หน้าแรก เฝ้าเดี่ยวแบบตามพระธรรม พระธรรมผู้วินิจฉัย เฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. ผู้วินิจฉัย บทที่ 8:22-35

เฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. ผู้วินิจฉัย บทที่ 8:22-35

1684
0
ภาพจาก https://www.huffingtonpost.com/entry/trump-nominee-bible-constitution_us_59b004cbe4b0354e440e5379

ส่ิงที่เรียนรู้จากพระธรรมวินิจฉัย คือ ความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับคนของพระองค์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ถ้าความสัมพันธ์ต่อกันดีก็จะเกิดผลดีต่อชีวิตคนของพระเจ้า ถ้าความสัมพันธ์ต่อกันไม่ดีจะส่งผลเสียต่อชีวิต และต่อกันและกันด้วยในชุมชนของพระเจ้า

เมื่อท่านศึกษาเฝ้าเดี่ยวพระธรรมผู้วินิจฉัยแล้ว ท่านจะพบว่าการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันให้ยาวนานทำได้ยาก หากไม่เห็นคุณค่า หรือไม่เห็นความดีของกันและกัน

 

รูปเคารพที่กิเดโอนทำขึ้น

22แล้วคนอิสราเอลบอกกิเดโอนว่า “ขอปกครองพวกเราเถิด ทั้งตัวท่านและลูกหลานของท่านสืบไปด้วย เพราะว่าท่านได้กู้เราทั้งหลายให้พ้นจากมือของมีเดียน” 23แต่กิเดโอนตอบเขาทั้งหลายว่า

“เราจะไม่ปกครองท่านทั้งหลาย และบุตรของเราก็จะไม่ปกครองท่าน พระยาห์เวห์จะทรงปกครองท่านทั้งหลายเอง” 

24กิเดโอนก็บอกคนเหล่านั้นว่า “เราจะขอสิ่งหนึ่งจากท่านทั้งหลาย คือขอให้ทุกคนถวายตุ้มหูอันหนึ่งซึ่งริบมาได้นั้น” (เพราะว่าคนเหล่านั้นมีตุ้มหูทองคำเพราะเป็นชนอิชมาเอล) 25พวกเขาก็ตอบท่านว่า “พวกเราเต็มใจให้” เขาทั้งหลายก็ปูผ้าลง แล้วแต่ละคนก็วางตุ้มหูซึ่งริบมาได้นั้นไว้ที่นั่น 26ตุ้มหูทองคำซึ่งท่านขอได้นั้นมีน้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม นอกจากนี้ยังมีเครื่องหมายดวงจันทร์ครึ่งซีก จี้และฉลองพระองค์สีม่วง ซึ่งกษัตริย์มีเดียนทรงสวมใส่ อีกทั้งเครื่องผูกคออูฐด้วย 

27กิเดโอนก็เอาทองคำนี้ทำเป็นเอโฟดเก็บไว้ที่เมืองของท่าน คือโอฟราห์ และบรรดาคนอิสราเอลก็เล่นชู้กับเอโฟด ณ ที่นั้น และมันกลายเป็นบ่วงดักกิเดโอนและพงศ์พันธุ์ของท่าน 

28พวกมีเดียนพ่ายแพ้คนอิสราเอล ไม่อาจยกศีรษะขึ้นอีกได้เลย และแผ่นดินก็สงบสุขในสมัยกิเดโอนถึง 40 ปี

มรณกรรมของกิเดโอน

29เยรุบบาอัลบุตรของโยอาชไปอาศัยอยู่ในบ้านของตน 30กิเดโอนมีบุตรชายเกิดจากสายโลหิตของท่าน 70 คน เพราะท่านมีภรรยาหลายคน 31ภรรยาน้อยของกิเดโอนที่อยู่ในเมืองเชเคมก็มีบุตรกับท่านคนหนึ่งด้วย ท่านตั้งชื่อว่าอาบีเมเลค 32กิเดโอนบุตรโยอาชสิ้นชีวิตเมื่อท่านชรามากแล้ว และถูกฝังไว้ในอุโมงค์ฝังศพของโยอาชบิดาของท่าน คือในเมืองโอฟราห์ ซึ่งเป็นของตระกูลอาบีเยเซอร์

33เมื่อกิเดโอนสิ้นชีวิตแล้ว คนอิสราเอลก็หันกลับไปเล่นชู้กับพระบาอัลทั้งหลาย ถือว่าบาอัลเบรีทเป็นพระของพวกเขา 34คนอิสราเอลไม่ได้ระลึกถึงพระยาห์เวห์พระเจ้าของตน ผู้ทรงช่วยเขาทั้งหลายให้พ้นมือศัตรูรอบด้าน 35พวกเขาไม่ได้แสดงความเมตตาแก่ครอบครัวเยรุบบาอัล (คือกิเดโอน) ให้สมกับความดีทั้งสิ้นซึ่งกิเดโอนได้ทำแก่คนอิสราเอล

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011 สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

 

A : Attitude

เราได้รับความรู้ใหม่ๆ หรือเราได้รับทัศนคติใหม่ๆ จากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่อ่านเรื่องอะไรบ้าง?

