคือ การถูกทำลาย

S : Serve

เราจะดำเนินชีวิตเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และต่อพระเจ้าได้อย่างไรบ้าง?

รับใช้พระเจ้าด้วยชีวิตนมัสการพระเจ้า ยำเกรงพระเจ้า พึ่งพาพระเจ้าในการเปิดเผยสำแดงหนทางการดำเนินชีวิตในอณาจักรของพระเจ้า

บอกให้ผู้คนรับรู้ถึงเรื่องกาลอวสาน จะมีการพิพากษาสำหรับผู้ที่ต่อสู้กับพระเจ้า จะมีการลงโทษในกาลอวสาน

ขอพระเจ้าอวยพร ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

บทความก่อนหน้านี้เฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. พระธรรมดาเนียล บทที่7:1-28
บทความถัดไปเฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. พระธรรมดาเนียล บทที่9:1-19

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่