ส่ิงที่เรียนรู้จากพระธรรมดาเนียล คือ การดำเนินชีวิตที่พระเจ้าพอพระทัย ยำเกรงพระเจ้ามากกว่าสิ่งอื่นใด จะนำผลดีมาสู่ชีวิต

เมื่อท่านศึกษาเฝ้าเดี่ยวพระธรรมดาเนียลแล้ว ความเชื่อเราถูกสร้างจากความสัมพันธ์ที่รู้จักพระเจ้า เชื่อพระเจ้า วางใจพระเจ้า สิ่งเหล่ามาจากการที่พระเจ้ามีส่วนสำคัญในประสบการณ์ชีวิตของเรา โดยเฉพาะการมีชัยชนะเหนือเรื่องร้ายๆที่เข้ามาในชีวิตของเรา โดยพระเจ้า

การวางแผนเพื่อฟ้องดาเนียล

1ดาริอัสพอพระทัยแต่งตั้งอุปราช 120 คน เพื่อให้ปกครองทั่วราชอาณาจักร 2และทรงตั้งอภิรัฐมนตรี 3 คนอยู่เหนือพวกอุปราช ดาเนียลเป็นอภิรัฐมนตรีคนหนึ่ง ซึ่งจะรับรายงานจากอุปราช เพื่อกษัตริย์จะไม่ขาดประโยชน์ 3แล้วดาเนียลคนนี้ก็มีชื่อเสียงกว่าอภิรัฐมนตรีอื่นๆ และอุปราชทั้งหลาย เพราะวิญญาณเลิศสถิตกับท่าน และกษัตริย์ทรงมีแผนจะแต่งตั้งท่านให้ครอบครองราชอาณาจักรนั้นทั้งหมด 4อภิรัฐมนตรีและอุปราชทั้งหลายจึงหาเหตุฟ้องดาเนียลในเรื่องราชอาณาจักร แต่ก็หาความผิดไม่ได้ เพราะท่านเป็นคนซื่อสัตย์ จะหาความพลั้งพลาดหรือการทุจริตในท่านไม่ได้เลย 5คนเหล่านี้จึงพูดกันว่า “ไม่มีทางหาเหตุฟ้องดาเนียลได้ นอกจากเราจะหาเหตุในเรื่องธรรมบัญญัติแห่งพระเจ้าของเขา”

6แล้วอภิรัฐมนตรีและอุปราชเหล่านี้ได้พากันเข้าเฝ้าพระราชาทูลว่า “ข้าแต่พระราชาดาริอัส ขอทรงพระเจริญเป็นนิตย์ 7อภิรัฐมนตรีทุกท่านแห่งราชอาณาจักร ทั้งองคมนตรี อุปราช และผู้ว่าราชการมณฑลทั้งสิ้นได้ตกลงกันว่า พระราชาควรจะตรากฎหมายและออกคำประกาศว่า ในสามสิบวันนี้ ถ้ามีใครทูลขอต่อพระหรือมนุษย์นอกเหนือจากพระองค์ ข้าแต่พระราชา ก็ให้โยนคนนั้นลงในถ้ำสิงโต 8ข้าแต่พระราชา บัดนี้ ขอฝ่าพระบาททรงตราคำประกาศและลงพระนามในหนังสือสำคัญ เพื่อจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ตามกฎหมายของคนมีเดียและคนเปอร์เซีย ซึ่งจะแก้ไขไม่ได้เป็นอันขาด” 9เพราะฉะนั้น กษัตริย์ดาริอัสจึงลงพระนามในหนังสือสำคัญและในประกาศ

ดาเนียลในถ้ำสิงโต

10เมื่อดาเนียลทราบว่ากษัตริย์ลงพระนามในหนังสือสำคัญนั้นแล้ว ท่านก็กลับบ้าน ซึ่งมีหน้าต่างห้องชั้นบนเปิดตรงไปยังกรุงเยรูซาเล็ม และท่านก็คุกเข่าลงวันละ 3 ครั้ง อธิษฐานและขอบพระคุณพระเจ้าของท่านอย่างที่เคยทำเสมอ 11เมื่อพวกที่สมรู้ร่วมคิดพากันมาพบดาเนียลกำลังอธิษฐานและวิงวอนต่อพระเจ้าของท่าน 12เขาทั้งหลายก็ไปเข้าเฝ้า และทูลกษัตริย์เกี่ยวกับประกาศห้ามว่า “ข้าแต่พระราชา ฝ่าพระบาทได้ลงพระนามในหนังสือสำคัญฉบับหนึ่งไม่ใช่หรือว่า ถ้ามีใครทูลขอต่อพระหรือมนุษย์นอกเหนือจากพระองค์ ในสามสิบวันนี้ ข้าแต่พระราชา ก็ให้โยนคนนั้นลงในถ้ำสิงโต?” กษัตริย์ตรัสตอบว่า “เรื่องนั้นยังคงอยู่ ตามกฎหมายของคนมีเดียและคนเปอร์เซีย ซึ่งจะแก้ไขไม่ได้เป็นอันขาด” 13แล้วเขาจึงทูลต่อกษัตริย์ว่า “ดาเนียลผู้เป็นคนหนึ่งในพวกที่ถูกกวาดเป็นเชลยจากยูดาห์ ไม่ได้เชื่อฟังฝ่าพระบาท ข้าแต่พระราชา และไม่เชื่อฟังคำประกาศในหนังสือสำคัญซึ่งฝ่าพระบาทลงพระนามไว้ แต่ได้ทูลขอต่อพระของเขาวันละ 3 ครั้ง”

