เทศนา คริสตจักรชีวิตรุ่งเรือง(GLC:H.I.M.) อาทิตย์ที่  3 ก.ย.2023

สดด127:1-5  พระพรของพระเจ้าสำหรับครอบครัว 

1. ทำให้เกิดผลดี (1,2)

2. ทำให้มีความสุขสบาย (3-5)

สดุดี 127 บทเพลงใช้แห่ขึ้น ของซาโลมอน

1ถ้าพระยาห์เวห์มิได้ทรงสร้างบ้าน

บรรดาผู้ที่สร้างก็เหนื่อยเปล่า

ถ้าพระยาห์เวห์มิได้ทรงเฝ้ารักษานคร

คนยามตื่นอยู่ก็เหนื่อยเปล่า

2เป็นการเหนื่อยเปล่า ที่ท่านลุกขึ้นแต่เช้ามืด

ทำงานจนดึก กินอาหารที่ได้จากงานตรากตรำ

เพราะพระองค์ประทานการนอนหลับแก่ผู้ที่พระองค์ทรงรัก

3นี่แน่ะ บุตรทั้งหลายเป็นมรดกจากพระยาห์เวห์

ผลิตผลของครรภ์เป็นรางวัล

4บุตรทั้งหลายที่เกิดเมื่อบิดายังหนุ่ม

ก็เหมือนลูกธนูในมือนักรบ

5ชายใดมีลูกธนูเต็มแล่งก็เป็นสุข

เขาจะไม่ต้องอับอายเมื่อเขาตอบโต้ศัตรูที่ประตูเมือง

ตัวอย่าง 

นิยาม “ครอบครัว” จากภาษาไทย คือ คนรักอยู่บ้าน ความรักอยู่วนเวียน

นิยาม “FAMILY” จากภาษาอังกฤษ : Father And Mother, I Love You.

เบื้องหลังพระธรรมตอนนี้

บทเพลงแห่ขึ้น “A Song of Degrees” หรือเพลงที่ขึ้นที่สูง เริ่มจาก สดุดีบทที่120-134 ดูเหมือนเป็นเพลงที่แต่งขึ้นร้องในโอกาสเทศกาลยิว ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับการรื้อฟื้นชนชาติ ให้กลับมาจากการเป็นเชลยพวกเขาร้องบนเพลงแห่ขึ้น เมื่อจะเดินทางไปเยรูซาเล็มสามครั้งต่อปี 1พกษ:27-28 , ฉธบ16:16 

พบว่าบทเพลงแห่ขึ้น มีดาวิดแต่ง 4บท และโซโลมอนแต่ง 1บท คือ สดด127 นี้(นักศาสนศาสตร์บางท่านบอกว่าอาจจะเป็นดาวิดเขียนให้โซโลมอน) และอีก 10 บทซึ่งไม่ทราบว่าใครเป็นคนแต่ง ซึ่งอาจจะแต่งหลังการเป็นเชลย หรือนำบทเพลงของผู้แต่งสดุดีที่เกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์กลับมาเป็นเชลย แต่นำมาใช้ร้องในเทศกาลขอบคุณพระเจ้า เพื่อระลึกถึงพระเจ้า  

ในบทเพลงแห่ขึ้นนี้ ผู้เขียนแสดงให้เห็น การอวยพรของพระเจ้าสำหรับคนของพระเจ้า ซึ่งเป็นสิทธิพิเศษ และเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับคนของพระเจ้า การสร้างสิ่งใดๆเกิดขึ้น จะไม่มีประโยชน์เลยถ้าไม่มีพระเจ้า แต่ถ้ามีพระเจ้าจะมีความสุข เป็นพระพร จะเกิดสิ่งดีๆขึ้น ไม่เหนื่อยเปล่า ไม่สูญเปล่า ไม่ไร้ค่า

ผู้เขียนสดุดี ชี้ว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาอย่างเป็นทางการ ที่ผู้หญิงจะขอบพระคุณพระเจ้าหลังที่พวกเธอได้ให้กำเนิดทารกอย่างปลอดภัย

