.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี    

เทศนา อาทิตย์ที่ 18 ..2018    

คริสตจักรบ้านพลังรัก

สดด119:150

ผู้ข่มเหงที่มุ่งร้ายมาใกล้แล้วพวกเขาอยู่ห่างจากธรรมบัญญัติของพระองค์

คำนำ

งานของพระเจ้าเกี่ยวข้องกับจิตใจที่บริสุทธิ์ จิตใจที่จริงใจ ไม่แอบแฝงแต่ด้วยพระคุณพระเจ้า คริสตจักรก็ผ่านมาเหตุการณ์ต่างๆมาได้และจะก้าวหน้าต่อไป เพื่อเป็นพระพร เพื่อถวายพระเกียรติพระเจ้า

พระองค์จะฝัดร่อนคริสตจักร  พระองค์คัดสรรเพื่อคริสตจักรจะไปอวยพรผู้อื่น  รวมทั้งอวยพรประเทศชาติของเรา

ผู้เชื่อประสบปัญหาทางจิตใจจากคนบาป หรือศิลธรรมที่เสื่อมทรามของคนในทุกวันนี้ คนของพระองค์ที่ถูกสร้างไว้แล้วก็ต้องเผชิญกับความบาปเหล่านี้ เพื่อเราจะได้ไปช่วยพี่น้อง และคนไม่เชื่อที่เผชิญปัญหาเหล่านี้

พระธรรมตอนนี้ชี้ให้เราเห็นหลายอย่าง โดยเฉพาะคำเตือนจากพระเจ้า พระองค์เตือนคนที่อยู่ในธรรมบัญญัติของพระเจ้า

มาใกล้แล้วคือ การเตือนคนของพระเจ้าที่เดินทางในของพระเจ้า เรามาดูข้อสังเกตจากพระธรรมตอนนี้ คือ ถ้าเราฝักใฝ่ในทางของพระเจ้า เราจะโดนข่มเหง

เส้นทางของพระเจ้า เป็นเส้นทางที่บริสุทธิ์ ที่ดี มีแต่การให้ มีความโอบอ้อมอารี แต่พระธรรมตอนนี้เตือนว่า จะมีคนคอยข่มเหงเรา ทำให้เส้นทางชีวิตของเราใม่ได้รับความสะดวก  มีคนปรารถนา ขัดขวางให้เราไม่ทำดี ไม่ดำเนินชีวิตให้ดี

ยน15:18-20 “ถ้าโลกนี้เกลียดชังพวกท่าน ก็จงรู้ว่าโลกเกลียดชังเราก่อน 19ถ้าพวกท่านเป็นของโลก โลกก็ย่อมจะรักคนที่เป็นของโลกเอง แต่เพราะท่านไม่ได้เป็นของโลก คือเราเลือกท่านออกจากโลก เพราะเหตุนี้ โลกจึงเกลียดชังท่าน 20จงระลึกถึงคำที่เรากล่าวกับพวกท่านแล้วว่าบ่าวไม่ได้เป็นใหญ่กว่านาย’ ถ้าพวกเขาข่มเหงเรา เขาก็จะข่มเหงพวกท่านด้วย ถ้าเขาปฏิบัติตามคำของเรา พวกเขาก็จะปฏิบัติตามคำของพวกท่านด้วย 

ดังนั้นโลกเกลียดชังคนของพระเจ้า เพราะท่านไม่ใช่คนของโลกนี้ คนที่เดินในทางของพระเจ้าจะมีคนคอยข่มเหง ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ง่ายๆ เลย

1 “พวกเขา

แสดงว่ามีจำนวนมากกว่าหนึ่ง ฟังดูเหมือนน่ากลัว เบื้องหลังของวิญญาณชั่วทั้งหลาย อฟ6:12  ไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนัง แต่สู้กับวิญญาณชั่ว

