เทศนา คริสตจักรชีวิตรุ่งเรือง(GLC:H.I.M.) อาทิตย์ที่  3 ธ.ค.2023

สดด72:1-20 คำอธิษฐานของพ่อถึงลูก

1. ขอให้ลูกเป็นพรต่อผู้อื่น (1-14)

2. ขอให้ลูกรับพระพรจากพระเจ้า (15-17)

3. พระพรเกิดจากบิดาที่เชื่อพระเจ้า (18-20)

 

สดด72:1-20 คำอธิษฐานของพ่อถึงลูก

บทเพลงใช้แห่ขึ้น

สดด72:1-20 คำอธิษฐานขอทรงสนับสนุนพระราชา

ของซาโลมอน

1ข้าแต่พระเจ้า ขอประทานความยุติธรรมของพระองค์แก่พระราชา

และความชอบธรรมของพระองค์แก่พระราชโอรส

2เพื่อท่านจะได้พิพากษาประชากรของพระองค์ด้วยความชอบธรรม

และพิพากษาคนยากจนของพระองค์ด้วยความยุติธรรม

3ให้ภูเขาบังเกิดสันติสุขแก่ประชาชน

และให้เนินเขาทำเช่นนั้นด้วย โดยความชอบธรรม

4ขอท่านสู้คดีเพื่อคนยากจนในหมู่ประชาชน

ขอท่านช่วยลูกหลานของคนขัดสน

และบดขยี้ผู้บีบบังคับ

5ขอให้พวกเขายำเกรงพระองค์ตราบที่ดวงอาทิตย์ดำรงอยู่

ตราบเท่าดวงจันทร์อยู่ตลอดชาติพันธุ์

6ขอให้ท่านเป็นเหมือนฝนที่ตกบนหญ้าซึ่งตัดแล้ว

เหมือนห่าฝนที่รดแผ่นดินโลก

7ในสมัยของท่าน ขอให้ความชอบธรรมเจริญขึ้น

และความสมบูรณ์พูนสุขดำรงอยู่จนกว่าจะไม่มีดวงจันทร์

8ขอให้ท่านครอบครองจากทะเลถึงทะเล

และจากแม่น้ำนั้นถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก

9ขอให้บรรดาผู้ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารกราบลงต่อท่าน

