ส่ิงที่เรียนรู้จากพระธรรมวินิจฉัย คือ พระเจ้าสร้างคนของพระเจ้าผ่านสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ละครั้ง ให้เขาเรียนรู้ที่จะดำเนินชีวิตเชื่อฟังและทำตามพระทัยพระเจ้า

พระเจ้าให้มีผู้นำเพื่อช่วยเหลือพวกเขาจากปัญหาจากสถานการณ์ยากลำบากเลวร้าย เมื่อเขากลับมาแสวงหาพระเจ้า พึ่งพาพระเจ้า

เมื่อท่านศึกษาเฝ้าเดี่ยวพระธรรมผู้วินิจฉัยแล้ว ท่านจะพบว่าผู้นำแต่ละคนก็เหมาะกับแต่ละสถานการณ์ เหมาะกับผู้คนแต่ละยุคแต่ละสมัย แต่ละกลุ่ม ก็ต้องการผู้นำสำหรับการแก้ไขปัญหาของตนแตกต่างกัน  ขอให้เรามาศึกษาเพื่อเราจะดำเนินชีวิตเชื่อฟังทำตามพระทัยพระเจ้า  โดยเฉพาะถ้าเราต้องเป็นผู้นำเราต้องเรียนรู้จากพระเจ้าให้มาก เพื่อจะช่วยคนของพระเจ้าได้ตามพระทัยของพระเจ้า ขอพระเจ้าอวยพร

วนฉ3:1-31

บรรดาประชาชาติที่เหลืออยู่ในคานาอัน

1ต่อไปนี้เป็นบรรดาประชาชาติที่พระยาห์เวห์ทรงเหลือไว้ เพื่อใช้ทดสอบคนอิสราเอลทุกคนที่ไม่มีประสบการณ์ในการรบในคานาอัน 

2เพื่อให้คนอิสราเอลรุ่นต่อมาที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการรบมาก่อน ได้รู้และเข้าใจเรื่องการรบ 3ประชาชาติเหล่านั้นได้แก่ เจ้านายทั้งห้าของพวกฟีลิสเตีย คนคานาอันทั้งหมด คนไซดอนและคนฮีไวต์ผู้อาศัยอยู่บนภูเขาเลบานอน ตั้งแต่ภูเขาบาอัลเฮอร์โมน จนถึงเลโบฮามัท 

4คนเหล่านี้มีอยู่เพื่อทดสอบคนอิสราเอล เพื่อจะทราบว่าคนอิสราเอลเชื่อฟังพระบัญญัติของพระยาห์เวห์ ซึ่งพระองค์ทรงบัญชาไว้กับบรรพบุรุษของเขาโดยโมเสสนั้นหรือไม่ 

5ดังนั้นคนอิสราเอลจึงอาศัยอยู่ท่ามกลางคนคานาอัน คนฮิตไทต์ คนอาโมไรต์ คนเปริสซี คนฮีไวต์และคนเยบุส 6พวกเขาไปรับบุตรหญิงของคนเหล่านั้นมาเป็นภรรยา และยกบุตรหญิงของตนให้แก่บุตรชายของคนเหล่านั้นและได้ปรนนิบัติพระของเขาเหล่านั้น

โอทนีเอล

7คนอิสราเอลทำสิ่งชั่วในสายพระเนตรพระยาห์เวห์ ลืมพระยาห์เวห์พระเจ้าของตนเสีย ไปปรนนิบัติพระบาอัลทั้งหลายและบรรดาพระอาเช-ราห์ 

8เพราะฉะนั้นพระพิโรธของพระยาห์เวห์จึงพลุ่งขึ้นต่ออิสราเอล และพระองค์ทรงขายพวกเขาไว้ในมือของคูชันริชาธาอิมกษัตริย์แห่งเมโสโปเตเมีย และคนอิสราเอลได้รับใช้คูชันริชาธาอิม 8 ปี 9แต่เมื่อคนอิสราเอลร้องทูลพระยาห์เวห์ พระยาห์เวห์ทรงให้ผู้ช่วยกู้เกิดแก่คนอิสราเอล ผู้ได้ช่วยกู้เขาทั้งหลาย คือโอทนีเอลบุตรเคนัส น้องชายของคาเลบ 10พระวิญญาณของพระยาห์เวห์สถิตกับโอทนีเอล ท่านจึงวินิจฉัยคนอิสราเอลและออกไปรบ และพระยาห์เวห์ทรงมอบคูชันริชาธาอิมกษัตริย์แห่งเมโสโปเตเมียไว้ในมือของท่าน และมือของท่านชนะคูชันริชาธาอิม 

11ดังนั้นแผ่นดินจึงสงบสุขอยู่ 40 ปี แล้วโอทนีเอลบุตรเคนัสก็สิ้นชีวิต

เอฮูด

12และคนอิสราเอลทำสิ่งชั่วในสายพระเนตรพระยาห์เวห์อีก พระยาห์เวห์จึงทรงเสริมกำลังเอกโลน กษัตริย์แห่งโมอับเพื่อให้ต่อสู้อิสราเอล เพราะว่าเขาทั้งหลายได้ทำสิ่งชั่วในสายพระเนตรพระยาห์เวห์ 

