.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี เทศนาเช้า

ยน15:1-15 ชีวิตที่ติดสนิทพระเจ้าทำให้เกิดผลดี

อาทิตย์ที่ 7 .. 2019  คริสตจักรบ้านพลังรัก

1“เราเป็นเถาองุ่นแท้ และพระบิดาของเราทรงเป็นผู้ดูแลรักษา 2แขนงทุกแขนงในเราที่ไม่ออกผล พระองค์ก็ทรงตัดทิ้งเสีย และแขนงทุกแขนงที่ออกผล พระองค์ก็ทรงลิดเพื่อให้ออกผลมากขึ้น 3พวกท่านได้รับการชำระให้สะอาดแล้วด้วยถ้อยคำที่เรากล่าวกับท่าน 4จงติดสนิทอยู่กับเราและเราติดสนิทอยู่กับพวกท่าน แขนงจะออกผลเองไม่ได้นอกจากจะติดสนิทอยู่กับเถา พวกท่านก็เช่นเดียวกันจะเกิดผลไม่ได้นอกจากจะติดสนิทอยู่กับเรา 5เราเป็นเถาองุ่น พวกท่านเป็นแขนง คนที่ติดสนิทอยู่กับเราและเราติดสนิทอยู่กับเขา คนนั้นจะเกิดผลมาก เพราะว่าถ้าแยกจากเราแล้วพวกท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลย 6ถ้าใครไม่ได้ติดสนิทอยู่กับเรา คนนั้นก็ต้องถูกตัดทิ้งเสียเหมือนแขนง แล้วก็เหี่ยวแห้งไป และถูกเก็บเอาไปเผาไฟ 7ถ้าพวกท่านติดสนิทอยู่กับเราและถ้อยคำของเราติดสนิทอยู่กับท่านแล้ว ท่านจะขอสิ่งใดที่ท่านปรารถนาก็จะได้สิ่งนั้น 8พระบิดาของเราทรงได้รับพระเกียรติเพราะเหตุนี้ คือเมื่อพวกท่านเกิดผลมากและเป็นสาวกของเรา 9พระบิดาทรงรักเราอย่างไร เราก็รักพวกท่านอย่างนั้น จงติดสนิทอยู่กับความรักของเรา 10ถ้าพวกท่านประพฤติตามบัญญัติของเรา ท่านก็จะติดสนิทอยู่กับความรักของเรา เหมือนอย่างที่เราประพฤติตามบัญญัติของพระบิดาและติดสนิทอยู่กับความรักของพระองค์ 11เราบอกสิ่งเหล่านี้กับพวกท่านแล้ว เพื่อให้ความยินดีของเราอยู่ในท่าน และให้ความยินดีของท่านเต็มเปี่ยม

12“บัญญัติของเราคือให้พวกท่านรักกันและกัน เหมือนอย่างที่เรารักท่าน 13ไม่มีใครมีความรักยิ่งใหญ่กว่านี้ คือการสละชีวิตเพื่อมิตรสหายของตน 14ถ้าพวกท่านประพฤติตามที่เราสั่ง ท่านก็จะเป็นมิตรสหายของเรา 15เราจะไม่เรียกพวกท่านว่าบ่าวอีก เพราะบ่าวไม่ทราบว่านายทำอะไร แต่เราเรียกท่านว่ามิตรสหาย เพราะว่าทุกสิ่งที่เราได้ยินจากพระบิดา เราสำแดงแก่พวกท่านแล้ว

ประเทศไทยให้คริสเตียนมีเสรีภาพในการนมัสการพระเจ้า คริสตจักรไม่ควรทิ้งโอกาสนี้ในการนมัสการพระเจ้า เพราะในหลายประเทศมีตำรวจนอกเครื่องแบบคอยจับผิดการประชุมเพื่อคอยปิดคริสตจักร

เพลงนมัสการที่เนื้อหาบอกว่าให้ชีวิตเต็มไปด้วยการอัศจรรย์ ผมหมายถึง สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ในชีวิตของเราแต่จะเป็นไปได้ โดยเราสามารถมีประสบการณ์กับตัวเองจริง ไม่ใช่แค่เห็นอัศจรรย์จากชีวิตคนอื่นๆ

