เทศนา คริสตจักรชีวิตรุ่งเรือง(GLC:H.I.M.) อาทิตย์ที่  1 ต.ค.2023

สดด128:1-6  พระพรของพระเจ้าสำหรับผู้ที่ยำเกรงพระองค์ 

1. พระพรฝ่ายจิตใจภายใน (1-2)

2. พระพรฝ่ายกายภาพภายนอก (2,3-4)

3. พระพรฝ่ายวิญญาณนิรันดร์ ( 5-6)

สดุดี 128 พระพรมีแก่ครอบครัวของผู้ยำเกรงพระเจ้า บทเพลงใช้แห่ขึ้น

1ทุกคนที่ยำเกรงพระยาห์เวห์ ก็เป็นสุข

คือผู้ที่เดินในพระมรรคาของพระองค์

2ท่านจะได้กินผลผลิตจากน้ำพักน้ำแรงของท่าน

ท่านจะเป็นสุข และท่านจะเจริญ

3ภรรยาของท่านจะเป็นอย่างเถาองุ่นลูกดก

อยู่ภายในบ้านของท่าน

เด็กๆ ของท่านจะเป็นเหมือนหน่อมะกอก

รอบโต๊ะของท่าน

4ดังนี้แหละ คนที่ยำเกรงพระยาห์เวห์จะได้รับพระพร

5ขอพระยาห์เวห์ทรงอวยพรท่านจากศิโยน

ขอให้ท่านเห็นความเจริญของเยรูซาเล็ม

ตลอดวันคืนแห่งชีวิตของท่าน

6ขอให้ท่านได้เห็นลูกหลานของท่าน

ขอให้สันติภาพมีอยู่ในอิสราเอล

เบื้องหลังพระธรรมตอนนี้

บทเพลงแห่ขึ้น “A Song of Degrees” หรือเพลงที่ขึ้นที่สูง เริ่มจาก สดุดีบทที่120-134 ดูเหมือนเป็นเพลงที่แต่งขึ้นร้องในโอกาสเทศกาลยิว ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับการรื้อฟื้นชนชาติ ให้กลับมาจากการเป็นเชลยพวกเขาร้องบนเพลงแห่ขึ้น เมื่อจะเดินทางไปเยรูซาเล็มสามครั้งต่อปี 1พกษ:27-28 , ฉธบ16:16 

พบว่าบทเพลงแห่ขึ้น มีดาวิดแต่ง 4บท และโซโลมอนแต่ง 1บท และอีก 10 บทซึ่งไม่ทราบว่าใครเป็นคนแต่ง ซึ่งอาจจะแต่งหลังการเป็นเชลย หรือนำบทเพลงของผู้แต่งสดุดีที่เกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์กลับมาเป็นเชลย แต่นำมาใช้ร้องในเทศกาลขอบคุณพระเจ้า เพื่อระลึกถึงพระเจ้า  

สดด128 ตอนนี้น่าจะเป็นเพลงที่เหมาะสม สำหรับการนำมาร้องในงานแต่งงานของคนอิสราเอล 

ความสุขของคนที่เดินในทางพระเจ้า เป็นอีกถ้อยคำแห่งสติปัญญาเกี่ยวกับบ้านและครอบครัว เป็นพระพรแห่งการจัดสรรอวยพรของพระเจ้า 

ในบทเพลงแห่ขึ้นนี้ ผู้เขียนแสดงให้เห็น การอวยพรของพระเจ้าสำหรับคนที่ยำเกรงพระเจ้า หัวข้อคำเทศนาในวันนี้คือ พระพรของพระเจ้าสำหรับผู้ที่ยำเกรงพระองค์  3 ประการ

1. พระพรฝ่ายจิตใจภายใน (1,2)