13เอกโลนจึงได้ให้คนอัมโมนและคนอามาเลขมาสมทบ ยกไปโจมตีอิสราเอลและได้ยึดเมืองต้นอินทผลัมไว้ 14ดังนั้นคนอิสราเอลจึงรับใช้เอกโลนกษัตริย์แห่งโมอับอยู่ถึง 18 ปี

15แต่เมื่อคนอิสราเอลร้องทูลพระยาห์เวห์ พระยาห์เวห์ทรงให้ผู้ช่วยกู้คนหนึ่งเกิดแก่เขาทั้งหลาย ชื่อเอฮูด

บุตรเก-ราเผ่าเบนยามิน คนถนัดมือซ้าย คนอิสราเอลให้ท่านเป็นผู้นำเครื่องบรรณาการไปถวายเอกโลนกษัตริย์แห่งโมอับ 16เอฮูดได้ทำดาบสองคมไว้ประจำตัวเล่มหนึ่ง ยาวราวครึ่งเมตร เหน็บไว้ใต้ผ้าที่ต้นขาขวา 17ท่านก็นำเครื่องบรรณาการไปถวายเอกโลนกษัตริย์แห่งโมอับ เอกโลนเป็นคนอ้วนมาก 18และเมื่อเอฮูดถวายเครื่องบรรณาการแล้ว ท่านจึงไปส่งคนที่หาบเครื่องบรรณาการนั้น 19แล้วตัวท่านก็กลับจากรูปเคารพสลักที่อยู่ใกล้กิลกาลมาทูลเอกโลนว่า “ข้าแต่กษัตริย์ ข้าพระบาทมีข้อราชการลับที่จะทูลให้ทรงทราบ” กษัตริย์จึงทรงบัญชาว่า “เงียบๆ” บรรดามหาดเล็กที่เฝ้าอยู่ก็ทูลลาออกไปหมด 20และเอฮูดก็เข้าไปเฝ้าพระองค์ ขณะนั้นพระองค์ประทับอยู่ลำพังในห้องเย็นชั้นบนของพระองค์ และเอฮูดทูลว่า “ข้าพระบาทมีพระวจนะจากพระเจ้ามายังฝ่าพระบาท” พระองค์จึงทรงลุกขึ้นจากพระที่นั่ง 21เอฮูดก็ยื่นมือซ้ายชักดาบนั้นออกจากต้นขาขวาแทงเข้าไปในท้องของเอกโลน 22ดาบจมเข้าไปหมดทั้งด้าม ไขมันหุ้มดาบไว้ ท่านก็ไม่ชักดาบออกจากท้องของพระองค์ ของโสโครกไหลออกมา 23แล้วเอฮูดออกไปที่เฉลียงปิดประตูห้องชั้นบน ลั่นกุญแจเสีย

24เมื่อเอฮูดไปแล้วมหาดเล็กก็เข้ามาดู เมื่อพวกเขาเห็นว่าประตูห้องชั้นบนปิดใส่กุญแจอยู่ เขาทั้งหลายคิดว่า “พระองค์ท่านกำลังทรงพระบังคนหนักอยู่ที่ในห้องเย็น” 25เมื่อคอยอยู่ช้านานจนรำคาญ ไม่เห็นมีใครเปิดประตูห้องชั้นบน พวกเขาจึงเอากุญแจมาไขเปิดออกดู เห็นเจ้านายของตนนอนสิ้นชีวิตอยู่บนพื้น

26เมื่อเขาทั้งหลายต่างคอยกันอยู่นั้น เอฮูดก็หนีไปพ้นรูปเคารพหินสลัก รอดมาได้ถึงเสอีราห์ 27เมื่อท่านมาถึงแล้วจึงเป่าเขาสัตว์ขึ้นในแดนเทือกเขาเอฟราอิม แล้วคนอิสราเอลก็ยกลงไปกับท่านจากแดนเทือกเขา และท่านนำหน้าพวกเขา 28ท่านจึงสั่งเขาว่า “จงตามเรามาเถิด เพราะพระยาห์เวห์ทรงมอบศัตรูของพวกท่าน คือโมอับ ไว้ในมือของท่านแล้ว” เขาทั้งหลายจึงลงตามท่านไปและยึดท่าข้ามแม่น้ำจอร์แดน สกัดคนโมอับไว้ไม่ยอมให้ใครข้ามไปได้สักคนเดียว 

29ในคราวนั้นเขาประหารคนโมอับเสียประมาณ 10,000 คน ล้วนแต่เป็นชายฉกรรจ์ล่ำสันทั้งสิ้น ไม่มีใครหนีรอดไปได้สักคนเดียว 30โมอับจึงพ่ายแพ้ตกอยู่ใต้อำนาจของอิสราเอลในวันนั้น และแผ่นดินอิสราเอลก็สงบสุขอยู่ 80 ปี

ชัมการ์

31ภายหลังเอฮูด มีชัมการ์บุตรอานาทผู้ใช้ประตักฆ่าคนฟีลิสเตียเสีย 600 คน ท่านก็เป็นผู้ช่วยกู้อิสราเอลด้วย

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011 สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

A : Attitude

เราได้รับความรู้ใหม่ๆ หรือเราได้รับทัศนคติใหม่ๆ จากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่อ่านเรื่องอะไรบ้าง?

