.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี เทศนาเช้า มารีย์หญิงที่พระเจ้าโปรดปราน

อาทิตย์ที่ 16 .. 2018 คริสตจักรบ้านพลังรัก

ลก1:26-35

26เมื่อถึงเดือนที่หก พระเจ้าทรงใช้ทูตสวรรค์กาเบรียลมายังเมืองหนึ่งในแคว้นกาลิลีชื่อนาซาเร็ธ 27ให้ไปหาหญิงพรหมจารีคนหนึ่งที่หมั้นไว้กับชายที่ชื่อโยเซฟ ซึ่งเป็นคนในเชื้อวงศ์ของดาวิด หญิงพรหมจารีคนนั้นชื่อมารีย์  28ทูตสวรรค์มาหานางแล้วบอกว่า

เธอผู้ที่พระเจ้าโปรดปรานมาก จงชื่นชมยินดีเถิด องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับเธอ” 

29มารีย์ก็ตกใจเพราะคำพูดนั้น และรำพึงว่า คำทักทายมีความหมายว่าอย่างไร 30แล้วทูตสวรรค์จึงกล่าวแก่นางว่ามารีย์เอ๋ย อย่ากลัวเลย เพราะเธอเป็นผู้ที่พระเจ้าโปรดปราน 31นี่แน่ะ เธอจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชาย จงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซู 32บุตรนั้นจะเป็นใหญ่ และจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้าสูงสุด องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าจะประทานบัลลังก์ของดาวิดบรรพบุรุษของท่านให้แก่ท่าน 33และท่านจะครอบครองพงศ์พันธุ์ของยาโคบสืบไปเป็นนิตย์ และแผ่นดินของท่านจะไม่มีวันสิ้นสุดเลย” 34มารีย์จึงพูดกับทูตสวรรค์องค์นั้นว่าเหตุการณ์นั้นจะเป็นไปได้อย่างไร เพราะข้าพเจ้ายังไม่เคยหลับนอนกับชายใด?” 35ทูตสวรรค์จึงตอบนางว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จลงมาเหนือเธอ และฤทธิ์เดชของผู้สูงสุดจะปกเธอ เพราะฉะนั้นองค์บริสุทธิ์ที่เกิดมานั้นจะได้ชื่อว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้า

คำนำ

สวัสดีพี่น้องทุกท่าน สำหรับเช้าวันนี้มีผู้มาใหม่เป็นครั้งแรกหลายท่าน บางท่านอาจจะรู้สึกไม่คุ้นชินกับเพลงนมัสการ หรือกับผู้คนในห้องประชุมนี้ หรือแม้แต่เรื่องของพระเจ้า แต่ขอให้เชื่อว่าทุกเรื่องที่เกี่ยวกับพระเจ้าล้วนแต่ดีทั้งสิ้น ขอให้ท่านที่มาใหม่เรียนรู้จะปรับตัวเพื่อจะรับพระพรของพระเจ้า

การใช้เวลากับเด็กๆเป็นเรื่องที่พระเยซูพอพระทัยมากที่สุด พระเจ้าทรงปรารถนาให้ผู้ใหญ่เรียนรู้จากเด็ก แต่พวกผู้ใหญ่มักเข้าใจผิดคิดว่าเด็กๆต่างหากต้องเรียนรู้จากผู้ใหญ่ ในพระคัมภีร์ก็มีบันทึกว่าพวกสาวกไม่ให้เด็กๆมาหาพระเยซูพวกเขากลัวว่าพระเยซูจะรำคาญ  แต่พระองค์สอนว่าถ้าผู้ใหญ่ไม่มีจิตใจแบบเด็กๆ ผู้ใหญ่จะเข้าถึงแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้ ซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่คิดแบบที่พระเยซูสอนในเวลานั้น

ผู้ใหญ่มีเล่ห์เหลี่ยมเยอะ มีลับลมคมในเยอะ  คมข้างในก็ดีไม่บาดใคร ส่วนใหญ่มีปัญหาเพราะคมข้างนอก ทำให้คนบาดเจ็บได้

