เทศนา คริสตจักรชีวิตรุ่งเรือง(GLC:H.I.M.) อาทิตย์ที่ 14 พ.ค.2023 (วันเลือกตั้งทั่วไปปี 2566)

“สดด146:1-10 หวังใจในการปกครองของพระเจ้า”

1สรรเสริญพระยาห์เวห์ จิตใจของข้าเอ๋ย จงสรรเสริญพระยาห์เวห์เถิด

2ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระยาห์เวห์ ตราบเท่าที่ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่

ข้าพเจ้าจะร้องเพลงสดุดีพระเจ้าของข้าพเจ้า ขณะที่ข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยู่

3อย่าวางใจในเจ้านายในมนุษย์ซึ่งไม่สามารถช่วยได้

4เมื่อลมหายใจของเขาพรากไป เขาก็กลับเป็นดิน

ในวันเดียวกันนั้นความคิดของเขาก็สูญสิ้นไป

5คนที่ผู้อุปถัมภ์ของเขาคือพระเจ้าของยาโคบ ก็เป็นสุข

คือผู้ที่ความหวังของเขาอยู่ในพระยาห์เวห์พระเจ้าของเขา

6ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกทะเลและทุกสิ่งซึ่งอยู่ในที่เหล่านั้นผู้ทรงรักษาสัจจะไว้เป็นนิตย์

“7ผู้ทำความยุติธรรมเพื่อคนที่ถูกบีบบังคับ ผู้ประทานอาหารแก่คนที่หิวพระยาห์เวห์ทรงปล่อยผู้ถูกคุมขังให้เป็นอิสระ”

8พระยาห์เวห์ทรงเบิกตาของคนตาบอด

พระยาห์เวห์ทรงพยุงผู้ถูกกดขี่ให้ลุกขึ้น

พระยาห์เวห์ทรงรักคนชอบธรรม

9พระยาห์เวห์ทรงปกป้องคนต่างด้าว

พระองค์ทรงค้ำจุนเด็กกำพร้าและหญิงม่าย

แต่พระองค์ทรงพลิกทางของคนอธรรม

10พระยาห์เวห์จะทรงครอบครองเป็นนิตย์ ศิโยนเอ๋ย พระเจ้าของเธอจะทรงครอบครองทุกชั่วชาติพันธุ์ สรรเสริญพระยาห์เวห์

“สดด146:1-10 หวังใจในการปกครองของพระเจ้า”

1.พระเจ้าประทานรางวัลแก่คนชอบธรรม (5,7,8)

2.พระเจ้าประทานการลงโทษแก่คนอธรรม (9)

3.พระเจ้าประทานความช่วยเหลือแก่คนที่ต้องการ (7,8,9)

เบื้องหลังพระธรรมตอนนี้

ข้อสรุปของพระธรรมสดุดี คือให้สรรเสริญพระเจ้า ตอนจบของบรรพ 5 เริ่มจากสดุดี 107-150 และสรุปท้ายสุดจริงๆ คือ ตั้งแต่สดุดี145-150

ข้อเขียนน่าจะอยู่ในช่วงกลับจากการเป็นเชลยจากบาบิโลน ยุคของเนหะมีย์ ฮักกัย เศคาริยาห์ ดูจากรูปแบบการเขียนสรรเสริญพระเจ้า และการนำไปอ่านในธรรมศาลาของคนยิว ซึ่งเกิดขึ้นช่วงหลังกลับจากการเป็นเชลย

เน้นเป็นการให้สรรเสริญการปกครองของพระเจ้า ไม่ใช่การปกครองของมนุษย์ จากเหตุผลภายในข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อ1-2 1สรรเสริญพระยาห์เวห์ จิตใจของข้าเอ๋ย จงสรรเสริญพระยาห์เวห์เถิด 2ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระยาห์เวห์ ตราบเท่าที่ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่ข้าพเจ้าจะร้องเพลงสดุดีพระเจ้าของข้าพเจ้า ขณะที่ข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยู่

ข้อ3-4 3อย่าวางใจในเจ้านายในมนุษย์ซึ่งไม่สามารถช่วยได้ 4เมื่อลมหายใจของเขาพรากไป เขาก็กลับเป็นดินในวันเดียวกันนั้นความคิดของเขาก็สูญสิ้นไป 

ภาษาเดิม ดิน (earth, ground) คือ คำว่า “อาดัม” ทำให้อิสราเอล ได้รับการเตือนใจว่าจะเชื่อพระเจ้าผู้ทรงสร้าง หรืออาดัมที่พระเจ้าสร้าง แล้วล้มลงในความผิดบาป 