และให้บรรดาศัตรูของท่านเลียผงคลีดิน

10ขอให้บรรดาพระราชาแห่งเมืองทารชิชและเกาะทั้งหลาย

ถวายราชบรรณาการ

ขอให้บรรดาพระราชาแห่งเชบาและแห่งเสบา

นำของกำนัลมา

11ขอให้พระราชาทั้งสิ้นน้อมกายลงคำนับท่าน

ทุกประชาชาติจะปรนนิบัติท่าน

12เพราะท่านจะช่วยกู้คนขัดสนผู้ทูลขอความช่วยเหลือ

ช่วยกู้คนยากจนและคนที่ไร้ผู้อุปถัมภ์

13ท่านจะสงสารคนอ่อนแอและคนขัดสน

และจะช่วยคนขัดสนให้รอด

14ท่านจะไถ่ชีวิตของพวกเขาจากการบีบบังคับและความทารุณ

และโลหิตของพวกเขาก็ประเสริฐในสายตาของท่าน

15ขอให้ท่านมีชีวิตยืนยาว

และได้ทองคำแห่งเชบา

ขอให้มีผู้อธิษฐานเผื่อท่านเสมอ

และให้มีผู้อวยพรท่านวันยังค่ำ

16ขอให้มีข้าวอุดมในแผ่นดิน

ให้มันพริ้วไหวบนยอดเขาทั้งหลาย

ขอให้ผลของแผ่นดินเหมือนเลบานอน

และให้นครนั้นมีคนสะพรั่ง

เหมือนหญ้าในทุ่งนา

17ขอให้นามของท่านดำรงอยู่เป็นนิตย์

ให้ชื่อเสียงของท่านยั่งยืนอย่างดวงอาทิตย์

ให้คนอวยพรกันเองโดยใช้นามท่าน

ให้ประชาชาติทั้งปวงเรียกท่านว่าผู้ได้รับพระพร

18สาธุการแด่พระยาห์เวห์ พระเจ้าของอิสราเอล

ผู้ทรงกระทำการอัศจรรย์ต่างๆ แต่พระองค์เดียว

19สาธุการแด่พระนามรุ่งโรจน์ของพระองค์เป็นนิตย์

ขอให้แผ่นดินโลกทั้งสิ้นเต็มไปด้วยพระสิริของพระองค์

อาเมน และ อาเมน

20คำอธิษฐานของดาวิด บุตรชายของเจสซี จบเท่านี้

เบื้องหลังพระธรรมตอนนี้

บทเพลงแห่ขึ้น “A Song of Degrees” หรือเพลงที่ขึ้นที่สูง

สดุดีบทที่ 72 อาจถูกใช้ในพิธีราชาภิเษก สดด2, สดด110 บรรยายถึงผู้คนที่อยู่ภายใต้การปกครองอันชอบธรรมของพระเจ้า พวกเขาเต็มไปด้วยการรับพระพรในแผ่นดินภายใต้การปกครองระบอบกษัตริย์ของพระเจ้า 

ผู้เขียนได้บรรยายถึงเสียงร้องของผู้ถูกกดขี่ แต่โดยผู้ปกครองชอบธรรมทำให้เราเห็นถึงความอัศจรรย์ในการแก้ไขความผิดพลาดให้กับคนเหล่านั้นที่ถูกกดขี่

เริ่มต้นบันทึกว่า “บทเพลงของซาโลมอน แต่ลงท้ายด้วยคำอธิษฐานของดาวิด” สรุปว่าใครเป็นผู้แต่งสดุดี 72 โดยทั่วไปเข้าใจว่าเป็นคำอธิษฐานของดาวิดที่ซาโลมอนได้บันทึกไว้ เพราะชื่อของซาโลมอนได้รับการยอมรับไปทั่วบริเวณเพื่อนบ้าน ดินแดนใกล้เคียง และทั่วโลก ชนต่างชาติยอมรับซาโลมอนด้วยใจสมัคร คนจำนวนมากเดินทางมาแสดงความเป็นมิตร ให้การยอมรับการปกครองด้วยความสมัครใจ ไม่ได้มาจากการรบแพ้ หรือทำสงครามแพ้ซาโลมอน แต่ยินดีเต็มใจมาเป็นเมืองขึ้น มาถวายบรรณาการฐานะเมืองประเทศราช

หัวข้อคำเทศนาในวันนี้ คือ คำอธิษฐานของพ่อถึงลูก 3 ประการ

1. ขอให้ลูกเป็นพรต่อผู้อื่น (1-14)

ผู้เขียนสดุดีเริ่มต้นด้วยคำอธิษฐานต่อพระเจ้า พระองค์ให้กษัตริย์มีความความรู้ในพระบัญญัติของพระเจ้า และมีความชอบธรรมของพระเจ้า เตรียมกษัตริย์ให้ทำหน้าที่ปกครองอย่างประสบความสำเร็จ อย่างดี โดยปกป้องผู้ถูกกดขี่ ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ช่วยคนของพระเจ้าให้ปลอดภัย ให้พวกเขาได้รับการอวยพรแห่งสันติสุขอย่างมากล้น 

 • ความดีความชอบธรรม ทำให้เกิดความสงบสุข สะท้อนการปกครองของพระเจ้า 

สดด72:3 ให้ภูเขาบังเกิดสันติสุขแก่ประชาชนและให้เนินเขาทำเช่นนั้นด้วย โดยความชอบธรรม ไม่มีดวงจันทร์ แสดงว่า นานมากสิ้นจักรวาลกันไปเลย

สดด72:7ในสมัยของท่าน ขอให้ความชอบธรรมเจริญขึ้น

และความสมบูรณ์พูนสุขดำรงอยู่จนกว่าจะไม่มีดวงจันทร์

 • เกิดจากพระเจ้ายุติธรรม และความชอบธรรมของพระเจ้า จากพระบัญญัติของพระองค์ 

สดด72:1ข้าแต่พระเจ้า ขอประทานความยุติธรรมของพระองค์แก่พระราชาและความชอบธรรมของพระองค์แก่พระราชโอรส

 • ทำให้กษัตริย์ดูแลประชากรได้ด้วยความยำเกรงพระเจ้า

สดด72:5 ขอให้พวกเขายำเกรงพระองค์ตราบที่ดวงอาทิตย์ดำรงอยู่

ตราบเท่าดวงจันทร์อยู่ตลอดชาติพันธุ์

 • ใช้อำนาจที่มีช่วยคนยากจน คนขัดสน บดขยี้ผู้บีบบังคับ

สดด72:4ขอท่านสู้คดีเพื่อคนยากจนในหมู่ประชาชนขอท่านช่วยลูกหลานของคนขัดสนและบดขยี้ผู้บีบบังคับ

