บทเรียน  “วิถีคริสตชน 50 ก้าว”.

 (กิจขจร ลิ่วเฉลิมวงศ์)  1ก.ย. 2018

เป็นบทเรียนเพื่อให้ผู้อ่านได้เรียนรู้เรื่องพระเจ้า และเรียนรู้เรื่องการดำเนินชีวิตคริสตชนอย่างเป็นระบบ เปรียบเหมือนการก้าวเดินทีละก้าวๆ เน้นเรื่องความเชื่อพระเจ้า และลักษณชีวิตคริสเตียน

ขอให้ผู้เชื่อใหม่ได้อ่านอย่างน้อยวันละ 1 เรื่อง หรือวันละ 1 ก้าว ถ้าได้ใช้เวลาอ่าน ศึกษา ทำความเข้าใจ อย่างน้อย 50 วัน หรือ 50 ก้าว หรืออาจจะเป็น 50 สัปดาห์ก็ได้ ตามบทเรียนที่ได้เตรียมไว้

เนื้อหาวิถีคริสตชน 50 ก้าว เหมาะสำหรับผู้อ่านสองกลุ่ม ได้แก่ ผู้เชื่อใหม่ และคริสเตียน คือ ผู้ที่ได้เชื่อพระเจ้าแล้ว ไม่ว่าจะสังกัดคณะนิกายใด หรือมีความเชื่อมานานแล้วมากน้อยขนาดไหนก็ตาม สามารถอ่านได้

1.สำหรับผู้เชื่อใหม่ เรียกว่า บทเรียน “วิถีคริสต์”

เชื่อว่าผลดีที่จะเกิดขึ้นกับผู้อ่านคือ มีความเข้าใจเรื่องพระเยซูคริสต์มากขึ้น สร้างชีวิตการเฝ้าเดี่ยว การอ่านพระคัมภีร์ (จากก้าวที่ 1-25) และสามารถดำเนินชีวิตคริสตชนเติบโตในความเชื่อได้ตามที่พระคัมภีร์สอนไว้ในที่สุด โดยแบ่งเนื้อหาวิถีคริสต์ เป็น 3 วิถี

1).วิถีชีวิตธรรมิกชน

2).วิถีชีวิตคริสเตียน

3).วิถีชีวิตผู้รับใช้

2.สำหรับคริสเตียน เรียกว่า บทเรียน”วิถีคริสตชน”

เนื้อหา(ก้าวที่ 26-50) เป็นคำเทศน์ คำสอน ที่พัฒนามาจากการเฝ้าเดี่ยวแบบA.C.T.S. เกี่ยวข้องกับเรื่อง

1).ชีวิตคริสตชนกับลักษณะชีวิตคริสเตียน

2).ชีวิตคริสตชนกับการตอบสนองพระวจนะ

3).ชีวิตคริสตชนกับพระวิญญาณบริสุทธิ์

4).ชีวิตคริสตชนกับการผูกพันตัวในคริสตจักร

5).ชีวิตคริสตชนกับการอธิษฐาน

โดยชีวิตคริสตชนทั้งหมดเริ่มต้นจากพระคริสต์ พระองค์เป็นรากฐานของความเชื่อ เป็นพื้นฐานของชีวิตคริสตชน

I. บทเรียน”วิถีคริสต์”

1).“วิถีชีวิตธรรมิกชน”  เน้นให้รู้จักพระเจ้า ให้เชื่อพระเจ้า ให้กลับใจใหม่จากบาปมาหาพระเจ้า ดำเนินชีวิตในทางพระเจ้า ตามพระวจนะพระเจ้า รู้จักนมัสการพระเจ้า รู้จักการติดสนิทกับพระเจ้า มอบถวายแด่พระเจ้า และสำแดงพระคุณของพระเจ้า

ก้าวที่ 1 ชีวิตที่มีความเชื่อในพระเจ้า (ยน20:24-31)

ก้าวที่ 2 ชีวิตที่มีความเชื่อวางใจในพระเจ้า(บังเกิดใหม่) (ยน3:1-21)

ก้าวที่ 3 ชีวิตที่กลับใจใหม่จากบาป (ลก7:36-50)

ก้าวที่ 4 ชีวิตที่รับการยกโทษบาปจากพระเยซูคริสต์ (ยน 8:1-11)

ก้าวที่ 5 ชีวิตที่ประพฤติตามพระวจนะ (มธ 7:21-27)

ก้าวที่ 6 ชีวิตที่เห็นคุณค่าพระคริสต์  (ลก10:38-42)

ก้าวที่ 7 ชีวิตที่นมัสการพระเจ้า (ยน4:1-42)