คริสตจักรที่ใช้เวลากับเด็กๆเป็นส่ิงที่ดีมาก เพราะทุกๆความสำเร็จที่เกี่ยวข้องกับพระทัยของพระเจ้า เมื่อเราทำตามเราเอาติดตัวไปด้วยได้เมื่อจากโลกนี้ไปแล้ว เป็นบำเน็จที่พระเจ้าจะให้ ต่างจากความสำเร็จของโลกนี้ที่เราเอาติดตัวไปไม่ได้มันจะจบไปพร้อมกับชีวิตของเรา

ส่ิงที่มีคุณค่าแท้จริงคือ ความรักที่มีต่อผู้คน

พระธรรมตอนนี้ที่เราอ่านไปเป็นประวัติศาสตร์ของพระเยซู บันทึกเหตุการณ์ก่อนการประสูติของพระเยซูในครรภ์ของนางมารีย์ เป็นเหตุการณ์ก่อนคริสตมาส 9 เดือน  ชีวิตของนางมารีย์ ทำให้เราเห็นความจริง หลายประการให้เรามาศึกษาชีวิตของนางมารีย์ที่พระเจ้าโปรดปราน ด้วยกัน

1.เป็นชีวิตที่บริสุทธิ์ (ข้อ27-28)

เธอคือผู้ที่พระเจ้าโปรดปราน ถ้าเราคิดว่าเรื่องการประสูติของพระเยซู เป็นนิทานเราก็มองหาว่าจะมีปาฎิหารย์อะไรบ้างในตอนนี้ แต่ถ้าเราคิดว่านี่เป็นชีวิตจริงเราจะนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตคริสเตียนในปัจจุบันอย่างไร

ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร นับถือศาสนาอะไร เราทุกคนอยากให้ชีวิตของเรามีส่ิงศักดิ์สิทธิ์คอยป้องกันเรา อวยพรเราอยู่กับชีวิตของเรา คนไทยส่วนใหญ่มีพระ มีหิ้ง เพื่อคอยช่วยเหลือเราเมื่อเวลาเรามีปัญหา เรามีความจำกัด คนไทยก็ขอให้พระ ให้เจ้า อวยพร ขอให้สถิตกับเรา

ตัวอย่าง .ประยูร ก่อนเชื่อพระเจ้าได้ไปเช่าพระเพื่อมาอยู่กับท่าน อวยพรท่าน แต่พระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่านางมารีย์เป็นที่โปรดปรานพระเจ้าทรงสถิตย์กับเธอ คริสเตียนมีพระเจ้าเป็นองค์ผู้สูงสุดสถิตย์อยู่กับเรา คริสเตียนไม่ต้องสร้างหิ้ง ไม่ต้องไปตั้งศาลเพื่อเอาไม้กางเขนไปวางไว้ ให้พระเยซูมาเป็นคนยามมาเฝ้าบ้านของเรา คริสเตียนไม่ต้องทำอย่างนั้น

มารีย์เธอเป็นคนที่พระเจ้าโปรดปราน เหตุการณ์จากพระคัมภีร์ตอนนี้ในเวลานั้นยังเป็นยุคพระคัมภีร์เดิมอยู่ ซึ่งความเข้าใจของคนในเวลานั้นเข้าใจว่าพระเจ้าโปรดปรานคนบริสุทธิ์ เหมือนนางมารีย์ ซึ่งนางไม่ได้คิดเองว่าตนเองเป็นคนบริสุทธิ์ แต่พระเจ้าบอกว่านางเป็นคนบริสุทธิ์ พระเจ้าส่งฑูตสวรรค์มาบอกนางว่านางเป็นที่โปรดปราน

จากข้อ27ให้ไปหาหญิงพรหมจารีคนหนึ่งที่หมั้นไว้กับชายที่ชื่อโยเซฟ ซึ่งเป็นคนในเชื้อวงศ์ของดาวิด หญิงพรหมจารีคนนั้นชื่อมารีย์ พระคัมภีร์ใช้คำว่าพรมาจารีย์และจากข้อ34 จะตั้งครรภ์ได้อย่างไร เพราะนางบริสุทธิ์

นางรักษาชีวิตที่บริสุทธิ์ เป็นช่องทางที่ทำให้พระเจ้าโปรดปราน ไม่ใช่แค่ทางร่างกาย แต่ความคิดมีพรหมจรรย์ด้วย