ชีวิตไม่ทำบาปหลายคนอาจจะสงสัยคิดว่าจะทำได้ยังไง แต่อัศจรรย์ของพระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตเรา ทำให้เราไม่ทำบาป ทำให้เราเกลียดบาป ทำให้เราเหม็นบาป อยากอ้วก ไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ใดเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้เหมือนพระเจ้า ขอให้เรารักษาชีวิตที่เต็มไปด้วยการอัศจรรย์ของพระเจ้า

วันนี้อยากให้เรามาศึกษาเรื่องภาพรวมของชีวิตคนทั่วๆไป 3 ประการ

ประการที่ 1 ชีวิตคนทั่วไปมีปัญหา จากสองด้าน

ปัญหาจากภายนอก เราทำเอง หรือคนรอบข้างทำ เกิดอุบัติเหตุ เกิดภัยธรรมชาติ ทำให้เรามีปัญหา

ปัญหาภายใน เกิดจากปัญหาที่ติดมากับชีวิต โดยเราไม่รู้สาเหตุของปัญหาว่าเกิดจากสาเหตุอะไร ปัญหาทั้งสองอย่างนี้ทำให้จิตสำนึกของคนรู้สึกว่าชีวิตไม่มีความมั่นคง จึงส่งผลให้ทุกคนแสวงหามั่นคงในชีวิต

ประการที่ 2 เราทุกคนแสวงหาความมั่นคงของชีวิต

คนพยายามเรียนหนังสือดีๆ หางานดีๆทำ เพื่อให้ชีวิตมั่นคงมีรายได้สูง อยากได้ผลตอบแทนสูงขึ้น ลงทุนหากำไรมากขึ้น เพื่อให้ชีวิตมีความมั่นคง

ประการที่ 3 เราทุกคนต้องการความมั่นคงในอนาคต

อนาคตอันใกล้หรือชาตินี้ คือ ตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่ เราทุกคนก็ต้องคนช่วยเหลือในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเรียน หรือทำงาน แต่คนไม่สามารถช่วยเราได้ทุกเรื่อง อย่างที่เราต้องการ

อนาคตอันไกล หรือชาติหน้า  คือ ชีวิตหลังความตายของเราทุกคน เราต้องการคนช่วยทำให้เรามีความมั่นใจในเรื่องชีวิตหลังความตายนี้ คนทั่วๆไปอาจจะคิดว่าคนแก่ต้องตายก่อนคนหนุ่ม แต่ชีวิตจริงคนหนุ่มอาจตายด้วยอุบัติเหตุก็ได้ อย่าดำเนินชีวิตโดยประมาท

เมื่อเรามาเชื่อพระเจ้า เราพบทั้งสามประการที่คนทั่วๆไปแสวงหา

พระเยซู บอกว่าปัญหาที่ติดมากับชีวิตเราโดยเราไม่รู้สาเหตุส่ิงนั้น คือ ความบาป หรือสันดานของคนคือบาป แต่พระเยซูจะช่วยเราให้หลุดพ้นจากบาปตัวนี้ได้  ช่วยไม่ให้เราใฝ่ต่ำ ช่วยให้ไม่ทำบาป ไม่โกรธจนทำบาป หรือแช่งด่าคน

พระเยซูจะให้ความมั่นคงกับชีวิตของเราทั้งในวันนี้และวันหน้า พระองค์บอกให้เราทำสิ่งที่ดีในวันนี้เพื่อให้เรามีความมั่นคงในอนาคต พระเยซูช่วยเราตั้งแต่วันนี้จนถึงชาติหน้าหรือหมายถึงชีวิตนิรันดร์ที่ดีนั่นเอง

คำอุปมาของพระเยซูจากพระธรรมยอห์น15 เรื่องเถาองุ่นกับแขนงของต้นองุ่นเถาองุ่นหมายถึง พระเยซูแขนงหมายถึง พวกเราที่เชื่อ คำว่าติดคือ ความสัมพันธ์ ขยายคำว่าติดสนิทหมายถึง คุณภาพที่ดีของความสัมพันธ์ เพราะความสัมพันธ์มีหลายระดับมีหลายแบบเช่น กับพ่อแม่ กับเพื่อน กับครู ก็มีความสนิทต่างระดับกันหรือห่างกันไปอีกแบบหนึ่ง

