.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี               

เทศนา อาทิตย์ที่ 14 ..2018                 

 คริสตจักรกรุงไทย

คำนำ

ความรักของพระเจ้าแสดงออกโดยพระเจ้าจะเตรียมคน เพื่อนำเสนอพระดำริของพระเจ้า พระองค์มีน้ำพระทัยจะสำแดงให้เรารู้ ซึ่งมีความแตกต่างกันแม้เป็นพระคัมภีร์ตอนเดียวกัน สิ่งที่เราลืมไม่ได้เลยคือพระเจ้าเป็นผู้ควบคุมสถานการณ์ต่างๆในคริสตจักร

วันนี้ขอให้เรามาสังเกตดูส่ิงที่พระเจ้ามีน้ำพระทัยที่จะทรงทำในชีวิตของเราจากพระคัมภีร์ เราสังเกตส่ิงที่เกิดขึ้นกับชีวิตคริสเตียน เรื่องเกี่ยวกับตัวเรา เกี่ยวกับคริสตจักรของพระเจ้า โดยสังเกตจากพระคัมภีร์ วันนี้จะนำเสนอเรื่องตัวเรากับคริสตจักรของพระเจ้า

 

พระเจ้าจะอวยพรคนของพระเจ้าอย่างแน่นอน”

พระเจ้าอวยพรคนของพระองค์อย่างแน่นอนเมื่อเราได้มีส่วนในคริสตจักรของพระเจ้า 3 ประการ

 

1.เมื่อคนของพระเจ้ามีส่วนในการทำให้คริสตจักรเกิดขึ้น

พระเจ้าไถ่เรา พระเจ้าลงทุนกับเราจากความบาปเพื่อให้เราเป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักร และมีส่วนในคริสตจักรของพระเจ้าคือ เราต้องมีส่วนทำให้คริสตจักรของพระเจ้าเกิดขึ้น ดังนั้นพระเจ้าอวยพรเราอย่างแน่นอน พระพรของพระเจ้า บางอย่างไม่มีเงื่อนไขเช่น การทรงสร้างเพื่อเราพระเจ้าให้สายฝน ให้แสงแดดกับมนุษย์ทุกคน แต่พระพรเฉพาะบางอย่างของพระเจ้าโดยมีเงื่อนไข เช่น เราต้องเป็นคนของพระเจ้าก่อนถึงจะได้รับ  หรือเราต้องทำให้เกิดคริสตจักรของพระเจ้าเกิดขึ้นเราถึงจะได้รับพระพร

 

2.เมื่อคนของพระเจ้าร่วมมือกับพระเจ้าทำให้คริสตจักรของพระเจ้ามั่นคง

เราเป็นคนที่สัตย์ซื่อในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของคริสตจักร อย่างมั่นคงเสมอต้นเสมอปลาย ทำให้ได้รับการเสริมสร้างชีวิตฝ่ายวิญญาณให้มั่นคง

 

3.เมื่อคนของพระเจ้าทำให้คริสตจักรของพระเจ้าขยาย   

ไม่มีงานอะไรทำให้เรารู้จักพระเจ้า ดียิ่งไปกว่าการรับใช้พระเจ้า ผู้นำส่วนใหญ่ใกล้ชิดกับพระเจ้ามากกว่าสมาชิกเพราะเขารับใช้พระเจ้า  คุณค่างานรับใช้สูงยิ่ง ถ้าอยากรู้จักพระเจ้ามารับใช้พระเจ้า ไม่มีงานอะไรทำให้เรารู้จักคนได้ดียิ่งกว่างานรับใช้พระเจ้า พระองค์สำแดงให้เรารู้จักกับคน งานพระเจ้าเกี่ยวข้องกับคน คนมีความลึกลับเต็มไปหมด มหาสมุทรลึกเท่าไหร่ก็หยั่งได้ แต่จิตใจของคนหยั่งยาก แต่พระเจ้าจะเปิดเผยให้กับเรา 

คริสตจักรเป็นเครื่องมือเดียวสำหรับแผนการความรอดของมนุษย์ พระองค์ ไม่เคยใช้เครื่องมืออื่นที่นำความรอดมาสู่มนุษย์นอกจากคริสตจักร พระองค์กำหนดคริสตจักรขึ้นมา เพื่อให้ความรอดไปถึงผู้คนทั่วถึง และให้มีคริสตจักรทั่วถึงไปถึงคน พระเจ้าให้ความสำคัญกับคริสตจักรสูงมาก