คริสเตียนต้องระวังการโจมตี ทั้งทางด้านจิตใจ ส่งผลทำให้หมดกำลังใจ ต่อให้ความเชื่อเราแข็งแรงแค่ไหนก็ไม่มีประโยชน์

การที่เราหมดใจเราก็จะกลายเป็นหุ่น ต่อให้พระเจ้ายิ่งใหญ่ขนาดไหน

ถ้าเราหมดใจเราก็แป๊ก เพราะพระเจ้า ไม่สามารถเคลื่อนไหวผ่านชีวิตของเราได้

ยน10:10 ขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลัก ฆ่า และทำลาย เรามาเพื่อพวกเขาจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์

ขโมยมาเพื่อลักฆ่า ทำลาย แต่พระเยซูมาเพื่อให้ชีวิตของพระองค์แก่เรา แต่ขโมยจะลักลอบเข้ามา เอาความรู้สึกดีๆของเราต่อพระเจ้าไป เอาความรักต่อพี่น้องไป เอาความรักต่อคริสตจักรไปเพราะมารมาเพื่อจะลัก ฆ่า ทำลาย

หลายๆคริสตจักรเริ่มต้นจากการมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและกัน แต่หลายครั้งก็มีเหตุการณ์ทำให้เกิดการทำเลาะเบาะแว้ง ทำให้เกิดความแตกแยก ทำให้มีความรู้สึกไม่ดีทั้งต่อตนเอง หรือต่อพี่น้อง หรือต่อคริสตจักร

บางคนคิดว่าเสียสละไปเป็นคนเลวต่อไปดีกว่า เพื่อไม่ทำให้คริสตจักรเดือดร้อนเพราะความบาปของตนเอง เพราะคิดว่าตนเองเป็นคนบาปไม่อยากทำร้ายคนดีคนอื่นๆ เป็นความคิดไม่ถูกต้อง โดนมารหลอกแล้ว ต้องกลับใจใหม่ต่างหาก

2 พวกเขาอยู่ห่างจากธรรมบัญญัติของพระองค์

เป้าหมายของคนข่มเหงเหล่านี้ คือ เพื่อให้ผู้เชื่ออยู่ห่างจากทางของพระเจ้า เหตุการนี้เหมือนเช่นกันกับ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่มนุษย์คู่แรกถูกสร้าง พระเจ้าบอกว่าอย่ากินผลจากต้นไม้ เดี๊ยวพวกเจ้าจะตาย มีคำเตือนแค่ประโยคเดียวเองแต่สำหรับในปัจจุบันนี้จำเป็นต้องมีพระธรรมเป็นเล่ม หนาๆ เพราะผู้ข่มเหงมีวิธีการมากมายในการล่อลวงมนุษย์ให้ทำบาปกับพระเจ้า

ถ้าเอาศิลธรรมหมดโลกมารวมกัน เอาศิลธรรมทุกๆศาสนาของมนุษย์หมดทั้งโลกมารวมกัน

ก็ไม่สามารถช่วยให้มนุษย์เป็นคนชอบธรรมได้ หรือทำดีได้

ขอให้เราอย่ารู้สึกไม่ดีกับพี่น้อง หรือกับตัวเอง เมื่อเราพบกับปัญหา แต่ให้แสวงหาพระวจนะของพระเจ้า เพื่อแก้ไขปัญหา ไม่ใช่สร้างปัญหา

3 มาใกล้แล้ว

แสดงว่า ปัญหา หรืออันตรายนี้ อยู่ใกล้ตัวเรามาก แต่คำถามคือว่า เราเห็นมันหรือไม่ มารซาตานมันเป็นวิญญาณชั่วร้าย แต่คริสเตียนเราไม่รู้

คริสเตียนเราไม่เห็นอันตรายของฝ่ายวิญญาณ

1ปต5:8 จงควบคุมตัวเอง จงระวังระไวให้ดี ศัตรูของพวกท่านคือมาร ดุจสิงโตคำรามเดินวนเวียนเที่ยวเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้

