เทศนา คริสตจักรชีวิตรุ่งเรือง (GLC:HIM) อาทิตย์ที่ 12 มี.ค.2023

สดด103:1-22 อย่าลืมพระเจ้าแห่งพระคุณ

1จิตใจของข้าเอ๋ย จงถวายสาธุการแด่พระยาห์เวห์

และทั้งสิ้นที่อยู่ภายในข้า จงถวายสาธุการแด่พระนามบริสุทธิ์ของพระองค์

2 จิตใจของข้าเอ๋ย จงถวายสาธุการแด่พระยาห์เวห์

และอย่าลืมพระราชกิจอันมีพระคุณทั้งสิ้นของพระองค์

3 ผู้ทรงอภัยความชั่วทั้งสิ้นของเจ้า

ผู้ทรงรักษาโรคทั้งสิ้นของเจ้า

4 ผู้ทรงไถ่ชีวิตของเจ้ามาจากหลุมมรณะ

ผู้ทรงสวมความรักมั่นคงและพระกรุณาให้เจ้า

5 ผู้ทรงให้เจ้าอิ่มด้วยของดี ตลอดชีวิตของเจ้า

วัยหนุ่มของเจ้าจึงกลับคืนมาใหม่อย่างวัยนกอินทรี

6 พระยาห์เวห์ทรงกระทำการชอบธรรมและการยุติธรรมแก่ทุกคนที่ถูกบีบบังคับ 7 พระองค์ทรงสำแดงพระมรรคาของพระองค์แก่โมเสส

กิจการของพระองค์ แก่คนอิสราเอล

8 พระยาห์เวห์ทรงพระกรุณาและมีพระคุณ

กริ้วช้าและอุดมด้วยความรักมั่นคง

9 พระองค์จะไม่ทรงตำหนิเสมอ

หรือทรงเก็บความกริ้วไว้เป็นนิตย์

10 พระองค์มิได้ทรงทำแก่เราตามบาปของเรา

และมิได้ทรงตอบสนองเราตามความชั่วของเรา

11 เพราะฟ้าสูงเหนือแผ่นดินเท่าใด

ความรักมั่นคงของพระองค์ที่มีต่อบรรดาผู้ที่ยำเกรงพระองค์ก็ใหญ่ยิ่งเท่านั้น

12 ตะวันออกไกลจากตะวันตกเท่าใด

พระองค์ทรงปลดการละเมิดไปไกลจากเราเท่านั้น

13 บิดาสงสารบุตรของตนฉันใดพระยาห์เวห์ทรงสงสารคนที่ยำเกรงพระองค์ฉันนั้น 14 เพราะพระองค์เองทรงรู้จักโครงร่างของเรา พระองค์ทรงระลึกว่าเราเป็นแต่ผงคลี15 ส่วนมนุษย์นั้น วันเวลาของเขาเหมือนหญ้า เขาเจริญขึ้นเหมือนดอกไม้ในทุ่งนา 16 เมื่อลมพัดผ่าน มันก็หายไป และสถานที่ของมันไม่รู้จักมันอีก

17 แต่ความรักมั่นคงของพระยาห์เวห์นั้นดำรงอยู่ ตั้งแต่นิรันดร์กาลถึงนิรันดร์กาลต่อผู้ที่ยำเกรงพระองค์และความชอบธรรมของพระองค์ต่อหลานเหลน

18 ต่อผู้ที่รักษาพันธสัญญาของพระองค์

และต่อผู้ที่ระลึกถึงข้อบังคับของพระองค์เพื่อจะทำตาม

19 พระยาห์เวห์ทรงสถาปนาบัลลังก์ของพระองค์ไว้ในฟ้าสวรรค์

และราชอาณาจักรของพระองค์ครอบครองทุกสิ่งอยู่20 ท่านทั้งหลายผู้เป็นทูตสวรรค์ของพระองค์ จงถวายสาธุการแด่พระยาห์เวห์ท่านผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ ผู้ทำตามพระวจนะของพระองค์ผู้เชื่อฟังพระวจนะของพระองค์

