กิจขจร ลิ่วเฉลิมวงศ์ เทศนา อาทิตย์ที่ 28 ก.ค. 19 

คริสตจักรชีวิตรุ่งเรือง

รม8:35-39 เรามีชัยเหลือล้นโดยพระเจ้ารักเรา

1.ไม่มีใครทำให้เราขาดจากความรักของพระเจ้า(35)

2.ไม่มีสิ่งทรงสร้างใดทำให้เราขาดจากความรักของพระเจ้า(38-39)

35แล้วใครจะให้เราขาดจากความรักของพระคริสต์ได้? จะเป็นความทุกข์ หรือความยากลำบาก หรือการเคี่ยวเข็ญ หรือการกันดารอาหาร หรือการเปลือยกาย หรือการถูกโพยภัย หรือการถูกคมดาบหรือ? 36ตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าเพราะเห็นแก่พระองค์ ข้าพระองค์จึงถูกประหารวันยังค่ำ

และนับว่าเป็นแกะสำหรับเอาไปฆ่า” 

37แต่ว่าในเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ เรามีชัยเหลือล้นโดยพระองค์ผู้ทรงรักเราทั้งหลาย 38เพราะข้าพเจ้าแน่ใจว่า แม้ความตาย หรือชีวิต หรือบรรดาทูตสวรรค์ หรือเทพเจ้า หรือสิ่งซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันนี้ หรือสิ่งซึ่งจะมีในภายหน้า หรือฤทธิ์เดชทั้งหลาย 39หรือซึ่งสูง หรือซึ่งลึก หรือสิ่งใดๆ อื่นที่ได้ทรงสร้างแล้วนั้น จะไม่สามารถทำให้เราขาดจากความรักของพระเจ้า ซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้

เมื่อเราดูจากหัวข้อคำเทศนา จากข้อ 37 เราจะมีกำลังใจในการดำเนินชีวิตฝ่ายวิญญาณ ดำเนินชีวิตในทางของพระเจ้า ดำเนินชีวิตในวิถีคริสตชน ซึ่งจะขออธิบายในรายละเอียดคำเทศนาของพระธรรมตอนนี้

ก่อนอื่นให้เรามาดูเนื้อหาพระธรรมโรมตั้งแต่เริ่มต้น ผมพบว่า

บทที่ 1-2 ความรอดมาทางพระเยซูคริสต์

บทที่ 3 ไม่มีใครรอดได้โดยความดีหรือการประพฤติดี หรือทำตามธรรมบัญญัติได้เพราะ ทุกคนเป็นคนบาป 

บทที่ 4 เรารอดโดยความเชื่อ พระเจ้านับว่าเราเป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อดูจากอับราฮัม

บทที่ 5 ความเชื่อที่ว่าบาปถ้าบาปเข้ามาในโลกได้เพราะอาดัม โลกก็รับความชอบธรรมทางพระเยซูคริสต์ผู้เดียวได้เช่นกัน

บทที่6-7 บอกเรื่องเราต้องเป็นทาสความชอบธรรมไม่ใช่ทาสบาป เมื่อเชื่อในพระเยซูคริสต์แล้ว

บทที่  8 ให้กำลังใจว่าเราดำเนินชีวิตชอบธรรมไม่ได้ด้วยกำลังของตนเอง แต่โดยดำเนินชีวิตในฝ่ายวิญญาณกับพระเจ้าเราจะดำเนินชีวิตชอบธรรมได้ ทำให้ชีวิตพ้นจากการลงโทษ  พระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเราในความอ่อนแอ ให้มั่นใจในพระประสงค์ของพระเจ้าให้เกิดสิ่งดีกับเรา