พระคัมภีร์บอกว่ามารมันเดินวนเวียนรอบตัวเรา หาโอกาสกัดกินเรา ทำลายเรา มันพยายามทำให้เรารู้สึกดีเมื่อเราอยู่ใกล้มาร หรือเมื่อให้เรารักโลก

1ปต2:11ท่านที่รักทั้งหลาย ข้าพเจ้าขอร้องพวกท่าน ผู้เป็นคนแปลกถิ่นและคนต่างด้าว ให้เว้นจากตัณหาของเนื้อหนัง ซึ่งต่อสู้กับวิญญาณจิต

พระเจ้าขอให้เราเว้นจากตัณหาของเนื้อหนัง ซึ่งต่อสู้กับวิญญาณจิต

ศัตรูของความเชื่อของเราอยู่ในเรา ไม่ใช่ภายนอกตัวเรา

มารทำให้เราไปชื่นชมกับตัณหาของเนื้อหนัง  แน่ทีเดียวว่าทุกๆคนอยากรวย เราต้องยอมรับว่าเงินทองเป็นส่ิงที่จำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิต สำหรับการใช้จ่าย เราสังเกตว่าสินค้าทุกวันนี้ราคาแพงขึ้นเรื่อยๆ อาหารเมื่อก่อนเคยซื้อทาน 1 บาท เดี๊ยวนี้ขาย 50 บาทแล้ว

ดังนั้นเราต้องเข้าใจว่าเราอยู่ในระบบของโลก ค่านิยมของโลก ในที่สุดเราก็จะกลับไปอยู่กับตัณหาของเนื้อหนัง เป็นศัตรูกับพระเจ้า เราจะตายในฝ่ายวิญญาณ

1ยน2:15-17 อย่ารักโลกหรือสิ่งของในโลก ถ้าใครรักโลก ความรักของพระบิดาไม่ได้อยู่ในผู้นั้น16เพราะว่าทุกสิ่งที่อยู่ในโลก คือตัณหาของเนื้อหนังและตัณหาของตา และความทะนงในลาภยศไม่ได้มาจากพระบิดา แต่มาจากโลก17และโลกกับสิ่งยั่วยวนของโลกกำลังผ่านพ้นไป แต่คนที่ประพฤติตามพระทัยของพระเจ้าจะดำรงอยู่เป็นนิตย์

หลายครั้งผู้เชื่อตัดสินใจหาทางออกของการถูกข่มเหงโดยการไปฝักใฝ่กับเนื้อหนังเพื่อจะได้ไม่ต้องถูกข่มเหง หรือผู้ข่มเหงทำให้เราออกจากวิถีของพระเจ้า หรือออกจากพระคัมภีร์ของพระเจ้า

เพราะว่าเป้าหมายของผู้ข่มเหงคือ ทำให้ผู้เชื่อไม่ดำเนินชีวิตทำตามพระคัมภีร์

โดยการไปใช้ปรัชญาเหตุผลจอมปลอมแทน ใช้ความคิดของมนุษย์ที่ดูเหมือนดีมาแทนที่พระคำของพระเจ้า เช่น อย่าเป็นศัตรูกับใคร หรืออย่าโง่ในการรักศัตรู เพราะคนไม่เชื่ออาจจะมองว่าเราโง่เมื่อเรารักศัตรู เพราะศัตรูทำให้เราทำไม่ดีกับมิตรพอเราไปรักศัตรู มิตรของเราอาจจะไม่ชอบเราก็ได้ ไปดีกับศัตรูทำไม ทั้งๆที่เขาทำไม่ดีกับเรา กับเพื่อนของเรา ต้องแก้แค้นซิถึงจะถูกต้อง