21 กองทัพทั้งสิ้นของพระองค์ จงถวายสาธุการแด่พระยาห์เวห์

คือบรรดาผู้รับใช้ที่ทำตามพระทัยพระองค์22พระราชกิจทั้งสิ้นของพระองค์เอ๋ย จงถวายสาธุการแด่พระยาห์เวห์ในทุกสถานที่ ที่พระองค์ทรงครอบครองอยู่จิตใจของข้าเอ๋ย จงถวายสาธุการแด่พระยาห์เวห์

สดด103:1-22 อย่าลืมพระเจ้าแห่งพระคุณ

1.อย่าลืมพระคุณพระเจ้า (2-5)

2.พระคุณพระเจ้ามีอยู่เสมอสำหรับคนของพระองค์ (8-10,12,17,18)

ตัวอย่าง มีการทดลองทางสังคม โดยเขาปลอมตัวเป็นคนจนไปขอทานตามถนนเพื่อซื้ออาหาร ผลการทดลองคือ คนส่วนมากปฎิเสธให้ความช่วยเหลือแต่ก็มีคนส่วนน้อยที่ให้ความช่วยเหลือ โดยไม่หวังผลตอบแทน เช่น ซื้ออาหาร ซื้อน้ำให้ แบ่งอาหารให้ทาน ไปหาเสื้อผ้ามาให้บ้าง พูดคุยให้กำลังใจ คนส่วนน้อยเหล่านั้นที่ช่วยเหลือขอทานปลอมคนนั้น พวกเขาได้รับการตอบแทนจากขอทาน เช่น เงินรางวัลบ้าง โทรศัพท์มือถือใหม่บ้าง ทำให้คนส่วนมากที่ปฎิเสธการให้ความช่วยเหลือขอทานปลอมต่างเสียดายมาก

เบื้องหลังพระธรรมตอนนี้ หมวดแรกเป็นการขอบพระคุณพระเจ้าจากชีวิตส่วนตัวของผู้เขียน (1-5) หมวดสองเป็นการขอบพรคุณพระเจ้าของบรรพบุรุษตั้งแต่ยุคโมเสส (6-10) ชนชาติอิสราเอล(11-18) และหมวดสาม เป็นการขอบพระคุณพระเจ้าของประชาชาติ (19-22)

การขอบคุณแสดงออกมาเป็นคำพูด การกระทำ ได้มากมายต่อผู้มีพระคุณ ถ้าเขามีใจขอบพระคุณ

ผู้เขียนสดุดีตอนนี้หนุนใจเราให้สรรเสริญพระเจ้าสำหรับความดีของพระองค์ 

คนของพระเจ้าที่ลืมพระเจ้า ลืมความดีของพระเจ้า ลืมพระคุณของพระเจ้า เขาจะไม่ทำเหมือนในพระคัมภีร์ตอนนี้บันทึกไว้  คือ ไม่สรรเสริญพระเจ้า 

หัวข้อคำเทศนาในวันนี้คือ อย่าลืมพระเจ้าแห่งพระคุณ 2 ประการ

1.อย่าลืมพระคุณพระเจ้า (2-5)

2 จิตใจของข้าเอ๋ย จงถวายสาธุการแด่พระยาห์เวห์

และอย่าลืมพระราชกิจอันมีพระคุณทั้งสิ้นของพระองค์

คำว่าพระคุณ  ตอนนี้ หมายถึง ผลประโยชน์ ผลกำไรมากมาย ส่ิงดีมากมายที่เราได้รับจากพระเจ้า ที่พระเจ้าทำเพื่อเรา

หากเราลืมสิ่งที่สำคัญ จะทำให้ชีวิตเรายากลำบาก โดยเฉพาะเมื่อเราลืมพระคุณพระเจ้า เราก็จะลืมพระเจ้าในที่สุด

คนส่วนใหญ่สนใจแต่พระพร ผลประโยชน์แต่ไม่ได้สนใจผู้ที่ประทานให้

3 ผู้ทรงอภัยความชั่วทั้งสิ้นของเจ้าผู้ทรงรักษาโรคทั้งสิ้นของเจ้า

ไม่มีใครอภัยบาป ยกโทษบาป ล้างผลกรรมได้ นอกจากพระเจ้า 

คนบาป ต้องการพระเจ้า เขาจะต้องการก็ต่อเมื่อรู้ว่า ความบาปนั้นไม่มีใครช่วยเขาได้ จากความทุกข์ทรมาน ความยากลำบาก เพราะบาป 