พระเจ้ากำจัดผู้รับใช้ออกจากคริสตจักรได้ แต่คริสตจักรจะไม่เคยหายไปจากโลกนี้ พระเจ้าจะปกป้องคริสตจักรของพระองค์ ผู้รับใช้อาจผิดพลาดได้หากไม่กลับใจใหม่พระเจ้ากำจัดออกไปได้ แต่พระเจ้าไม่ทำให้คริสตจักรเดือดร้อน เมื่อเรามีส่วนกับคริสตจักร พระเจ้าจะปกป้องเราไว้ เพื่อให้มีส่วนในความรอด    เพราะคริสตจักรเป็นเครื่องมือของพระเจ้า

ยน21:15-17 เมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้ว พระเยซูตรัสกับซีโมนเปโตรว่าซีโมนบุตรยอห์นเอ๋ย ท่านรักเรามากกว่าพวกนี้หรือ?” เขาทูลพระองค์ว่าใช่ องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์รักพระองค์พระองค์ตรัสสั่งเขาว่าจงเลี้ยงดูลูกแกะของเราเถิด” 16พระองค์ตรัสกับเขาครั้งที่สองว่าซีโมนบุตรยอห์นเอ๋ย ท่านรักเราหรือ?” เขาทูลตอบพระองค์ว่าใช่ องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์รักพระองค์พระองค์ตรัสกับเขาว่าจงดูแลแกะของเราเถิด” 17พระองค์ตรัสกับเขาครั้งที่สามว่าซีโมนบุตรยอห์นเอ๋ย ท่านรักเราหรือ?” เปโตรเสียใจมากที่พระองค์ตรัสถามเขาครั้งที่สามว่าท่านรักเราหรือ?” เขาจึงทูลพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงทราบทุกสิ่ง พระองค์ทรงรู้ดีว่าข้าพระองค์รักพระองค์พระเยซูตรัสกับเขาว่าจงเลี้ยงดูแกะของเราเถิด

พระคัมภีร์ตอนนี้เป็นเหตุการณ์ที่พระเยซูสนทนากับเปโตร เมื่อพระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว เราสามารถดึงหลักการออกมาประยุกต์ใช้ได้ โดยมีหัวข้อคำเทศน์คือ

 

คริสตจักรที่ตอบสนองพระมหาบัญชาของพระเยซู

 

1.คริสตจักรต้องทำธุรกิจกับคน

พระมหาบัญชาถูกกำหนดไว้สำหรับคริสตจักร พระเยซูทำธุรกิจกับคน หากเราสังเกตจะพบว่าพระเยซูเข้ามาในโลกทำงานกับคน พิการ หูหนวก ตาบอด เป็นง่อย เป็นคนอ่อนแอ เป็นคนที่เดือดร้อน คนที่สังคมรังเกียจ เช่น คนโรคเรื้อน คนที่ไม่มีสังคมอยู่ เช่น คนผีเข้า คริสตจักรต้องเป็นความหวังของคนในโลกนี้

เส้นทางของพระเยซูเป็นความหวังที่บัญชาให้คริสตจักรทำตาม จงเลี้ยงลูกแกะของเราเถิด ไม่ได้หมายความว่าให้ไปทำปศุสัตว์แต่ให้ไปดูแลคน พระเยซูเปรียบคนเป็นแกะ มธ28: สั่งสอนคนทุกชาติ

 

“เนื้อหาของพระคัมภีร์ไม่ได้เน้นวิธีการ”

เน้นให้คริสตจักรของพระองค์ไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของพระองค์ ทั้งๆที่พวกเขาพูดภาษาเดียว แต่จะทำงานกับคนหลายๆภาษาได้อย่างไร เราคงมีคำถามแบบนี้ถ้าเราอยู่ในวันนั้นที่พระเยซูสั่งไว้

พระเยซูไม่ได้รอให้เขาถาม แสดงว่าสิ่งที่พระองค์สั่งไว้มันเป็นไปได้ ผ่านใครคนใดคนหนึ่ง เร่ิมจากผ่านพระเยซู และความเป็นไปได้ของพระมหาบัญชาก็ผ่านเราทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่ ถ้าเราไม่ตอบสนองพระมหาบัญชา ก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมได้เลย ดังนั้นความเป็นไปได้ของพระมหาบัญชาจึงเกิดจากการผ่านชีวิตของเรา