จิตใจไม่ใฝ่ฝันความอยากทั้งหลายที่ทำให้ชีวิตเป็นมลทิน พระเจ้าไม่ได้แค่มองร่างกายภายนอก แต่มองทั้งความคิดและจิตใจภายในด้วย

นางต้องลงทุนอย่างมากเพื่อจะรักษาความบริสุทธิ์ตลอดชีวิตของนางจนกว่านางจะแต่งงาน

ประยุกต์ใช้เป็นเรื่องยากมากในยุคปัจจุบัน ที่จะรักษาความบริสุทธิ์ การรักษาความบริสุทธิ์ภายนอกอาจจะมีบางคนทำได้บ้าง แต่ความบริสุทธิ์ภายในไม่มีใครสามารถล่วงรู้ได้ พระเยซูปลดปล่อยเราให้พ้นจากบาปจากภายในที่เป็นมลทินบาปได้ รวมทั้งการกระทำบาปทั้งสิ้นได้ด้วย

นางมารีย์รักษาชีวิตให้บริสุทธิ์ไม่ใช่ว่าเพื่อนางจะได้พระพรอะไรจากพระเจ้า แต่เพื่อจะได้เป็นอะไรเพื่อพระเจ้าจะใช้ชีวิตของนางได้

หลายคนอาจจะมีท่าทีรักษาชีวิตบริสุทธิ์เพียงเพื่อจะให้พระเจ้าอวยพร ให้พระเจ้าคุ้มครอง ให้ลูกหลานได้พระพร แต่นางมารีย์รักษาความบริสุทธิ์ของชีวิตเพื่อให้เป็นที่พอพระทัยพระเจ้า พระองค์จะใช้ชีวิตของนางเพื่อคนอื่น 

หลายคนขอแต่พระพรจากพระเจ้า บางครั้งก็เป็นการเห็นแก่ตัว เอาแต่อยากได้ฝ่ายเดียว แต่นางมารีย์รักษาชีวิตเพื่อพระเจ้าจะใช้นางได้

ชีวิตเรามีค่ามากเกินกว่าการที่เราจะมีชีวิตอยู่เพื่อคนๆเดียว คนคนนั้นคือ ตัวของเราเอง

ความเห็นแก่ตัวของเรา คือ การทำลายคุณค่าของตนเอง ชีวิตของเราจะมีคุณค่าจริงๆ เมื่อเราได้อยู่เพื่อคนอื่นๆ เริ่มต้นจากคนในครอบครัว ตั้งใจทำให้พ่อแม่ชื่นใจ จะกอด จะกราบ ก่อนท่านจะตาย รีบทำเลย อย่าให้คุณค่าในชีวิตของเราถูกจำกัดด้วยการอยู่เพื่อตนเองเท่าน้ัน

บางคนเห็นแก่ตัวหนักขึ้นอยู่เพื่อตนเองไม่พอ ยังบังคับพระเจ้า บังคับคนอื่นๆให้อยู่เพื่อตัวเราเองอีก

หนักไปกว่านั้นยังขอให้พระเจ้าอยู่เพื่อเราอีกทั้งๆที่ชีวิตเราเต็มไปด้วยมลทิน ทำความบาปผิดมากมาย ชีวิตไม่บริสุทธิ์

เราทำงานทุกวันนี้ก็เพื่อให้เจ้านายพอใจเพื่อเราจะได้โบนัส คริสเตียน อย่าลืมดำเนินชีวิตให้พระเจ้าผู้เป็นเจ้านายพอพระทัยด้วย แนวทางการดำเนินชีวิตที่ทำให้พระเจ้าพอพระทัย ก็ขอให้เราดำเนินชีวิตเหมือนนางมารีย์รักษาชีวิตให้บริสุทธิ์เพื่อให้พระเจ้าใช้ชีวิตของเราเพื่อคนอื่นได้

บางคนอย่าว่าแต่ไปช่วยคนอื่นเลย ขอให้พัฒนาเพื่อชีวิตตนเองยังไม่ทำเลย เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามาก

2.เป็นชีวิตที่ยอมจ่ายราคา(ข้อ31)

