เทศนา คริสตจักรมหาชล(สถานนมัสการรามคำแหง) อาทิตย์ที่ 26 มี.ค.2023

เทศนา คริสตจักรชีวิตรุ่งเรือง(GLC:H.I.M.) อาทิตย์ที่ 2 เม.ษ.2023

สดด23:1-6 ติดตามและเติบโตกับพระเจ้าผู้เลี้ยงที่ดี

พระยาห์เวห์ทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะ

เพลงสดุดีของดาวิด

1พระยาห์เวห์ทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะ ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสน

2พระองค์ทรงทำให้ข้าพเจ้านอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียวสด พระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปริมน้ำแดนสงบ

3พระองค์ทรงคืนความสดชื่นแก่ชีวิตข้าพเจ้า พระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรมเพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์

4แม้ข้าพระองค์จะเดินฝ่าหุบเขาเงามัจจุราช ข้าพระองค์ไม่กลัวอันตรายใดๆ เพราะพระองค์สถิตกับข้าพระองค์ คทาและธารพระกรของพระองค์ปลอบโยนข้าพระองค์

5พระองค์ทรงจัดเตรียมโต๊ะอาหารให้ข้าพระองค์ ต่อหน้าต่อตาคู่อริของข้าพระองค์พระองค์ทรงเจิมศีรษะข้าพระองค์ด้วยน้ำมัน ถ้วยของข้าพระองค์ก็ล้นอยู่

6แน่ทีเดียวที่ความดีและความรักมั่นคงจะติดตามข้าพเจ้าไป ตลอดวันคืนแห่งชีวิตของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะอยู่ในพระนิเวศของพระยาห์เวห์สืบไปเป็นนิตย์

สดด23:1-6 ติดตามและเติบโตกับพระเจ้าผู้เลี้ยงที่ดี

1.ติดตามพระเจ้าผู้เลี้ยงที่ดี(1-4)

2.เติบโตกับพระเจ้าผู้เลี้ยงที่ดี(5-6)

เบื้องหลังพระธรรมตอนนี้

คริสเตียนส่วนใหญ่รู้ว่าพระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงที่ดี แต่ไม่รู้ว่าเราต้องติดตามและเติบโต กับพระเจ้าผู้เลี้ยงที่ดี

เนื้อหาภายในตอนนี้ ดาวิดสรรเสริญขอบพระคุณพระเจ้า ในฐานะผู้เลี้ยง ที่ดูแลชีวิต นำทางชีวิต จัดสรรจัดหาทุกสิ่งที่เขาต้องการ ปกป้องเขาจากภัยอันตรายทั้งสิ้น (1-4)

ดาวิดสรรเสริญขอบพระคุณพระเจ้า ในฐานะเจ้าภาพงานเลื้ยงผู้โอบอ้อมอารี ซึ่งต้อนรับดาวิดในฐานะแขกด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ (5-6)

ดาวิดเปลี่ยนจากแกะที่ถูกอภิบาล กลายเป็นแขกที่ได้รับเชิญจากเจ้าภาพ แสดงว่า ดาวิดดีขึ้น เติบโตขึ้น จากกินหญ้าตามทุ่ง มากินหรูหราบนโต๊ะจัดเลี้ยง

หัวข้อคำเทศนาในวันนี้คือ

ติดตามและเติบโตกับพระเจ้าผู้เลี้ยงที่ดี 2 ประการ

1.ติดตามพระเจ้าผู้เลี้ยงที่ดี (1-4)

1พระยาห์เวห์ทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้า ดุจเลี้ยงแกะ ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสน

“ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสน” ไวยากรณ์บอกว่าเป็นประสบการณ์ตอนปัจจุบัน ที่มีผลต่อความมั่นใจต่อไปในอนาคต

เมื่อดาวิด มองย้อนไปในอดีตถึงการเร่ร่อนความยากลำบากในถิ่นทุรกันดาร และมองไปอนาคตที่พระเจ้าให้พันธสัญญากับราชวงศ์ดาวิด แสดงว่าสถานการณ์เขาในปัจจุบันนี้เขาคงไม่ขัดสน 

แสดงว่า เขาไม่ยากลำบากเกินไปในการดำรงชีวิตในโลกปัจจุบันนี้

แม้ครั้งหนึ่งของชีวิต ดาวิดพบยากลำบากที่สุด ตอนหนีกษัตริย์ซาอูล เขาไม่มีกิน ไม่มีดาบเพื่อป้องกันตนเอง ชีวิตอยู่ในอันตรายมาก

