กิจขจร ลิ่วเฉลิมวงศ์  วันอาทิตย์ที่ 23 ก.ย. 2018     

คริสตจักรศาลาธรรมครอบครัวเปี่ยมรัก

ก้าวที่ 50 เป้าหมายการอธิษฐานตามอย่างพระเยซูคริสต์ (ยน17)

ตอนที่ 2 เพื่อให้รู้จักและรักมากขึ้น (ยน17:26)

  ขอให้รู้จักและรักมากขึ้น

1.พระเยซูอธิษฐาน:ให้รู้จักพระเจ้ามากขึ้นและมากขึ้น

2.พระเยซูอธิษฐาน:ให้รักพระเจ้ามากขึ้นและมากขึ้น

ยน17:26 ข้าพระองค์ทำให้พวกเขารู้จักพระนามของพระองค์ และจะทำให้เขารู้อีก เพื่อความรักที่พระองค์ทรงรักข้าพระองค์นั้นจะอยู่ในเขา และข้าพระองค์อยู่ในเขา

ตย.John Knox ผู้นำการฟื้นฟูที่สก็อตแลนด์ ก่อนเขาเสียชีวิตเขาอ่านพระธรรมยอห์นบทที่ 17 นี้บ่อยมากพระธรรมตอนนี้ให้ความเข้มแข็งแก่เขาอย่างมาก เพราะเขารู้ว่าพระเจ้าให้พระคริสต์ผู้ซึ่งมีความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะได้อยู่กับเขา และผู้เชื่อทุกคน นี่คือส่ิงที่ทำให้เขาอ่านยอห์นบทที่ 17

บริบท ยน17 ตอนนี้ เกี่ยวกับคำอธิษฐานของพระเยซู ที่อธิษฐานเพื่อพระองค์เองจะถวายเกียรติแด่พระเจ้า ด้วยการตายไถ่บาปให้ชีวิตนิรันดร์แก่คนบาปทั้งหลาย พระเยซูอธิษฐานเผื่อสาวกให้เขาไม่พินาศ และอธิษฐานเผื่อผู้เชื่อวางใจในพระองค์คนต่อๆไปให้เขารู้จัก และรักพระเจ้า

ในข้อ 26 เป็นคำอธิษฐานปิดของพระเยซู มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เชื่อรู้จักพระเจ้ามากขึ้น และดำเนินชีวิตในความรักของพระเจ้าผ่านพระเยซูคริสต์

หัวข้อคำเทศนาวันนี้ขอให้รู้จักและรักมากขึ้น  สองประการ

 

1.พระเยซูอธิษฐาน:ให้รู้จักพระเจ้ามากขึ้นและมากขึ้น

ข้าพระองค์ทำให้พวกเขารู้จักพระนามของพระองค์ และจะทำให้เขารู้อีก เพื่อความรักที่พระองค์ทรงรักข้าพระองค์นั้นจะอยู่ในเขา และข้าพระองค์อยู่ในเขา

ไวยากรณ์เป็นอดีตคำว่า ทำให้พวกเขารู้จักพระนาม ใช้สองครั้ง คือตอนนี้ หมายถึงพระเยซูทำให้เขารู้จักพระเจ้าแล้วตีความว่า สาวกไม่สามารถรู้จักพระเจ้าด้วยปัญญาตนเองนอกจากพระเจ้าจะสำแดง ในอีกครั้งใช้ใน ยน15:15 ใช้คำว่า สำแดงแก่พวกท่านแล้ว

 

รูปไวยากรณ์ของคำว่าทำให้เขารู้อีก ใช้เพียงครั้งเดียว เป็นเวลาอนาคต ในรูปบอกเล่า หมายถึง พระเยซูจะเป็นผู้ทำให้เรารู้จักพระเจ้ามากขึ้น ตีความว่า พระองค์ยังอธิษฐานเผื่อผู้เชื่อให้รู้จักพระเจ้าให้มากขึ้น