เมื่อดูจากบริบทของพระธรรมโรม8 ตอนท้ายสุดของบท จึงหนุนใจให้เราดำเนินชีวิตฝ่ายวิญญาณ ให้ดำเนินชีวิตในทางชอบธรรมของพระเจ้า ให้ดำเนินชีวิตในวิถีคริสตชนได้อย่างมีชัยชนะ โดยความรักของพระเจ้าเราเป็นบุตรของพระองค์ทางความเชื่อในพระเยซูคริสต์

ชีวิตที่มีชัยชนะเหนือใครหรือเหนืออะไรเกิดขึ้นได้ เป็นเรื่องการดำเนินชีวิตที่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้า มีความมั่นใจว่าพระเจ้ารักเรา พระองค์จะช่วยให้เรามีชัยชนะเหนือทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าทรงสร้าง รวมทั้งเหนือคนที่คิดร้ายกับเราด้วย .เปโตรก็หนุนใจให้เราดำเนินชีวิตให้ดีกับพระเจ้าเมื่อเจอความทุกข์ยากลำบาก การข่มเหง

1ปต4:16 แต่ถ้าทนทุกข์เพราะได้ชื่อว่าเป็นคริสตชน ก็อย่าให้คนนั้นละอายเลย แต่ให้ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเพราะชื่อนั้น 1ปต4:19 ดังนั้น ขอให้คนทั้งหลายที่ทนทุกข์ตามพระประสงค์ของพระเจ้า ฝากวิญญาณจิตของตนไว้กับพระผู้สร้าง ผู้ซื่อสัตย์ และทำดีต่อไป

หัวข้อคำเทศนาในวันนี้คือ เรามีชัยเหลือล้นโดยพระเจ้ารักเรา  2  ประการ

1.ไม่มีใครทำให้เราขาดจากความรักของพระเจ้า(35)

ใครในที่นี้น่าจะเป็นคนที่มาข่มเหง จากข้อ36 .เปาโลอ้างอิงมาจากสดด44:22เพราะเห็นแก่พระองค์ ข้าพระองค์ทั้งหลายถูกฆ่าวันยังค่ำและถูกนับว่าเป็นแกะสำหรับเอาไปฆ่า

นี่เป็นคำอธิษฐานขอการช่วยเหลือจากพระเจ้าสำหรับของคนของพระเจ้าที่ดำเนินชีวิตกับพระเจ้าจริงจัง พวกเขาไม่ลืมพระเจ้า ไม่ลืมพันธสัญญาของพระเจ้า ยอมแม้กระทั่งโดนฆ่าตาย  แต่พวกเขาถูกศัตรูข่มเหงทำให้อับอาย เป็นที่เยาะเย้ย ดูถูก ดูหมิ่น ถูกล้อเลียน ขายหน้า ด่าทอ

เปาโลนำมาใช้ในข้อ 35 คนเหล่านั้นที่ข่มเหงเพื่อทำให้คนของพระเจ้า ได้รับไม่ว่า จะเป็นความทุกข์ หรือความยากลำบาก หรือการเคี่ยวเข็ญ หรือการกันดารอาหาร หรือการเปลือยกาย หรือการถูกโพยภัย หรือการถูกคมดาบหรือ จะไม่ทำให้ท่านขาดจากความรักของพระเจ้า การที่เราไม่ขาดจากความรักของพระเจ้า จะทำให้เราดำเนินชีวิตมีชัยชนะอย่างเหลือล้น เมื่อเราเชื่อในพระคำของพระเจ้า 

ถ้าคริสเตียนรู้ว่าพระเจ้าทรงรักเราอย่างมาก ทรงยกโทษให้เราจาก ความบาปทั้งหมดที่ทำไป พระเจ้าทรงส่งพระบุตรองค์เดียวมาตายเพื่อรับโทษแทนเรา ใครจะขัดขวาง(31) ใครจะฟ้อง(33) ใครจะลงโทษ(34) ใครจะทำให้เราขาดจากความรักของพระเจ้าได้ คำตอบคือ ไม่มีใครเลยที่จะทำร้ายเราได้ เพราะพระเจ้าแสดงความรักเป็นการตายเพื่อยกบาปเรา พระเจ้า ทำให้เราแล้ว ไม่มีใครทำให้เราขาดจากความรักของพระเจ้าได้