สนิทคือ รู้ใจกัน มองตารู้ใจ เข้าใจกันดี

ความมั่นคงของชีวิต หรือปัญหาของชีวิต หรือความสำเร็จของชีวิต เป็นผลที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ที่สนิทสนมกับพระเยซู เหมือนแขนงติดสนิทกับเถา ไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบผิวเผิน แต่เป็นความสนิท หรือลึกซึ้ง นี่เป็นเรื่องที่สำคัญ ถ้าเราแสวงหาอนาคตที่มั่นคง เราแสวงหาความมั่นคง เราแสวงหาคนช่วยเหลือ เราจะพบว่าพระเยซูเป็นผู้เดียวที่ช่วยเราได้ โดยเราต้อง มีความสัมพันธ์สนิทสนมกับพระองค์ทุกวันเวลาในการดำเนินชีวิต

พระเจ้าสั่งให้เรามีความสัมพันธ์สนิทกับพระเยซู  ยน15:14ถ้าพวกท่านประพฤติตามที่เราสั่ง ท่านก็จะเป็นมิตรสหายของเรา

ถ้าเราทำแล้วเราจะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่างลึกซึ้ง ใกล้ชิดกับ พระเยซูมากขึ้น พระองค์มาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อให้มีเราได้มีประสบการณ์กับพระเจ้าได้

ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดก่อเกิดผลดีอะไรกับเราบ้าง

ประการที่ 1 ชีวิตเราจะได้รับการดูแลรักษาจากพระเจ้า  (ข้อ1)

เราเป็นเถาองุ่นแท้ และพระบิดาของเราทรงเป็นผู้ดูแลรักษา

เพราะในส่วนปัญหาที่เราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะเกิด หรือปัญหาภายนอกที่เราไม่สามารถควบคุมได้ แต่ถ้าเราใกล้ชิดพระเจ้า พระเจ้าจะดูแลรักษาเรา

1ยน5:18 เรารู้ว่าทุกคนที่เกิดจากพระเจ้าไม่ทำบาป แต่พระองค์ผู้ทรงบังเกิดจากพระเจ้าทรงคุ้มครองรักษาเขา และมารร้ายไม่แตะต้องเขา

คนที่เกิดจากพระเจ้าจะมีชีวิตผูกพันกับพระเจ้า เหมือนแม่ผู้ให้กำเนิดลูก แม่แท้ๆ ลูกจะผูกพัน แม่เลี้ยงลูกจะแค่สัมพันธ์กัน คนที่เกิดจากพระเจ้าไม่ทำบาป มารร้ายไม่แตะต้องเขามารคือ หัวหน้าความชั่ว หัวหน้าผี หัวหน้าปีศาจ เราไม่ต้องกลัวผีอีกต่อไป เพราะพระเจ้าคุ้มครองรักษาเราชีวิตเรา ผีไม่กล้าแตะต้องเรา เราจะมีความมั่นใจเพราะพระเจ้าจะดูแลรักษาชีวิตอย่างที่เราคิดไม่ถึง

ประการที่ 2 ชีวิตเราจะไม่ถูกตัดทิ้งจากความสัมพันธ์ (ข้อ2)

แขนงทุกแขนงในเราที่ไม่ออกผล พระองค์ก็ทรงตัดทิ้งเสีย และแขนงทุกแขนงที่ออกผล พระองค์ก็ทรงลิดเพื่อให้ออกผลมากขึ้น” 

เราจะไม่ถูกปฎิเสธจากพระเจ้า เราไม่รู้จักพระเจ้าเท่าที่พระเจ้าเป็น เรารู้จักพระเจ้าเท่าที่เรารู้ พระเจ้ายิ่งใหญ่ สุดยอด เจ๋งทุกเรื่อง แต่พระเจ้าไม่ปฎิเสธเรา พระเจ้ายอมรับเราแบบที่เราเป็น อย่าให้ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าห่างไปเพราะเพื่อนหรือเพราะความบันเทิงต้องระวัง 