 • คำอธิษฐานของพ่อให้ลูกขยายความช่วยเหลือไปช่วยคนต่างชาติ เพื่อเขาจะได้รู้จักพระเจ้า ของพระราชาด้วย ทำงานของตนให้ดีแล้วค่อยๆพัฒนา ขยายไปช่วยคนอื่นๆ

สดด72:8-14

ยิ่งไปกว่านั้นผู้เขียนสดุดีได้แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างกษัตริย์กับประชาชนของพระองค์ในวงกว้าง คือ อธิษฐานเผื่อให้ชนต่างชาติยอมรับการปกครองของกษัตริย์ โดยคนต่างชาตินำความมั่งคั่ง นำเครื่องบรรณาการมามอบถวาย โดยเกิดจากใจที่ยอมรับอย่างเต็มใจสมัครใจ มาจากการปกครองของพระราชาที่เป็นพระพรกับพวกเขา

 • คำอธิษฐานนี้คล้ายคลึงกับคำอธิษฐานในพันธสัญญาใหม่

มธ6:10 ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลก

วว21:1 และข้าพเจ้าเห็นฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ เพราะว่าฟ้าสวรรค์เดิมและแผ่นดินโลกเดิมนั้นหายไปแล้ว และทะเลก็ไม่มีอีกต่อไป

 

Fatherhood story
June 12, 2009
Photography by Mark A. Philbrick
Copyright BYU Photo 2009
All Rights Reserved
photo@byu.edu (801)422-7322

2. ขอให้ลูกรับพระพรจากพระเจ้า (15-17)

15ขอให้ท่านมีชีวิตยืนยาว

และได้ทองคำแห่งเชบา

ขอให้มีผู้อธิษฐานเผื่อท่านเสมอ

และให้มีผู้อวยพรท่านวันยังค่ำ

16ขอให้มีข้าวอุดมในแผ่นดิน

ให้มันพริ้วไหวบนยอดเขาทั้งหลาย

ขอให้ผลของแผ่นดินเหมือนเลบานอน

และให้นครนั้นมีคนสะพรั่ง

เหมือนหญ้าในทุ่งนา

17ขอให้นามของท่านดำรงอยู่เป็นนิตย์

ให้ชื่อเสียงของท่านยั่งยืนอย่างดวงอาทิตย์

ให้คนอวยพรกันเองโดยใช้นามท่าน

ให้ประชาชาติทั้งปวงเรียกท่านว่าผู้ได้รับพระพร 

ความหมายทางตรงตามตัวอักษร ตามบริบท ดูเหมือนเหนื่อยเพราะทำเพื่อผู้อื่น แต่พรของพระเจ้า ทำให้ชีวิตมีความมั่งคั่ง มีคนรัก มีคนอธิษฐานเผื่อ แทนการสาปแช่งด่า มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นที่นิยมชมชอบของผู้อื่นอย่างมากมาย มีชื่อเสียง เป็นที่รักใคร่  ให้ชื่อเสียงเป็นอมตะนิรันดร์ไม่มีวันตาย ในความทรงจำของผู้ใต้การปกครอง ตาม พระสัญญาที่มีแก่อับราฮัม 

เนื่องจากบทนี้เขียนแบบบทกวี ใช้การเปรียบเทียบสภาพแวดล้อมของธรรมชาติในท้องถิ่น กับการปกครองอันชอบธรรมของกษัตริย์ชอบธรรม ผู้อ่านในสมัยนั้นจะเข้าใจ จะรู้ว่าคำแต่ละคำที่ใช้นั้นสื่ออะไร แต่เราที่เป็นผู้อ่านในปัจจุบันอาจจะไม่เข้าใจอย่างลึกซึ้งเหมือนคนสมัยนั้นก็ได้ เช่น ภูเขา ดวงจันทร์ หญ้า ทะเล ฝน แม่น้ำ ถิ่นทุรกันดาร ทองคำ ข้าว หญ้า เป็นต้น

สดด72:15-17

ความหมายทางอ้อมเล็งถึงพระเมสิยาห์ พระคริสต์ ตามหนังสือทัลมุด(Talmud) และมิดราช (Midrash) พระคัมภีร์ของยิวโบราณ 1ใน 8 ของนามพระเมสิยาห์ คือ คำว่า Yinnon อยู่ในสดด72:17  รับบีตีความว่า ขอให้นามของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์ หมายถึง yinnon จะทำให้ผู้นอนหลับในผงคลีกลับมามีความสมบูรณ์ ซึ่งน่าจะหมายถึง ทำให้เป็นขึ้นมาจากความตายนั่นเอง เล็งถึงพระเยซูคริสต์ ผู้เป็นกษัตริย์ที่ปกครองอาณาจักรของพระเจ้า 

กจ1:6 เมื่อเขาทั้งหลายประชุมพร้อมกัน พวกเขาจึงทูลถามพระองค์ว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์จะทรงตั้งราชอาณาจักรขึ้นใหม่ ให้ชนชาติอิสราเอลในครั้งนี้หรือ?”