บางคร้ังเราอาจจะเอาเป็นไม่แก้แค้นศัตรูก็พอไม่ถึงกับต้องรักหรอกมันมากไป  บางทีเราก็เลือกที่จะไม่ยุ่งกับใครที่ทำให้เดือดร้อน ไม่ช่วยใคร ไม่สนใจใครทั้งๆที่พระเจ้าปรารถนาให้เราช่วยเขา ให้เรารักเขา

มนุษย์ ตกอยู่ภายใต้การปกคลุมของวิญญาณชั่ว บางคร้ังเขาคิดเพียงว่าเขาไม่ทำให้ใครเดือดร้อนก็ดีแล้ว หรือบางครั้งเขาก็ไม่ยอมให้ใครมาทำให้เราเดือดร้อนด้วย แต่พระเจ้าสอนเราแตกต่างจากโลกนี้ คือ หากศัตรูเหนื่อยให้เขากิน เป็นการช่วยเขา

ผู้ข่มเหงวนเวียน บุกเข้าไปที่ความคิดของเรา

ให้เหตุผลจอมปลอม ค่านิยมของโลก ปรัชญา ค่านิยมของโลก มากกว่าพระคัมภีร์ของพระเจ้า โจมตีความคิดของเรา ถ้าผู้เชื่อห่างจากมาตรฐานของพระเจ้า ซึ่งในทุกวันนี้ผู้เชื่อห่างจากมาตรฐานของพระคัมภีร์เยอะมาก เช่น อย่าได้ขมขื่นกับคนที่ทำร้ายเรา ยกโทษเขา เราได้ทำอย่างนั้นไหม

ยก4:7เพราะฉะนั้น พวกท่านจงนอบน้อมต่อพระเจ้า จงต่อสู้กับมาร แล้วมันจะหนีท่านไป

ถ้าอยากระวังตัวให้ดี นอบน้อมต่อพระเจ้า ต่อสู้กับมาร แปลว่าถ้าเรายินยอมถ่อมใจกับพระเจ้า

เชื่อฟังธรรมบัญญัติของพระเจ้า ดำเนินชีวิตตามพระบัญญัติของพระเจ้า แล้วต่อสู้กับมาร มันจะหนีท่านไป

ผู้ข่มเหงมุ่งร้ายเพราะอยู่ห่างจากธรรมบัญญัติของพระเจ้า  เป็นคนน่ากลัว เพราะต่อให้เขาพูดดีแต่เขาไม่ให้เราพูดเรื่องพระเจ้า แสดงว่าเขาก็เป็นคนน่ากลัว แต่เขาจะเป็นคนน่ารักถ้าดำเนินชีวิตในพระคัมภีร์ของพระเจ้า

ต่อสู้แปลว่า อะไรที่มารมันยื่นให้เรา เราปฎิเสธ เราไม่ตอบสนองสิ่งที่มารมันหยิบยื่นให้ แต่เราไม่ต้องไปท้าทายมาร  เช่น ตาแทนตา ฟันแทนฟัน เราไม่ต้องตอบสนองตามเนื้อหนัง แต่ให้เราต่อสู้กับมารตามวิถีของพระเจ้า บางครั้งมารมันรู้จักใช้เหตุผลจอมปลอมจากพระคัมภีร์

พระเยซูถูกมารทดลอง มธ4:1-3ให้พระเยซูพิสูจน์ว่าถ้าพระองค์เป็นลูกของพระเจ้าจริงๆ ก็ให้เสกขนมปังจากหิน หรือให้กระโดดจากพระวิหาร พระองค์ไม่จำเป็นต้องเชื่อฟังมัน หรือพิสูจน์พระองค์เพื่อมาร

