อ.กิจขจร ลิ่วเฉลิมวงศ์

เทศนา อบรมNS Haggai Thailand#2  29 ต.ค.2019

ผู้นำที่พระเจ้าต้องการ วนฉ6:1-27

1.พระเจ้าทรงเรียกให้ช่วยคนของพระเจ้า (14)

2.พระเจ้าให้ความมั่นใจในการทรงเรียก(12,16,21,23)

3.พระเจ้าได้รับการนมัสการ (24)

คำนำ

ข้อ 14และพระยาห์เวห์ทรงหันมาหาท่านและตรัสว่าจงไปช่วยคนอิสราเอลให้พ้นจากเงื้อมมือพวกมีเดียนด้วยกำลังของเจ้านี่แหละ เราใช้เจ้าไปไม่ใช่หรือ?”

สาเหตุที่คนอิสราเอลในยุคของกิเดโอนพบกับปัญหารบกวน พวกเขาพบกับความทุกข์ยาก ลำบากมากมายในชีวิตของพวกเขา จากคนไม่เชื่อพระเจ้า คือ คนมีเดียนในเวลานั้น พระธรรมตอนนี้บอกสาเหตุไว้

ข้อ 1แล้วคนอิสราเอลก็ทำสิ่งชั่วในสายพระเนตรของพระยาห์เวห์ และพระยาห์เวห์ทรงมอบพวกเขาไว้ในมือของคนมีเดียน 7 ปี

ข้อ 6พวกอิสราเอลก็ตกต่ำลงมากเพราะคนมีเดียน ดังนั้นคนอิสราเอลจึงร้องขอ ความช่วยเหลือต่อพระยาห์เวห์

ข้อ 10และเราบอกกับเจ้าทั้งหลายว่าเราคือยาห์เวห์พระเจ้าของพวกเจ้า อย่ายำเกรงบรรดาพระของคนอาโมไรต์ ซึ่งพวกเจ้าอาศัยอยู่ในแผ่นดินของพวกเขานั้นแต่เจ้าทั้งหลายไม่ฟังเสียงของเรา

ปัญหาที่จะกระทบต่อความมั่นคงของชีวิตจึงเกิดขึ้นกับคนอิสราเอล  เช่น มีสงคราม มีศัตรู พ่ายแพ้ ถูกข่มเหง ชีวิตยากลำบาก อดอยากปากแห้ง แต่เมื่อเขากลับใจใหม่มาแสวงหาพระเจ้า พระองค์ประทานความช่วยเหลือให้ผ่านผู้รับใช้ของพระองค์

จากปัญหาเหล่านี้ที่คนของพระเจ้าพบกับความยากลำบากอยู่นั้น พระเจ้าต้องการผู้นำที่จะไปช่วยคนของพระเจ้า พระองค์ได้ทำอะไรบ้าง เพื่อให้ได้ผู้นำที่พระองค์ต้องการ หัวข้อคำเทศน์วันนี้คือผู้นำที่พระเจ้าต้องการ

1.พระเจ้าทรงเรียกให้ช่วยคนของพระเจ้า (14)

ข้อ 14และพระยาห์เวห์ทรงหันมาหาท่านและตรัสว่าจงไปช่วยคนอิสราเอลให้พ้นจากเงื้อมมือพวกมีเดียนด้วยกำลังของเจ้านี่แหละ เราใช้เจ้าไปไม่ใช่หรือ?”

พระเจ้าไม่ได้เรียกผู้นำให้เป็นคนเหนือคนอื่น พิเศษกว่าคนอื่น สำคัญกว่าคนอื่น แต่ให้มีความรับผิดชอบไปช่วยคนของพระเจ้าให้พ้นจากความบาป ความยากลำบากในการติดตามพระเจ้า ในการรับใช้พระเจ้า

ผู้นำที่พระเจ้าจะใช้ให้มาช่วยคนของพระเจ้าในเวลานั้นเขาก็อยู่ในความยากลำบากเหมือนคนอื่นๆเช่นกัน

แต่พระเจ้าต้องการให้ผู้นำรู้จักพระเจ้าจริงๆ เข้าใจแผนการของพระเจ้าจริงๆ มีชีวิตนมัสการพระเจ้าจริงๆ และทำตามสิ่งที่พระเจ้าให้ทำจริงๆ เขาจึงจะช่วยคนของพระเจ้าได้อย่างถูกต้องตามพระทัยของพระเจ้า  

พระเยซูเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงใช้มาเพื่อช่วยคนบาป พระองค์เชื่อฟัง พระองค์ ถวายเกียรติแด่พระเจ้า