พระเยซูคริสต์ทรงเป็นผู้เลี้ยงที่ดี ให้เราเชื่อและติดตามพระองค์ 

ยน10:11เราเป็นผู้เลี้ยงที่ดี ผู้เลี้ยงที่ดีย่อมสละชีวิตของตนเพื่อฝูงแกะ

พระเยซูคริสต์แตกต่างจากคนดัง, ดารา, Influencer คนที่มีอิทธิพล,คนที่มีชื่อเสียง เพราะเราต้องจ่ายพวกเขา พวกเขาได้รับประโยชน์จากแฟนคลับ จากFC จากคนที่ต้องการให้พวกเขาช่วยเหลือ ไม่เหมือนพระเยซูคริสต์ที่ตายเพื่อคนบาป

ฮบ13:20 ขอพระเจ้าแห่งสันติสุข ผู้ทรงนำพระผู้เลี้ยงแกะยิ่งใหญ่คือพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเราขึ้นมาจากความตาย โดยโลหิตแห่งพันธสัญญานิรันดร์

ให้กลับมาหาผู้เลี้ยง 1ปต2:25 เพราะว่าพวกท่านได้หลงเจิ่นไปเหมือนแกะ แต่เดี๋ยวนี้ได้กลับมาหาพระผู้เลี้ยงและผู้ดูแลวิญญาณจิตของพวกท่านแล้ว

2พระองค์ทรงทำให้ข้าพเจ้านอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียวสด

พระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปริมน้ำแดนสงบ

ให้ภาพการเลี้ยงแกะให้มีความบริบูรณ์ อุดมสมบูรณ์ มีความสุขสงบ ไม่กระหาย ไม่หิว พักผ่อน พักสงบได้ แม้ในเวลากลางวันของฤดูร้อนอบอ้าว ไม่มีผู้เลี้ยงคนไหนพาแกะไปกินหญ้า กินน้ำตอนดึกๆคำ่คืน 

3พระองค์ทรงคืนความสดชื่นแก่ชีวิตข้าพเจ้า พระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรม เพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์

“คืนความสดชื่น” หมายถึง การฟื้นฟู การเปลี่ยนแปลง การชำระ 

นำไปในทางชอบธรรม ถ้าตีความแปลว่า  ทำให้หนทางตรงไป หรือให้หมายความว่าไม่ต้องเลี้ยวไปเลี้ยวมา ในทางคนอธรรม

เรารู้ว่าดาวิดเปรียบเทียบให้เห็นภาพความสดชื่นฝ่ายกายภาพกับฝ่ายวิญญาณสดชื่น คือ รับการฟื้นฟู การเปลี่ยนแปลง การชำระ

ถ้าเราเดินในทางชอบธรรม เราไม่ต้องกลัวความผิด ไม่ต้องกลัวการลงโทษ แต่จะมีความสดชื่น มีกำลัง ตรงกันข้ามกับการเดินในทางคนอธรรม เราจะมีความกลัวความผิด กลัวการถูกลงโทษ กลัวการถูกจับได้

ข้อสรุปจาก สดด17:5 ย่างเท้าของข้าพระองค์แนบสนิทกับวิถีของพระองค์ เท้าของข้าพระองค์มิได้พลาด

การรู้จักพระเจ้าอย่างดี อย่างใกล้ชิด เป็นหนทางการป้องกันตนเองจากความชั่วร้าย ความทุกข์ยากลำบากทั้งปวงที่จะตามมา

4แม้ข้าพระองค์จะเดินฝ่าหุบเขาเงามัจจุราช ข้าพระองค์ไม่กลัวอันตรายใดๆเพราะพระองค์สถิตกับข้าพระองค์ คทาและธารพระกรของพระองค์ปลอบโยนข้าพระองค์ 

“คทาและธารพระกร” คือ ไม้เท้าหรือไม้ตะบองสัญลักษณ์ของการนำ การปกป้อง ที่ผู้เลี้ยงใช้สำหรับการป้องกันแกะจากการโจมตี และนำหน้าแกะพร้อมป้องกัน พวกแกะติดตามผู้เลี้ยงไปทุกที่ด้วยความยินดี ไม่กลัว

การเลี้ยงสัตว์ของคนอิสราเอลในปาเลสไตน์ ประกอบด้วยป่าเปิดกว้าง หรือที่ลุ่มต่ำ ตามหุบเหวลึก มีสัตว์ป่าจำนวนมากแฝงตัวเป็นศัตรูของฝูงแกะ สภาพแวดล้อมอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตแกะได้ แต่พวกแกะไม่กลัวเพราะ พระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงอยู่กับเขา ปลอบโยนเขา

การมีพระเจ้าในชีวิต เป็นผู้ปกป้อง คุ้มภัย ให้ความปลอดภัยกับเรา ทำให้ศัตรูทำอันตรายเราไม่ได้ จึงทำให้เราไม่ต้องกลัว

เราอาจจะมีโอกาสทำความผิดพลาดได้ ประมาทได้ ตกเป็นเหยื่อได้ แต่พระเจ้าช่วยปกป้อง นำทางชีวิตเราได้