ฑูตสวรรค์บอกให้ตั้งชื่อบุตรนั้นว่า เยซู ในธรรมเนียมของคนยิวนั้น การหมั้นกันถือว่าเป็นสามีภรรยาแล้ว แต่มารีย์ยังรักษาพรหมจรรย์ แสดงว่านางทำดีมาก พระเจ้าชมเชยเลย แต่พระเจ้ากลับให้นางตั้งครรภ์ ทั้งๆที่นางตั้งใจรักษาความบริสุทธิ์อย่างดี ทำให้สิ่งดีที่รักษามา สิ่งดีที่ตั้งใจทำมาตลอดพังเสียหายหมดเลยใครจะเชื่อนางว่าเป็นหญิงบริสุทธิ์อีกต่อไปในเมื่อนางตั้งครรภ์

หากผมทำดีแล้วคนไม่เชื่อ ผมจะปกป้องข้อกล่าวหาเหล่านั้น แล้วหาหลักฐานมาต่อสู้ แต่นางมารีย์จะหาหลักฐานที่ไหนมาอธิบายเรื่องการตั้งครรภ์ เพราะนางตั้งครรภ์จริงๆ นางกำลังเผชิญการท้าทายที่ยิ่งใหญ่ ระหว่างความโปรดปรานจากพระเจ้า กับชีวิตที่เป็นที่ครหาของคนมากมาย การตั้งครรภ์เป็นที่โปรดปรานของพระเจ้า

แต่ตัวของนางเองจะรับผลกระทบอย่างมาก นางมารีย์พร้อมจะรับผลกระทบเหล่านั้น

แต่ชีวิตเราพร้อมไหม ที่จะให้คนเข้าใจผิดเพื่อพระเจ้า

สมัยนั้นไม่มีการตรวจ DNA มารีย์พิสูจน์ตนเองไม่ได้ว่าทำไมนางถึงท้อง ทั้งที่นางเป็นหญิงพรหมาจารีย์ แต่นางพร้อมจะรับการตั้งครรภ์ ในข้อ 34 เป็นเรื่องยากขึ้นไปอีกที่จะอธิบายให้โยเซฟคู่หมั้นเข้าใจได้ยังไง เมียตั้งครรภ์โดยพระเจ้า นางจะอธิบายยังไงดี ไม่มีทางทำให้โยเซฟเชื่อได้แน่ เพราะเขาไม่อยู่ตอนฑูตสวรรค์มาบอกกับนางมารีย์

สังคมก็จะประนามว่านางเป็นหญิงล่วงประเวณี หากเป็นหญิงโสดล่วงประเวณีก็ให้บังคับแต่งงาน ถ้าหาชายที่ล่วงประเวณีผู้หญิงไม่ได้ เขาจะฆ่าผู้หญิงที่ล่วงประเวณีให้ตายด้วยการขว้างหินเพื่อไม่ให้คนอื่นๆเอาเป็นแบบอย่าง นางมารีย์มีโอกาสถูกหินขว้างให้ตายได้

การตั้งครรภ์ครั้งนี้ของนางมารีย์เสี่ยงอย่างมาต่อการสูญเสียคนรักของนาง สามีของนาง เกียรติยศของนาง และอาจสูญเสียชีวิตด้วย แต่นางมารีย์ก็ยินดีจะเผชิญปัญหาเหล่านั้น ยินดีจ่ายราคาถ้าเป็นน้ำพระทัยพระเจ้า

วันนี้เราถามตัวเองว่าเราพร้อมไหมสำหรับเรื่องนี้ นางมารีย์ไม่มีใครสอนแต่นางยินดีจ่ายราคา วันนี้เรามีพระคัมภีร์สอนแล้วเราพร้อมไหม

3.เป็นชีวิตที่ยอมเสียสละ (ข้อ31)

จงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซู ข้อ31 เรื่องชื่อ เป็นเรื่องสำคัญในธรรมเนียมยิว ตัวอย่สงเช่นยาโคบ แปลว่า กะล่อน พระเจ้าเปลี่ยนชื่อเป็นอิสราเอลก่อน แล้วจึงอวยพรเขา

