ก้าวที่ 28 พระเจ้าประทานสิทธิพิเศษ

(เป็นเนื้อหาต่อเนื่องจากบทเรียน “วิถีคริสตชน 50 ก้าว”)

เขียนโดย อ.กิจขจร ลิ่วเฉลิมวงศ์  วันที่ 6 ก.พ.2020

มธ5:3-12 ลักษณะชีวิตคริสเตียนที่ดำเนินชีวิตตามพระทัยพระคริสต์

ตอนที่พระเจ้าประทานสิทธิพิเศษ

1.เมื่อเราใจบริสุทธิ์ (8)

2.เมื่อเราสร้างสันติ (9)

ผู้เป็นสุข (ลก.6:20-23)

3“คนที่ยากจนด้านจิตวิญญาณก็เป็นสุข

เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขาทั้งหลาย

4“คนที่โศกเศร้า ก็เป็นสุข

เพราะว่าเขาทั้งหลายจะได้รับการหนุนใจ

5“คนที่สุภาพอ่อนโยน ก็เป็นสุข

เพราะว่าเขาทั้งหลายจะได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดก

6“คนที่หิวและกระหาย ความชอบธรรมก็เป็นสุข

เพราะว่าพระเจ้าจะทรงให้อิ่ม

7“คนที่มีใจเมตตา ก็เป็นสุข

เพราะว่าเขาทั้งหลายจะได้รับพระเมตตาตอบ

8“คนที่มีใจบริสุทธิ์ ก็เป็นสุข

เพราะว่าเขาทั้งหลายจะได้เห็นพระเจ้า

9“คนที่สร้างสันติก็เป็นสุข

เพราะว่าพระเจ้าจะทรงเรียกเขาทั้งหลายว่าเป็นลูก

10“คนที่ถูกข่มเหงเพราะเหตุความชอบธรรม ก็เป็นสุขเพราะว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขาทั้งหลาย

11“เมื่อพวกเขาจะติเตียนข่มเหง และนินทาว่าร้ายท่านทั้งหลายต่างๆ เป็นความเท็จเพราะเรา ท่านก็เป็นสุข  12จงชื่นชมและยินดี เพราะว่าบำเหน็จของพวกท่านมีบริบูรณ์ในสวรรค์ เพราะพวกเขาข่มเหงบรรดาผู้เผยพระวจนะ ที่อยู่ก่อนท่านเหมือนกัน

เบื้องหลังของพระธรรมตอนนี้ เป็นเรื่องจริยธรรมลักษณะชีวิต เกี่ยวข้องกับอาณาจักรของพระคริสต์ เป็นแนวปฎิบัติของพลเมืองแห่งอาณาจักรพระคริสต์ เรื่อง ความดี ความรัก ความเป็นมิตร เริ่มจากคำเทศนา คำสอนของพระองค์บนภูเขา(อาจเป็นภูเขาที่ตั้งอยู่ระหว่างเมืองคาเปอร์นาอุมกับทะเลสาบ ทิเบเรียส)

คนยิวในสมัยพันธสัญญาเดิม มีบันทึกคำว่า สวรรค์” HB8064:Shamayim (ใช้421ครั้ง) แปลว่า ท้องฟ้า หรือสวรรค์ คนยิวเข้าใจเรื่องสวรรค์ จากที่บันทึกไว้ในปฐมกาลถึงสดุดีว่า สวรรค์เป็นที่ประทับของพระเจ้า ส่วนคนอิสราเอลที่ตายแล้วจะไปแดนคนตาย ไม่ได้ไปสวรรค์

คำว่า สวรรค์ ภาษากรีก GK3772:ouranos อ่านว่า(oo-ran-os’) (n) แปลว่าท้องฟ้า จักรวาล (ฝ่ายกายภาพ) และสวรรค์(ฝ่ายวิญญาณ)

เมื่อพระเยซูคริสต์มาสอนเรื่องผู้เป็นสุขนั้น จึงเป็นเรื่องที่พวกเขาไม่เคยรู้มาก่อนและไม่คิดว่าจะเป็นไปได้ที่จะเข้าไปในแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้า

