หน้าแรก เฝ้าเดี่ยวแบบตามพระธรรม พระธรรมผู้วินิจฉัย เฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. ผู้วินิจฉัย บทที่21:1-25(ตอนจบ)

เฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. ผู้วินิจฉัย บทที่21:1-25(ตอนจบ)

1431
0
ภาพจาก https://www.huffingtonpost.com/entry/trump-nominee-bible-constitution_us_59b004cbe4b0354e440e5379

ส่ิงที่เรียนรู้จากพระธรรมวินิจฉัย คือ ตั้งใจที่จะดำเนินชีวิตกับพระเจ้า อย่างคนที่รู้จักพระเจ้า มีชีวิตกับพระเจ้า ระมัดระวังที่จะไม่ทำตามความคิดเห็นของตนเองที่คิดว่าดี แต่ตั้งใจทำตามพระวจนะ ตั้งใจทำตามพระทัยพระเจ้าให้ถูกต้อง

เมื่อท่านศึกษาเฝ้าเดี่ยวพระธรรมผู้วินิจฉัยแล้ว ระมัดระวังเรื่องผลประโยชน์แห่งตน ที่ล้วนมาจากความคิดเห็นของตนที่คิดว่าดีทั้งสิ้น แต่พระเจ้าสนพระทัยสิ่งที่ถูกต้อง มากกว่าสิ่งที่ให้ผลประโยชน์

คนเบนยามินรอดพ้นจากการสูญพันธุ์

1คนอิสราเอลได้ปฏิญาณไว้ที่มิสปาห์ว่า “ไม่มีใครในพวกเรา จะให้บุตรหญิงของตนแต่งงานกับคนเบนยามิน” 2และประชาชนก็มาที่เบธเอล นั่งอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้าจนเวลาเย็น เขาทั้งหลายก็ส่งเสียงร้องไห้อย่างขมขื่น 3กล่าวว่า “โอ พระยาห์เวห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล ทำไมเหตุการณ์อย่างนี้จึงเกิดขึ้นในอิสราเอล คือที่วันนี้เผ่าหนึ่งจะขาดหายไปจากอิสราเอล?” 4เช้าวันต่อมาประชาชนก็ลุกขึ้นสร้างแท่นบูชาแท่นหนึ่งที่นั่นและถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวกับเครื่องศานติบูชา 5และคนอิสราเอลกล่าวว่า “คนใดในเผ่าอิสราเอลไม่ได้ขึ้นมาประชุมต่อพระยาห์เวห์?” เพราะเขาทั้งหลายได้ปฏิญาณไว้อย่างหนักแน่นเกี่ยวกับคนที่ไม่ได้มาเฝ้าพระยาห์เวห์ที่มิสปาห์ว่า “คนนั้นจะถูกประหารชีวิตแน่” 6แต่คนอิสราเอลสงสารเบนยามินน้องของตน กล่าวว่า “วันนี้เผ่าหนึ่งถูกตัดออกจากอิสราเอลเสียแล้ว 7เราจะทำอย่างไรเรื่องหาภรรยาให้คนที่ยังเหลืออยู่? เพราะเราได้ปฏิญาณในพระนามพระยาห์เวห์แล้ว ว่าเราจะไม่ยกบุตรหญิงของเราให้เป็นภรรยาของเขา”

8เขาทั้งหลายถามขึ้นว่า “คนใดในเผ่าอิสราเอลที่ไม่ได้ขึ้นมาเฝ้าพระยาห์เวห์ที่มิสปาห์?” นี่แน่ะ ไม่มีคนจากยาเบชกิเลอาดมาประชุมที่ค่ายเลยสักคนเดียว 9เพราะเมื่อเขานับประชาชนนั้น นี่แน่ะ ไม่มีชาวเมืองยาเบชกิเลอาดอยู่ที่นั่นเลย 10ดังนั้นชุมนุมชนจึงส่งทหารผู้กล้าหาญ 12,000 คน แล้วบัญชาพวกเขาว่า “จงไปฆ่าชาวยาเบชกิเลอาดเสียด้วยคมดาบทั้งผู้หญิงและเด็ก 11เจ้าทั้งหลายจงทำอย่างนี้คือ ผู้ชายทุกคนและผู้หญิงทุกคนที่ได้หลับนอนกับผู้ชายแล้ว จงทำลายพวกเขาถวายพระเจ้า” 12ในหมู่ชาวยาเบชกิเลอาดนั้นพวกเขาพบหญิงพรหมจารี 400 คนผู้ยังไม่ได้ร่วมหลับนอนกับผู้ชายเลย จึงได้พาหญิงเหล่านั้นมายังค่ายที่ชิโลห์ซึ่งอยู่ในแผ่นดินคานาอัน

