หน้าแรก เฝ้าเดี่ยวแบบตามพระธรรม พระธรรมผู้วินิจฉัย เฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. ผู้วินิจฉัย บทที่ 13:1-25

เฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. ผู้วินิจฉัย บทที่ 13:1-25

1483
0
ภาพจาก https://www.huffingtonpost.com/entry/trump-nominee-bible-constitution_us_59b004cbe4b0354e440e5379

ส่ิงที่เรียนรู้จากพระธรรมวินิจฉัย คือ พระเจ้ามีส่วนในแผนการชีวิตของเรา หรือชีวิตครอบครัวของเราได้ เพื่อจะเป็นพระพรต่อเรา ต่อผู้อื่น และต่อแผนงานของพระเจ้า ถ้าเราร่วมมือและเชื่อฟัง เราจะมีประสบการณ์กับพระเจ้า มีความมั่นใจในความเชื่อที่มีต่อพระเจ้า

เมื่อท่านศึกษาเฝ้าเดี่ยวพระธรรมผู้วินิจฉัยแล้ว ท่านจะได้เรียนรู้ว่าควรแสวงหาพระเจ้าเพื่อจะมีส่วนในแผนการของพระเจ้า นอกเหนือจากแสวงหาพระพรของพระเจ้า และเราต้องทำอย่างไรเพื่อจะมีส่วนในแผนการของพระเจ้าได้บ้าง

กำเนิดของแซมสัน

1คนอิสราเอลได้ทำสิ่งชั่วในสายพระเนตรพระยาห์เวห์อีก ดังนั้นพระยาห์เวห์จึงทรงมอบพวกเขาไว้ในมือของคนฟีลิสเตีย 40 ปี

2มีชายคนหนึ่งเป็นชาวเมืองโศราห์คนเผ่าดาน ชื่อมาโนอาห์ ภรรยาของเขาเป็นหมันไม่มีบุตร 3ทูตของพระยาห์เวห์มาปรากฏแก่หญิงนั้น กล่าวแก่นางว่า “นี่แน่ะ เจ้าเป็นหมันไม่มีบุตร แต่เจ้าจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชาย 4ฉะนั้นบัดนี้จงระวัง อย่าดื่มเหล้าองุ่น หรือของมึนเมา และอย่ากินของมลทินทุกอย่าง 5เพราะนี่แน่ะ เจ้าจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชาย อย่าให้มีดโกนถูกศีรษะของเขา เพราะเด็กนั้นจะเป็นนาศีร์แด่พระเจ้าตั้งแต่เกิด และเขาจะเริ่มช่วยกู้คนอิสราเอลให้พ้นจากมือของคนฟีลิสเตีย” 6หญิงนั้นจึงไปบอกสามีว่า “คนของพระเจ้ามาหาฉัน ลักษณะภายนอกของท่านเหมือนทูตของพระเจ้าน่ากลัวนัก ฉันไม่ได้ถามท่านว่ามาจากไหน และท่านก็ไม่บอกชื่อของท่านแก่ฉัน 7แต่ท่านบอกฉันว่า ‘นี่แน่ะ เจ้าจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชาย ฉะนั้นอย่าดื่มเหล้าองุ่นหรือของมึนเมา อย่ากินของมลทินทุกอย่าง เพราะเด็กนั้นจะเป็นนาศีร์แด่พระเจ้าตั้งแต่เกิดจนตาย’ ”