นางมารีย์จ่ายราคาทนทุกข์ เสี่ยงความตาย รับผลกระทบมากมายจาก การตั้งครรภ์ แต่นางกลับไม่มีสิทธิ์ในการตั้งชื่อลูกของนาง เพราะเด็กคนนี้ฑูตสวรรค์บอกให้ตั้งชื่อว่าเยซูซึ่งแปลว่า เป็นผู้ช่วยของคนในสังคม ถ้าประยุกต์ให้เป็นชื่อคนไทย นางมารีย์ก็อาจชื่อ นางบัวผัน ตั้งชื่อลูกว่า นายช่วย เพราะเด็กคนนี้เมื่อโตขึ้นมา เขาจะมีภารกิจช่วยคนในสังคม นางไม่ได้ทันรับประโยชน์จากการเลี้ยงลูกเลย ยังไม่ทันได้ใช้ลูกทำให้ตนเองสบายเลย

การที่นางไม่ได้สิทธิ์ในการตั้งชื่อลูกของนาง เพราะนางจะไม่ได้รับการช่วยเหลือจากลูกเมื่อเขาโตขึ้น แต่นางต้องเลี้ยงดูเขาให้โตเพื่อให้ช่วยคนอื่น

ลก2:21หลังจากครบแปดวันซึ่งเป็นวันที่จะให้พระกุมารนั้นเข้าสุหนัต เขาจึงให้นามว่าเยซู ดังที่ทูตสวรรค์กล่าวไว้ก่อน จะปฏิสนธิในครรภ์

จะเห็นได้ว่าเหตุการณ์วันที่พระเยซูเกิด นางมารีย์ตั้งชื่อเยซูทันทีเมื่อเกิด

จาก ลก2:11เพราะว่าในวันนี้ พระผู้ช่วยให้รอดของพวกท่านคือพระ คริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้ามาประสูติที่เมืองของดาวิด

พระคัมภีร์บอกว่าเด็กคนนี้เป็นพระเจ้ามาเกิดเพื่อช่วยคนทั้งโลกนี้ แล้ว นางจะเลี้ยงลูกคนนี้ยังไง จะสอนลูกยังไงเพื่อให้เด็กโตขึ้นมาแล้วคิดถึงคนอื่น

เราที่เป็นคริสเตียน เราไม่ค่อยเรียนรู้เรื่องนี้เท่าไหร่ นางมารีย์รู้สึกยังไง นางจะคิดยังไง

พวกคุณรื่นเริงยินดีวันคริสตมาส แล้วฉันละ 

นางต้องอับอายเพราะสามีอาจปฎิเสธนางก็ได้ ไหนจะต้องคลอดลูก ไหนจะต้องเลี้ยงดู แต่เพื่อให้ลูกไปช่วยคนอื่น อบรมให้ลูกไปรับใช้คนอื่น ตกลงเด็กคนนี้ที่นางตั้งครรภ์มาเป็นลูกใครกันแน่ แต่ความยินดีของนางมารีย์เกิดขึ้น เมื่อลูกของนางได้เป็นพรเพื่อคนอื่น ลูกของนางได้ไปช่วยคนอื่น

4.เป็นชีวิตที่มอบถวายแด่พระเจ้า (ข้อ38)

มารีย์จึงกล่าวว่านี่แน่ะ ข้าพเจ้าเป็นทาสขององค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพเจ้าพร้อมที่จะเป็นไปตามคำของท่าน” 

นางตอบรับน้ำพระทัยพระเจ้าได้ทุกเรื่อง

นางรักษาพรหมจรรย์เพื่อพระเจ้าจะโปรดปราน เมื่อพระเจ้าโปรดปรานแล้ว นางรับงานหนักมาก นางก็ตอบรับ เพราะนางรู้ว่าตัวเองเป็นทาสของพระเจ้า ตระหนักว่าชีวิตของนางเป็นสมบัติของพระเจ้า เป็นเครื่องมือของพระเจ้า พระเจ้าจะทำอะไรก็ได้ จะใช้ชีวิตของนางอย่างไรก็ได้ ตามน้ำพระทัยพระเจ้า

คริสตมาสนี้ให้เรายินดีที่พระเจ้าจะใช้เราทำอะไรก็ได้ ให้ไปชุมชนเพื่อประกาศข่าวดีของพระเยซู  ก็ขอให้เรามีความชื่นชมยินดี ใครที่รู้สึกเบื่อ  คริสตมาส หรือเบื่อการรับใช้ ลองไปเปรียบเทียบกับสิ่งที่นางมารีย์เผชิญกับชีวิตของเราซิ เราจะได้มีกำลังใจรับใช้พระเจ้า

