เทศนา คริสตจักรชีวิตรุ่งเรือง(GLC:H.I.M.) อาทิตย์ที่ 2 ก.ค.2023

เทศนา คริสตจักรมหาชล(สถานนมัสการรามคำแหง) อาทิตย์ที่ 20 ส.ค. 2023

“สดด126:1-6 พระเจ้าอวยพร”

1. โดยไถ่เรากลับสู่สภาพดี (2,4-6)

2. โดยกระทำการมโหฬารเพื่อเรา (3)

สดุดี 126 (การเก็บเกี่ยวด้วยความชื่นบาน) บทเพลงใช้แห่ขึ้น

1เมื่อพระยาห์เวห์ทรงให้ศิโยนกลับสู่สภาพดี เราก็เป็นเหมือนคนที่ฝันไป

2ปากของเราได้หัวเราะเต็มที่และลิ้นของเราได้เปล่งเสียงโห่ร้องยินดีแล้วมีการพูดกันท่ามกลางบรรดาประชาชาติว่า“พระยาห์เวห์ทรงกระทำการมโหฬารให้พวกเขา”

3พระยาห์เวห์ทรงกระทำการมโหฬารให้เรา เราจึงมีความยินดี

4ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอทรงให้ข้าพระองค์ทั้งหลายกลับสู่สภาพดีอย่างทางน้ำไหลที่ในเนเกบ

5ผู้ที่หว่านด้วยน้ำตา จะได้เก็บเกี่ยวด้วยเสียงโห่ร้องยินดี

6ผู้ที่ร้องไห้ออกไปโดยหอบเมล็ดพืชเพื่อจะหว่านจะกลับบ้านด้วยเสียงโห่ร้องยินดี โดยหอบฟ่อนข้าวมาด้วย

เบื้องหลังพระธรรมตอนนี้

บทเพลงแห่ขึ้น “A Song of Degrees” หรือเพลงที่ขึ้นที่สูง เริ่มจาก สดุดีบทที่120-134 ดูเหมือนเป็นเพลงที่แต่งขึ้นร้องในโอกาสเทศกาลยิว ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับการรื้อฟื้นชนชาติ ให้กลับมาจากการเป็นเชลยพวกเขาร้องบนเพลงแห่ขึ้น เมื่อจะเดินทางไปเยรูซาเล็มสามครั้งต่อปี 1พกษ:27-28 , ฉธบ16:16 

พบว่าบทเพลงแห่ขึ้น มีดาวิดแต่ง 4บท และโซโลมอนแต่ง 1บท และอีก 10 บทซึ่งไม่ทราบว่าใครเป็นคนแต่ง ซึ่งอาจจะแต่งหลังการเป็นเชลย  

1เมื่อพระยาห์เวห์ทรงให้ศิโยนกลับสู่สภาพดี เราก็เป็นเหมือนคนที่ฝันไป 

ศิโยนกลับสู่สภาพดี ภ.เดิม เป็นคำเฉพาะ หมายถึง คนรุ่นนั้นที่กลับมาจากการเป็นเชลย หรือการกลับมายังศิโยนในครั้งนั้น โดยพระเจ้าเป็นผู้รื้อฟื้นการไถ่นั้น

ผู้เขียนสดุดีตอนนี้เหมือนคนที่ฝันไป การสิ้นสุดของการเป็นเชลยไม่น่าจะเกิดขึ้นเป็นจริงได้ แต่เป็นไปแล้วพวกเขากลับมายังเยรูซาเล็มได้แล้ว มันเหมือนความฝัน

ข้อเขียนของผู้เขียนสดุดีสะท้อนการมีความเชื่อ ความหวังใจ ความวางใจในพระเจ้า พระเจ้าอวยพร ผ่านการไถ่เขากลับจากการเป็นเชลยได้ จะทรงอวยพรพวกเขาอย่างมโหฬารได้ ความเชื่อเช่นนี้ทำให้พวกเขามีความยินดี

หัวข้อคำเทศนาในวันนี้คือ พระเจ้าอวยพร  2 ประการ

“สดด126:1-6 พระเจ้าอวยพร”