พระเยซูคริสต์ยกโทษอภัยบาปของเราได้ มก2:1-5 

1หลังจากผ่านไปหลายวันพระองค์เสด็จเข้าไปในเมืองคาเปอรนาอุมอีกเมื่อคนทั้งหลายได้ยินว่าพระองค์ประทับอยู่ที่บ้าน2คนจำนวนมากก็มาชุมนุมกันจนล้นออกไปถึงนอกประตูขณะที่พระองค์กล่าวพระวจนะให้พวกเขาฟังอยู่นั้น3มีคนสี่คนหามคนง่อยคนหนึ่งมาเฝ้าพระองค์4แต่เมื่อพวกเขาไม่สามารถเข้าไปถึงตัวของพระองค์เพราะมีคนมากพวกเขาจึงเจาะดาดฟ้าตรงที่พระองค์ประทับนั้นและเมื่อทำเป็นช่องแล้วพวกเขาก็หย่อนแคร่ที่คนง่อยนอนอยู่ลงไป5เมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นความเชื่อของพวกเขา พระองค์จึงตรัสกับคนง่อยว่าลูกเอ๋ย บาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้ว

4 ผู้ทรงไถ่ชีวิตของเจ้ามาจากหลุมมรณะ ผู้ทรงสวมความรักมั่นคงและพระกรุณาให้เจ้า

5 ผู้ทรงให้เจ้าอิ่มด้วยของดี ตลอดชีวิตของเจ้าวัยหนุ่มของเจ้าจึงกลับคืนมาใหม่อย่างวัยนกอินทรี

ในข้อ5 น่าจะเป็นเรื่องฝ่ายจิตวิญญาณฟื้นสดชื่นขึ้นมา เหมือนตายแล้วเป็นขึ้นมาใหม่ มากกว่าฝ่ายกายภาพที่เป็นหนุ่มขึ้นมา

เราไม่ควรอกตัญญูต่อพระเจ้า ผู้ทรงพระคุณ ผู้ทรงกระทำดีต่อเราเสมอ

2.พระคุณพระเจ้ามีอยู่เสมอสำหรับคนของพระองค์ (8-12,17,18)

8 พระยาห์เวห์ทรงพระกรุณาและมีพระคุณ กริ้วช้าและอุดมด้วยความรักมั่นคง

กริ้วช้า แสดงว่า มีความอดทนสูง เมตตาสูง ความรักมาก

9 พระองค์จะไม่ทรงตำหนิเสมอหรือทรงเก็บความกริ้วไว้เป็นนิตย์

10 พระองค์มิได้ทรงทำแก่เราตามบาปของเรา

และมิได้ทรงตอบสนองเราตามความชั่วของเรา

ถ้าพระเจ้าทำแบบนั้น ทุกคนตายหมดในทันที ตายสถานเดียว โทษประหารสถานเดียวสำหรับทุกความผิดบาป ไม่มีโอกาสกลับใจใหม่แก้ไขความผิดพลาดได้เลย 

แต่พระเจ้าชักนำเราให้กลับใจใหม่ ไม่ทำบาป ไม่ดำเนินชีวิตในทางบาป และคืนดีกลับพระเจ้าได้ ไม่ต้องรับการพิพากษา

ข้อ10 ประยุกต์ว่า พระเยซูคริสต์มิได้ทรงทำแก่เราตามบาปของเรา และมิได้ทรงตอบสนองเราตามความชั่วของเรา พระคัมภีร์ใหม่บันทึกไว้แบบนั้น

หญิงคนบาปล่วงประเวณีได้รับการยกโทษ ยน8:1-11

ทหารโรมันที่ทรมานพระองค์ พระองค์ยกโทษเขา ลูกา 23:34 

พระเยซูตรัสว่า “พระบิดาเจ้าข้า ขอทรงยกโทษพวกเขาเพราะเขาไม่รู้ว่ากำลังทำอะไร” แล้วพวกเขาก็เอาฉลองพระองค์มาจับฉลากแบ่งกัน