มธ7:22-23 คนที่ใกล้ชิดพระเจ้า เขาไม่ทำชั่ว เขาไม่ถูกปฎิเสธ

22เมื่อถึงวันนั้นจะมีคนจำนวนมากร้องแก่เราว่าองค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์ได้เผยพระวจนะในพระนามของพระองค์ และได้ขับผีออกในพระนามของพระองค์ และได้ทำการแห่งฤทธานุภาพมากมายในพระนามของพระองค์ไม่ใช่หรือ?’ 23เมื่อนั้นเราจะกล่าวแก่พวกเขาว่าเราไม่เคยรู้จักพวกเจ้าเลย เจ้าผู้ทำความชั่ว จงไปเสียให้พ้นหน้าเรา

ประการที่ 3 ชีวิตเราจะได้รับการช่วยเหลือจากพระเจ้าให้ประสบความสำเร็จ (2)

ออกผลหมายถึง ทำอะไรก็จะได้ผลดี ไม่ว่าจะเรียนหรือทำงาน พระเจ้าให้สติปัญญา ประสบความสำเร็จในการงาน การเรียน พระเจ้าจะช่วยลิด หมายถึง การเอาส่วนที่ไม่ดีในชีวิตออกไป เอาส่วนไม่ดีในสมอง เอาส่วนไม่ดีของนิสัย เช่น ประมาท ขี้เกียจ และเราจะประสบความสำเร็จสูง มาจากความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพระเจ้าด้วย  เรามีนิสัยหลายอย่างถูกฝึกขึ้นมาเมื่อเรามีความสัมพันธ์สนิทกับพระเจ้า คือ เรายอมให้พระเจ้าฝึก ให้พระเจ้า พัฒนาชีวิต การฝึกฝนมาจากภาคปฎิบัติ

ประการที่ 4 ชีวิตเราจะไม่เหี่ยวแห้ง (ข้อ6)

ถ้าใครไม่ได้ติดสนิทอยู่กับเรา คนนั้นก็ต้องถูกตัดทิ้งเสียเหมือนแขนง แล้วก็เหี่ยวแห้งไป และถูกเก็บเอาไปเผาไฟ

เหี่ยวแห้งถ้าเป็นภาษาคนแก่ ใช้คำว่าเซ็งถ้าเป็นวัยรุ่นใช้คำว่าเซ็งเป็ดก่อนหน้ามารู้จักกับพระเจ้าชีวิตช่างน่าเบื่อ เซ็ง ไม่หัวเราะ ไม่สนุก ไม่ร่วมงาน กับใคร เป็นคนขวางโลก ชีวิตไม่เจริญ ไม่ได้คิดอะไรมาก ไม่ได้ทำอะไรมาก ไม่ได้ร่วมงานกับใคร แต่เมื่อเราติดสนิทกับพระเจ้าเราจะไม่เซ็ง

ประการที่ 5  ชีวิตเราจะได้รับความร่วมมือจากพระเจ้าผ่านการอธิษฐาน (ข้อ7)

ถ้าพวกท่านติดสนิทอยู่กับเราและถ้อยคำของเราติดสนิทอยู่กับท่านแล้ว ท่านจะขอสิ่งใดที่ท่านปรารถนาก็จะได้สิ่งนั้น

เราทูลขอจากพระเจ้า ผู้มีความสามารถและรักเรา เมื่อเราใกล้ชิดพระเจ้า พระองค์จะตอบ เราขออะไรที่พระเจ้าปรารถนาจะให้ ท่านจะขอส่ิงใดที่ปรารถนาท่านก็จะได้ส่ิงนั้น แต่พระเจ้าไม่ทำให้เราเสียคน เสียนิสัย เวลาที่เราสัมพันธ์สนิทกับพระเจ้า พระองค์จะทำให้เราขอในส่ิงที่เหมาะสม