ก้าวที่ 8 ชีวิตที่เข้าสนิทกับพระเจ้าด้วยการบัพติศมาในน้ำ (มก1:1-11)

ก้าวที่ 9 ชีวิตที่เข้าสนิทกับพระเจ้าด้วยการรับมหาสนิท (ลก22:14-23)

ก้าวที่ 10 ชีวิตที่มอบถวายแด่พระเจ้า (ลก21:1-4)

ก้าวที่ 11 ชีวิตที่สำแดงพระคุณพระเจ้า (กจ2:41-47)

(ดู Link:  วิถีชีวิตธรรมิกชน )

2).“วิถีชีวิตคริสเตียน” เน้นให้ชีวิตมีชัยชนะในพระเจ้า ชีวิตที่มีความสมดุล ชีวิตที่เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ชีวิตที่เป็นผู้อารักขาที่ดี ชีวิตที่มีสวัสดิภาพ ชีวิตที่เป็นแบบอย่าง และชีวิตที่เป็นสาวก

ก้าวที่ 12 ชีวิตที่มีชัยชนะในพระเจ้า (รม8:31-39)

ก้าวที่ 13 ชีวิตที่มีความสมดุล (ฟป4:10-20)

ก้าวที่ 14 ชีวิตที่เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ (กจ19:1-10)

ก้าวที่ 15 ชีวิตที่เป็นผู้อารักขาที่ดี (ปฐก1:26-31)

ก้าวที่ 16 ชีวิตที่มีสวัสดิภาพ (มก4:35-41)

ก้าวที่ 17 ชีวิตที่เป็นแบบอย่าง (ทต2:11-15)

ก้าวที่ 18 ชีวิตที่เป็นสาวก (1ธส 4:1-12)

(ดูLink : วิถีชีวิตคริสเตียน )

3).“วิถีชีวิตผู้รับใช้” เน้นให้ชีวิตเป็นพระพร เป็นประโยชน์กับผู้อื่น เช่น ชีวิตที่สร้างสาวก ชีวิตแห่งการปรนนิบัติรับใช้ ชีวิตที่มีชัยชนะเหนือการข่มเหง ชีวิตที่เป็นนิมิต ชีวิตที่เป็นพระพรต่อคริสตจักร ชีวิตที่ส่งต่อความเชื่อ และชีวิตที่จบลงอย่างดี

ก้าวที่ 19 ชีวิตที่สร้างสาวกของพระเจ้า (1ธส2:7-16)

ก้าวที่ 20 ชีวิตแห่งการปรนนิบัติรับใช้ (ยน13:1-20)

ก้าวที่ 21 ชีวิตที่มีชัยชนะเหนือการข่มเหง (ยน16:1-4)

ก้าวที่ 22 ชีวิตที่เป็นนิมิต (กจ26:12-18)

ก้าวที่ 23 ชีวิตที่เป็นพระพรต่อคริสตจักร (1ทธ3:1-13)

ก้าวที่ 24 ชีวิตที่ส่งต่อความเชื่อ (1ทธ3:14-16)

ก้าวที่ 25 ชีวิตที่จบลงอย่างดี (วว 21:6-8)

(ดูLink : วิถีชีวิตผู้รับใช้ )

II.บทเรียน “วิถีคริสตชน”

มีวัตถุประสงค์

เน้นเนื้อหาเรื่องลักษณะชีวิต และการดำเนินชีวิตคริสเตียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ตรวจสอบความเชื่อ ตรวจสอบความรู้ และตรวจสอบลักษณะชีวิตของตนว่าได้ดำเนินชีวิตคริสตชน ตามพวจนะสอนไว้หรือไม่ และเป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้าหรือไม่ ผ่านการศึกษาพระคัมภีร์อย่างเป็นระบบตามหลักการตีความพระคัมภีร์ ซึ่งเข้มข้นขึ้นกว่าการเฝ้าเดี่ยวในบทเรียน “วิถีคริสต์”

สำหรับคริสตจักรต่างๆ ที่มีความสนใจบทเรียนนี้ ก็สามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะกับสภาพบริบทของคริสตจักรท้องถิ่นได้ โดยให้คงโครงร่างหนังสือนี้เพื่อจัดเก็บบทเรียนเป็นระบบได้

คริสตจักรสามารถเพิ่มเติมเนื้อหาให้มีจำนวนบทเรียนเพิ่มมากขึ้น และอธิบายเนื้อหาเพิ่มมากขึ้นได้ จากพระธรรมตอนอื่นนอกเหนือจากที่ผู้เขียนเสนอไว้นี้ โดยขอให้เน้นเรื่อง “พระคริสต์ พระคำ พระคุณ”