หลักการจากพระคัมภีร์ตอนอื่นสนับสนุนความจริงเรื่องนี้

1 ยอห์น 5:20 (THSV11)และเรารู้ว่าพระบุตรของพระเจ้าเสด็จมาแล้ว และประทานสติปัญญาแก่เรา เพื่อให้เรารู้จักพระองค์ผู้ทรงสัตย์จริง และเราอยู่ในพระองค์นั้นโดยอยู่ในพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ พระองค์นี่แหละเป็นพระเจ้าแท้และเป็นชีวิตนิรันดร์

ประยุกต์ใช้ได้ว่า เราต้องมีชีวิตอธิษฐานกับพระเยซูเสมอ เพื่อเราจะรู้จักพระเจ้ามากขึ้น เติบโตมากขึ้น มีผลพระวิญญาณมากขึ้น เปลี่ยนแปลงเหมือนพระเจ้ามากขึ้น รู้พระวจนะพระเจ้าได้มากขึ้น

อย่าลืมอธิษฐานเผื่อ ตัวเองให้ถวายเกียรติพระเจ้า เราอย่ารู้จักพระเจ้า แค่ในอดีตที่ผ่านมา พระองค์ยังคงต้องการให้เรารู้จักพระองค์มากขึ้นเรื่อยๆ

อย่าลืมอธิษฐานเผื่อ ทีมงาน สาวก ครอบครัว คนที่ยังไม่เชื่อพระเจ้า ให้เขารู้จักพระเจ้าเพื่อจะรับความรอด

 

2.พระเยซูอธิษฐาน:ให้รักพระเจ้ามากขึ้นและมากขึ้น

ยน17:26 ข้าพระองค์ทำให้พวกเขารู้จักพระนามของพระองค์ และจะทำให้เขารู้อีก เพื่อความรักที่พระองค์ทรงรักข้าพระองค์นั้นจะอยู่ในเขา และข้าพระองค์อยู่ในเขา

เปรียบเทียบกับข้อ 23 ก่อนหน้านั้นข้าพระองค์อยู่ในพวกเขาและพระองค์ทรงอยู่ในข้าพระองค์ เพื่อพวกเขาจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างสมบูรณ์ เพื่อโลกจะได้รู้ว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มา และพระองค์ทรงรักพวกเขาเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงรักข้าพระองค์” 

ข้อ26 นี้ จึงเป็นเหมือนการย้ำอีกครั้งของข้อ 23 ความรักทำให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เหมือนพระบิดากับพระเยซู ที่พระบิดาอยู่ในพระเยซู พระเยซูอยู่ในชีวิตผู้เชื่อ

ส่วนข้อ21เพื่อพวกเขาจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ดังเช่นพระองค์ผู้เป็นพระบิดาสถิตในข้าพระองค์และข้าพระองค์ในพระองค์ เพื่อพวกเขาจะได้อยู่ในพระองค์และในข้าพระองค์ด้วย เพื่อโลกจะได้เชื่อว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มา 

เป้าหมายของความรู้คือ ให้รักพระเจ้า ให้มีชีวิตกับพระเจ้า ให้สาวกรู้ความรักอากาเป้ของพระเจ้าที่มีต่อพระเยซู และมีชีวิตในความรักของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเขา เพื่อสาวกจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งย้ำถึง 4 ครั้งจากยนบทที่17นี้ จากข้อ 11,21,22,23

11:บัดนี้ข้าพระองค์จะไม่อยู่ในโลกนี้อีก แต่พวกเขายังอยู่ในโลกนี้ และข้าพระองค์กำลังจะไปหาพระองค์ ข้าแต่พระบิดาผู้บริสุทธิ์ ขอพระองค์ทรงพิทักษ์รักษาบรรดาคนที่พระองค์ประทานแก่ข้าพระองค์ไว้โดยพระนามของพระองค์ เพื่อเขาจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนอย่างข้าพระองค์กับพระองค์