รม5:6-9 ขณะเมื่อเรายังอ่อนกำลัง พระคริสต์สิ้นพระชนม์เพื่อคนอธรรมในเวลาที่เหมาะสม 7อันที่จริง มีน้อยคนนักจะยอมตายเพื่อคนชอบธรรม แต่บางทีจะมีคนยอมตายเพื่อคนดีก็ได้ 8แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เรา คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น พระคริสต์สิ้นพระชนม์เพื่อเรา 9เพราะฉะนั้นเมื่อเราถูกชำระให้ชอบธรรมแล้วโดยพระโลหิตของพระองค์ ยิ่งกว่านั้นเราจะพ้นจากพระพิโรธของพระเจ้าโดยพระองค์

ดังนั้นเมื่อชีวิตพบเจอความทุกข์ยากอย่ามองความรักของพระเจ้าที่มีต่อเราผิดไป โดยการกล่าวหาว่าพระเจ้าเป็นผู้ล่อลวง ให้เราเกิดความทุกข์

ยก1:2-4,12-18 พี่น้องของข้าพเจ้า เมื่อพวกท่านพบกับการทดลองใจต่างๆ ก็จงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดียิ่ง 3เพราะพวกท่านรู้ว่าการทดสอบความเชื่อของท่านนั้น ทำให้เกิดความทรหดอดทน 4และจงให้ความทรหดอดทนนั้นมีผลอย่างสมบูรณ์ เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนที่สมบูรณ์และดีพร้อม โดยไม่ขาดสิ่งใดเลย12คนที่สู้ทนต่อการทดลองใจก็เป็นสุข เพราะเมื่อเขาผ่านการทดสอบแล้ว เขาจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิตที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้กับคนทั้งหลายที่รักพระองค์ 13อย่าให้คนที่ถูกล่อลวงกล่าวว่า พระเจ้าทรงล่อลวงข้าพเจ้า เพราะว่าพระเจ้าจะไม่ถูกความชั่วล่อลวง และพระองค์เอง ก็ไม่ทรงล่อลวงใครเลย 14แต่ทุกคนถูกล่อลวงด้วยตัณหาของตัวเอง คือถูกตัณหานั้นล่อลวงและชักนำ 15เมื่อตัณหาฟักตัวขึ้นแล้วก็ก่อให้เกิดบาป และเมื่อบาปเจริญเต็มที่แล้วก็ก่อให้เกิดความตาย 16พี่น้องที่รักของข้าพเจ้า อย่าถูกหลอกเลย 17ของประทานที่ดีและเลิศทุกอย่างนั้นมาจากเบื้องบน คือมาจากพระผู้สร้างแห่งบรรดาดวงสว่าง ในพระองค์ไม่มีการแปรปรวนหรือเงาของการเปลี่ยนแปลง 18เมื่อตั้งพระทัยแล้ว พระองค์ทรงให้เราบังเกิดด้วยพระวจนะแห่งความจริง เพื่อให้เราเป็นผลิตผลแรกของสิ่งต่างๆ ที่พระองค์ทรงสร้าง

พระเจ้ามีพระพร มีส่ิงดีที่เตรียมไว้สำหรับความทุกข์ยากที่เราผ่านเรามีชัยชนะเหนือการทดสอบความเชื่อ ชนะการทดลองใจ

1ปต1:6-7 ในสิ่งนี้พวกท่านชื่นชมยินดี ถึงแม้ว่าเดี๋ยวนี้ จำเป็นที่พวกท่านต้องทนทุกข์ในการทดลองต่างๆ นานาชั่วระยะหนึ่ง 7เพื่อการทดสอบ ความเชื่อของพวกท่าน (อันล้ำค่ายิ่งกว่าทองคำ ที่แม้ว่าจะเสื่อมสลายไปได้ก็ยังถูกทดสอบด้วยไฟ) จะนำไปสู่การสรรเสริญ ศักดิ์ศรี และเกียรติ ในเวลาที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จมาปรากฏ