13ชุมนุมชนทั้งหมดก็ส่งข่าวบอกคนเบนยามินซึ่งอยู่ที่ศิลาริมโมนว่า สงครามยุติแล้ว 14คนเบนยามินก็กลับมาในคราวนั้น แล้วคนอิสราเอลก็มอบผู้หญิงที่พวกเขาไว้ชีวิตในหมู่ผู้หญิงแห่งยาเบชกิเลอาดแก่คนเบนยามิน แต่ก็ไม่พอแก่กัน 15ประชาชนก็สงสารเบนยามิน เพราะว่าพระยาห์เวห์ทรงทำให้เกิดช่องว่างในเผ่าอิสราเอล

16พวกผู้ใหญ่ของชุมนุมชนนั้นจึงกล่าวว่า “เนื่องจากพวกผู้หญิงในเบนยามินถูกทำลายล้างจนสิ้น เราจะทำอย่างไรเรื่องหาภรรยาให้คนที่ยังเหลืออยู่?” 17เขาทั้งหลายกล่าวว่า “ต้องมีมรดกให้แก่คนเบนยามินที่รอดตาย เพื่อว่าคนเผ่าหนึ่งจะไม่ถูกลบออกจากอิสราเอล 18แต่เราจะยกบุตรหญิงของเราให้เป็นภรรยาเขาก็ไม่ได้” เพราะคนอิสราเอลได้ปฏิญาณไว้ว่า “ใครให้ผู้หญิงแก่เบนยามินเป็นภรรยาขอให้ถูกแช่งสาปเถิด” 19ดังนั้นพวกเขาจึงกล่าวว่า “นี่แน่ะ ทุกปีมีเทศกาลเลี้ยงถวายพระยาห์เวห์ที่เมืองชิโลห์ ซึ่งอยู่เหนือเมืองเบธเอล ทางทิศตะวันออกของถนนหลวงที่ขึ้นจากเมืองเบธเอลถึงเมืองเชเคม และอยู่ใต้เลโบนาห์” 20พวกเขาจึงสั่งคนเบนยามินว่า “จงไปซุ่มคอยอยู่ในสวนองุ่น 21คอยเฝ้าดูอยู่ ถ้าบุตรหญิงชาวชิโลห์ออกมาเต้นรำในเทศกาลเลี้ยง จงออกมาจากสวนองุ่นฉุดเอาบุตรหญิงชาวชิโลห์ไปเป็นภรรยาของตน คนละคน แล้วให้กลับไปแผ่นดินเบนยามินเสีย 22ถ้าบิดาหรือพี่น้องของหญิงเหล่านั้นมาร้องทุกข์ต่อเรา เราจะบอกพวกเขาว่า ‘โปรดยินยอมเพราะเห็นแก่เราเถิด ในเวลาสงคราม เราไม่ได้ให้ผู้หญิงพอแก่คนเบนยามินทุกคน ทั้งท่านทั้งหลายเองก็ไม่ได้ให้แก่พวกเขา มิฉะนั้นบัดนี้พวกท่านก็จะมีความผิด’ ” 23คนเบนยามินก็ทำตาม ต่างก็ได้ภรรยาไปตามจำนวน คือได้หญิงเต้นรำที่ไปฉุดมา พวกเขาก็กลับไปอยู่ในที่ดินมรดกของตน แล้วสร้างเมืองขึ้นใหม่และอาศัยอยู่ในนั้น 24เวลานั้นคนอิสราเอลก็กลับจากที่นั่นไปยังเผ่าและตระกูลของตน ต่างก็ยกกลับไปสู่ดินแดนมรดกของตน

25ในสมัยนั้นไม่มีกษัตริย์ในอิสราเอล ต่างก็ทำตามที่ตนเองเห็นชอบ

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011 สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

A : Attitude

เราได้รับความรู้ใหม่ๆ หรือเราได้รับทัศนคติใหม่ๆ จากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่อ่านเรื่องอะไรบ้าง?