พระเยซูประกาศแผ่นดินของพระเจ้า พระองค์ทรงเรียกเหล่าสาวก พระองค์ สร้างชีวิตสาวก พระองค์ใช้เวลากับเขา พระองค์ใช้ชีวิตกับเขา เพื่อให้พวกสาวกรู้ว่าเขาต้องดำเนินชีวิตกับพระเจ้าอย่างไร เขาต้องรับใช้พระเจ้าอย่างไร และรับใช้พี่น้องอย่างไร พวกเขาต้องทำพันธกิจอะไรบ้างเพื่อเป็นพระพร เพื่อช่วยเหลือแก่พี่น้อง เมื่อเวลาที่พระเยซูเสด็จสู่ฟ้าสวรรค์แล้ว

พระเจ้าใช้คน พระเจ้าให้พระเยซูมาเป็นคน เพื่อจะช่วยคน

ให้พ้นจากการเป็นทาสบาป ทาสมาร ที่นำไปสู่ความตาย ความทุกข์ยาก ลำบากต่างๆนา พระเยซูเป็นความหวังให้กับมนุษย์หมดโลกได้

เราต้องสำรวจชีวิตของตนเอง กับพระเจ้าอยู่เสมอว่า เราดำเนินชีวิตถูกต้อง ตามพระทัยพระเจ้าหรือไม่ การสำรวจชีวิตเป็นประจำสม่ำเสมอทำให้เรามีความมั่นใจในพระเจ้า หากเราพบความผิดบาป ขอให้เรากลับใจใหม่ และเริ่มต้นความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้ใหม่เสมอ 

การช่วยคนอื่นทำให้เราก้าวออกจากปัญหาของตนเอง

2.พระเจ้าให้ความมั่นใจในการทรงเรียก(12,16,21,23)

12ทูตของพระยาห์เวห์ทรงปรากฏแก่กิเดโอนตรัสกับเขาว่านักรบกล้าหาญเอ๋ย พระยาห์เวห์สถิตกับเจ้า

ทั้งๆที่ความจริงเวลาน้ันกิเดโอน มีความกลัวหลบหน้าคนมีเดียนอยู่ (ข้อ11 ส่วนกิเดโอนบุตรของท่านกำลังนวดข้าวสาลีอยู่ในบ่อย่ำองุ่น เพื่อหลบหน้าคนมีเดียน)

16พระยาห์เวห์ตรัสกับท่านว่าแต่เราจะอยู่กับเจ้าแน่ และเจ้าจะโจมตีคนมีเดียนอย่างกับตีคนคนเดียวเป็นคำตอบให้ความมั่นใจหลังจากที่เขาไม่มั่นใจ

จะช่วยคนอิสราเอลจากคนมีเดียนก็ต้องต่อสู้ขับไล่ ซึ่งยากมาในการที่จะเอาชนะได้ เขาไม่ใช่ทหาร ไม่ใช่นักรบ ไม่มีกำลัง ไม่มีอาวุธ ไม่มีความชำนาญการรบจะทำได้ยังไง

21แล้วทูตของพระยาห์เวห์ก็ทรงเอาปลายไม้ที่ถืออยู่แตะต้องเนื้อและขนมปังไร้เชื้อ และมีไฟลุกขึ้นมาจากศิลาไหม้เนื้อและขนมปังไร้เชื้อจนหมด และทูตของพระยาห์เวห์ก็ทรงหายไปพ้นสายตาของท่าน 

ส่วนของกิเดโอนเขาเตรียมเนื้อ ขนมปัง และมีหม้อใส่น้ำแกงมาด้วย แต่ไม่ได้เตรียมไฟมา พระเจ้าก็เห็นความตั้งใจของเขาในการมอบถวาย นมัสการ และกิเดโอนไม่ปฎิเสธการทรงเรียกภารกิจนี้ พระเจ้าให้ความมั่นใจกับเขา สนับสนุนเขา ให้ได้มอบถวายการนมัสการแด่พระเจ้า ด้วยการให้ไฟลุกขึ้นจากศิลา

23แต่พระยาห์เวห์ตรัสกับท่านว่าสันติสุขจงดำรงอยู่กับเจ้า อย่ากลัวเลย เจ้าจะไม่ตาย” 

นี่เป็นประเด็นสำคัญเลยในการสู้รบ คือ จะไม่ตาย หลายคนไม่กล้ารับใช้พระเจ้า เพราะกลัวตาย

ไม่ผิดที่เราจะอธิษฐานขอประสบการณ์เพื่อให้มั่นใจในพระเจ้า หากเรามีท่าทีตอบสนองเพื่อนมัสการพระเจ้า  ไม่ใช่ตั้งเงื่อนไขต่อรองที่จะไม่ตอบสนองการทรงเรียกของพระเจ้า หรือมีท่าทีภายในอยากทดลองพระเจ้า อยากท้าทายพระเจ้า

3.พระเจ้าได้รับการนมัสการ (24)