 

“คริสตจักรต้องอยู่กับคน

คริสตจักรต้องให้ความสำคัญกับคน”

โดยเรียนรู้จากพระเยซู ใช้เวลากับคนตั้งแต่เช้าจนดึก เรามาดูว่าพระเยซูทำอะไรกับเปโตร พระองค์เสด็จมาหาเปโตรตั้งแต่ในวันที่เขาล้มเหลวในธุรกิจอาชีพจับปลาของเขา เขาจับปลาไม่ได้เลย

ลก5:1-11 ข้อ 5ซีโมนทูลตอบว่าอาจารย์ เราทอดอวนมาตลอดทั้งคืนแล้วไม่ได้อะไรเลย แต่ข้าพเจ้าก็จะหย่อนอวนลงตามคำของท่าน

ในสังคมปัจจุบันนี้ เศรษฐกิจแบบนี้ ค่านิยมแบบนี้ ไม่มีใครอยากคบกับคนล้มเหลว หากคนล้มเหลวเวลามาหาเรา เราเดือดร้อนแน่ พระธรรมตอนนี้เราเห็นแนวทางการใช้เวลาของพระเยซูให้กำลังใจกับเปโตร พระองค์ช่วยให้เขาทำธุรกิจให้สำเร็จ พระองค์ทำอัศจรรย์ให้เขา เขาได้ปลาเต็มเรือ นอกจากนั้นพระเยซูรับประกันว่าเขาจะเป็นคนจับปลา ข้อ10 “ยากอบและยอห์นบุตรของเศเบดี ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมอาชีพกับซีโมนก็ประหลาดใจเหมือนกัน พระเยซูตรัสกับซีโมนว่าอย่ากลัวเลย ตั้งแต่นี้ไปท่านจะเป็นผู้จับคน

คริสตจักรที่ตอบสนองพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์ ต้องเป็นคริสตจักรต้องใช้เวลากับคนส่วนตัว คริสตจักรได้ใช้เวลากับชุมชนขนาดไหน แต่คริสตจักร

 

“ต้องเข้าไปถึงคนเป็นส่วนตัว

เข้าไปรู้ถึงจิตใจของเขา”

ความล้มเหลวของเขากู้เขากลับมาให้อนาคตกับเขา นี่คือส่ิงที่พระเยซูทำกับเปโตรว่า อย่ากลัวเลย เราจะให้ท่านเป็นผู้จับคน

คริสตจักรกรุงไทยถึงเวลาที่ต้องลุกขึ้น เราทำให้คริสตจักรพระเจ้าเกิดขึ้น เราทำให้คริสตจักรพระเจ้ามั่นคง แต่เราทำให้คริสตจักรขยายน้อยเกินไปไหม ช้าไปไหม คริสตจักรต้องไปสั่งสอนชนทุกชาติเป็นสาวกของเรา และเลี้ยงดูลูกแกะของพระเยซู คริสตจักรกรุงไทยต้องประเมินพิจาณากิจกรรมต่างๆใหม่ เช่น มีค่ายตรงวันอาทิตย์แต่ไม่ปิดคริสตจักรได้ไหม  พระเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดคริสตจักร เป็นแผ่นดินสวรรค์ในโลก อย่าทำกิจกรรมเพื่อคริสตจักร แต่ให้ทำเพื่อแผ่นดินสวรรค์ พระเยซูเปรียบเทียบแผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนๆๆๆๆ เราจะตั้งคริสตจักรเพื่อแผ่นดินสวรรค์

 

2.คริสตจักรต้องทุ่มเทในการพัฒนาสมาชิกทุกคน

ให้สามารถตอบสนองพระมหาบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมือนพระเยซูพัฒนาสาวกของพระองค์ พระเยซูใช้เวลากับสาวกอย่างอดทน ทุ่มเท เตรียม สร้าง พัฒนาสมาชิกให้ทำพระมหาบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนพระเยซู 

เคยถามว่าเราไปบุกเบิกคริสตจักรด้วยกันไหม คุณจะตอบว่า ไม่สามารถ ไม่กล้า ไม่ทำ หรือตอบว่า ทำ ถ้าตอบว่าไม่ แสดงว่าเรายังไม่ได้รับการพัฒนาจนสามารถตอบสนองพระมหาบัญชาได้ กิจกรรมของคริสตจักร เช่น การพัฒนาคนมาเล่นดนตรี การพัฒนาคนมานำนมัสการเป็นเรื่องที่ดี