ช่วยคนหนึ่ง คือ คนเบนยามินให้มีภรรยาสืบเผ่าพันธ์ตระกูล แต่ทำลายสองคน หนึ่ง คือ คนยาเบชกิเลอาดที่ไม่มาร่วมประชุม กับคนชิโลห์ที่ฉุดผู้หญิง นี่มันตรรกะเห็นแก่ ตัวเห็นแก่ได้ เห็นแก่ผลประโยชน์ของตน ของคณะตนอย่างชัดเจน

แต่ ข้อ25 ต่างคนต่างทำตามที่ตนเองเห็นชอบ ไม่ว่าจะเป็นคำปฎิญาณที่ให้ไว้ หลักการที่ตนเองมี ก็มาจากมุมมองของตนเอง แม้ดูเหมือนว่าจะทำตามแบบพระเจ้า คือ มีการแสวงหาพระเจ้าก่อน หรือการรักษาเผ่าพันธ์เบนยามิน ประชากรของพระเจ้า แต่ก็ยังเป็นการทำตามที่ตนเองเห็นชอบ คือ เห็นแก่ผลประโยชน์ของตนเอง

C : Christ in focus

เรามองเห็นพระเยซูเป็นใคร พระองค์ทำอะไรบ้าง ผ่านพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่เราอ่านอย่างไรบ้าง?

พระเยซูคริสต์เป็นแบบอย่างความเสียสละ ไม่มีผลประโยชน์ที่พระองค์จะได้รับมาเจือปนด้วยเลย พระเยซูแก้ไขปัญหาด้วยการเสียสละ เป็นพระเจ้ายอมเกิดมารับสภาพเป็นมนุษย์ ยอมตายเพื่อคนบาป ยอมรับคำสาบแช่งแทนคนบาปเพื่อให้คนบาปเหล่านั้นได้รับการชำระ รักษา ให้หาย ให้เป็นคนชอบธรรม เมื่อเขากลับใจใหม่จากบาป

พระองค์ไม่ได้ช่วยมนุษย์ด้วยความเห็นที่ดีของพระองค์ แต่พระเยซูทำตามที่พระเจ้าพระบิดาให้พระองค์ทำ ด้วยความเชื่อฟังจนถึงความมรณา

T : Transformation

เราต้องการให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในด้านใดบ้าง

เรียนรู้ทำตามพระทัยพระเจ้า หลักการของพระเจ้า มากกว่าความคิดเห็นของตนเองที่มองว่าดี ระมัดระวังอย่างมากเรื่องอยากได้ผลประโยชน์ อย่าคิด ตัดสินใจ ทำหรือไม่ทำอะไร เพราะว่าเราจะได้หรือเสียประโยชน์อะไร แต่ให้ตัดสินใจจะทำหรือไม่ทำอะไรว่าพระเจ้าพอพระทัยอย่างไร และต้องการให้เราทำอะไร

อย่าอ้างเรื่องการทำผิดหลักการเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวม เพราะยังเป็นการเห็นแก่ตัวอยู่นั่นเอง แม้ฟังดูดี ถ้าทำถูกต้องตามน้ำพระทัยพระเจ้า แม้เสียผลประโยชน์ก็ต้องยินดีที่จะทำ ถึงจะถูกต้อง

เรียนรู้จะเสียสละแบบพระเยซู นั่นคือการเสียผลประโยชน์ แต่ทำถูกต้องตามพระทัยพระเจ้า

S : Serve

เราจะดำเนินชีวิตเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และต่อพระเจ้าได้อย่างไรบ้าง?

เรียนรู้รับใช้พระเจ้า ทำในส่ิงที่ถูกต้อง โดยไม่ต้องกลัวว่าจะเสียผลประโยชน์อะไร ยินดีเสียสละในการรับใช้พระเจ้าโดยไม่ได้คำนึงว่าเราจะได้รับผลประโยชน์อะไรบ้าง

งานของพระเจ้าเต็มไปด้วยผู้รับใช้ที่เสียสละ เหมือนพระเยซูได้เสียสละพระองค์เพื่อเรา เราจึงเสียสละเพื่อผู้อื่นได้

ขอพระเจ้าอวยพร ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

บทความก่อนหน้านี้เฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. ผู้วินิจฉัย บทที่20:1-48
บทความถัดไปขอแสดงความไว้อาลัยแด่ผู้รับใช้พระเจ้า ศจ.ดร.วีรชัย โกแวร์ 28-31 ม.ค.2019

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่