.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี เทศนาบ่าย อาทิตย์ที่ 23 มิ.. 2019

คริสตจักรพระคุณกรุงเทพ(บางนา)

รม1:1-7   ความสัมพันธ์ของพระเยซูกับเรา

1เปาโล ผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์ ที่ได้รับการทรงเรียกให้เป็นอัครทูต และการตั้งไว้ให้ประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้า 2คือข่าวประเสริฐที่ได้ทรงสัญญาไว้ล่วงหน้า โดยทางพวกผู้เผยพระวจนะของพระองค์ ในพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ 3ข่าวประเสริฐนั้นเกี่ยวกับพระบุตรของพระองค์ ผู้ทรงบังเกิดมาโดยสืบเชื้อสายจากดาวิดทางฝ่ายเนื้อหนัง 4แต่ฝ่ายจิตวิญญาณแห่งความบริสุทธิ์นั้นทรงปรากฏด้วยฤทธานุภาพว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้าโดยการเป็นขึ้นมาจากความตาย คือพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา 5โดยทางพระองค์นั้นพวกข้าพเจ้าได้รับพระคุณและหน้าที่เป็นอัครทูต เพื่อเห็นแก่พระนามของพระองค์ ให้ไปประกาศแก่ชนทุกชาติให้เขาวางใจและเชื่อฟัง 6รวมทั้งพวกท่านที่พระเจ้าทรงเรียกให้เป็นคนของพระเยซูคริสต์ด้วย 7เรียน ทุกท่านที่อยู่ในกรุงโรมผู้ซึ่งพระเจ้าทรงรัก และทรงเรียกให้เป็นธรรมิกชน ขอพระคุณและสันติสุขซึ่งมาจากพระเจ้าพระบิดาของเราทั้งหลาย และจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า จงดำรงอยู่กับพวกท่านเถิด

เกิดเป็นคนฉลาดต้องเรียนรู้จักการผ่อนคลาย ไม่ตรึงเครียด เรียนรู้รับมือกับความกดดันให้ได้ อย่าเอาความกดดันจากที่ทำงานกลับบ้าน อย่าทำงานตลอดทุกวันโดยไม่พักผ่อน ขอให้รู้จักมีวันพักผ่อน โดยเฉพาะการพักผ่อนในพระเจ้า มานมัสการพระเจ้า ไม่ต้องเกร็ง ทุกวันนี้คนอายุสั้นลงเพราะ เราเครียด เรารู้สึกกดดัน บางคนความกดดันทำให้หัวใจหมดสภาพไปเฉยๆเลย น๊อคตายไปเลยแบบไม่รู้ตัวก็มี

พระเจ้าให้คริสเตียนรักษาวันสะบาโต คือ ให้เรามีวันคลายเครียดให้ตัวเองด้วย ปัญหาบางอย่างของเราดูน่ากลัว ปัญหาบางอย่างน่าอาย ทำให้เราไม่สามารถคุยกับใครได้ เพราะถ้าคุยไปแล้วเราจะกลายเป็นเบี้ยล่างเขา แต่วันนี้หากเราเข้ามาหาพระเจ้า พระองค์มีความสามารถช่วยให้เราก้าวข้ามปัญหาและความกดดันต่างๆได้

พระธรรมโรมตอนนี้ เปาโลผู้เขียนเป็นอัครฑูต คือ ผู้ที่นำข่าวแห่งความสัมพันธ์ของพระเจ้ากับมนุษย์ โดยพระเจ้าตั้งอ.เปาโลไว้ให้ประกาศข่าวประเสริฐ หรือประกาศข่าวดีของพระเจ้า คือ พระเยซูคริสต์มีความสัมพันธ์กับเรา พระเยซูเป็นพระเจ้าผู้สูงส่ง พระองค์มีความสามารถ พระองค์บริสุทธิ์ สมบูรณ์แบบในทุกอย่าง ในทุกด้าน แต่พระองค์ยินดีที่จะเป็นเพื่อนกับเรา 

ตอนเราไม่ได้เชื่อพระเจ้า เวลาเรามีปัญหาต้องไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้ช่วย เช่น อยากถูกหวย ก็ไปบนบาน แต่สำหรับคริสเตียน พระเจ้ามาหาเราเพื่อมาช่วยเรา และนี่คือ ข่าวดี เพราะ

รม1:7เรียน ทุกท่านที่อยู่ในกรุงโรมผู้ซึ่งพระเจ้าทรงรัก และทรงเรียกให้เป็นธรรมิกชน ขอพระคุณและสันติสุขซึ่งมาจากพระเจ้าพระบิดาของเราทั้งหลาย และจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า จงดำรงอยู่กับพวกท่านเถิด