1. โดยไถ่เรากลับสู่สภาพดี (2,4-6)

2 ปากของเราได้หัวเราะเต็มที่และลิ้นของเราได้เปล่งเสียงโห่ร้องยินดีแล้วมีการพูดกันท่ามกลางบรรดาประชาชาติว่า

“พระยาห์เวห์ทรงกระทำการมโหฬารให้พวกเขา”

 • บริบท อิสราเอลเป็นเชลยในบาบิโลน ไม่มีความหวังว่าจะกลับมายังเยรูซาเล็มได้อย่างไร มันเป็นไปไม่ได้ ใครจะช่วยพวกเขาจากสภาพการสิ้นชาติ การปลดปล่อยจากประเทศแพ้สงคราม หรือเชลยศึก

1.1 การกลับมายังสภาพดี คือ การกลับมาเป็นชนชาติที่พระเจ้าปกครอง ไม่ใช่บาบิโลนปกครอง จึงเป็นเรื่อง มโหฬารมาก ยิ่งใหญ่มาก 

 • ประยุกต์ใช้ คนที่เป็นทาสบาป เชลยของมารซาตาน จะเป็นไท จะพ้นจากโทษบาปได้อย่างไร ถ้าพระเจ้าไม่ทรงไถ่ ไม่ปลดปล่อยจากบาป จากการถูกขุมขัง จากการเป็นเชลย คนเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวจะกลับมาร่ำรวยใหม่ได้อย่างไร คนเจ็บป่วยใกล้ตายจะกลับมาแข็งแรงกว่าเดิมได้อย่างไร

 • อิสราเอลกลับสู่สภาพดี อาจจะหมายถึง พวกเขาเคยอยู่ในสภาพที่ดี ที่รุ่งเรืองมาก่อนแล้วตกต่ำลงไปเป็นเชลย หรือจากสภาพที่อิสราเอลเคยมีชีวิตเร่ร่อน ยากลำบากในถิ่นทุรกันดาร 

 • แต่บัดนี้พวกเขากลับสู่สภาพดีได้ ทั้งสองสถานการณ์ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ แต่พระเจ้าทำให้เป็นไปได้ มันเหมือนความฝันไม่ใช่ความจริง

 • พระเยซูคริสต์ ไถ่เราจากบาป จากอำนาจความตาย นำเรากลับสู่สภาพดี ได้รับการยกโทษบาป เราไม่ได้เป็นศัตรูกับพระเจ้าที่ต้องต่อสู้กันอีก เราไม่ได้เป็นนักโทษรอวันประหารอีกต่อไป แต่เรากลับมาเป็นบุตรของพระเจ้า

 • โรม 3:25 พระเจ้าได้ทรงตั้งพระเยซูไว้ให้เป็นเครื่องบูชาไถ่บาป โดยพระโลหิตของพระองค์ ความเชื่อจึงได้ผล ทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นความชอบธรรมของพระเจ้า ในการที่พระองค์ได้ทรงอดกลั้นพระทัย และทรงยกบาปที่ได้ทำไปแล้วนั้น

1.2 การกลับมายังสภาพดี คือ กลับมาดำเนินชีวิตปัจจุบันในแผนการของพระเจ้าต่อไปได้ (คานาอัน เป็นดินแดนแห่งพันธสัญญาของพระเจ้า)

4ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอทรงให้ข้าพระองค์ทั้งหลายกลับสู่สภาพดี อย่างทางน้ำไหลที่ในเนเกบ

 • เนเกบ เป็นดินแดนแห้งแล้งมากในหน้าร้อน อยู่ทางตอนใต้ของยูดาห์ แต่จะเร่ิมมีน้ำจากฝนในฤดูใบไม้ร่วง อิสราเอลต้องเริ่มออกไปหว่านเมื่อเห็นว่ามีน้ำในเนเกบบ้างแล้ว เพื่อเวลาที่ต้นข้าวเร่ิมโตออกรวง จะได้ทันเวลาที่มีน้ำมากในเนเกบ ทำให้พวกเขาได้เก็บเกี่ยวพืชผล 