 

“แต่ความจริงคือ พระเยซูไม่ได้สั่งให้ทำ”

พระองค์สั่งให้ทำพระมหาบัญชา พัฒนาสาวกให้ออกไปสร้างสาวก สร้างคริสตจักรต่างหาก  คนที่ปฎิเสธการตั้งคริสตจักรเป็นเรื่องปกติ

 

“พระเยซูเริ่มต้นจากชีวิตของเปโตรที่ติดลบ

ลก5:8 ขอให้พระองค์เสด็จไปจากข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าเป็นคนบาป นี่เป็นคำอธิษฐานแรกของเปโตรไปห่างๆข้าพระองค์หลายผู้นำไม่ทำการพัฒนาสมาชิกเพราะสมาชิกไม่ค่อยจะสนใจ เหมือนที่เปโตรก็ปฎิเสธพระองค์เสมอ

ตลอดเวลาพระเยซูเห็นความผิดพลาดของเปโตรบ่อยๆ และมากขึ้น

มธ14:31พระเยซูจึงเอื้อมพระหัตถ์จับเขาไว้ทันที แล้วตรัสว่าช่างมีความเชื่อน้อย ท่านสงสัยทำไม?”ท่านมีความเชื่อน้อยสงสัยทำไม พระเยซูก็เห็นความผิดพลาด บกพร่องของเปโตร

มธ16:23พระองค์จึงหันพระพักตร์มาตรัสกับเปโตรว่าจงไปให้พ้น เจ้าซาตาน เจ้าเป็นเครื่องกีดขวางเราเพราะเจ้าไม่ได้คิดอย่างพระเจ้า แต่เจ้าคิดอย่างมนุษย์พระเยซูบอกกับเปโตรว่า จงไปให้พ้นเจ้าซาตานเพราะเจ้ากีดขวางเรา  เพราะคิดอย่างมนุษย์ คือ ไม่คิดในส่ิงที่ควรคิด แต่คิดในส่ิงที่ไม่ควรคิด

มธ18:22 พระเยซูตรัสตอบเขาว่าเราไม่ได้บอกท่านว่าเจ็ดครั้งแต่เจ็ดสิบครั้งคูณเจ็ดเมื่อเปโตรถามว่าควรยกโทษกี่ครั้ง พระเยซูตอบเขาทำให้ เขาเสียหน้า เพราะคนยิวยกโทษแค่สามครั้ง เขาให้ตั้งเจ็ดก็เยอะแล้ว แต่พระเยซูให้คูณเจ็ดสิบเลย แต่พระเยซูก็ไม่ลดละในการใช้เวลากับเขา จนกระทั่งมาถึงยอห์นบทที่21 พระองค์วางใจเขาให้เลี้ยงดูแกะของพระเจ้าได้ จากคนติดลบเป็นคนไว้วางใจได้ นี่คืองานของคริสตจักร 

ยน21 พระเยซูให้เปโตรเลี้ยงแกะของพระองค์ นี่คือความเป็นแบบอย่างของพระเยซู สร้างคนที่ติดลบ ให้กลายเป็นคนที่ไว้วางใจได้มากที่สุด คริสตจักรควรทำกิจกรรมอะไรให้สร้างสาวกได้

 

คริสตจักรต้องสร้างผู้ที่จะสร้างสาวกต่อไปได้ในอนาคต

จะเป็นไปได้ไหมสำหรับพระเยซูในการสร้างสาวก ผ่านคริสตจักรกรุงไทย

ตัวอย่าง แม่ชีเทเรซา เปิดโอกาสให้เด็กกำพร้าทั่วโลกได้รับพระพร ตอนท่านเป็นสาวๆ ท่านได้ขอให้บาทหลวงสนับสนุนเด็กกำพร้าเหล่านี้ ท่านได้ไปประชุมกับบาทหลวง ที่ประชุมมีคำถามว่า ท่านทราบไหมว่าโครงการนี้ใช้เงินเท่าไหร่ ท่านรู้ไหมว่าโครงการนี้ใช้เงินมหาศาลมาก แม่ชีมีต้นทุนเท่าไหร่ แม่ชีตอบว่า มีอยู่สองเพนนี ทันใดนั้นบรรยากาศที่เคยตรึงเครียดก็กลายเป็นชื่นชมยินดีมีเสียงหัวเราะ และที่ประชุมได้ถามต่ไปว่า เงินสองเพนนีจะทำอะไรได้บ้าง แม่ชีตอบว่าเงินสองเพนนีบวกกับพระเยซูอะไรก็เป็นไปได้นี่คือประโยคที่ประทับใจมาก