ในคริสตมาสนี้ขอพระเจ้าให้ชีวิตเราเป็นพรกับใครซักคนหนึ่ง ขอให้เราเป็นพรกับคนเพราะ เราเป็นทาสของพระเจ้า

เราต้องยึดนางมารีย์เป็นแบบอย่าง เป็นหลักในการดำเนินชีวิต

1คร 6:19-20 พระเจ้าซื้อท่านด้วยราคาสูง ถวายเกียรติพระเจ้าด้วยร่าง กาย

นางมารีย์เชื่อโดยยังไม่มีพระคัมภีร์มาอ้างเลยในสมัยนั้น ส่วนพวกเราในสมัยนี้มีพระคัมภีร์มาอ้างแล้วจะทำตามไหม จะถวายตัวเองเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตที่พอพระทัยพระเจ้าหรือไม่

วันนี้เราต้องถามตัวเองว่า คุณจะสร้างคุณค่าด้วยความคิดของตนเอง หรือจะสร้างคุณค่าตามมาตรฐานของพระเจ้า ด้วยชีวิตของพระองค์ที่ตายเพื่อเราเราจึงมีราคาสูง

ตัวอย่าง ลูกเผาบ้านแม่เพราะแม่ไม่ให้เงินไปซื้อยา หลายคนเรียกร้องให้คนอื่นอยู่เพื่อตนเอง ทั้งๆที่เรื่องที่ตัวเองต้องการเป็นภัยอย่างยิ่ง

วันนี้เราต้องถ่อมใจลง เรียนรู้ มีชีวิตอยู่เพื่อช่วยคนอื่น ไม่ใช่เพื่อตนเอง

5.เป็นชีวิตที่ไม่มีเงื่อนไขกับพระเจ้า (ข้อ 38)

มารีย์จึงกล่าวว่านี่แน่ะ ข้าพเจ้าเป็นทาสขององค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพเจ้าพร้อมที่จะเป็นไปตามคำของท่าน” 

พระเจ้าจะใช้ใครไม่ใช่พระองค์จะใช้ง่ายๆ พระองค์มีการเตรียม ให้ผ่านกระบวนการสร้างชีวิตเยอะมาก

แต่พระเจ้าเลือกนางมารีย์คนเดียวจากยิว เลือกนางคนเดียวจากคนทั้งโลก

ไม่ว่านางจะโดนประนามหรือโดนกล่าว โทษนางพร้อมจะรับสิ่งไม่ดีเหล่านั้นเพื่อพระเจ้า

วันนี้เราถามตัวเองว่า เราพร้อมไหมที่จะบอกกับพระเจ้าว่า ขอให้เป็นไปตามคำของพระเจ้า  จะอยู่ที่ไหนก็ได้ จะให้รับใช้เมื่อไหร่ก็ได้ จะให้รับใช้กับใครก็ได้ จะให้ทำอะไรก็ได้ บางครั้งคนใกล้ตัว กลับเป็นคนที่เราไม่อยากรับใช้ด้วย วันนี้เมื่อเราเริ่มรับใช้ร่วมกันกับใคร ขอให้เราเริ่มด้วยการอธิษฐาน เมื่อพระเจ้าจัดเขามารับใช้ด้วยกันกับเราแล้ว เราจะตอบสนองอย่างไรเมื่อมีปัญหาขัดแย้ง

เราจะรักษาชีวิตที่บริสุทธิ์เพื่อพระเจ้าได้อย่างไร เพื่อพระเจ้าจะใช้ชีวิตของเราเพื่อคนอื่น ไม่ใช่เราจะได้อะไร แต่เพื่อเราจะให้ชีวิตของเราแก่ผู้อื่นได้ สุดแท้แต่พระเจ้าจะใช้เรา

ให้เราร่วมใจอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา หรือเชิญให้เทศนา ให้สอนหรือให้อบรม

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

บทความก่อนหน้านี้ยน15:5 สัมพันธ์สนิทชีวิตเกิดผล
บทความถัดไปความสว่างของโลก ความสว่างแห่งชีวิต ยน8:12

2 ความคิดเห็น

    • เอเมน ลก1:48 ความสุขเป็นของสตรีที่เชื่อว่าส่ิงที่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับเธอนั้นจะสำเร็จ

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่