8แล้วมาโนอาห์ก็วิงวอนพระยาห์เวห์ว่า “ข้าแต่องค์เจ้านาย โปรดให้คนของพระเจ้าผู้ซึ่งพระองค์ทรงใช้มานั้นมาหาข้าพระองค์ทั้งสองอีก เพื่อสอนพวกข้าพระองค์ว่า ควรทำอย่างไรแก่เด็กที่จะเกิดมานั้น” 9และพระเจ้าทรงฟังเสียงของมาโนอาห์ และทูตของพระเจ้ามาหาหญิงนั้นอีกเมื่อนางนั่งอยู่ในทุ่งนา แต่มาโนอาห์สามีของนางไม่ได้อยู่ด้วย 10หญิงนั้นก็รีบวิ่งไปบอกสามีว่า “นี่แน่ะ บุรุษผู้มาหาฉันเมื่อวันก่อนนั้นได้มาปรากฏแก่ฉันอีก” 11มาโนอาห์ก็ลุกขึ้นตามภรรยาไป เมื่อมาถึงบุรุษนั้นเขาจึงกล่าวว่า “ท่านเป็นบุรุษผู้ที่พูดกับผู้หญิงคนนี้หรือ?” ผู้นั้นตอบว่า “เราเอง” 12มาโนอาห์จึงกล่าวว่า “เมื่อถ้อยคำของท่านเป็นจริงแล้ว ชีวิตของเด็กนั้นจะเป็นอย่างไร? และเขาจะทำอะไร?” 13และทูตของพระยาห์เวห์บอกแก่มาโนอาห์ว่า “ทุกสิ่งที่เราได้บอกหญิงนั้น ก็ให้นางใส่ใจปฏิบัติ 14อย่าให้นางกินสิ่งใดๆ ที่ได้มาจากเถาองุ่น อย่าให้นางดื่มเหล้าองุ่นหรือของมึนเมา อย่ากินของมลทินทุกอย่าง ให้นางปฏิบัติตามทุกสิ่งที่เราสั่งไว้”

15มาโนอาห์กล่าวกับทูตของพระยาห์เวห์ว่า “ขอท่านรออยู่ก่อน พวกเราจะไปเตรียมลูกแพะตัวหนึ่งให้ท่าน” 16ทูตของพระยาห์เวห์บอกมาโนอาห์ว่า “ถึงเจ้าจะให้เรารอ เราก็จะไม่กินอาหารของเจ้า แต่ถ้าเจ้าจะจัดเครื่องบูชาเผาทั้งตัว เจ้าจงถวายแด่พระยาห์เวห์” (เพราะว่ามาโนอาห์ไม่ทราบว่าท่านผู้นั้นเป็นทูตของพระยาห์เวห์) 17มาโนอาห์ถามทูตของพระยาห์เวห์ว่า “ท่านชื่ออะไร? เพื่อว่าเมื่อถ้อยคำของท่านเป็นจริงแล้ว เราจะได้ให้เกียรติท่าน” 18ทูตของพระยาห์เวห์บอกเขาว่า “ถามชื่อเราทำไม? ชื่อเราก็อัศจรรย์เกินความเข้าใจของเจ้า” 19มาโนอาห์ก็เอาลูกแพะกับธัญบูชามาถวายบนศิลาแด่พระยาห์เวห์ ผู้ทรงทำการอัศจรรย์ขณะที่มาโนอาห์และภรรยาเฝ้ามองอยู่ 20และเมื่อเปลวไฟจากแท่นบูชาพลุ่งขึ้นไปสวรรค์ ทูตของพระยาห์เวห์ก็ขึ้นไปตามเปลวไฟแห่งแท่นบูชาขณะเมื่อมาโนอาห์และภรรยาคอยดูอยู่ และพวกเขาก็ซบหน้าลงถึงดิน

21ทูตของพระยาห์เวห์ไม่ปรากฏแก่มาโนอาห์หรือแก่ภรรยาของเขาอีกเลย แล้วมาโนอาห์จึงทราบว่าผู้นั้นเป็นทูตของพระยาห์เวห์ 22และมาโนอาห์พูดกับภรรยาของตนว่า “เราคงจะตายแน่ๆ เพราะเราได้เห็นพระเจ้า” 23แต่ภรรยาบอกเขาว่า “ถ้าพระยาห์เวห์ทรงหมายจะฆ่าเราเสีย พระองค์คงจะไม่รับเครื่องบูชาเผาทั้งตัวและธัญบูชาจากมือของเรา หรือทรงสำแดงสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดแก่เราหรือประกาศเรื่องเช่นนี้แก่เราในเวลานี้” 24หญิงนั้นก็คลอดบุตรชายและเรียกชื่อเขาว่าแซมสัน เด็กนั้นก็เติบโตขึ้น และพระยาห์เวห์ทรงอวยพรเขา 25และพระวิญญาณของพระยาห์เวห์ก็ทรงเริ่มเร้าใจเขา ที่มาหะเนห์ดานระหว่างเมืองโศราห์กับเมืองเอชทาโอล

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011 สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

A : Attitude

เราได้รับความรู้ใหม่ๆ หรือเราได้รับทัศนคติใหม่ๆ จากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่อ่านเรื่องอะไรบ้าง?