เปโตรเป็นคนจากติดลบ เมื่อบวกกับพระเยซูอะไรก็เป็นไปได้ เปโตรเทศนามีคนเชื่อสามพันคน และห้าพันคน โดยผู้เชื่อเหล่านั้นไม่หลงหายไปไหนด้วย วันนี้ไม่ว่าท่านจะเป็นใคร คนอื่นๆอาจจะไม่เห็นคุณค่าท่าน  ท่านอาจจะไม่เก่ง ท่านอาจจะไม่เด่น ท่านอาจจะเป็นคนมีความรู้ไม่เยอะ และมีประสบการณ์ชีวิตไม่มาก แต่ท่านก็ยังไม่แย่กว่าเปโตร ซึ่งท่านก็ยังไม่ติดลบเท่ากับเปโตร หากเปโตรที่เป็นคนติดลบยังประสบความสำเร็จโดยพระเยซูได้ ท่านเองก็สามารถประสบความสำเร็จได้เช่นเดียวกันกับเปโตร เมื่อบวกพระเยซูอะไรก็เป็นไปได้

2ธส1:11”เพราะเหตุนี้ เราจึงอธิษฐานเพื่อพวกท่านเสมอ ขอพระเจ้าของเราทรงให้ท่านเป็นผู้ที่สมควรแก่การทรงเรียกนั้น และขอพระองค์ทรงให้ความตั้งใจดีทุกประการ และกิจการแห่งความเชื่อทุกอย่างสำเร็จด้วยฤทธิ์เดชของพระองค์” 

พระวจนะบอกว่า ขอให้ความตั้งใจดีของท่านและกิจการแห่งความเชื่อ สำเร็จโดยพระเจ้า  เพราะฤทธิ์เดชของพระเจ้าจึงทำให้เกิดความสำเร็จ ความสำเร็จเกิดขึ้นได้กับทั้งคริสเตียนที่เชื่อนานแล้ว และกับคริสเตียนที่เพิ่งเชื่อ เพราะความสำเร็จเกิดจากฤทธิ์เดชของพระเจ้า คริสตจักรเราควรสอนลูกหลานของเราใหม่ สอนให้เขาสร้างสาวกไม่ใช่แค่เป็นสาวก

ตัวอย่าง.ลูกของอาจารย์ประยูร ท่านอยากให้ลูกผู้ชายเป็นนักเทศน์ แต่เขากลับเป็นผู้นำนมัสการ ท่านอยากให้ลูกสาวเป็นผู้นำนมัสการ แต่เธอกลับอยากเป็นนักเทศน์ ตอนนี้ไปเรียนพระคัมภีร์ที่สิงค์โปร์ ข้อคิดที่ได้คือ บางครั้งเรามีความฝันอย่างหนึ่ง แต่มันอาจจะไม่เป็นไปตามอย่างที่เราคิด

 

“แต่สำหรับพระเจ้า พระองค์ทรงมีแผนการที่ดีเสมอสำหรับชีวิตของเรา”

3. คริสตจักรต้องส่งต่อความรับผิดชอบให้กับคนรุ่นต่อไป ด้วยความไว้วางใจเขา

จงเลี้ยงแกะ จงเลี้ยงดูแกะของเรา คริสตจักรต้องส่งต่อผู้ที่จะสร้างสาวกต่อไป สำหรับอนุชนขอให้มีภาระใจระหว่างเรากับพระเจ้า ถ้าเราให้เขาเป็นเพียงแค่สาวกที่ดีเขาจะไม่ไปสร้างใคร แต่ถ้าเราสอนให้เขาไปสร้างสาวกเขาจะสร้างสาวกได้ และเป็นสาวกที่ดีได้ ก่อนหน้านั้นเปโตรได้ปฎิเสธพระเยซูถึงสามครั้ง