14เมื่อกษัตริย์ทรงสดับถ้อยคำเหล่านี้แล้ว ก็ทรงโทมนัสยิ่งนัก และตั้งพระทัยหาทางช่วยกู้ดาเนียล ทรงพยายามหาทางช่วยจนถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก 15แล้วคนเหล่านั้นที่สมรู้ร่วมคิดกันก็พากันมาเข้าเฝ้ากษัตริย์และทูลว่า “ข้าแต่พระราชา ขอฝ่าพระบาททรงทราบว่ากฎหมายของคนมีเดียและคนเปอร์เซียที่ประกาศห้ามก็ดี หรือ กฎหมายก็ดี ซึ่งพระราชาทรงประทับตราแล้วย่อมเปลี่ยนแปลงไม่ได้”

16แล้วกษัตริย์ทรงบัญชา ดาเนียลก็ถูกโยนในถ้ำสิงโต กษัตริย์ตรัสแก่ดาเนียลว่า “ขอพระเจ้าของท่านผู้ที่ท่านปรนนิบัติอยู่ตลอดมานั้น ทรงช่วยกู้ท่านเถิด” 17แล้วเขานำศิลาก้อนหนึ่งมาปิดปากถ้ำไว้ กษัตริย์ก็ทรงประทับตราของพระองค์ และตราของบรรดาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของพระองค์ เพื่อว่าจะไม่มีใครมาเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของดาเนียลได้ 18แล้วกษัตริย์ก็เสด็จกลับพระราชวัง ทรงอดอาหารตลอดคืนนั้น ไม่ให้นำสิ่งบันเทิงมาถวายพระองค์ และบรรทมไม่หลับ

ดาเนียลรอดชีวิตจากถ้ำสิงโต

19พอเช้าตรู่ กษัตริย์ก็ตื่นบรรทม รีบเสด็จไปยังถ้ำสิงโต 20เมื่อพระองค์เสด็จมาใกล้ถ้ำที่ดาเนียลอยู่ พระองค์ก็ตรัสเรียกดาเนียลด้วยเสียงโทมนัสว่า “โอ ดาเนียลผู้รับใช้ของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ พระเจ้าของท่านซึ่งท่านปรนนิบัติอยู่เนืองนิตย์นั้น ทรงสามารถช่วยกู้ท่านจากสิงโตได้แล้วหรือ?” 21แล้วดาเนียลทูลกษัตริย์ว่า “ข้าแต่พระราชา ขอทรงพระเจริญเป็นนิตย์ 22พระเจ้าของข้าพระบาททรงใช้ทูตสวรรค์มาปิดปากสิงโตไว้ มันไม่ได้ทำอันตรายแก่ข้าพระบาท เพราะพระองค์ทรงเห็นว่า ข้าพระบาทไร้ความผิดต่อพระพักตร์พระองค์ ข้าแต่พระราชา ข้าพระบาทไม่ได้ทำผิดประการใดต่อพระพักตร์ฝ่าพระบาทด้วย” 23ฝ่ายพระราชาก็ทรงโสมนัสยิ่งนัก และทรงบัญชาให้นำดาเนียลออกมาจากถ้ำ เขาจึงเอาดาเนียลออกจากถ้ำ ไม่ปรากฏว่ามีอันตรายอย่างใดที่ตัวท่านเลย เพราะท่านได้วางใจในพระเจ้าของท่าน 24แล้วกษัตริย์ทรงบัญชาให้นำคนเหล่านั้นที่ใส่ร้ายดาเนียลมาโยนทิ้งในถ้ำสิงโต ทั้งตัวเขา บุตรทั้งหลาย และภรรยาของพวกเขาด้วย ยังไม่ทันตกไปถึงพื้นถ้ำ พวกสิงโตก็ขย้ำพวกเขา และหักกระดูกของเขาทั้งหลายจนแหลก

25แล้วกษัตริย์ดาริอัสมีพระราชสาสน์ไปถึงชนทุกชาติทุกเผ่าทุกภาษาที่อาศัยอยู่ในพิภพทั้งสิ้นว่า “สันติสุขจงมีแก่ท่านทั้งหลายอย่างทวีคูณ 26เราออกกฤษฎีกาว่า ให้คนทั้งหลายในราชอาณาจักรทั้งหมดของเรากลัวและยำเกรงพระเจ้าของดาเนียล

เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่

ทรงดำรงอยู่เป็นนิตย์

ราชอาณาจักรของพระองค์จะไม่ถูกทำลาย

และการปกครองของพระองค์จะดำรงจนถึงที่สุด

27พระองค์ทรงช่วยกู้และช่วยให้พ้นภัย

พระองค์ทรงทำหมายสำคัญและการอัศจรรย์

ในฟ้าสวรรค์และบนพื้นพิภพ

พระองค์คือพระผู้ช่วยดาเนียลให้รอด

จากอำนาจของสิงโต”

28ดังนั้น ดาเนียลผู้นี้จึงได้เจริญก้าวหน้าในรัชสมัยของดาริอัส และในรัชสมัยของไซรัสชาวเปอร์เซีย

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011 สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

A : Attitude

เราได้รับความรู้ใหม่ๆ หรือเราได้รับทัศนคติใหม่ๆ จากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่อ่านเรื่องอะไรบ้าง?

คริสเตียนที่ดำเนินชีวิตกับพระเจ้าอย่างจริงจัง อาจมีทั้งคนที่ชอบและคนที่ไม่ชอบ คนที่ไม่ชอบก็หาทางข่มเหง กลั่นแกล้งทำลาย แต่อีกฝ่ายที่เป็นมิตรก็หาทางช่วยเหลือ เพราะพวกเขาเห็นพระเจ้าในชีวิตของคริสเตียน

ดังนั้นเราต้องดำเนินชีวิตกับพระเจ้าอย่างจริงจัง เพราะผลดีจะเกิดขึ้นในท้ายที่สุด เราจะได้รับการช่วยเหลือจากพระเจ้า เพราะคนที่มั่นคงในความเชื่อพระเจ้า พระเจ้าจะเป็นสวัสดิภาพของเขา คนทั้งหลายจะเป็นประจักษ์พยานพวกเขาจะเห็นพระเจ้าที่มองไม่เห็น ผ่านคนของพระเจ้าที่ดำเนินชีวิตกับพระเจ้าที่มองไม่เห็นด้วยความเชื่อ

C : Christ in focus

เรามองเห็นพระเยซูเป็นใคร พระองค์ทำอะไรบ้าง ผ่านพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่เราอ่านอย่างไรบ้าง?

เวลาที่พระเยซูคริสต์ถูกตรึงที่กางเขน สิ้นพระชนม์ ดูเหมือนว่าคนที่พระเจ้าใช้มานั้นล้มเหลวแล้ว ถูกข่มเหงจนตายแล้ว  ส่ิงนี้ทำให้สาวกของพระองค์หมดความหวังในทุกสิ่ง แต่พระเจ้าผู้ทำให้พระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตาย พระเยซูมีชัยชนะเหนือการข่มเหงแม้ตายไปแล้วกลับเป็นขึ้นมาอีก การเป็นขึ้นมาจากความตายนี้เองที่ทำให้พวกสาวกมีความหวังในพระสัญญาของพระเจ้าอีกครั้ง

พระเยซูคริสต์เป็นผลแรกจากการเป็นขึ้นมาจากความตาย และพวกเราทั้งหลายที่ได้เชื่อในพระเยซูคริสต์ จะเป็นขึ้นมาจากความตายเหมือนอย่างพระองค์ในวันที่พระเยซูเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่ง

T : Transformation

เราต้องการให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในด้านใดบ้าง

ไม่ว่าจะดำเนินชีวิตอย่างไร ก็มีทั้งคนชอบและไม่ชอบ แต่ถ้าดำเนินชีวิตให้พระเจ้าพอพระทัย ใครๆก็ไม่สามารถทำลาย ทำร้าย ทำอันตรายแก่คนของพระเจ้าได้

ให้ดำเนินชีวิตอย่างมั่นคงกับพระเจ้าวันต่อวัน เพราะถึงเวลาที่เจอความยากลำยาก สถาการณ์อันตราย ไม่ปลอดภัย เราจะมีความมั่นใจในพระเจ้าที่เราเชื่อ พระองค์จะทำให้เรามีชัยเหนือสถานการณ์เหล่านั้น

S : Serve

เราจะดำเนินชีวิตเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และต่อพระเจ้าได้อย่างไรบ้าง?

การรับใช้พระเจ้าที่คนทั้งหลายสัมผัสได้ รับรู้ได้ เห็นได้ มาจากชีวิตที่เรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่างมั่นคง แสดงออกเป็นการเอาชนะสถานการณ์ปัญหาต่างๆ ที่เรามีชัยชนะโดยคนทั้งหลายรู้ว่า พระเจ้าเป็นผู้ช่วยเหลือ แม้พวกเขาจะไม่เชื่อพระเจ้า แม้พวกเขาไม่เห็นพระเจ้า แต่เราทำให้เขารู้ว่าแท้จริงโลกนี้มีพระเจ้าองค์หนึ่ง ผ่านชีวิตของเรา

ขอพระเจ้าอวยพร ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

บทความก่อนหน้านี้เฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. พระธรรมดาเนียล บทที่5:1-31
บทความถัดไปเฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. พระธรรมดาเนียล บทที่7:1-28

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่