การที่หญิงหมันได้มีบุตรเป็นเรื่องอัศจรรย์ เมื่อมาโนอาห์รู้ว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะพระเจ้า เธอจึงได้ใช้ชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้าในการเลี้ยงดูบุตรชายตามพระประสงค์ของพระเจ้า เพื่อให้เขารับใช้พระเจ้าช่วยคนอิสราเอลให้พ้นจากศัตรู

ในการเลี้ยงดูบุตรนั้นมีข้อห้ามที่เธอต้องทำตาม ซึ่งเธอก็มีความเชื่อฟังและทำตาม เธอต้องเสียสิทธิ์หลายอย่าง สละสิทธิ์หลายเรื่อง โดยเฉพาะสิทธิ์ความเป็นแม่ที่เธอไม่ได้คิดว่าเป็นลูกเป็นกรรมสิทธิ์ของเธอ แต่เธอรู้ว่าพระเจ้าเป็นเจ้าของ และเธอมีส่วนตั้งครรภ์ เลี้ยงดู

C : Christ in focus

เรามองเห็นพระเยซูเป็นใคร พระองค์ทำอะไรบ้าง ผ่านพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่เราอ่านอย่างไรบ้าง?

มารีย์ก็ได้เลี้ยงดูพระเยซูคริสต์ ตามที่พระเจ้ามอบหมายเช่นกัน นางได้เป็นพยานคนแรกที่รับรู้ว่า พระเจ้ามาบังเกิดเป็นมนุษย์ และนางมารีย์ได้มีส่วนร่วมในแผนการของพระเจ้า สำหรับความรอดที่มาถึงมนุษย์คนบาป เพื่อให้รอดพ้นจากการลงโทษเพราะความผิดบาปของตนในอนาคตที่พระเจ้าจะพิพากษาโลกนี้

T : Transformation

เราต้องการให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในด้านใดบ้าง

เรียนรู้ที่จะเลี้ยงดูลูกๆของเรา ให้มีส่วนในแผนการของพระเจ้าในอนาคต ให้เขาเติบโตตามอย่างคนที่มีความเชื่อในพระเจ้า พ่อแม่ควรให้ความร่วมมือกันในการเลี้ยงดูลูกไปในทิศทางของพระเจ้าตามพระวจนะ อย่าสงสัยเมื่อมีปัญหาหรือความยากลำบาก ให้เชื่อในพระสัญญาของพระเจ้า เชื่อในความหวังดีของพระเจ้า

หากเรามีบทบาทเลี้ยงดูจิตวิญญาณผู้เชื่อ เราก็ควรให้พระเจ้าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชีวิตของเขา มากกว่างานรับใช้ มากกว่าคริสตจักร มากกว่าองค์การ หรือมากกว่าผู้นำ เพื่อให้ผู้เชื่อรู้จักพระเจ้า ให้เติบโตกับพระเจ้า ให้มีชีวิตกับพระเจ้า และได้มีส่วนในแผนการของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเขา เพื่อเขาจะรับพระพร

S : Serve

เราจะดำเนินชีวิตเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และต่อพระเจ้าได้อย่างไรบ้าง?

รับใช้โดยการมอบถวายเกียรติ มอบความสำเร็จ แด่พระเจ้าไม่ใช่เพื่อตนเอง แสวงหาพระเจ้าเพื่อจะเข้าใจแผนการพระเจ้าในชีวิต มากกว่าแสวงหาพระเจ้าเวลามีปัญหา ยากลำบาก หรือแสวงหาพระเจ้าเพราะต้องการขอการช่วยเหลือ ขอพระพรอย่างเดียว แต่ชีวิตฝ่ายวิญญาณ ฝ่ายความเชื่อไม่ได้เติบโตขึ้น อย่าแสวงหาพระเจ้าแบบนั้นเพื่อตอบสนองความต้องการฝ่ายเนื้อหนังของเราอย่างเดียว

ขอพระเจ้าอวยพร ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

บทความก่อนหน้านี้เฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. ผู้วินิจฉัย บทที่12:8-15
บทความถัดไปเฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. ผู้วินิจฉัย บทที่14:1-20

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่