คำเทศนาตอนนี้ เน้นเรื่องลักษณะชีวิตคริสเตียนที่ดำเนินชีวิตตามพระทัยพระคริสต์คำสอนผู้เป็นสุขบนภูเขานี้เริ่มต้นหลังจากที่พระเยซูคริสต์ เริ่มต้นประกาศราชกิจของพระองค์ พระองค์ก็ทรงสอนเรื่องลักษณะชีวิตของผู้เป็นสุข คือ ผู้ที่ได้เข้าในแผ่นดินของพระเจ้า หรือได้เข้าในอาณาจักรของพระเจ้า มีลักษณะชีวิตเป็นอย่างไร มีมาตรฐานอย่างไรนั่นเอง

พระเยซูคริสต์เน้นเรื่องลักษณะชีวิต และการดำเนินชีวิตต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้า โดยพระองค์จะเป็นคนพิจารณาตัดสินเอง ว่าผู้เชื่อแต่ละคนมีลักษณะชีวิตเป็นอย่างไร ตอบสนองคำสอนอย่างไร พระเจ้าจะเป็นผู้อวยพรให้ตามลักษณะชีวิตของผู้ฟัง และเขาจะได้แผ่นดินสวรรค์จากพระเจ้า

(พบคำว่า ก็เป็นสุขตั้งแต่ข้อ3-11 ยกเว้นข้อ12) Meyer : หมายถึง ผู้ที่ได้รับความรอดของอาณาจักรพระคริสต์ซึ่งใกล้เข้ามา

ก็เป็นสุข GK3107: Makarios (adj) อ่านว่า(mak-ar’-ee-os) หมายถึง    ผู้เชื่ออยู่ในฐานะผู้รับการอวยพร การจัดสรรจากความโปรดปรานของพระเจ้า อย่างยาวนาน อย่างมาก ด้วยพระคุณของพระองค์

สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อเรารับไว้ด้วยความเชื่อฟังโดยความเชื่อฟังนั้นเกิดจากความเชื่อของพระเจ้า (Faith4102) ผู้เชื่อเป็นที่อิจฉาของคนไม่เชื่อ เพราะเขาได้รับการอวยพร ได้รับการจัดสรรอย่างมากมาย เพราะเขาเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า

คำสอนมัทธิวตั้งแต่บทที่5-7 เป็นเหมือนเนื้อหาส่วนขยายของ มธ5:3-12

วันนี้เราจึงมาเรียนรู้เรื่องนี้ ผ่านหัวข้อคำเทศนา มธ5:3-12 ลักษณะชีวิตคริสเตียนที่ดำเนินชีวิตตามพระทัยพระคริสต์มีทั้งหมด 3 ตอน

ตอนที่ 3 พระเจ้าประทานสิทธิพิเศษ

1.เมื่อเราใจบริสุทธิ์ (8)

8“คนที่มีใจบริสุทธิ์ ก็เป็นสุข เพราะว่าเขาทั้งหลายจะได้เห็นพระเจ้า

เรามาดูรายละเอียดได้เห็นพระเจ้าอย่างไร?

คนที่ใจบริสุทธิ์ GK2513:katharos(adj) อ่านว่า (kath-ar-os’)

โดยทั่วไปคำว่าบริสุทธิ์หมายถึง สะอาดบริสุทธิ์ ไม่มีรอยเปื้อน ไร้เดียงสา ซื่อตรง

ใช้คำว่าบริสุทธิ์นี้ 4 ครั้ง โดยพระเยซูคริสต์พูดกับเหล่าสาวก คือ พูดกับคนที่เชื่อแล้ว มธ5:8ก็พูดกับคนที่เชื่อเช่นกัน รากศัพท์เหมือนกันแต่ภาษาไทยใช้คำแปลไม่เหมือนกัน  ในยน13:10-11ใช้คำว่า สะอาด และยน15:3 ใช้คำว่า ชำระให้สะอาด