ข้อ 24กิเดโอนก็สร้างแท่นบูชาแท่นหนึ่งถวายพระยาห์เวห์ที่นั่น และเรียกที่นั้นว่า ยาห์เวห์ชาโลม ทุกวันนี้แท่นนั้นก็ยังอยู่ที่เมืองโอฟราห์ ซึ่งเป็นของตระกูลอาบีเยเซอร์

การสร้างแท่นบูชาหลังจากที่เขามีประสบการณ์มั่นใจในการทรงเรียกของพระเจ้าแล้ว เป็นเรื่องที่ตั้งแต่ปฐมกาล ถึงผู้วินิจฉัย การสร้างแท่นบูชาแบบนี้

มีวัตถุประสงค์ เพื่อการนมัสการพระเจ้า หรือได้มีประสบการณ์พบพระเจ้าโดยตรงณ.ที่ที่เขาสร้างแท่นบูชา แท่นบูชาสร้างขึ้นเพื่อถวายบูชา เป็นการนมัสการพระเจ้า ไม่ว่าจะเป็นอับราฮัม ยาโคบ และโยชูวา

ปฐก13:4 คือที่ที่เมื่อก่อนท่านสร้างแท่นบูชาไว้ และที่นั่นอับรามนมัสการออกพระนามพระยาห์เวห์

ปฐก33:20 ยาโคบสร้างแท่นบูชาที่นั่น เรียกแท่นนั้นว่า เอลเอโลเฮอิสราเอล

(แปลว่าพระเจ้า คือ พระเจ้าของอิสราเอล

ยชว8:30 แล้วโยชูวาได้สร้างแท่นบูชาที่ภูเขาเอบาลถวายแด่พระยาห์เวห์พระเจ้าของอิสราเอล

ยชว22:29ขอให้เรื่องนี้ห่างจากเราเถิด คือที่จะกบฏต่อพระยาห์เวห์ และหันจากการติดตามพระยาห์เวห์เสียในวันนี้ โดยสร้างแท่นอื่นสำหรับเครื่องบูชาเผาทั้งตัว ธัญบูชา และเครื่องสัตวบูชา นอกจากแท่นของพระยาห์เวห์พระเจ้าของเราซึ่งตั้งอยู่ที่หน้าพลับพลาของพระองค์

หลังจากนี้พระเจ้าใช้กิเดโอนไปพังแท่นบูชาของพระบาอัล

วนฉ6:28เมื่อชาวเมืองตื่นขึ้นในเช้าตรู่วันรุ่งขึ้น นี่แน่ะ แท่นบูชาพระบาอัลได้พังทลาย และเสาอาเชราห์ที่อยู่ข้างๆ ได้ถูกโค่นลง และโคผู้ตัวที่สองถูกเผาบูชาแล้วบนแท่นที่สร้างขึ้นใหม่

เมื่อท่านศึกษาเฝ้าเดี่ยวพระธรรมผู้วินิจฉัยแล้ว ท่านจะพบว่าคนที่ไม่มีความมั่นใจในการรับใช้พระเจ้า เขากลับกลายเป็นผู้นำของอิสราเอลได้ นำคนกลับมานมัสการพระเจ้าได้

ความเป็นผู้นำนี้ไม่ได้เกิดจากกิเดโอน ความเป็นผู้นำในสถานการณ์นี้ก็ไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ของตัวเขา ให้เราต้องเรียนรู้จากกิเดโอนด้วยกัน

คนของพระเจ้าต้องหมั่นสำรวจชีวิตว่า ได้ทำชั่วในสายพระเนตรพระเจ้าหรือไม่ มีบาปที่ไม่กลับใจหรือไม่ มีความขี้สงสัย ไม่ไว้วางใจ ไม่มั่นใจ ไม่เชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าบ้างหรือไม่ ถ้าเราเป็นอย่างนั้นเราจะไม่สามารถดำเนินชีวิต กับพระเจ้าได้

เราจะเอาชีวิตของเราไปเสี่ยงกับสิ่งที่เราไม่เชื่อมั่นได้อย่างไร ยิ่งกว่านั้นเราจะรับใช้พระเจ้าที่เราไม่เชื่อมั่นได้อย่างไร

ขอให้เรามีชีวิตนมัสการพระเจ้า ไม่ใช่ทำงานรับใช้พระเจ้า แต่รับใช้พระเจ้าด้วยการมอบถวาย นมัสการแด่พระเจ้า

ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา หรือเชิญให้เทศนา ให้สอนหรือให้อบรม

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

บทความก่อนหน้านี้มธ12:33-37 ระวังและจัดการกับปากให้ดีได้อย่างไร
บทความถัดไปเป็นวิทยากรของฮักกัย(ประเทศไทย) ครั้งที่ 1

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่