 • การได้น้ำทันเวลาการเร่งเพื่อเก็บเกี่ยวทำให้อิสราเอลเอลมีความหวัง เพราะเขาไม่รู้อนาคตว่าจะมีน้ำมากพอไหมในการเพาะปลูก เนื่องจากในเวลาที่อิสราเอลเริ่มหว่าน ในเนเกบมีน้ำเพียงเล็กน้อยเท่านั้น 

 • เป็นการดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อในพระเจ้า ด้วยความหวังในพระเจ้า ด้วยความไว้วางใจในพระเจ้า  ผู้ที่ไถ่อิสราเอลจากการเป็นเชลยได้ ก็จะทำการอวยพรพวกเขาให้กลับสู่สภาพที่ดีได้เช่นกัน

5ผู้ที่หว่านด้วยน้ำตา จะได้เก็บเกี่ยวด้วยเสียงโห่ร้องยินดี

6ผู้ที่ร้องไห้ออกไปโดยหอบเมล็ดพืชเพื่อจะหว่าน

จะกลับบ้านด้วยเสียงโห่ร้องยินดี โดยหอบฟ่อนข้าวมาด้วย 

 • การหอบเม็ดพืชที่จะหว่าน เม็ดพืช (ภาษาเดิมบอกว่าเป็นข้าวโพด) มีราคาสูงมาก เป็นต้นทุนหลังกลับมาจากการเป็นเชลย ถ้าพวกเขาหามาไม่ได้ก็เก็บเกี่ยวไม่ได้ ถ้าหามาได้ราคาสูง ความคาดหวังในการเก็บเกี่ยวก็สูงด้วย 

 • ตอนเป็นเชลยในดินแดนบาบิโลนพวกเขาคงมีกิน น่าจะใช้ชีวิตง่ายกว่าการกลับมาเยรูซาเล็ม 

 • การกลับมาจากการเป็นเชลย ต้องตั้งรกรากให้ได้ สร้างบ้านสร้างเมืองให้ได้ และต้องเพาะปลูกให้เกิดผลในปีแรกให้ได้ จึงเป็นเรื่องที่พวกเขาจ่ายราคาอย่างสูงมากในการลงทุน

 • หว่านไปร้องไห้ไป แต่ตอนเก็บเกี่ยวเกี่ยวคงร้องไห้ด้วยความยินดี

 • ตีความจากบริบท เข้าใจว่าเป็นพระพรเรื่องฝ่ายกายภาพ เป็นเรื่องเศรษฐกิจ ปากท้อง ความเป็นอยู่ อุดมสมบูรณ์ 

 • ประยุกต์ใช้การรับใช้ด้วยการประกาศข่าวประเสริฐ

 • ยน4:36,38 คนเกี่ยวกำลังได้รับค่าจ้างและกำลังรวบรวมพืชผลไว้สำหรับชีวิตนิรันดร์ เพื่อทั้งคนหว่านและคนเกี่ยวจะได้ชื่นชมยินดีด้วยกัน 38เราใช้พวกท่านไปเกี่ยวสิ่งที่ท่านไม่ได้ตรากตรำ แต่คนอื่นตรากตรำและพวกท่านเข้าร่วมในการตรากตรำของเขา”

2. โดยกระทำการมโหฬารเพื่อเรา (3)

3พระยาห์เวห์ทรงกระทำการมโหฬารให้เรา เราจึงมีความยินดี

 • มโหฬาร ภ.เดิม หมายถึง พระเจ้าทำสิ่งที่ดี สิ่งที่ยิ่งใหญ่มากจากบริบทในตอนนี้

 • มโหฬาร ความหมายโดยทั่วไป หมายถึง การเติบโตขึ้น(สิ่งมีชีวิต) การเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่  (มั่งคั่งขึ้น มีคุณค่าเพิ่ม เสียงดังขึ้น เป็นบุคคลที่มีความสำคัญขึ้น มีอำนาจยิ่งใหญ่ ขยายใหญ่ขึ้น)

 • ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้แต่เป็นไปแล้ว เกิดขึ้นแล้ว เกินจากความฝัน ความนึกคิด ที่จะจินตนาการได้ เกินจากความเป็นไปได้อย่างมาก

 • ความรู้สึกตอนนั้นเหมือนคนที่ฝันไป หัวเราะอย่างเต็มที่ เปล่งเสียงโห่ร้องยินดีอย่างเต็มที่ สุดเสียง บรรยากาศในการเฉลิมฉลองกลับมาจากการเป็นเชลยได้สร้างพระวิหารหลังที่สองสำเร็จ และการกลับมาสร้างกำแพงเมืองในเยรูซาเล็มสำเร็จ

 • อสร3:12แต่พวกปุโรหิตและคนเลวีและหัวหน้าตระกูลหลายคน คือคนแก่ผู้ได้เห็นพระนิเวศหลังก่อน เมื่อเห็นรากฐานของพระนิเวศหลังนี้ได้วางแล้ว จึงร้องไห้ด้วยเสียงดัง แต่คนเป็นอันมากได้โห่ร้องด้วยความชื่นบาน 

 • อสร6:16,22 และชนชาติอิสราเอล บรรดาปุโรหิตและคนเลวี และคนอื่นๆ ที่ถูกกวาดไปเป็นเชลยและได้กลับมา ได้ฉลองการมอบถวายพระนิเวศแห่งพระเจ้านี้ด้วยความชื่นบาน 22และพวกเขาได้ถือเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อเจ็ดวันด้วยความชื่นบาน เพราะว่าพระยาห์เวห์ได้ทรงทำให้เขาชื่นบาน และทรงหันพระทัยของกษัตริย์อัสซีเรียมาหาเขา เพื่อเสริมกำลังเขาในการสร้างพระนิเวศของพระเจ้า พระเจ้าแห่งอิสราเอล

 • นหม12:27,43ในการทำพิธีมอบถวายกำแพงเยรูซาเล็ม พวกเขาได้แสวงหาบรรดาคนเลวีตามที่ของเขาทั่วทุกแห่ง เพื่อจะนำเขามาที่เยรูซาเล็ม เพื่อฉลองมอบถวายด้วยความยินดี ด้วยการขอบพระคุณ และด้วยการร้องเพลง ด้วยฉาบ พิณใหญ่ และพิณเขาคู่ 43และเขาทั้งหลายได้ถวายเครื่องสัตวบูชาใหญ่โตในวันนั้น และเปรมปรีดิ์เพราะพระเจ้าทรงกระทำให้เขาเปรมปรีดิ์ด้วยความชื่นบานใหญ่ยิ่ง พวกผู้หญิงและเด็กๆ ก็เปรมปรีดิ์ด้วย และความชื่นบานของเยรูซาเล็มก็ได้ยินไปไกล

 • ประยุกต์ใช้ คนที่เป็นทาสบาป เชลยของมารซาตาน จะเป็นไท จะพ้นจากโทษบาปได้อย่างไร ถ้าพระเจ้าไม่ทรงไถ่ ไม่ปลดปล่อยจากบาป จากการถูกขุมขัง จากการเป็นเชลย 

 • คนเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวจะกลับมาร่ำรวยใหม่ได้อย่างไร คนเจ็บป่วยใกล้ตายจะกลับมาแข็งแรงกว่าเดิมได้อย่างไร

 • พระเจ้ากระทำการมโหฬารเพื่อเรา เราทำเองไม่ได้แน่นอน เราจึงมีความยินดี

 • เด็ก ๆ หัวเราะเฉลี่ย 150 ครั้งต่อวัน ผู้ใหญ่หัวเราะโดยเฉลี่ย เพียงแค่ 6 ครั้งต่อวัน พระเยซูบอกเราให้เป็นเหมือนอย่างเด็กเหล่านั้น

  ให้เราร่วมใจอธิษฐาน

อ้างอิง

บทความก่อนหน้านี้สดด30:1-12 เหตุผลที่เราควรสดุดียกย่องพระเจ้า
บทความถัดไปสดด131:1-3 ความสงบพบในพระเจ้า

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่