และยน15:3 พวกท่านได้รับการชำระให้สะอาดแล้วด้วยถ้อยคำที่เรากล่าวกับท่าน

รากศัพท์คำว่า บริสุทธิ์ คือ การปราศจากสิ่งผสมปนเปื้อน ถูกแยกออก ทำให้สะอาด ไม่มีอะไรผสม ปราศจากส่ิงปนเปื้อนที่ไม่ต้องการ เปรียบเทียบเรื่องฝ่ายวิญญาณ  บริสุทธิ์เพราะได้รับการชำระล้างจากพระเจ้า (มนุษย์เราชำระบาปตนเองไม่ได้) หรือบริสุทธิ์เป็นอิสระจากอิทธิพลของบาปที่ปนเปื้อน

ในมธ5:8 คำว่าบริสุทธิ์หมายถึง จริยธรรมที่ปราศจากความปรารถนาที่ล่อลวง ปราศจากบาป และความฟ้องผิด เป็นจิตใจที่น่าเคารพนับถือ ผู้เชื่อแล้วควรปรารถนาชีวิตที่บริสุทธิ์

เมื่อรวมกับคำว่า ใจ”GK2588:kardia (n) อ่านว่า (kar-dee’-ah) หมายถึง ใจ ความคิด บุคลิกลักษณะ ตัวตนภายใน ความตั้งใจ ศูนย์กลางของอารมณ์ความรู้สึกของเรา  ความปรารถนา การเลือกที่จะเป็นใจที่มีศิลธรรม เป็นพื้นฐานบอกว่าเราเป็นคนอย่างไร จริงๆแล้วเราเป็นคนอย่างไร

รวมความหมาย ใจบริสุทธิ์ คือ ความคิด บุคลิกลักษณะ ตัวตนภายใน ความตั้งใจ ศูนย์กลางของอารมณ์ความรู้สึกของเรา  ความปรารถนา การเลือกที่จะเป็นใจที่มีศิลธรรม โดยการปราศจากสิ่งผสมปนเปื้อน ถูกแยกออก ทำให้สะอาด ไม่มีอะไรผสม ปราศจากส่ิงปนเปื้อนที่ไม่ต้องการ

เปรียบเทียบเป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณ บริสุทธิ์ เพราะได้รับการชำระล้างจากพระเจ้า หรือเป็นอิสระจากอิทธิพลของบาปที่ปนเปื้อน

ถ้าประยุกต์ใช้ ใจบริสุทธิ์ ไม่มีอะไรเจือปน ก็อาจจะหมายถึง การมีใจเดียวเพื่อพระเจ้า ไม่มีเนื้อหนัง ไม่มีบาป ไม่มีฝ่ายโลกมาเจือปน

การเห็นพระเจ้าหรือได้รู้จักพระเจ้า ได้เข้าใจพระเจ้า ทำให้ชีวิตเราสว่าง เข้าใจความจริง ออกจากความบาป มาสู่ความสว่างของพระเจ้าได้

ตีความได้ว่า พระเยซูคริสต์ พูดกับคนที่ใจบริสุทธิ์ต่อพระเจ้า หลังจากที่ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้ว ผู้เชื่อเลือกที่จะรักษาใจบริสุทธิ์ต่อพระเจ้า พระองค์สัญญาว่าพวกเขาจะได้เห็นพระเจ้า

มีข้อพระคัมภีร์ในตอนอื่นๆสนับสนุนว่า เราบริสุทธิ์เพราะได้รับการชำระจากพระเยซูคริสต์ เราจึงดำเนินชีวิตรักษาความบริสุทธิ์นั้นไว้

กจ15:9พระองค์ไม่ทรงถือเราถือเขา แต่ทรงชำระใจพวกเขาให้บริสุทธิ์โดยความเชื่อ

1คร6:11มีบางคนในพวกท่านเคยเป็นอย่างนี้ แต่ท่านทั้งหลายได้รับการล้างชำระแล้ว ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้ว และได้รับการชำระให้ชอบธรรมแล้วโดยพระนามของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าและโดยพระวิญญาณแห่งพระเจ้าของเรา