หัวข้อคำเทศนาในวันนี้คือ พระพรของพระเจ้าสำหรับครอบครัว 2 ประการ

สดด127:1-5 พระพรของพระเจ้าสำหรับครอบครัว

1.ทำให้เกิดผลดี (1,2)

สดด127:1ถ้าพระยาห์เวห์มิได้ทรงสร้างบ้าน บรรดาผู้ที่สร้างก็เหนื่อยเปล่า ถ้าพระยาห์เวห์มิได้ทรงเฝ้ารักษานคร คนยามตื่นอยู่ก็เหนื่อยเปล่า

.ฮีบรู คำว่า ทรงสร้าง ตอนนี้เป็นการสร้างครอบครัวที่ลูกหลานจะนำมาซึ่งความสุขและพระพร ทุกครอบครัวต้องมีผู้สร้าง แต่พระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งเพื่อทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้าง จะสรรเสริญพระเจ้า

1.1 ถ้าพระยาเวห์มิได้ทรงสร้างบ้าน (แต่ละคนสร้างบ้าน หลายๆบ้าน รวมกันเป็นนคร ถ้าไม่มีพระเจ้าก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลย)

1.2 ถ้าพระยาเวห์มิได้ทรงเฝ้ารักษานคร (ความปลอดภัยต้องมีเวรยาม ถ้าไม่มีพระเจ้าในชีวิต ก็ไม่ปลอดภัยจริงๆ ถ้าไม่มีพระเจ้าก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลย)

คนยามมีความสำคัญ คอยดูแลบ้าน ดูแลกำแพง เพราะไม่ปลอดภัยจากศัตรู หรืออันตรายจากไฟไหม้

  • คนยาม หรือผู้สร้างบ้าน  เป็นตัวอย่างของคนธรรมดาในเวลานั้น ที่จะพยายามทำให้บ้าน และเมืองปลอดภัย แต่ถ้าไม่มีความหวังในพระเจ้าสิ่งที่พวกเขาตั้งใจทำ อาจจะเปล่าประโยชน์ พวกเขาต้องเรียนรู้หลังจากกลับมาจากการเป็นเชลยแล้ว อย่ากลับไปดำเนินชีวิตอย่างเดิมอีก

  • เมื่อพระเจ้าไม่ปกป้องอิสราเอลแล้ว พวกเขาก็ถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลย แม้พวกเขาพยายามจะจ้างอียิปต์มาช่วยรบก็ตาม แต่ก็แพ้สงคราม

    ประยุกต์ใช้ชุมชนอิสราเอล กับชุมชนของพระเยซูคริสต์ คือ คริสตจักร ถ้าไม่มีพระเยซูคริสต์ เราก็ไปไม่ถึงการหยุดพักของพระเจ้า ฮบ3:1-6,12-14