ข้อ 6 พระเจ้าเป็นผู้ทรงสร้าง เป็นเจ้าของสิ่งที่พระองค์ทรงสร้าง

6 ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกทะเลและทุกสิ่งซึ่งอยู่ในที่เหล่านั้นผู้ทรงรักษาสัจจะไว้เป็นนิตย์ 

ข้อ7 ผู้ทำความยุติธรรมเพื่อคนที่ถูกบีบบังคับ

“คำเทศน์วันนี้จะขยายความจากการปกครองที่ยุติธรรมของพระเจ้า ไม่ใช่ของมนุษย์” 

หัวข้อคำเทศนาในวันนี้คือ หวังใจในการปกครองของพระเจ้า  3 ประการ

1.พระเจ้าประทานรางวัลแก่คนชอบธรรม (5,7,8)

5คนที่ผู้อุปถัมภ์ของเขาคือพระเจ้าของยาโคบ ก็เป็นสุข

คือผู้ที่ความหวังของเขาอยู่ในพระยาห์เวห์พระเจ้าของเขา

  • พระเจ้าอุปถัมภ์ หมายถึง พระเจ้าให้ความช่วยเหลือ

  • เขามีความหวังจะได้รับการช่วยเหลือ เขามีความสุข

7ผู้ทำความยุติธรรมเพื่อคนที่ถูกบีบบังคับ ผู้ประทานอาหารแก่คนที่หิวพระยาห์เวห์ทรงปล่อยผู้ถูกคุมขังให้เป็นอิสระ

 • ความยุติธรรม คำนี้ให้ความหมาย ตัดสิน พิพากษา 

 • เป็นเรื่องยากที่เราต้องตัดสินให้ถูกต้องในทุกเรื่อง ทุกคน ทุกเหตุการณ์

 • เราจะปล่อยคนบาป คนอธรรม คนชั่ว คนทำผิด อาชญากรได้หรือ

8พระยาห์เวห์ทรงเบิกตาของคนตาบอด

พระยาห์เวห์ทรงพยุงผู้ถูกกดขี่ให้ลุกขึ้น

พระยาห์เวห์ทรงรักคนชอบธรรม

  • ความรักก็เป็นพระพร เป็นรางวัลสำหรับคนชอบธรรม 

  • คนที่มองไม่เห็นแล้วมองเห็น คนป่วยแล้วหาย เขารู้สึกอัศจรรย์ รู้สึกดีมาก

  • ที่ถูกกดขี่ เป็นทาส เอารัดเอาเปรียบ ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทรมาน

2.พระเจ้าประทานการลงโทษแก่คนอธรรม (9)

9พระยาห์เวห์ทรงปกป้องคนต่างด้าว พระองค์ทรงค้ำจุนเด็กกำพร้าและหญิงม่าย แต่พระองค์ทรงพลิกทางของคนอธรรม

  • พลิกทาง ของคนอธรรม ให้ความหมาย โค้ง งอ คดเคี้ยว 

  • เมื่อพระเจ้าพิพากษา ลงโทษ คนอธรรมใครจะช่วยเขาให้ปลอดภัย รอดพ้นจากการลงโทษของพระเจ้าไม่ได้ ไม่ว่าเขาจะยิ่งใหญ่ขนาดไหน มีอำนาจขนาดไหน มีเงิน มีชื่อเสียงขนาดไหน เขาจะไม่รอดจากการพิพากษาของพระเจ้า 

3.พระเจ้าประทานความช่วยเหลือแก่คนที่ต้องการ (7,8,9) 

7ผู้ทำความยุติธรรมเพื่อคนที่ถูกบีบบังคับ 

ผู้ประทานอาหารแก่คนที่หิว

พระยาห์เวห์ทรงปล่อยผู้ถูกคุมขังให้เป็นอิสระ

  • คนที่ถูกบีบบังคับ คนที่หิว คนที่ถูกคุมขังได้รับความช่วยเหลือ

8พระยาห์เวห์ทรงเบิกตาของคนตาบอด

พระยาห์เวห์ทรงพยุงผู้ถูกกดขี่ให้ลุกขึ้น

พระยาห์เวห์ทรงรักคนชอบธรรม

  • คนตาบอด (คนป่วย พิการ) ได้รับการรักษา

  • คนถูกกดขี่ (คนที่ต่ำต้อย) ได้รับการปลดปล่อย

9พระยาห์เวห์ทรงปกป้องคนต่างด้าว

พระองค์ทรงค้ำจุนเด็กกำพร้าและหญิงม่าย

แต่พระองค์ทรงพลิกทางของคนอธรรม

  • คนต่างด้าว (คนไม่มีสิทธิ์ในดินแดนที่ตนอาศัยอยู่ เพราะไม่ได้เป็นพลเมือง) 