คำสอนบนภูเขาของพระเยซูคริสต์ เรื่อง ผู้เป็นสุข คนยากจนคือ คนถ่อมใจ คนที่โศกเศร้า คือ คนที่เสียใจที่ทำบาปต่อพระเจ้า คนหิวกระหายคนชอบธรรม คือ คนที่แสวงหาพระเจ้า คนที่ใจบริสุทธิ์ คือ คนที่รักษาชีวิตบริสุทธิ์ต่อพระเจ้า

ผู้เชื่อทุกวันนี้ยอมรับการชำระชีวิตให้บริสุทธิ์บ้างไหม

ผู้รับใช้พระเจ้า หรือผู้เชื่อถือในพระเจ้า ต้องรักษาชีวิตบริสุทธิ์ คือ การชำระตนให้สะอาด เพื่อให้พระเจ้าใช้ได้

2ทธ2:20-22ในบ้านหลังใหญ่ไม่ได้มีแต่ภาชนะทองและภาชนะเงินเท่านั้น แต่มีภาชนะไม้และภาชนะดินด้วย บางอย่างนั้นเป็นภาชนะพิเศษ บางอย่างก็เป็นภาชนะธรรมดา 21ถ้าใครชำระตัวเองให้พ้นจากความชั่วเหล่านี้ เขาก็จะเป็นภาชนะพิเศษ ซึ่งชำระให้บริสุทธิ์แล้ว เหมาะที่เจ้าของจะใช้เป็นประโยชน์ และพร้อมสำหรับการดีทุกอย่าง 

22เพราะฉะนั้นท่านจงหลีกหนีจากตัณหาของคนหนุ่ม และจงมุ่งมั่นในความชอบธรรม ความเชื่อ ความรัก และสันติสุขร่วมกับพวกที่ออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยใจบริสุทธิ์เพื่อเห็นแก่คนอื่น

เรามองเห็นลักษณะชีวิตพลเมืองแห่งแผ่นดินของพระเจ้า พวกเขาได้เข้าแผ่นดินของพระเจ้า ดำเนินชีวิต เติบโตขึ้นในความเชื่อในแผ่นดินของพระเจ้า

วว19:7-8 ขอให้เรายินดีและเปรมปรีดิ์ และถวายพระเกียรติแด่พระองค์

เพราะงานอภิเษกสมรสของพระเมษโปดกมาถึงแล้วและเจ้าสาวของพระองค์ก็เตรียมตัวพร้อมแล้ว 8และโปรดให้เจ้าสาวสวมใส่ผ้าป่านเนื้อละเอียด มันระยับและสะอาดเพราะว่าผ้าป่านเนื้อละเอียดนั้นคือการประพฤติอันชอบธรรมของธรรมิกชน

การดำเนินชีวิตบริสุทธิ์โดยการช่วยเหลือผู้อื่น ไม่ใช่ไม่ทำอะไรเลย

ยก1:27ธรรมะที่บริสุทธิ์ไร้มลทินเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าพระบิดานั้น คือการช่วยเหลือเด็กกำพร้าและหญิงม่ายที่มีความทุกข์ร้อน และการรักษาตัวให้พ้นจากราคีของโลก

8“คนที่มีใจบริสุทธิ์ ก็เป็นสุข เพราะว่าเขาทั้งหลายจะได้เห็นพระเจ้า

ได้เห็นพระเจ้า GK3708. horaó (v) อ่านว่า(hor-ah’-o) ทั่วไปหมายถึง ฉันเห็น ฉันดู มีประสบการณ์ ฉันรับรู้ ฉันแยกแยะ ฉันระวัง

ในมธ5:8 หมายถึง อุปมาการเห็นเป็น เรื่องการเข้าสนิทสนมใกล้ชิดและสามัคคีธรรมกับพระเจ้าในแผ่นดินของพระเจ้าในอนาคต การได้เห็นพระเจ้า จึงเป็นการรู้จักพระเจ้า ได้สัมพันธ์สนิท ได้สามัคคีธรรมฝ่ายวิญญาณกับพระเจ้า ตลอดเวลาที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ และในอนาคตเมื่อไปอยู่กับพระเจ้า