พระคริสต์เสด็จกลับมาปกครองชั่วนิรันดร์

วว11:15 แล้วทูตสวรรค์องค์ที่เจ็ดก็เป่าแตรขึ้น และมีเสียงหลายๆ เสียงกล่าวขึ้นดังๆ ในสวรรค์ว่า“อาณาจักรของโลกนี้กลับกลายเป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเราแล้วและเป็นของพระคริสต์ของพระองค์ และพระองค์จะทรงครอบครองตลอดไปเป็นนิตย์

3. พระพรเกิดจากบิดาที่เชื่อพระเจ้า (18-20) 

พ่ออธิษฐานเผื่อลูก ให้ลูกทำหน้าที่ของตนให้ดี ให้คนมากมายได้รับพระพร ให้ลูกเป็นที่รักใคร่ เป็นที่นิยมชมชอบ พ่อขอจากพระเจ้า และพรนั้นเกิดจากพ่อที่รู้จักอธิษฐานต่อพระเจ้า 

สดด72:18-20

18สาธุการแด่พระยาห์เวห์ พระเจ้าของอิสราเอล

ผู้ทรงกระทำการอัศจรรย์ต่างๆ แต่พระองค์เดียว

19สาธุการแด่พระนามรุ่งโรจน์ของพระองค์เป็นนิตย์

ขอให้แผ่นดินโลกทั้งสิ้นเต็มไปด้วยพระสิริของพระองค์

อาเมน และ อาเมน

20คำอธิษฐานของดาวิด บุตรชายของเจสซี จบเท่านี้

ความทุกข์ของคนเป็นพ่อแม่ คือ ลูกเป็นชั่วร้ายทำร้ายคนอื่น, ลูกทุกข์ยากลำบากทรมาน, ลูกถูกทำร้ายแสนสาหัส, ลูกเป็นคนอกตัญญู, ลูกตายก่อนพ่อแม่ และลูกไม่เชื่อพระเจ้า 

คำอธิษฐานของพ่อแม่ จะปกป้องลูกของเรา การเลี้ยงดูเขาในทางของพระเจ้าจะช่วยเขา การดำเนินชีวิตตามความเชื่อเป็นแบบอย่างให้ลูกจะช่วยเขาไม่ให้หลงไปจากทางของพระเจ้า ถ้าเรารักลูกห่วงลูก ฝากเขาไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้า ผ่านคำอธิษฐาน 

ร่วมใจกันอธิษฐาน

อ้างอิง

 1. https://biblehub.com/commentaries/cambridge/psalms/72.htm
 2. https://biblehub.com/commentaries/pulpit/psalms/72.htm 
 3. https://biblehub.com/commentaries/kad/psalms/72.htm 
 4. https://biblehub.com/commentaries/ellicott/psalms/72.htm 
 5. https://biblehub.com/commentaries/benson/psalms/72.htm
 6. https://biblehub.com/commentaries/mhc/psalms/72.htm
 7. https://biblehub.com/commentaries/barnes/psalms/72.htm
 8. https://biblehub.com/commentaries/jfb/psalms/72.htm
 9. https://biblehub.com/commentaries/gill/psalms/72.htm
 10. https://bibleinoneyear.org/th/classic/162/
 11. พระคริสต์ธรรมคัมภีร์อมตธรรมร่วมสมัยฉบับค้นคว้า. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: องค์การอมตธรรม, 2011, หน้า 1099-1101.
 12. พระคริสตธรรมคัมภีร์ “ชีวิตครบบริบูรณ์” ฉบับอธิบายฉบับภาษาไทย. พิมพ์ครั้งที่ 1. เกาหลีใต้: สำนักพิมพ์ไลฟ์พับลิชเชอร์อินเตอร์เนชั่นแนล, 2018, หน้า 985.
บทความก่อนหน้านี้สดด125:1-5  สวัสดิภาพมีแด่ประชากรของพระเจ้า
บทความถัดไปสดด73:23-28  ลมหายใจแห่งความสนิทสนม

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่