เราเป็นบุคคลที่พระเจ้ารัก และเรียกให้เป็นธรรมิกชน เป็นคนดีที่บริสุทธิ์โดยพระเจ้า ไม่ใช่ดีด้วยตัวเราเอง แต่ด้วยความช่วยเหลือของพระเจ้าต่างหาก เพราะพระเจ้ารักเราแม้ว่าเราจะเป็นคนบาป ชอบทำบาป ชอบความสบาย สะดวก สนุก สตางค์ นี่คือ ธรรมชาติของคน

แต่พระเจ้าอยากมีความสัมพันธ์กับคน แล้วเราเปิดใจกับพระเจ้าไหม สิ่งศักดิ์บางองค์ เราต้องไปบนบานไปแก้บน แต่พระเยซูไม่ต้องทำอย่างนั้น

ใครก็ตามเปิดความสัมพันธ์กับพระเจ้า เราจะเป็นคนที่ดีกว่าที่เราตั้งใจไว้เพราะพระเจ้าจะอวยพรเรา

  หัวข้อคำเทศนาคือ ความสัมพันธ์ของ

พระเยซูกับเรา (ผ่านข่าวประเสริฐ)

พระเจ้ามาบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อจะมีความสัมพันธ์กับมนุษย์ ผ่านทางกายภาพ ไม่ใช่เป็นแต่ความสัมพันธ์เป็นสภาพแบบวิญญาณ เพราะวิญญาณไม่สามารถสัมพันธ์กับมนุษย์ได้  ถ้าเราเปิดใจรับความสัมพันธ์นั้น ชีวิตเราจะดีขึ้น เราจะ O.K.ทุกเรื่องเลย ถ้าพระเจ้าเป็นแค่ศาสดาก็คงดีแค่คำสอน แต่ไม่สามารถช่วยเราได้จริงๆ

หลายคนไม่มีประสบการณ์เช่นนี้ เลยนับถือแค่ศาสนาคริสต์ แต่ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับพระเจ้า เมื่ออพระเจ้าช่วยเราให้หลุดพ้นจากสภาพที่แตกต่างกัน มีความบาปหลายอย่างที่อยู่ในชีวิตเรา เรายังไม่ OK เช่น เราไม่มั่นใจในอนาคต เรามีความสัมพันธ์กับคนไม่ดี ไม่มีมนุษย์หน้าไหนอยากมาช่วยเรา พ่อแม่บางทีก็ช่วยเราไม่ได้ แต่พระเจ้าอยากช่วยเรา

จาก รม1:4 ถ้าเราตอบสนอง พระเจ้า พระองค์จะทำสามประการเพื่อเรา

ผ่านความเป็นพระเจ้าของพระเยซู อย่างชัดเจน

1.พระเยซูช่วยเรา (4)

ในฐานะของพระเยซู เป็นคำเฉพาะที่ใช้เจาะจง เยซู แปลว่า ผู้ช่วย

มนุษย์เรามีจำกัด แต่มนุษย์ต้องการความช่วยเหลือ ในทุกๆเรื่อง ทุกๆช่วงของชีวิต เราต้องการคนมาช่วย ต้องการคนรักเรา ต้องการคนห่วงไยเรา เพื่อมาช่วยเราทุกเรื่อง พระเจ้าเป็นบุคคลนี้ พระองค์ช่วยทุกเวลา  พระเยซูเปิดความสัมพันธ์กับเราคือ เป็นพระผู้ช่วย ไม่ว่าจะเรื่องงาน เรื่องเรียน เรื่องอารมณ์ เรื่องอนาคต เรื่องงาน เรื่องลูก เรื่องผัว เรื่องเงินทอง

พระเยซู ช่วยได้ทุกเรื่อง ปัญหาทางเพศ เบี่ยงเบนทางเพศ พระเยซูช่วยได้ สุดเอื้อมของมนุษย์ แต่จะไม่เกินความสามารถพระหัตถ์ของพระเจ้า  พระเยซู เปิดความสัมพันธ์เพื่อยื่นมือเข้ามาช่วยเรา เมื่อสุดเอื้อมพระเจ้าช่วยทุกเรื่อง แต่ต้องเป็นเรื่องที่ดี ที่ถูกต้อง ไม่ใช่ตามใจเรา หรือเป็นเรื่องใฝ่ต่ำ เรื่องอบายมุข พระเจ้า มีวิธีดีกว่านั้นที่จะช่วยเรา

2. พระเยซูเป็นกษัตริย์ของเรา (4)