สดด128:1 ทุกคนที่ยำเกรงพระยาห์เวห์ ก็เป็นสุข คือผู้ที่เดินในพระมรรคาของพระองค์

ก็เป็นสุข หมายถึง มีความสุข ได้รับการอวยพร

สภาพที่มีความสุขของผู้ที่ยำเกรงพระเจ้า และปฎิบัติตามพระประสงค์ของพระองค์ ความสุขนี้ไม่ได้เน้นที่สุขภาพหรือทรัพย์สมบัติ แต่เป็นการรับรองและประสบการณ์ที่ได้ดำเนินชีวิตภายใต้การปกป้องดูแลเอาพระทัยใส่อย่างสัตย์ซื่อโดยพระเจ้าแห่งชีวิต ผู้ทรงพระคุณ

สดด128:2 ท่านจะเป็นสุข และท่านจะเจริญ

ท่านจะเจริญ รากศัพท์เดียวกันให้หลายความหมาย เช่น ดูน่ากิน, เพื่อจะเป็นการดี, หน้าตาดี, เห็นดีดูดี, ข่าวดี, ใจร่าเริง, ดีกว่า, สนุกสนาน, ที่ดียิ่งกว่า, ชื่นชมยินดี, เป็นที่ชื่นบาน, ดีเลิศ

สดด112:1สรรเสริญพระยาห์เวห์คนที่ยำเกรงพระยาห์เวห์ก็เป็นสุข เขายินดีอย่างยิ่งในพระบัญญัติของพระองค์

สดด119:1-3 บรรดาผู้ที่ดีพร้อมในทางของตนก็เป็นสุข คือผู้ที่ดำเนินตามธรรมบัญญัติของพระยาห์เวห์ 2บรรดาผู้ที่รักษาพระโอวาทของพระองค์ก็เป็นสุขพวกเขาแสวงหาพระองค์ด้วยสุดใจ 3พวกเขาไม่ทำผิด แต่เดินตามพระมรรคาของพระองค์

สดด1:1,3บุคคลผู้เป็นสุขคือ ผู้ไม่เดินตามคำแนะนำของคนอธรรม ไม่ยืนอยู่ในทางของคนบาป ไม่นั่งอยู่ในที่นั่งของคนที่ชอบเยาะเย้ย3เขาเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน้ำ ซึ่งเกิดผลตามฤดูกาล และใบก็ไม่เหี่ยวแห้งทุกอย่างที่เขาทำก็จำเริญขึ้น

 

2. พระพรฝ่ายกายภาพภายนอก (2, 3-4)

สดด128:2 ท่านจะได้กินผลผลิตจากน้ำพักน้ำแรงของท่าน

  • ท่านจะได้กิน  คือได้กินของดี แทนที่อาหารจะเสีย เพราะศัตรู เพราะโรค เพราะแมลงที่มาจากพระเจ้า ของที่กินได้ เป็นพระพรฝ่ายกายภาย อวยพระพรจากน้ำพักน้ำแรงที่ได้ทำไป

สดด128:3 ภรรยาของท่านจะเป็นอย่างเถาองุ่นลูกดกอยู่ภายในบ้านของท่าน เด็กๆ ของท่านจะเป็นเหมือนหน่อมะกอกรอบโต๊ะของท่าน

ภรรยาเป็นอย่างเถาองุ่นลูกดก หมายถึง เถาองุ่นลูกดกเป็นการเกิดผล ความสมบูรณ์ ความสง่างาม ความล้ำค่าของเถาองุ่นที่เกิดผล เป็นจุดเปรียบเทียบชัดเจนถึงการพึ่งพาอาศัย ความจำเป็นที่ต้องสนับสนุนเกี่ยวข้องกัน เมื่อเถาองุ่นเป็นเหล้าองุ่น 

ภรรยาที่ซื่อสัตย์และลูกดก เถาองุ่นเป็นสัญลักษณ์ของการมีลูกดก และมีเสน่ห์ทางเพศ การอยู่ในบ้าน หมายความว่า เป็นภรรยาซื่อสัตย์ เทียบกับสภษ7:11 อยู่ไม่ติดบ้าน

สภษ19:14บ้านกับทรัพย์สมบัติเป็นมรดกมาจากบิดา แต่ภรรยาที่ฉลาดมาจากพระยาห์เวห์

“เด็กๆของท่าน เหมือนหน่อมะกอก รอบโต๊ะ 

รอบโต๊ะของท่าน เปลี่ยนมื้ออาหารของแต่ละครอบครัวเป็นงานเลี้ยงซึ่งให้ความชื่นชมยินดีในท้องถิ่น