ถ้าเราเสี่ยงภัยด้วยตนเอง เราอาจตายได้ แต่ถ้าพระเจ้ารักษาความปลอดภัยเราเสี่ยงได้

ประยุกต์ใช้ในฐานะผู้เลี้ยง หากเราต้องอภิบาลใคร ก็ต้องให้เขาสุขใจ สุขกาย สุขวิญญาณจิตด้วย ปกป้องและเลี้ยงดูเขาได้ เขาถึงจะรักมั่นคง ติดตาม

ในฐานะแกะเราต้องติดตามผู้เลี้ยง ผู้นำ คริสตจักร ที่ติดตามพระเจ้า

2.เติบโตกับพระเจ้าผู้เลี้ยงที่ดี (5-6)

5พระองค์ทรงจัดเตรียมโต๊ะอาหารให้ข้าพระองค์ ต่อหน้าต่อตาคู่อริของข้าพระองค์ พระองค์ทรงเจิมศีรษะข้าพระองค์ด้วยน้ำมันถ้วยของข้าพระองค์ก็ล้นอยู่

ขยายมาจากข้อ 4 เปลี่ยนจากแกะหากินในทุ่งหญ้า กินน้ำในริมธาร มาเป็นแขกผู้ได้รับการเชิญมาทานอาหารบนโต๊ะ ที่เต็มไปด้วยการปรุงอาหารรสเลิศ เครื่องดื่มชั้นดี

“การเจิม” ในตอนนี้อ้างอิงถึง เครื่องปรุงแต่ง และเครื่องหอมซึ่งเป็นส่วนประกอบการทำอาหารในงานเลี้ยงของชาวตะวันออก ไม่ใช่น้ำมันการเจิมของกษัตริย์ ซึ่งรากศัพท์การเจิมใช้คำอื่น ที่ไม่ใช่คำเดียวกันกับตอนนี้ 

“ถ้วยของข้าพระองค์ก็ล้นอยู่” เขาประกาศว่า ไม่ใช่แค่อิ่มจนล้นบริบูรณ์ด้วยอาหารดีมากมาย แต่ไหลล้น เป็นอุปมาอุปไมย เปรียบเทียบ แสดงออกถึง สภาวะแห่งความสุขที่หาได้ยากในชีวิตนี้ 

เปรียบเทียบเป็นภาพท่ามกลางสถานการณ์ความทุกข์ยาก ความเป็นความตาย แต่เรายังมีความสุขได้ มันเป็นไปได้อย่างไร มันเป็นไปได้ถ้าเราเติบโตในความเชื่อในพระเจ้า 

ให้ความหมาย ยิ่งใหญ่ เต็มไปด้วยพระพร แสดงว่า เราต้องเติบโตขึ้นฝ่ายจิตวิญญาณกับพระเจ้า 

6แน่ทีเดียวที่ความดีและความรักมั่นคงจะติดตามข้าพเจ้าไปตลอดวันคืนแห่งชีวิตของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะอยู่ในพระนิเวศของพระยาห์เวห์สืบไปเป็นนิตย์

ความสัมพันธ์ที่ดี ความรัก ความมั่นคง ที่พระเจ้า มีให้ ทำให้คนของพระเจ้า แกะของพระเจ้า ผู้รับใช้ของพระเจ้า ติดตามพระเจ้าไปตลอดวันคืนของชีวิต

คนหลายคนตั้งคริสตจักร สร้างอาคาร สร้างองค์การคริสเตียน สร้างโรงเรียน โรงพยาบาล ส่งมิชชั่นนารีมาประกาศเรื่องพระเยซูคริสต์ สร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคม

สิ่งเหล่านี้เป็นอนุสรณ์ เป็นพยาน ว่าผู้รับใช้เหล่านั้นเขาติดตาม และเติบโตเขามีชีวิตกับพระเจ้า

ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

อ้างอิง

  1. https://biblehub.com/commentaries/pulpit/psalms/23.htm

  2. https://biblehub.com/commentaries/kad/psalms/23.htm

  3. https://biblehub.com/commentaries/ellicott/psalms/23.htm

  4. https://biblehub.com/commentaries/maclaren/psalms/23.htm

  5. https://biblehub.com/commentaries/mhc/psalms/23.htm

  6. https://biblehub.com/commentaries/jfb/psalms/23.htm

  7. https://biblehub.com/commentaries/tod/psalms/23.htm

  8. https://biblehub.com/commentaries/gill/psalms/23.htm

  9. http://www.sermonnotebook.org/otsermons.htm#psalms

  10. https://executableoutlines.com/guides/psalms/psa_23.html

บทความก่อนหน้านี้สดด103:1-22 อย่าลืมพระเจ้าแห่งพระคุณ
บทความถัดไปสดด146:1-10 หวังใจในการปกครองของพระเจ้า

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่