  • เด็กกำพร้า (คนที่ไม่มีพ่อแม่คอยปกป้อง ช่วยเหลือดูแล)

  • หญิงม่าย (คนที่ถูกฉวยโอกาสรังแก) สมัยเดิมผู้ชายไปรบตายเยอะ มีหญิงม่ายอายุน้อยที่ไม่มีสามีปกป้อง อาจโดนชายอื่นรังแก แต่หญิงม่ายอายุมากก็ไม่มีใครต้องการ เป็นภาระ ไม่มีประโยชน์

การปกครองของพระเจ้า เกี่ยวข้องกับชีวิตของผู้คน พระองค์ต้องพิพากษาทุกคน เพื่อความยุติธรรม ถ้าไม่มีพระเจ้าไม่มีความยุติธรรม

 • ข้อ10 พระยาห์เวห์จะทรงครอบครองเป็นนิตย์ ศิโยนเอ๋ย พระเจ้าของเธอจะทรงครอบครองทุกชั่วชาติพันธุ์ สรรเสริญพระยาห์เวห์

 • พระเยซูคริสต์ บอกกับเราไว้ล่วงหน้าให้วางใจในพระองค์ เพื่อเราจะไม่ถูกพิพากษาจากพระเจ้า 

 • ยน5:22-24 เพราะว่าพระบิดาไม่ทรงพิพากษาใคร แต่ทรงมอบการพิพากษาทั้งสิ้นไว้กับพระบุตร 23เพื่อทุกคนจะได้ถวายพระเกียรติแด่พระบุตรเหมือนที่พวกเขาถวายเกียรติแด่พระบิดา คนไหนไม่ถวายพระเกียรติแด่พระบุตร คนนั้นก็ไม่ถวายพระเกียรติแด่พระบิดาผู้ทรงใช้พระบุตรมา 24เราบอกความจริงกับพวกท่านว่า ถ้าใครฟังคำของเราและวางใจผู้ทรงใช้เรามา คนนั้นก็มีชีวิตนิรันดร์และไม่ถูกพิพากษา แต่ผ่านพ้นความตายไปสู่ชีวิตแล้ว

นิทานอีสป เรื่องสิงห์โตแบ่งเนื้อ 

สิงโตตัวหนึ่งได้ออกไปล่าเหยื่อพร้อมกับสุนัขจิ้งจอก และหมาป่า พวกมันได้ออกตระเวนล่าเหยื่อจนกระทั่งไปพบกวางตัวหนึ่ง และได้ปลิดชีวิตมันเสีย จากนั้นก็มาถึงคำถามว่าจะแบ่งซากกวางนี้อย่างไรดี

            “แล่เนื้อกวางหนึ่งในสี่ส่วนนั้นให้ข้า” เจ้าสิงโตคำรามเลียงดัง

            สัตว์ตัวอื่นๆ จึงทำการถลกหนัง และแบ่งเนื้อกวางออกเป็นสี่ส่วน

            สิงโตยืนอยู่หน้าซากกวางนั้นและประกาศตัดสินต่อว่า

            “เนื้อส่วนแรกนั้นเป็นของข้าในฐานะเจ้าป่า ส่วนที่สองเป็นของข้าในฐานะผู้ตัดสิน และส่วนที่สามก็ต้องเป็นของข้าเพราะข้าเข้าร่วมล่าเหยื่อด้วย และสำหรับส่วนที่สี่ เอาล่ะ… ข้าก็อยากรู้เหมือนกันว่าพวกเจ้ากล้าจะเข้ามาเอาไหม” 

:: นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ::
อย่าคาดหวังความยุติธรรมจากผู้ปกครอง

ให้เราไว้วางใจในการปกครอง การพิพากษาของพระเจ้า ไม่ใช่มนุษย์ที่พระเจ้าทรงสร้าง

ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

อ้างอิง

บทความก่อนหน้านี้สดด23:1-6 ติดตามและเติบโตกับพระเจ้าผู้เลี้ยงที่ดี

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่