    1เพราะฉะนั้นพี่น้องธรรมิกชนทั้งหลาย ผู้มีส่วนร่วมในการทรงเรียกจากสวรรค์ จงพิจารณาดูพระเยซูผู้ที่พระเจ้าทรงใช้มาและผู้เป็นมหาปุโรหิตที่เราประกาศว่าเชื่อ 2พระองค์ทรงซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าผู้ทรงแต่งตั้งพระองค์ไว้ เหมือนอย่างที่โมเสสซื่อสัตย์ในชุมนุมชนของพระเจ้า 3แต่ถึงกระนั้นพระเยซูก็ทรงสมควรได้รับพระเกียรติมากกว่าโมเสส เช่นเดียวกับที่ผู้สร้างบ้านย่อมมีเกียรติยิ่งกว่าตัวบ้าน 4เพราะว่าบ้านทุกหลังต้องมีคนสร้าง แต่ผู้ที่สร้างสิ่งทั้งปวงคือพระเจ้า 5โมเสสนั้นซื่อสัตย์ในชุมนุมชนทั้งสิ้นของพระเจ้าในฐานะผู้รับใช้ เพื่อเป็นพยานถึงเรื่องต่างๆ ที่พระเจ้าจะตรัสในภายหลัง 6แต่พระคริสต์นั้นทรงซื่อสัตย์ในฐานะพระบุตร ผู้อยู่เหนือชุมนุมชนของพระเจ้า และเราก็เป็นชุมนุมชนนั้น หากเพียงแต่เราจะยึดความมั่นใจและความภูมิใจในความหวังนั้นไว้12 นี่แน่ะ พี่น้องทั้งหลาย จงระวังให้ดี เพื่อจะไม่มีคนหนึ่งคนใดในพวกท่านมีใจชั่วและไม่เชื่อ คือใจที่พาท่านหลงไปจากพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ 13แต่จงหนุนใจกันและกันทุกวัน ตลอดเวลาที่เรียกกันว่า “วันนี้” เพื่อจะไม่มีใครในพวกท่านมีใจดื้อรั้นไป เพราะการล่อลวงของบาป 14เพราะเรามีส่วนร่วมกับพระคริสต์ ถ้าเราเพียงแต่ยึดความมั่นใจที่เรามีอยู่ในตอนต้นไว้ให้มั่นคงจนถึงที่สุด

สดด127:2 เป็นการเหนื่อยเปล่า ที่ท่านลุกขึ้นแต่เช้ามืด ทำงานจนดึก กินอาหารที่ได้จากงานตรากตรำ เพราะพระองค์ประทานการนอนหลับแก่ผู้ที่พระองค์ทรงรัก 

คนที่ทำงานหนัก เขาคาดหวังความสำเร็จ ความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ ได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้น เมื่อพบว่าผลลัพธ์ที่ได้ ไม่เป็นไปตามที่ลงทุนไว้เขาก็จะรู้สึกว่ามันเหนื่อยเปล่า ไม่มีประโยชน์ เป็นเรื่องที่คนทำงานหนักรับไม่ได้

เหนี่อยเปล่า ย้ำถึงสามครั้ง  ภ.เดิม ความว่างเปล่า ความไม่มีอะไร ไม่มีประโยชน์ และความอนิจจัง เช่น ออกแรง ลงทุน ทำงานแต่ไม่มีประโยชน์กับใคร หรือไม่มีกำไร หรือครอบครัวแตกแยกไม่มีความสุข ตรากตรำทำงานแต่ไม่มีความสุข ปลายทางชีวิตก็เหนื่อยเปล่า ขาดทุน ไม่เกิดผลดี

ความพยายามหรือความตั้งใจดีของมนุษย์ในการทำดี  จะสู้กับการอวยพรของพระเจ้าได้จริงๆหรือ ถ้าอย่างนั้นเราไม่ต้องทำงานหนักดีไหม นอนเล่นรอคอยให้พระเจ้าอวยพรอย่างเดียว 

ความจริงคือ ท่าทีการเชื่อวางใจในพระเจ้า พึ่งพาพระเจ้า และทำงานของเราอย่างเต็มกำลัง โดยเชื่อในการอวยพรของพระเจ้า ไม่ต้องกระวนกระวาย

มธ6:33 แต่พวกท่านจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงนี้ให้

ช่วงเวลาที่โซโลมอน เริ่มครองราชย์ มีปัญหาชิงบัลลังก์ มีปัญหาครอบครัวแต่เมื่อเขาปกครอง และเริ่มสร้างพระวิหารของพระเจ้า และมอบถวาย ทำให้อิสราเอล ได้รับพระพรจากพระเจ้าไปอีกหลายรุ่น

ผู้ที่พระองค์ทรงรัก ภ.เดิม หมายถึง เป็นที่รักของ 

ชื่อแฝง ของโซโลมอน คือ ผู้เป็นที่รักของพระเจ้า (Jedidiah, ‘beloved of Jah’) ซึ่งพระเจ้าประทานพระพร และสติปัญญามากมายให้โซโลมอน เขาเกิดจากนางบัทเชบา หลังจากนางแท้งลูกคนแรก การเริ่มต้นครอบครัวของดาวิดไม่ได้ดีมากนัก และเกิดจากความผิดบาปด้วยซ้ำ แต่พระเจ้าทรงรักเขา ประทานพระคุณแก่ครอบครัวนี้ 