21-23 เพื่อพวกเขาจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกั ดังเช่นพระองค์ผู้เป็นพระบิดาสถิตในข้าพระองค์และข้าพระองค์ในพระองค์ เพื่อพวกเขาจะได้อยู่ในพระองค์และในข้าพระองค์ด้วย เพื่อโลกจะได้เชื่อว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มา 22เกียรติซึ่งพระองค์ประทานแก่ข้าพระองค์นั้น ข้าพระองค์มอบให้แก่พวกเขา เพื่อพวกเขาจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ดังเช่นพระองค์กับข้าพระองค์ 23ข้าพระองค์อยู่ในพวกเขาและพระองค์ทรงอยู่ในข้าพระองค์ เพื่อพวกเขาจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างสมบูรณ์ เพื่อโลกจะได้รู้ว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มา และพระองค์ทรงรักพวกเขาเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงรักข้าพระองค์

 

โดยรวมตีความได้ว่า เป้าหมายของความรัก คือ ขอให้รักพระเจ้าจนสละชีวิตตนเองเพื่อคนอื่นได้ ทำเพื่อให้คนอื่นได้รู้จักพระเจ้า

ตอนพระคริสต์อธิษฐานสาวกคงยังไม่เข้าใจ แต่เมื่อพระองค์ถูกตรึงจนสิ้นพระชนม์สาวกจึงเข้าใจคำว่า ความรักของพระเจ้าทำเพื่อพวกเขาเป็นอย่างไร

.เปาโลได้อธิษฐานเผื่อคริสตจักรต่างๆให้รู้จักและรักพระเจ้ามากขขึ้น

2 เธสะโลนิกา 3:5 (THSV11)ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงนำใจของท่านทั้งหลายให้เข้าถึงความรักซึ่งมาจากพระเจ้า และถึงความทรหดอดทนซึ่งมาจากพระคริสต์

เอเฟซัส 3:19 (THSV11)คือให้ซาบซึ้งในความรักของพระคริสต์ซึ่งเกินความรู้ เพื่อพวกท่านจะได้รับความบริบูรณ์ของพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยม

โรม 8:39 (THSV11)หรือซึ่งสูง หรือซึ่งลึก หรือสิ่งใดๆ อื่นที่ได้ทรงสร้างแล้วนั้น จะไม่สามารถทำให้เราขาดจากความรักของพระเจ้า ซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้ 

1 ยอห์น 4:9 (THSV11)ความรักของพระเจ้าก็เป็นที่ประจักษ์แก่เราโดยข้อนี้ คือพระเจ้าทรงใช้พระบุตรองค์เดียวของพระองค์เข้ามาในโลก เพื่อเราจะได้ดำรงชีวิตโดยพระบุตร

ประยุกต์ใช้ได้ว่า เราต้องมีชีวิตอธิษฐานกับพระเยซูเสมอ โดยเฉพาะเพื่อ

ผู้เชื่อใหม่ ขอการปกป้องจากมารร้าย

ผู้เชื่อใหม่ ขอการชำระให้บริสุทธิ์

ผู้เชื่อใหม่ ให้มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ผู้เชื่อใหม่ ให้มีส่วนร่วมในสง่าราศีของพระเจ้า

ตัวอย่าง ศบ.บอกกับผู้เชื่อใหม่ว่า คุณเป็นเพชรยอดมงกุฎบนศรีษะของพระเยซูคริสต์ พระองค์ขาดคุณไม่ได้ สวรรค์จะไม่เป็นสวรรค์สำหรับพระองค์เลย ถ้าปราศจากคุณ ถ้าคุณเป็นผู้เชื่อใหม่คนนั้นคุณจะติดตามพระเยซูไหม

สนใจติดต่อเรา หรือเชิญให้เทศนา ให้สอนหรือให้อบรม

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

บทความก่อนหน้านี้ก้าวที่ 11 ชีวิตที่สำแดงพระคุณพระเจ้า (กจ2:41-47)
บทความถัดไปฟป2:19-24 ผู้รับใช้ที่สวมหัวใจพระคริสต์ในการเป็นพี่เลี้ยง(ที่ปรึกษา)ที่เป็นพร

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่