คนโรคเรื้อนสิบคนที่ได้รับการรักษาให้หาย แต่มีเพียงหนึ่งคนกลับมาขอบพระคุณพระเยซูคริสต์ ลก17:11-19 

พระเยซูคริสต์ประทานพระคุณให้แก่เรา ในเรื่องบาปของเราที่ไม่มีใครสามารถช่วยได้ เราได้รับแล้ว ส่วนเราจะขอบพระคุณหรือไม่ ไม่มีผลต่อการที่พระเจ้าจะไม่ประทานพระคุณให้ เพราะพระเยซูคริสต์ประทานให้เราแล้ว

11 เพราะฟ้าสูงเหนือแผ่นดินเท่าใดความรักมั่นคงของพระองค์ที่มีต่อบรรดาผู้ที่ยำเกรงพระองค์ก็ใหญ่ยิ่งเท่านั้น12 ตะวันออกไกลจากตะวันตกเท่าใดพระองค์ทรงปลดการละเมิดไปไกลจากเราเท่านั้น

คำบรรยายแบบกวี เปรียบเทียบให้เราเห็นว่า ความรักของพระเจ้าที่มีต่อเรา พระคุณของพระเจ้าที่มีต่อเรานั้น มีมากล้น มีเยอะมาก สำหรับการล่วงละเมิด สำหรับความผิดบาปของเรา พระเจ้าพร้อมยกโทษเสมอ อภัยเสมอ

ลองสารภาพบาปกับคนที่คุณทำผิดดูได้ เขาจะอภัยคุณไหม เขาจะกลัว หรือเกลียด หรือตัดความสัมพันธ์ หรือจะรักคุณมากขึ้นกว่าเดิม

17แต่ความรักมั่นคงของพระยาห์เวห์นั้นดำรงอยู่ ตั้งแต่นิรันดร์กาลถึงนิรันดร์กาลต่อผู้ที่ยำเกรงพระองค์และความชอบธรรมของพระองค์ต่อหลานเหลน

18ต่อผู้ที่รักษาพันธสัญญาของพระองค์และต่อผู้ที่ระลึกถึงข้อบังคับของพระองค์เพื่อจะทำตาม

บาปไม่ได้ช่วยให้ชีวิตของเราดีขึ้นมาได้เลย มีแต่แย่ลงๆจนถึงความพินาศในบั้นปลาย ในทุกๆด้านของชีวิต ทั้งความสัมพันธ์กับพระเจ้า กับผู้อื่น 

คนบาป จะตายเพราะบาปของเขา พระเจ้าไม่ต้องเข้ามาช่วยเหลือ แทรกแทรงชีวิตของเขา เขาก็จะตายเพราะบาปอยู่แล้ว แต่พระเจ้าไม่ต้องการให้เขาพินาศ พระองค์จึงเข้ามาแทรกแทรง ประทานพระคุณแม้เราเป็นคนบาป ทำบาป ดำเนินชีวิตในความบาป แต่พระเจ้าพร้อมช่วยเหลือ พร้อมอภัยเสมอ ให้เราเริ่มต้นได้ใหม่เสมอ ให้รับพระคุณแทนการลงโทษ 

อย่าลืมพระเจ้า อย่าลืมพระราชกิจของพระเจ้า อย่าลืมพระคุณพระเจ้า อย่าลืมความดีของพระเจ้า อย่าลืมว่าเราเป็นใครในสายพระเนตรพระเจ้า 

คนไทยมีเรื่องเล่าชาวนากับงูเห่า ทำดีกับคนชั่วมีแต่ได้รับความเดือดร้อน แต่พระเจ้า ไม่กลัวความเดือดร้อนเมื่อพระเจ้าทรงรักเรา ทำดีกับเรา 

ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

 

อ้างอิง

บทความก่อนหน้านี้สดด.89:28 รักแท้(ของพระเจ้า)มีอยู่จริง
บทความถัดไปสดด23:1-6 ติดตามและเติบโตกับพระเจ้าผู้เลี้ยงที่ดี

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่