ขอให้เรามีชัยชนะเหนือการทดลองใจ และบททดสอบความเชื่อ ด้วยการไว้วางใจในความรักของพระเจ้าที่มีต่อเรา

2.ไม่มีสิ่งทรงสร้างใดทำให้เราขาดจากความรักของพระเจ้า(38-39)

จากข้อ38-39 “เพราะข้าพเจ้าแน่ใจว่า แม้ความตาย หรือชีวิต หรือบรร ดาทูตสวรรค์ หรือเทพเจ้า หรือสิ่งซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันนี้ หรือสิ่งซึ่งจะมีในภายหน้า หรือฤทธิ์เดชทั้งหลาย 39หรือซึ่งสูง หรือซึ่งลึก หรือสิ่งใดๆ อื่นที่ได้ทรงสร้างแล้วนั้นแปลความได้ว่า พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่มาก เหนือความตายและชีวิต ฑูตสวรรค์พระเจ้าก็ทรงสร้าง เวลาในอดีปัจจุบันและอนาคตก็อยู่ภายใต้การทรงสร้างของพระเจ้า ฤทธิ์อำนาจต่างๆก็อยู่ภายใต้พระเจ้า จักรวาลที่เป็นฝ่ายกายภาพพระเจ้าก็ทรงสร้าง หรือสิ่งใดอื่นๆที่ได้ทรงสร้างไม่สามารถทำให้พระเจ้าไม่รักเราไม่ได้ ความรักของพระเจ้าทำให้เราปลอดภัย

นี่เป็นรักที่อัศจรรย์ เป็นรักที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ที่มีต่อเรา แล้วเราจะทำบาปต่อไปทำไม เราจะดำเนินชีวิตอยู่ในบาปต่อไปทำไม ทุกๆครั้งที่มีการทำบาป จะเกิดการทรยศในความสัมพันธ์แห่งความรักกับพระเจ้า  ทำให้ มนุษย์พ่ายแพ้ต่อความบาป และสงสัยในความสัมพันธ์กับพระเจ้า ทำให้เราตัดสินใจขาดจากความรักของพระเจ้า แต่พระเจ้าไม่หมดหรือเลิกรักเรา

เพราะความสัมพันธ์ของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นระดับเพื่อน สามีภรรยา ครอบครัว ระดับชุมชน ระดับชาติ หรือคริสตจักร เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์แห่งความรักทั้งสิ้น แต่เมื่อมีความบาปเข้ามาปนเปื้อนจะทำให้ความสัมพันธ์แตกแยก ขัดแย้งในทุกระดับ ทำให้แพ้ทั้งคู่ แพ้ทุกฝ่าย

พระเจ้าจึงเริ่มต้นคืนดีกับเรา โดยแสดงความรักกับเรา ยืนยันความรักกับเราไม่มีใคร ไม่มีส่ิงทรงสร้างใดของพระองค์ จะทำให้พระเจ้า ไม่รักเรา หรือให้เราขาดจากความรักของพระเจ้าไปได้ พระเจ้าอยากให้เราดำเนินชีวิตกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ เพื่อให้เรามีชัยชนะอย่างเหลือล้นเหนือความทุกข์ยากที่เกิดขึ้น ผู้เชื่อที่ดำเนินชีวิตกับพระเจ้า รวมกันเป็นคริสตจักรของพระเจ้าจะเป็นคำตอบของคนในสังคม ถ้าเราเข้าใจความจริงของพระคัมภีร์