มารใช้พระคัมภีร์ด้วยเหตุผลของมาร เพราะมีแต่ความตั้งใจในการทำลายชีวิตเรา

ดังนั้นเราต้องใช้พระคัมภีร์ด้วยเหตุผลของพระเจ้า

ตัวอย่าง อาจารย์เคยเจอคนสวมเสื้อยืดเขียนว่าเป็นชู้อย่าให้ผัวรู้อยู่ทางด้านหน้า พอดูด้านหลังเขียนว่าเป็นชู้อย่าให้ท้องเดี๊ยวผัวรู้นี่ไม่ใช่เสื้อที่เราควรสวมใส่

สดด1:1 บุคคลผู้เป็นสุขคือผู้ไม่เดินตามคำแนะนำของคนอธรรมไม่ยืนอยู่ในทางของคนบาปไม่นั่งอยู่ในที่นั่งของคนที่ชอบเยาะเย้ย

หากเราต้องการจะหลุดจากคนที่ข่มเหง เราต้องไม่ต้องไปคลุกคลีกับคนอธรรม ไม่มีความชอบธรรมจากปากคนอธรรม มันเป็นระยะห่างที่เราไม่ควรเข้าใกล้เพราะพวกเขาห่างจากธรรมบัญญัติของพระเจ้า ความสะใจก็เป็นกิเลศอย่างหนึ่ง บางครั้งเราอยากให้คนทำร้ายเราถูกลงโทษให้สาแก่ใจ ให้เราระมัดระวังท่าทีที่เต็มไปด้วยกิเลศ

ระยะคือ ห่างไกลคือ หากคุณก้าวออกจากธรรมบัญญัติเพียงก้าวเดียว ก็เท่ากับคุณห่างไกลจากธรรมบัญญัติแล้ว

ดังนั้นไม่ว่าคุณจะห่างไกล100กม. หรือ1 ก้าว ก็ห่างไกลจากธรรมบัญญัติเท่ากัน

ระยะยังหมายถึง การตอบสนองด้วย คือ ฟัง อ่าน รู้พระบัญญัติแล้วไม่คิดจะเอาไปทำตาม เราก็อยู่ห่างจากพระบัญญัติของพระเจ้าเช่นกัน

การฟังพระคัมภีร์แบบหูทวนลม เป็นสัดส่วนที่ห่างไกลกันมาก จนไม่สามารถวัดได้ว่าระหว่างผู้ฟัง กับเนื้อหาที่ฟัง คือหมายความว่า ฟังพระบัญญัติแต่ไม่เข้าใจ พระบัญญัติ ทำตามพระบัญญัติไม่ได้ มันก็ไม่มีประโยชน์อะไร

ดังนั้นถ้าเรียนพระคัมภีร์มากฟังมาก แต่ไม่ทำตาม ไม่เอาชีวิตไปเกี่ยวข้องกับพระคัมภีร์  ก็หมายความว่ามันก็เป็นสัดส่วนที่วัดกันไม่ได้

ความห่างยังหมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้า พระองค์เป็นเจ้าของธรรมบัญญัติ ถ้าเราห่างพระคัมภีร์ เราก็อยู่ห่างจากพระเจ้าด้วย

พระคัมภีร์ กับพระเจ้า เป็นคนเดียวกัน

ยน1:1ในปฐมกาลพระวาทะทรงดำรงอยู่ และพระวาทะทรงอยู่กับพระเจ้า และพระวาทะทรงเป็นพระเจ้า

คำสอนของพระเจ้ามีชีวิต คำสอนอื่นมีแต่แนวทางทำดีแต่ไม่มีชีวิต การห่างธรรมบัญญัติก็หมายถึง การไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้า

ยน15:7ถ้าพวกท่านติดสนิทอยู่กับเราและถ้อยคำของเราติดสนิทอยู่กับท่านแล้ว ท่านจะขอสิ่งใดที่ท่านปรารถนาก็จะได้สิ่งนั้น 

การเข้าสนิทอยู่ในเรา ท่านจะขอสิ่งใดที่ท่านปรารถนาท่านก็จะได้ สนิทกับพระคริสต์กับถ้อยคำพระเจ้า ทั้งสองส่ิงนั้นต้องไปด้วยกัน