คำนี้ใช้ใน ฮบ12:14จงมุ่งมั่นที่จะได้อยู่อย่างสงบสุขกับทุกคนและที่จะได้ความบริสุทธิ์ เพราะถ้าปราศจากความบริสุทธิ์แล้ว ก็จะไม่มีใครได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเลย 

เราเปรียบเทียบการเห็นในฝ่ายกายภาพซึ่งเป็นเรื่องปัจจุบัน กับการเห็นในเรื่องอนาคต จากพระคัมภีร์ที่มีคำว่าเห็น จะพบว่าตาฝ่ายกายภาพไม่สามารถเห็นพระเจ้าได้ในปัจจุบัน แต่ในอนาคตเราจะเห็นด้วยตา เป็นการเปรียบเทียบ โดยยืมคำว่าเห็น มาจากสิทธิพิเศษที่ได้เห็นที่ได้เข้าร่วมในที่ประทับของกษัตริย์จากพระธรรมวิวรณ์

ยน5:37และพระบิดาผู้ทรงใช้เรามาก็ทรงเป็นพยานให้กับเรา พวกท่านไม่เคยได้ยินเสียงของพระองค์ และไม่เคยเห็นรูปร่างของพระองค์ 

วว22:4พวกเขาจะเห็นพระพักตร์ของพระองค์ และพระนามของพระองค์จะอยู่บนหน้าผากของเขาทั้งหลาย

ในสังคมตะวันออกเมื่อกษัตริย์ปรากฎตัว เป็นเรื่องยากมากที่จะเข้ามามองเห็นพระองค์ได้ใกล้ๆ หรือยากมากที่จะเข้าเฝ้าพระองค์ได้ อีกทั้งเป็นเรื่องยากมากที่จะมองเห็นกษัตริย์ได้บ่อยๆ เพราะกษัตริย์ไม่ปรากฎตัวต่อสาธรณชนง่ายๆหรือปรากฎตัวบ่อยๆ  แต่ตรงกันข้ามกับพระเยซูคริสต์พระองค์ มาปรากฎตัวให้กับมนุษย์เห็น

Barn กล่าวว่า การเห็นกันแบบหน้าต่อหน้า แสดงว่าต้องอยู่ใกล้กัน แสดงถึงความโปรดปรานมาก เป็นเกียรติสูงสุดที่กษัตริย์ให้เข้าเฝ้า ให้อยู่ในที่ประทับของกษัตริย์ ได้รับอนุญาตให้เห็นพระพักตร์พระองค์ได้ แสดงถึงความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรต่อกัน ในอนาคตฝ่ายวิญญาณข้างหน้า พระคัมภีร์ บอกว่าคนที่มีใจบริสุทธิ์เป็นมิตรที่พระเยซูคริสต์โปรดปราน ในอาณาจักรของพระองค์ จะได้เห็นพระเจ้า

ในปัจจุบันการมองเห็นพระเจ้าในฝ่ายกายภาพด้วยตา เราไม่สามารถเห็นพระเจ้าได้ หรือเข้าใจพระเจ้าด้วยสติปัญญาของเราทั้งหมด ดูตัวอย่าง ตอนที่พระเจ้าพูดกับโมเสสเมื่อเขาขอเห็นพระพักตร์พระเจ้า

อพย33:20 พระองค์จึงตรัสว่าเจ้าจะเห็นหน้าของเราไม่ได้ เพราะมนุษย์เห็นหน้าเราแล้วจะมีชีวิตอยู่ไม่ได้

.เปาโลนำมาประยุกต์ใช้ ถึงเรื่องการไม่เข้าใจพระเจ้าในปัจจุบันได้ทั้งหมด ด้วยสติปัญญาของเรา เว้นแต่พระเจ้าจะสำแดงเปิดเผยให้เข้าใจ

1คร13:12เพราะว่าเวลานี้เราเห็นสลัวๆ เหมือนดูในกระจก แต่ในเวลานั้นจะเห็นแบบหน้าต่อหน้า เวลานี้ข้าพเจ้ารู้เพียงบางส่วน แต่เวลานั้นข้าพเจ้าจะรู้แจ้งเหมือนพระองค์ทรงรู้จักข้าพเจ้า 