ต้นมะกอกที่มีใบสมบูรณ์ สะท้อนให้เห็นว่าจะได้เก็บเกี่ยวผลมะกอกในอนาคต 

หน่อมะกอก ไม้ไม่ผลัดใบที่แสดงพระสัญญาถึงชีวิตยืนยาว และผลผลิตอุดมสมบูรณ์ ( ไม้ ผล และน้ำมัน ) พันธสัญญาเดิมมักเอ่ยถึงเถาองุ่นและมะกอกคู่กัน ต้นไม้ทั้งสองอายุยืนเป็นพิเศษและให้เหล้าองุ่นกับน้ำมันมะกอก ซึ่งมีบทบาทสำคัญในชีวิตผู้คน 

อพย23:11แต่ปีที่เจ็ดนั้นจงงดเสีย ปล่อยให้นานั้นว่างอยู่ เพื่อให้ประชาชนที่ยากจนของเจ้าเก็บกิน ส่วนที่เหลือนั้นก็ให้สัตว์ป่ากิน ส่วนสวนองุ่นและสวนมะกอกเจ้าจงทำเช่นเดียวกัน

128:4 ดังนี้แหละ คนที่ยำเกรงพระยาห์เวห์จะได้รับพระพร

ผู้ที่ยำเกรงพระเจ้า ดำเนินชีวิตในทางของพระเจ้า จะมีครอบครัวฝ่ายกายภาพที่ดี มีอิทธิพล มีผลที่นำมาซึ่งความสุขใจ ทำให้มีความหวังและมีอนาคต  

 

3. พระพรฝ่ายวิญญาณนิรันดร์ ( 5-6)

128:5 ขอพระยาห์เวห์ทรงอวยพรท่านจากศิโยน

(ที่ประทับของพระเจ้า สดด132:13)

ขอให้ท่านเห็นความเจริญของเยรูซาเล็ม (ภาพย่อย:เมืองหลวง)

ตลอดวันคืนแห่งชีวิตของท่าน

มีความเจริญรุ่งเรืองไม่เสื่อมคลาย มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่างมั่นคง ประเทศชาติตั้งมั่นอยู่ได้ ความเจริญของเยรูซาเล็มนำมาซึ่งทั้งสองอย่าง และมีชีวิตยืนยาว 

128:6 ขอให้ท่านได้เห็นลูกหลานของท่าน

ขอให้สันติภาพมีอยู่ในอิสราเอล(ภาพใหญ่:ประเทศ)

อาจเป็นรูปอย่างย่อของคำอวยพรของปุโรหิต กดว6:24-26

ความหวังที่จะได้เห็นลูกหลานอยู่ในดินแดนแห่งพันธสัญญา  เป็นประชากรของพระเจ้าตามพันธสัญญา  ตีความแบบประยุกต์ใช้ได้ว่า ผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์เป็นประชากรของพระเจ้าตามพันธสัญญาใหม่เช่นกัน เป็นเรื่องฝ่ายจิตวิญญาณ  รับความรอดนิรันดร์ เป็นพระพรฝ่ายจิตวิญญาณนิรันดร์  

ยน17:3,13 3และนี่แหละคือชีวิตนิรันดร์ คือการที่พวกเขารู้จักพระองค์ ผู้ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียว และรู้จักพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงใช้มา 13 แต่บัดนี้ข้าพระองค์กำลังจะไปหาพระองค์ ข้าพระองค์กล่าวถึงสิ่งเหล่านี้ในโลก เพื่อให้เขาได้รับความชื่นชมยินดีของข้าพระองค์อย่างเต็มเปี่ยมให้เรา

ร่วมใจกันอธิษฐาน

อ้างอิง

บทความก่อนหน้านี้สดด127:1-5 พระพรของพระเจ้าสำหรับครอบครัว
บทความถัดไปสดด125:1-5  สวัสดิภาพมีแด่ประชากรของพระเจ้า

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่