พระเจ้าให้ปัญญากับเราเพื่อเราจะขอในเรื่องที่เหมาะกับชีวิตของเรา เหมาะกับความต้องการที่จะได้รับการพัฒนามาจากความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพระเจ้า ความปรารถนาของเราไม่เยอะเกิน ไม่เว่อร์เกิน เราจะขออย่างเหมาะสม ขอให้เราสำรวจดูว่าเราใกล้ชิดพระเจ้าขนาดไหน

ประการที่ 6 ชีวิตเราจะประสบความสำเร็จอย่างสูงถวายเกียรติพระเจ้า (ข้อ8)

พระบิดาของเราทรงได้รับพระเกียรติเพราะเหตุนี้ คือเมื่อพวกท่านเกิดผลมากและเป็นสาวกของเรา

จะมีคนชมว่าเราเก่งเมื่อเราประสบความสำเร็จ แต่ถ้าเราประสบความสำเร็จอย่างสูงเกินความสามารถของเรา คนอื่นๆจะรู้ว่าพระเจ้าช่วยเรา ความสำเร็จของเราจะได้ถวายเกียรติพระเจ้า หากเราสำเร็จเกินธรรมดาเราได้ถวายเกียรติพระเจ้า ตัวอย่างผมเรียนไม่เก่ง แต่ลูกผมๆจบเกียรตินิยมภาคภาษาอังกฤษทั้งคู่ ด้านดนตรี กับคอมพิวเตอร์

เราประสบความสำเร็จในชีวิตสูงเพราะ เราใกล้ชิดกับพระเจ้า ถวายเกียรติแด่พระเจ้า

ประการที่ 7 ชีวิตเราจะได้รับความรักจากพระเจ้า (ข้อ8-9)

พระบิดาของเราทรงได้รับพระเกียรติเพราะเหตุนี้ คือเมื่อพวกท่านเกิดผลมากและเป็นสาวกของเรา 9พระบิดาทรงรักเราอย่างไร เราก็รักพวกท่านอย่างนั้น จงติดสนิทอยู่กับความรักของเรา

เมื่อเราทำผิดพลาด พระเจ้าไม่ตำหนิ พระเจ้ายกโทษ เพื่อเราจะไม่ทำผิดอีก เหมือนเด็กเหยียบขี้หมาในฤดูร้อน หมาเยอะ พอคนไปเล่นเว่าหน้าร้อน พอเชือกขาดวิ่งตามเก็บเว่าจะเหยียบขี้หมาตลอด  แต่เราจะไม่เหยียบขี้หมากองเดียวกันครั้งที่สอง แปลความว่า พระเจ้ารักเรา ไม่ตำหนิเรา แต่เราจะไม่ทำผิดอีกครั้งหนึ่ง ขอพระเจ้าช่วยเรา ใครที่เหงาไม่มีคนรักให้มาหาพระเยซู พระองค์รักเรา

ประการที่ 8 มีความยินดีเต็มเปี่ยม (ข้อ11)

เราบอกสิ่งเหล่านี้กับพวกท่านแล้ว เพื่อให้ความยินดีของเราอยู่ในท่าน และให้ความยินดีของท่านเต็มเปี่ยม

คนหาความสุขจากการดูตลก ดูโน้ตอุดม เป็นความสนุกก็ชั่วคราว แต่จริงๆมาจาก 7 ข้อแรก ทำให้คริสเตียนมีความสุข มีความยินดี ปัจจุบันนี้คนมีปัญหาชีวิตเรื่องครอบครัวมาก เรื่องกิ๊ก เรื่องชู้ แต่ถ้ามีชีวิตใกล้ชิดพระเจ้า อนาคตครอบครัวของเราจะดีอย่างแน่นอน ดังนั้นชีวิตจึงมีความชื่นชมยินดีได้ นี่คือส่ิงที่พระเจ้าทำให้เรา เราแค่มีความสัมพันธ์ติดสนิทกับพระเจ้าเท่านั้น

ให้เราร่วมใจอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา หรือเชิญให้เทศนา ให้สอนหรือให้อบรม

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

บทความก่อนหน้านี้106 2ทิโมธี​ 1:5-14
บทความถัดไปแสวงหาพระเจ้าผ่านการอ่านพระคัมภีร์

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่