เราจะสังเกตพบว่าพระเจ้ามีบททดสอบคนของพระองค์ เพื่อให้พวกเขากลับมาเชื่อฟังและทำตามพระทัยของพระเจ้า พระประสงค์ของพระองค์ไม่ต้องการให้เขาทุกข์ยาก ลำบาก ทุกข์ทรมาน เพราะเมื่อเขาร้องทูล กลับใจใหม่ แสวงหาพระเจ้า พระองค์ช่วยเหลือผ่านคนของพระเจ้า

เราต้องเรียนรู้จากพระคัมภีร์ตอนนี้ว่า คนของพระเจ้าต้องดำเนินชีวิตเชื่อฟังพระเจ้า ต้องรู้จักพระเจ้าแบบที่พระองค์เป็น ไม่ใช่ตามความคิดของเรา หรือตามประสบการณ์ของเรา

C : Christ in focus

เรามองเห็นพระเยซูเป็นใคร พระองค์ทำอะไรบ้าง ผ่านพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่เราอ่านอย่างไรบ้าง?

พระเจ้าตั้งพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของโลก สำหรับมนุษย์ทุกคน  ทุกวันนี้ปัจจุบันนี้พระเยซูก็ยังคงช่วยคนอยู่ โดยเฉพาะคนของพระเจ้า หากเรายังเป็นทาสของส่ิงใด ทุกข์ทรมานกับสิ่งใด ให้เรากลับใจใหม่ แสวงหาพระเยซู พึ่งพาพระองค์ พระเยซูจะช่วยเราจากสถานการณ์ ปัญหา ความยากลำบาก ความทุกข์ทรมาน ทำให้เราพ้นจากการเป็นทาสเป็นไท โดยพระคุณของพระองค์

T : Transformation

เราต้องการให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในด้านใดบ้าง?  

 คนของพระเจ้าเรียนรู้ที่จะกลับใจใหม่ แสวงหาพระเจ้า เรียนรู้ที่จะเชื่อฟัง และทำตามพระเจ้า ติดตามผู้นำที่ติดตามพระเจ้า ทำตามพระวจนะของพระเจ้า เรียนรู้ที่จะเป็นผู้นำที่ติดตามพระเจ้าเพื่อช่วยเหลือคนของพระเจ้า

เราจะเห็นว่าผู้นำแต่ละคนมีความสำเร็จที่ส่งผลต่อคนแตกต่างกัน มีผลมากน้อย มีผลยาวนานหรือสั้นๆ มีบุคลิกลักษณะ การนำที่แตกต่างกัน เราต้องเรียนรู้จากพระเจ้าที่ประทานผู้นำแต่ละแบบแตกต่างกัน มากกว่าการยึดติดกับรูปแบบหรือสไตล์ของผู้นำตามใจของเรา 

S : Serve

เราจะดำเนินชีวิตเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และต่อพระเจ้าได้อย่างไรบ้าง?

เรียนรู้ที่จะรับใช้พระเจ้า ไม่ใช่สิ่งอื่นในโลก เชื่อฟังพระเจ้าไม่ใช่ส่ิงอื่น เรียนรู้ดูแลผู้นำ ผู้รับใช้ และคนของพระเจ้า รับใช้พระเจ้าด้วยชีวิตที่เชื่อฟังพระเจ้า รับใช้ตามที่พระเจ้าต้องการ

ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

 

สนใจติดต่อเรา

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

บทความก่อนหน้านี้เฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. ผู้วินิจฉัย บทที่ 2:1-10,11-23
บทความถัดไปเฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. ผู้วินิจฉัย บทที่ 4:1-24

2 ความคิดเห็น

  1. ขอบ คุณ. พระเจ้า ที่ได้เข้าร่วมมา กลุ่มได้รับพระพรมาก. ในการ เฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S.ผู้วินิฉัย 3:1-31 ค่ะ…..ขอพระเจ้า อวยพระพร. หัวหน้ากลุ่ม. และ สมาชิก ในกลุ่ม ทุกๆท่าน นะคะ…..ขอบ คุณที่รับเข้าร่วมกุ่มค่ะ..

    • ได้รับการหนุนใจจากคุณจรูญรัตน์มากครับ ขอบคุณพระเจ้า ขอพระเกียรติทั้งสิ้นเป็นของพระเจ้า

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่