เราจะสังเกตพบว่าคนที่พูดดี ไม่สำคัญเท่าทำได้ดีหรือเปล่า

กิเดโอนบอกให้คนนมัสการพระเจ้า แต่เขากลับทำเอโฟดซึ่งอาจจะมาจากแรงจูงใจที่ดีก็ได้ เพื่อเตือนใจว่าเขาเป็นเพียงผู้รับใช้พระเจ้าเขาไม่ใช่พระเจ้า แต่คนอิสราเอลกับหลงผิดไปเล่นชู้กับเอโฟด ซึ่งเป็นเพียงเครื่องแต่งกายของปุโรหิตเท่านั้น แต่คนอิสราเอลกลับกราบไหว้นมัสการเป็นรูปเคารพแทนพระเจ้า

คนที่ไม่นมัสการพระเจ้า ไม่เห็นคุณค่าพระเจ้า ในที่สุดเขาก็จะไม่เห็นคุณค่าผู้รับใช้ของพระเจ้า ไม่เห็นคุณค่างานของพระเจ้า

คนมีแนวโน้มเห็นแก่ตัวต้องการแต่ประโยชน์ส่วนตน ต้องการความสุขสงบ การนมัสการที่ไม่ใช่มาจากความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้า ยอมจำนนต่อพระเจ้าจริงๆ เขาจะไม่นมัสการพระเจ้าในที่สุดหากพระเจ้าไม่ประทานสิ่งที่เขาต้องการ

C : Christ in focus

เรามองเห็นพระเยซูเป็นใคร พระองค์ทำอะไรบ้าง ผ่านพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่เราอ่านอย่างไรบ้าง?

คนที่แสวงหาพระเยซูเพียงเพื่อต้องการประโยชน์ ต้องการแค่การอวยพร ต้องการพระพร คนเหล่านี้จะปฎิเสธพระเยซูได้ในวันที่เขาไม่ได้ประโยชน์ ไม่ได้พระพร

แต่สำหรับคนที่แสวงหาพระเยซูเพราะรู้ว่าพระองค์เป็นพระเจ้าที่ตายไถ่บาปเรา นำเราคืนดีกับพระเจ้า ไม่ต้องกลัวการพิพากษาลงโทษในวันสุดท้าย เราจะขอบคุณพระเยซู เราอยากจะนมัสการพระเยซู

และการดำเนินชีวิตด้วยการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าในทุกๆวัน ทำให้เรามั่นใจว่าชีวิตเราจะได้รับการอวยพรในทุกๆวัน

T : Transformation

เราต้องการให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในด้านใดบ้าง

เราต้องเรียนรู้ ตรวจสอบแรงจูงใจในการนมัสการพระเจ้า ในความเชื่อที่มีต่อพระเจ้า ทุกเมื่อเชื่อวัน นมัสการและเชื่อตามพระวจนะของพระเจ้า นมัสการและเชื่อตามที่พระเจ้าสำแดงไม่ใช่เราคิดเอาเอง ไม่ใช่การต่อรองผลประโยชน์บนบานกับพระเจ้า มีเงื่อนไขต่อรองหากว่าพระเจ้าอวยพร เราจะเชื่อและนมัสการ

เราได้เรียนรู้แล้วว่าท่าทีแบบนี้ ไม่ใช่ความสัมพันธ์กับพระเจ้าที่ถูกต้อง ทำให้เราไม่ได้รับการอวยพร

การอวยพรของพระเจ้ามาจากความสัมพันธ์ที่ดีกับพระองค์ บาปไม่สามารถทำให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าได้

เราจึงต้องเริ่มต้นความสัมพันธ์ด้วยการรับการยกโทษบาปจากพระเจ้า ทางความเชื่อในพระเยซูคริสต์ โดยพระคุณพระเจ้าเท่านั้นไม่ใช่เราทำดีด้วยตนเอง

S : Serve

เราจะดำเนินชีวิตเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และต่อพระเจ้าได้อย่างไรบ้าง?

รับใช้พระเจ้าโดยมีความสัมพันธ์กับพระเจ้า ไม่ใช่หวังประโยชน์จากพระเจ้า หรือแม้แต่คนของพระเจ้า เพื่อเราจะไม่ต้องผิดหวัง พระเจ้าเป็นผู้ประทานบำเน็จรางวัลให้กับผู้รับใช้ของพระองค์

ผู้รับใช้ต้องทำให้คนนมัสการพระเจ้าไม่ใช่นมัสการสิ่งอื่นที่ไม่ใช่พระเจ้า ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นคริสตจักร ผู้นำ คำสอน ที่ดูเหมือนดีแต่อย่าลืมว่า พระเจ้าเป็นผู้เดียวที่สมควรรับการนมัสการ

การส่งต่อความเชื่อ ส่งต่อพระคำ ส่งต่อคริสตจักร ผ่านการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าเป็นเรื่องที่ยาก หากว่าในช่วงเวลาที่เรายังมีชีวิตอยู่เรายังเห็นการนมัสการพระเจ้าที่ไม่ถูกต้อง คือปราศจากความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้า แต่เป็นการนมัสการด้วยรูปแบบรอบนมัสการ ด้วยเพลง ด้วยการรับใช้ หรือด้วยการทำดี

ดังนั้นเราจำเป็นต้องตรวจสอบแรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์ที่ดี ที่ถูกต้องกับพระเจ้า นั่นเป็นหนทางเดียวที่ทำให้คนไม่หลงลืมพระเจ้า และไปนมัสการส่ิงอื่นที่ไม่ใช่พระเจ้า

ขอพระเจ้าอวยพร ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

บทความก่อนหน้านี้เฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. ผู้วินิจฉัย บทที่ 8:1-21
บทความถัดไปเฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. ผู้วินิจฉัย บทที่ 9:1-21

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่