แต่ในอนาคตเราจะเห็นและเข้าใจพระเจ้าได้มากยิ่งขึ้น

2คร3:18แต่เราทุกคนไม่มีผ้าคลุมหน้าแล้ว และมองดูพระรัศมีขององค์พระผู้เป็นเจ้า แล้วเราก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นเหมือนพระฉายาของพระองค์โดยมีศักดิ์ศรีเป็นลำดับขึ้นไป เหมือนอย่างศักดิ์ศรีที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นพระวิญญาณ

ขอให้ระมัดระวังการดำเนินชีวิตในบาปที่ขัดขวางให้เราไม่รู้จักพระเจ้า 

1ยน3:6ผู้ที่อยู่ในพระองค์ไม่ทำบาปอีกต่อไป ส่วนผู้ที่ทำบาปอยู่เรื่อยๆ คนนั้นยังไม่เห็นพระองค์และยังไม่รู้จักพระองค์

ระวังที่จะเป็นคนตาบอด ทำให้ไม่เข้าใจเรื่องของพระเจ้า

มธ6:22-23 ตาเป็นประทีปของร่างกาย เพราะฉะนั้นถ้าตาของท่านปกติ ทั้งตัวของท่านก็พลอยสว่างไปด้วย 23แต่ถ้าตาของท่านผิดปกติ ทั้งตัวของท่านก็พลอยมืดไปด้วย เพราะฉะนั้นถ้าความสว่างซึ่งอยู่ในตัวท่านมืดไป ความมืดนั้นจะหนาทึบสักเพียงใดหนอ

2.เมื่อเราสร้างสันติ (9)

9“คนที่สร้างสันติก็เป็นสุขเพราะว่าพระเจ้าจะทรงเรียกเขาทั้งหลายว่าเป็นลูก

สร้างสันติGK1518. eirénopoios (adj) อ่านว่า (i-ray-nop-oy-os’) คำนี้ใช้เพียงครั้งเดียวในมธ5:9 ตอนนี้ หมายถึง คนสร้างสันติ รักสันติ

มีความกล้าหาญในการประกาศความจริงของพระเจ้าให้กับใครบางคนได้รับการเติมเต็ม

เป็นคำที่เกี่ยวเนื่องจาก GK1517:eirénopoieó (V) อ่านว่า (i-ray-nop-oy-eh’-o) หมายถึง การสร้างสันติ การคืนดี ใช้ใน คส1:20

คส1:20 และโดยพระองค์ พระเจ้าทรงให้ทุกสิ่งคืนดีกับพระองค์เอง ไม่ว่าสิ่งนั้นจะอยู่บนแผ่นดินโลกหรืออยู่บนสวรรค์ โดยทรงทำให้เกิดสันติภาพโดยพระโลหิตแห่งกางเขนของพระองค์

คนที่สร้างสันติระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ สร้างสันติหว่านสันติจะรับผลดี

ยก3:18 และพวกที่สร้างสันติ ซึ่งหว่านด้วยสันติ ก็จะได้รับผลคือความชอบธรรม

ขอให้เราสำรวจการดำเนินชีวิตของเรา เป็นคนสร้างสันติไหม เช่น ทะเลาะวิวาทกับคนอื่นไหม ทำร้ายร่างกาย ทำร้ายจิตใจคนอื่นไหม

ยกโทษให้อภัยคนอื่นที่ทำผิดกับเราง่ายๆหรือเอาเรื่องคนอื่นถึงที่สุด

เราแก้แค้น แก้เผ็ดคนอื่นไหมเวลาที่เราไม่พอใจ เราโมโห ฉุนเฉียว หงุดหงิด โกรธคนง่ายๆไหม ชอบด่าว่า บ่น พูดจาล้อเลียน หยอกล้อ