1ยน4:7-12 7ท่านที่รักทั้งหลาย ขอให้เรารักกันและกัน เพราะว่าความรักมาจากพระเจ้า และทุกคนที่รักก็เกิดจากพระเจ้า และรู้จักพระเจ้า 8ผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้า เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรัก 9ความรักของพระเจ้าก็เป็นที่ประจักษ์แก่เราโดยข้อนี้ คือพระเจ้าทรงใช้พระบุตรองค์เดียวของพระองค์เข้ามาในโลก เพื่อเราจะได้ดำรงชีวิตโดยพระบุตร 10ความรักที่ข้าพเจ้าพูดถึงนี้ไม่ใช่ที่เรารักพระเจ้า แต่ที่พระองค์ทรงรักเรา และทรงใช้พระบุตรของพระองค์มา เพื่อเป็นเครื่องบูชาลบบาปของเรา 11ท่านที่รักทั้งหลาย ถ้าพระเจ้าทรงรักเราอย่างนั้น เราก็ควรจะรักกันและกันด้วย 12ไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้า ถ้าเรารักกันและกัน พระเจ้าก็สถิตอยู่ในเรา และความรักของพระองค์ก็สมบูรณ์อยู่ในเรา 

ขอให้เรารักษาการดำเนินชีวิตให้ถูกต้องโดยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้า เพื่อให้เราระมัดระวังที่จะไม่ปฎิเสธพระเจ้า แต่ดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะอย่างเหลือล้นได้เมื่อเราเติบโตฝ่ายวิญญาณขึ้น

2ปต3:17-18 17เพราะฉะนั้น ท่านที่รักทั้งหลาย เมื่อพวกท่านรู้เรื่องนี้ก่อนแล้ว พวกท่านก็จงระวังให้ดี เพื่อไม่ให้หลงไปตามการผิดของคนชั่ว และสูญเสียความมั่นคงของพวกท่าน 18แต่ขอพวกท่านจงเจริญขึ้นในพระคุณและในความรู้ของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของเรา ขอพระเกียรติจงมีแด่พระองค์ทั้งในปัจจุบันนี้และตลอดไปเป็นนิตย์ อาเมน

ถ้าพระเยซูประทานชัยชนะเหนือความตาย ให้ชีวิตนิรันดร์กับเราได้ เราจะกลัวสิ่งใดอีก เราจะกลัวผู้ใดอีก

1คร15:56-58 56เหล็กในของความตายนั้นคือบาป และอำนาจของบาปคือธรรมบัญญัติ 57สาธุการแด่พระเจ้า ผู้ประทานชัยชนะแก่เรา โดยพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา 58ฉะนั้นพี่น้องที่รักของข้าพเจ้า จงมั่นคงอยู่ อย่าหวั่นไหว จงทำงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้บริบูรณ์ทุกเวลา ท่าน ทั้งหลายพึงรู้ว่า ในองค์พระผู้เป็นเจ้าการตรากตรำของท่านจะไม่ไร้ประโยชน์

ขอให้เรามั่นใจในชัยชนะอย่างเหลือล้นโดยความรักของพระเจ้าที่ให้กับเรา อย่าให้เราพ่ายแพ้ต่อการทดลองใจ การทดสอบความเชื่อ ความทุกข์ยากลำบาก แต่ให้เชื่อในความรักของพระเจ้าที่มีต่อเรา จะทำให้เรามีชัยอย่างเหลือล้น

อย่าให้ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าเป็นแค่คนไม่รู้จัก  หรือแค่คนรู้จักกันอย่างผิวเผิน แต่ขอให้เป็นความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดสนิทสนม คือ เรารู้ว่าพระเจ้าทรงรักเรา และเราก็รักพระองค์เช่นกัน

ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา หรือเชิญให้เทศนา ให้สอนหรือให้อบรม

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

 

บทความก่อนหน้านี้สดด 25:4
บทความถัดไปสำเร็จการอบรมเป็นวิทยากรของฮักกัย(ประเทศไทย)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่