สำหรับบทเรียน “วิถีคริสตชน” นี้มี 5 หัวข้อย่อย ดังนี้

1). ลักษณะชีวิตคริสเตียนที่ดำเนินชีวิต “ตามพระทัยพระคริสต์”  (ลักษณะชีวิตของผู้เป็นสุข มธ5:3-12)

ก้าวที่ 26 พระเจ้าประทานแผ่นดินสวรรค์

ก้าวที่ 27 พระเจ้าประทานพระพร

ก้าวที่ 28 พระเจ้าประทานสิทธิพิเศษ

2). ลักษณะชีวิตคริสเตียนที่ดำเนินชีวิต “ตามพระวจนะของพระคริสต์” (ลักษณะชีวิตผู้ที่ตอบสนองพระวจนะ ลก8:11-15)

ก้าวที่ 29 ดำเนินชีวิตที่เป็นพระพร(เป็นประโยชน์)

ก้าวที่ 30 อย่าดำเนินชีวิตที่ไม่ตอบสนองพระวจนะ

ก้าวที่ 31 อย่าดำเนินชีวิตตามโลก

ก้าวที่ 32 อย่าดำเนินชีวิตไม่ผ่านการทดสอบทดลอง

ก้าวที่ 33 ดำเนินชีวิตตามที่ได้เรียนรู้เรื่องแผ่นดินของพระเจ้า

3). ลักษณะชีวิตคริสเตียนที่ดำเนินชีวิต “สัมพันธ์สนิทกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระคริสต์” (ชีวิตที่มีผลพระวิญญาณบริสุทธิ์ กท5:22-25)

ก้าวที่ 34 เพื่อเป็นพื้นฐานลักษณะชีวิตคริสเตียน

ก้าวที่ 35 เพื่อเป็นพระพรกับชีวิตตนเอง

ก้าวที่ 36 เพื่อเป็นพระพรกับชีวิตผู้อื่น

ก้าวที่ 37 เพื่อจะไม่ดำเนินชีวิตตามเนื้อหนัง

4).ลักษณะชีวิตคริสเตียนที่ดำเนินชีวิต “สัมพันธ์สนิทกับคริสตจักรของพระคริสต์” (ชุมชนของพระเจ้า:เรียนรู้จากลักษณะคริสตจักรทั้งเจ็ด วว2:1-3:22)

ก้าวที่ 38 เรียนรู้จาก:คริสตจักรที่เมืองเอเฟซัส (วว2:1-7)

ก้าวที่ 39 เรียนรู้จาก:คริสตจักรเมืองสเมอร์นา (วว2:8-11)

ก้าวที่ 40 เรียนรู้จาก:คริสตจักรเมืองเปอร์กามัม (วว2:12-17)

ก้าวที่ 41 เรียนรู้จาก:คริสตจักรเมืองธิยาทิรา (วว2:18-29)

ก้าวที่ 42 เรียนรู้จาก:คริสตจักรเมืองซาร์ดิส (วว3:1-6)

ก้าวที่ 43 เรียนรู้จาก:คริสตจักรเมืองฟีลาเดลเฟีย (วว3:7-13)

ก้าวที่ 44 เรียนรู้จาก:คริสตจักรเมืองเลาดีเซีย (วว3:14-22)

ก้าวที่ 45 เรียนรู้จาก:ความสัมพันธ์ของพระเยซูคริสต์กับคริสตจักร

ก้าวที่ 46 เรียนรู้จาก: การรับรู้ของพระเยซูคริสต์ต่อคริสตจักร

ก้าวที่ 47 เรียนรู้จาก:ทัศนคติของพระเยซูคริสต์ต่อคริสตจักร

ก้าวที่ 48 เรียนรู้จาก:พระสัญญาของพระเยซูคริสต์ต่อคริสตจักร

5). ลักษณะชีวิตคริสเตียนที่ดำเนินชีวิต “สัมพันธ์สนิทกับพระคริสต์” (ผ่านชีวิตการอธิษฐาน )

ก้าวที่ 49 อธิษฐานตามแบบอย่างพระเยซูคริสต์ (ลก11:1-4)

ก้าวที่ 50 เป้าหมายการอธิษฐานตามอย่างพระเยซูคริสต์ (ยน17)

ตอนที่ 1 เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (ยน17:20-23)

ตอนที่ 2 เพื่อให้รู้จักและรักมากขึ้น (ยน17:26)

 

ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา หรือเชิญให้เทศนา ให้สอนหรือให้อบรม

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

บทความก่อนหน้านี้สดุดี73:23-28 ลมหายใจแห่งความสนิทสนม
บทความถัดไปโยบ1:13-22 ความเชื่อมีชัยเหนือความเจ็บปวดและโศกเศร้า

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่