ตัวอย่าง อาจารย์ประยูรเคยไปแนะนำคริสตจักรให้ส่งงานต่อให้คนรุ่นต่อไป พวกผู้ใหญ่ของคริสตจักรนั้น เขาบอกว่าเด็กโตเร็วแต่เป็นผู้ใหญ่ช้า แต่ความเป็นจริงๆ การเติบโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นอยู่กับที่เราวางใจพวกเขาต่างหาก เราต้องมอบสิทธิอำนาจให้เขา โดยมอบความไว้วางใจให้เขา ตัวอย่างเช่น เด็กยากจนช่วยเขาสามารถช่วยพ่อแม่ตั้งแต่เขาเป็นเด็กๆทำงานช่วยพ่อแม่ให้เลี้ยงดูพ่อแม่ก็ทำได้  ดังนั้นขอให้เราไว้วางใจลูกหลานของเรา เชื่อมั่นในการพัฒนาของเขา สร้างเขา ดูแลเขา

 

“พระเยซูไว้วางใจเปโตรแม้เขาปฎิเสธ”

พระเยซูมอบความไว้วางใจให้เปโตรดูแลคริสตจักรที่พระองค์แลกมาด้วยชีวิตของพระองค์  คริสตจักรสร้างอาคารสวยงามแต่เก้าอี้ว่างเปล่าอยู่ หลังจากนี้ไปอย่างน้อยวันอาทิตย์ควรน่าจะนมัสการสองรอบ ทุกอย่างเป็นไปได้บวกพระเยซู

ตัวอย่างอาจาย์ประยูรเริ่มคริสตจักร จาก 30 คน หลังจากนั้นรอบแรกมี 300 คน รอบสองมี 800 คนร่วมประชุมเมื่อผ่านไป11ปี (คริสตจักรใจสมาน)

ขอให้คิดอย่างจริงจัง อย่าให้งานคริสตจักรเป็นงานอดิเรก ทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ แต่ต้องทำจริงจัง สร้างผู้สืบทอด ทำงานอย่างมีเป้าหมาย ทำอย่างตั้งใจ ทำอย่างดี อีก10 ปี มีโอกาสเริ่มต้นสิ่งใหม่ได้ มีเวลามากพอที่จะทำอะไรใหม่ๆได้ ส่งต่อได้

 

4.คริสตจักรต้องตอบสนองพระมหาบัญชานี้เป็นเรื่องเร่งด่วนที่สุด

สมาชิกทุกฝ่ายสตรี ฝ่ายบุรุษ ฝ่ายอนุชน รวมไปถึงผู้ปกครอง ต้องลงมือทำเรื่องตอบสนองพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์ทันที อย่าให้เป็นเรื่องชิลๆ (ศัพท์วัยรุ่น แปลว่า สบายๆ) มานานเกินไป คริสตจักรต้องทุ่มเทมากกว่านี้ นอกจากมีค่ายฟื้นฟู มีรวีวารศึกษา

เปโตรปฎิเสธพระเยซูถึงสามครั้ง ดังนั้นพระเยซูจึงย้ำเขาถึงสามครั้งเช่นกัน เพื่อให้เขาตอบพระองค์อย่างหนักแน่น ซึ่งตอนนั้นที่พระเยซูถามเปโตร พระองค์อยู่ภายนอกจิตใจของเขา แต่สำหรับพวกเราตอนนี้ เมื่อพระเยซูถามเรา พระองค์ อยู่ภายในเรา การพิสูจน์ความรักที่มีต่อพระเยซูไม่ใช่เป็นเพียงการถวายทรัพย์ แต่เป็นการเชื่อฟัง พระคัมภีร์ก็บอกว่าพระเจ้าไม่ประสงค์เครื่องสัตวบูชา ยิ่งไปกว่าการเชื่อฟัง ดังนั้นวันนี้เมื่อเราได้ฟังแล้ว เราต้องใคร่ครวญว่า เราจะตอบสนองต่อพระมหาบัญชาของพระเจ้าอย่างไร สำหรับเรื่องการขยายคริสตจักร

ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา หรือเชิญให้เทศนา ให้สอนหรือให้อบรม

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

บทความก่อนหน้านี้สัมพันธ์สนิทคิดแบบคนเดียวกัน
บทความถัดไปอฟ5:15-17 เรียนรู้จากพระเจ้าในการดำเนินชีวิตประจำวัน

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่