2ซมอ12:24-25 ฝ่ายดาวิดทรงปลอบโยนบัทเชบามเหสีของพระองค์ และทรงเข้าไปหา และทรงหลับนอนกับพระนาง พระนางก็ประสูติโอรสองค์หนึ่งชื่อซาโลมอน และพระยาห์เวห์ทรงรักซาโลมอน 25และทรงใช้นาธันผู้เผยพระวจนะไป ท่านจึงให้ชื่อพระราชโอรสนั้นว่า เยดีดิยาห์ เพราะเห็นแก่พระยาห์เวห์

1พกษ3:5-6 พระยาห์เวห์ทรงปรากฏแก่ซาโลมอนที่เมืองกิเบโอนเป็นพระสุบินในเวลากลางคืน และพระเจ้าตรัสว่า “เจ้าอยากได้สิ่งใด เจ้าก็จงขอเถิด” 6และซาโลมอนทูลว่า “พระองค์ทรงสำแดงความรักมั่นคงอันยิ่งใหญ่แก่ดาวิดผู้เป็นบิดาของข้าพระองค์และเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ เพราะว่าท่านดำเนินต่อพระพักตร์พระองค์ด้วยความซื่อสัตย์และความชอบธรรม ด้วยจิตใจซื่อตรงต่อพระองค์ และพระองค์ทรงรักษาความรักมั่นคงอันยิ่งใหญ่นี้ไว้เพื่อท่าน และได้ประทานบุตรชายคนหนึ่งแก่ท่าน ให้นั่งบนบัลลังก์ของท่านในวันนี้

  • ตีความจากบริบท พระเจ้าจะให้เกิดผลดีกับครอบครัว หลายๆครอบครัวก็เป็นนคร ทำให้พวกเขาได้รับประโยชน์ ได้รับพระพร หลายอย่างที่ลงทุนทำไปจะได้เก็บเกี่ยว ได้กำไร ไม่ขาดทุน ไม่เหนื่อยเปล่า พวกเขาจะได้รับความคุ้มครองให้ปลอดภัย ให้ชีวิตมีสวัสดิภาพ เมื่อมีพระเจ้าอยู่ด้วยในชีวิต

 

2.ทำให้มีความสุขสบาย (3-5) 

(เป็นรางวัล,เป็นสุข,นอนหลับ,ไม่อับอาย)

สดด127:3 นี่แน่ะ บุตรทั้งหลายเป็นมรดกจากพระยาห์เวห์ผลิตผลของครรภ์เป็นรางวัล

การที่พระเจ้าให้เด็กมาเกิดในครอบครัว เป็นมรดกเป็นรางวัลไม่ใช่การลงโทษ ถ้าเรามีมุมมองความคิดของพระเจ้า ในครอบครัวเราจะรับพระพรของพระเจ้า การเร่ิมต้นครอบครัวด้วยการแสวงหาพระเจ้า รู้จักพระเจ้า มีความคิด มีค่านิยมการสร้างครอบครัวแบบพระเจ้า จะทำให้ลูกหลานเรารับพระพร

สดด132:11พระยาห์เวห์ทรงปฏิญาณกับดาวิด อันเป็นสัจจะซึ่งพระองค์จะไม่ทรงหันกลับว่า“เราจะตั้งลูกในไส้ของเจ้าไว้บนบัลลังก์ของเจ้า

คนที่ทำแท้ง คนที่ท้องก่อนแต่งแล้วไม่ต้องการเด็กไว้ จะไม่มีทางพบความสุขสงบในใจอย่างแท้จริง 