 

คุณจะรู้จักมองชีวิตตามความเป็นจริง คุณจะไม่โกรธศัตรู คุณจะหาเหตุผลที่จะเกลียดศัตรูไม่ได้

แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าหากคุณไม่อยู่ในพระธรรมพระเจ้า คุณก็หาเหตุผลในการยกโทษให้ศัตรูไม่ได้เช่นกัน

ตัวอย่าง .ประยูร เห็นคนไม่ยอมรับมหาสนิทด้านหน้าเวที เขาเดินร้องไห้ออกไป หลังจากนั้นเขาก็ออกมารับมหาสนิทใหม่ เขาได้ขอโอกาสในการเป็นพยาน เขาขอกอดผู้นำที่ให้มหาสนิทก่อน เขาบอกว่าผู้นำคนนั้นคือ ฆาตกรที่ฆ่าพ่อของเขาเมื่อตอนที่เขายังเป็นเด็กเขาจำได้ ครั้งแรกที่ปฎิเสธรับมหาสนิทเพราะว่าผู้นำเป็นศัตรู แต่ที่เขาออกมาอีกครั้งเพราะเขาเห็นผู้นำเป็นพี่น้อง

 

ดังนั้นความรู้สึกในครั้งแรกคือ เหตุผลจอมปลอม แต่ความรู้สึกในครั้งที่สองคือ เหตุผลตามพระธรรมของพระเจ้า

พระคัมภีร์หนุนใจเราให้ต่อสู้คนมุ่งร้ายต่อชีวิตของเรา ด้วยการที่เรายอมนบนอบต่อพระเจ้า ต่อพระบัญญัติของพระเจ้า และต่อสู้กับมาร และมันจะหนีไป

1ยน5:1-5 คนที่เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระคริสต์ ก็เกิดจากพระเจ้า และคนที่รักพระองค์ผู้ทรงให้กำเนิด ก็รักคนที่เกิดจากพระองค์ด้วย 2โดยข้อนี้ เราจึงรู้ว่าเรารักคนทั้งหลายที่เป็นลูกของพระเจ้า คือเมื่อเรารักพระเจ้า และประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์ 3เพราะว่าความรักต่อพระเจ้าเป็นอย่างนี้ คือเมื่อเราประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์ และพระบัญญัติของพระองค์นั้นไม่เป็นภาระหนักเกินไป 4เพราะทุกคนที่เกิดจากพระเจ้า ก็มีชัยเหนือโลก และความเชื่อของเรานี่แหละเป็นชัยชนะที่มีชัยเหนือโลก 5ใครล่ะที่มีชัยเหนือโลก? ไม่ใช่ใครอื่น คือคนที่เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้านั่นเอง

ให้เราร่วมใจอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา หรือเชิญให้เทศนา ให้สอนหรือให้อบรม

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

บทความก่อนหน้านี้“เราเป็นทูตของพระคริสต์” บทที่ 8 ลักษณะทูต 4 แบบ
บทความถัดไปอบรมครูรวีพันธุ์แท้ มก10:13-16 นำเด็กให้มาถึงพระเยซู

2 ความคิดเห็น

  • ขอที่อยู่จัดส่งทาง email ให้หน่อยนะครับ เพื่อจัดส่ง หรือหากคุณประสงค์ต้องการติดต่อด้วยตนเอง
   มีหลายหน่วยงานที่คุณประสงค์ สามารถติดต่อได้โดยตรงนะครับ เนื่องจากเป็นพันธกิจที่ตรงกับความต้องการคุณประสงค์ครับ เช่น

   https://www.ywamchiangraibase.com/bible-distribution.html

   facebook: The Gideons International – Thailand.

   หรือสนใจอ่านออนไลน์ที่ http://www.bible.com

   ขอพระเจ้าอวยพรนะครับ

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่