คริสต์ แปลว่า ผู้ที่ถูกเจิมตั้งให้เป็นกษัตริย์  คือให้เราตอบสนองโดยการเป็นประชากรของพระเจ้า  ให้พระองค์เป็นกษัตริย์ ผู้คุ้มครองเรา ตั้งใจดำเนินชีวิตตามกฎหมายในอาณาจักรของพระเจ้า เป็นการให้พระเจ้ามาปกครองที่อยู่ในจิตใจ ถ้าเราให้พระเยซูเป็นกษัตริย์ในใจเรา เราก็ต้องทำตามกฎหมายของพระเจ้า นั่นคือ พระคัมภีร์

บางเรื่องพระเจ้าช่วยเราโดยการป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดขึ้น เราจะได้ไม่ต้องไปเจอเรื่องไม่ดี แต่เราต้องดำเนินตามกฎหมายของพระเจ้า  เราจะเปิดใจให้พระเยซูเป็นกษัตริย์ปกครองเราไหม ตั้งใจดำเนินชีวิตตรงไปตรงมาตามพระคัมภีร์ ไหม  ถ้าเราทำตามพระคัมภีร์เราจะมีปัญญามากขึ้น ตามวิถีของพระเจ้า ภายใต้ความสัมพันธ์กับพระเจ้า คนที่หลอกคนอื่นเพราะอยากได้ของคนอื่นเขา แต่เมื่อเราอยู่ภายใต้พระเจ้าเราไม่ต้องไปหลอกใคร ไม่ต้องไปอยากได้ของใคร เพราะในท้ายที่สุดอาจทำให้เราเสียหายตอนโดนจับได้ก็ได้  วันนี้เราต้องมีพระคัมภีร์เป็นของตัวเองเพื่อจะอ่าน เพื่อจะศึกษาเรื่องของพระเจ้าได้ เพื่อจะเข้าใจการดำเนินชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้าได้ 

คนเราต้องการมีใครซักคนมาปกครองชีวิตของเรา เพื่อให้เราปลอดภัย เราจะมีอนาคตที่ดี  ถ้าผู้ปกครองที่ปกครองชีวิตเราเป็นคนดีด้วยก็จะดีมาก ซึ่งพระเจ้าเป็นผู้ปกครองที่ดี รักเราให้อนาคตที่ดีกับเรา ให้เรามั่นใจทั้งอนาคตหลังความตายด้วย

3.พระเยซูเป็นพระเจ้าของเรา (4)

พระเจ้า แปลว่า เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์เหนือพระอื่นๆ พระองค์ช่วยเราตั้งแต่เรื่องที่เกิดขึ้นในอดีต ไม่ว่าจะเป็นบาปที่เราได้ทำไปแล้ว หรือบาปที่ทำในปัจจุบันและบาปที่จะทำในอนาคตที่เราหยั่งรู้ไม่ได้ พระเจ้าช่วยได้ทุกเวลา เราบางคนอาจมืดบอดในเรื่องของอนาคต แต่พระเจ้าชัดเจนในอนาคต แม้แต่เรื่องอนาคตของชีวิต หลังความตายพระเจ้า ก็ช่วยได้

คนส่วนใหญ่มีความกังวลเรื่องชีวิตหลังความตาย มีความไม่มั่นใจว่าเราทำดี ทำบุญ ทำกุศล ไว้พอหรือไม่  แต่สำหรับพระเจ้า พระองค์ช่วยเราได้ โดยการ สิ้นพระชนม์ของพระเยซู พระองค์ตายแทนเรา ชดใช้บาปกรรมเวรแทนเรา เราจะเอาพระคุณพระเจ้าไหม เราจะรับความรอดจากพระเจ้าไหม หากเราจะเอาเราต้องรับความสัมพันธ์กับพระเยซู

ตอนผมไม่เชื่อพระเจ้า เราอยากได้ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิมากมาย แต่วันนี้มีพระเยซู องค์เดียวเพียงพอสำหรับทุกเรื่อง เพียงพอสำหรับทุกอย่างในชีวิต ดังนั้นเพื่อชีวิต เราจะได้รับความช่วยเหลือจากพระเจ้า เพราะพระเจ้ารักเรา พระเจ้าเปิดความสัมพันธ์ เพื่อเรา เพื่อคนที่เดือดร้อน วันนี้ท่านจึงควรเปิดใจมีความสัมพันธ์กับพระเยซู

ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา หรือเชิญให้เทศนา ให้สอนหรือให้อบรม

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

บทความก่อนหน้านี้ความสมดุลของชีวิตกับการรับใช้พระเจ้า
บทความถัดไปกจ17:1-3  การประกาศพระคริสต์อย่างผู้รับใช้ที่ดี

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่