สดด127:4 บุตรทั้งหลายที่เกิดเมื่อบิดายังหนุ่มก็เหมือนลูกธนูในมือนักรบ 

มีอาวุธ มีความพร้อม ในการต่อสู้เข้าสู่สงคราม มีโอกาสรอดชีวิต มีโอกาสชนะสงคราม

ต้องเข้าใจว่าบางประเทศ ถ้ากษัตริย์ไม่แต่งงาน หรือแต่งงานแต่ไม่มีลูกจะมีปัญหาการปกครองร้ายแรงตามมา จะมีสงครามการเมืองแย่งชิงอำนาจ

สดด127:5 ชายใดมีลูกธนูเต็มแล่งก็เป็นสุขเขาจะไม่ต้องอับอายเมื่อเขาตอบโต้ศัตรูที่ประตูเมือง

เมื่อเขาตอบโต้ศัตรูที่ประตูเมือง ภาษาเดิม หมายถึงการพูดกับศัตรูได้อย่างไม่อาย ประตูเมืองเป็นสถานที่สำคัญที่จะมีการตกลงการค้า การเจรจา การทำธุรกิจ การตัดสินพิพากษา เป็นภาษาเทคนิคเรื่องคดีความ ในยชว20:4 เรื่องเมืองลี้ภัย ผู้ชายที่มีครอบครัวเข้มแข็งสนับสนุน โดยใครที่มีจำนวนคน จำนวนครอบครัวสนับสนุนมากเขาจะปลอดภัยไม่เป็นอันตราย ได้รับการคุ้มครองป้องกันภัยอย่างมาก

เรื่องลูก ไม่ขึ้นอยู่กับปริมาณอย่างเดียว แต่ขึ้นอยู่กับคุณภาพด้วยที่ทำให้ชีวิตมีความสุขในครอบครัวได้ เด็กๆโตขึ้นเป็นกำลัง เป็นคนสำคัญ เป็นพระพรกับคนในครอบครัว และสังคมได้ ถ้าเขามีพ่อแม่อบรบในทางของพระเจ้า 

ฉธบ28:10-11และชนชาติทั้งหลายในโลกจะเห็นว่าเขาเรียกท่านตาม พระนามพระยาห์เวห์ และเขาทั้งหลายจะเกรงกลัวท่าน 11พระยาห์เวห์จะทรงทำให้ท่านอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพงศ์พันธุ์ของตัวท่านเอง พันธุ์ของฝูงสัตว์ของท่านและผลแห่งพื้นดินของท่าน ในแผ่นดินซึ่งพระยาห์เวห์ทรงปฏิญาณแก่บรรพบุรุษของท่านว่าจะประทานแก่ท่าน

  • ในการเริ่มต้นสร้างครอบครัว การทำให้ครอบครัวปลอดภัย การทำให้ครอบครัวมีความสุข การทำให้ลูกหลานรับการอวยพรต่อๆไป สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย ถ้าเราไม่มีพระเจ้า และถ้าพระเจ้าไม่ได้เป็นผู้เริ่มต้นในชีวิตเรา 

  • พระเจ้ามีพระประสงค์จะอวยพรเรา เพื่อให้คนทั้งหลายสรรเสริญพระเจ้าและรู้ว่าพระเจ้ามีจริง พระองค์ปรารถนาอวยพรทุกคนที่เชื่อในพระเจ้า 

  • คนยิ่งใหญ่ คนมีอำนาจ คนประสบความสำเร็จ แต่ชีวิตครอบครัวอ้างว้างเดียวดาย กลับบ้านไปไม่รู้ว่ามีใครรอคอย มีใครคิดถึง ไม่รู้ว่าใครจะร่วมฉลองยินดี ใครจะรับมรดก ใครจะเป็นผู้สืบทอด การจบชีวิตเพียงลำพังนั้นเดียวดาย และนี่คือ ความทุกข์ของคนที่ไม่มีพระเจ้า

ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

อ้างอิง

 

บทความก่อนหน้านี้สดด131:1-3 ความสงบพบในพระเจ้า
บทความถัดไปสดด128:1-6  พระพรของพระเจ้าสำหรับผู้ที่ยำเกรงพระองค์ 

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่