ลดคุณค่าคนอื่นลงหรือเปล่า ขอให้ระมัดระวังการดำเนินชีวิตที่ไม่สร้างสันติ

9“คนที่สร้างสันติก็เป็นสุขเพราะว่าพระเจ้าจะทรงเรียกเขาทั้งหลายว่าเป็นลูก

เรียกเขาทั้งหลายว่าเป็นลูกGK5207b:huios(n) อ่านว่า (hwee-os’) ทั่วไปหมายถึง บุตรชาย หรือ ผู้สืบสกุล อาจจะเป็นโดยการเกิด หรือรับเป็นบุตรบุญธรรม เปรียบเทียบเป็นภาพเหมือน ใครก็ตามที่ได้รับสภาพทางธรรมชาติเหมือนบิดาของเขา

สำหรับผู้เชื่อการเป็นบุตรของพระเจ้า เร่ิมต้นจากการบังเกิดใหม่ หรือการที่พระเจ้าให้กำเนิดผ่านทางพระเยซูคริสต์ (งานของพระบุตรนิรันดร์)

พระเจ้ารับเป็นบุตรบุญธรรม หมายถึง การเป็นบุตรที่มีสิทธิตามกฎหมายในการรับมรดกตามประสงค์ของบิดา ในพันธสัญญาใหม่ ผู้เชื่อที่เป็นผู้หญิงก็นับเป็นบุตรด้วย

กท3:28 จะไม่เป็นยิวหรือกรีก จะไม่เป็นทาสหรือไท จะไม่เป็นชายหรือหญิง เพราะว่าท่านทั้งหลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในพระเยซูคริสต์ 

ในมธ5:9 คำว่าลูกหมายถึง บุตรของพระเจ้า ซึ่งเป็นบุตรผู้ที่มีอุปนิสัยและลักษณะชีวิตคล้ายคลึงกับพระเจ้า ในแง่ของจริยธรรม

การเรียกผู้เชื่อ หรือคริสเตียนโดยนามของพระเจ้า เรียกว่าเป็นลูกของพระเจ้า ถือว่าเป็นสิทธิพิเศษ เป็นความสัมพันธ์พิเศษใกล้ชิด เป็นการให้เกียรติสูงสุด ในการเรียกว่าเป็นลูกของพระเจ้า  ส่งผลเชื่อมโยงกับ มธ5:10 สร้างสันติแม้ถูกข่มเหงคนที่ถูกข่มเหงเพราะเหตุความชอบธรรม ก็เป็นสุข เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขาทั้งหลาย

มีข้อพระคัมภีร์มากมายหนุนใจให้ผู้เชื่อ หรือคริสเตียนสร้างสันติ เพื่อนำการคืนดีระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ เหมือนที่พระเจ้า ทรงส่งพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์เพื่อการสร้างสันติ แม้โลกจะต่อต้านข่มเหง

ลก12:51พวกท่านคิดว่าเรามาเพื่อจะให้เกิดสันติภาพในโลกหรือ? เราบอกท่านว่า ไม่ใช่ แต่จะให้แตกแยกกันต่างหาก

แต่พระเยซูคริสต์เป็นบุตรท่ีเชื่อฟังทำตามพระเจ้าพระบิดา มีความใกล้ชิดกับพระเจ้า พระองค์รู้ว่าพระเจ้าให้พระองค์ทำราชกิจที่รับมอบหมายเหมือนพระบิดาของพระองค์ คือ สร้างสันติ

มธ11:27พระบิดาของเราทรงมอบสิ่งสารพัดให้แก่เรา และไม่มีใครรู้จักพระบุตรนอกจากพระบิดา และไม่มีใครรู้จักพระบิดานอกจากพระบุตร  และคนที่พระบุตรประสงค์จะสำแดงให้รู้ 

ยน3:35 พระบิดาทรงรักพระบุตรและทรงมอบทุกสิ่งไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์

ยน5:19พระเยซูตรัสกับพวกเขาว่าเราบอกความจริงกับพวกท่านว่า พระบุตรจะทำสิ่งใดตามใจไม่ได้นอกจากที่ได้เห็นพระบิดาทำ เพราะสิ่งใดที่พระบิดาทำ สิ่งนั้นพระบุตรจะทำเหมือนกัน 

พระเยซูคริสต์มาประกาศสันติภาพแก่เรา เพื่อนำการคืนดีระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์กลับคืนมา และให้เราเป็นลูกของพระเจ้าผ่านทางพระองค์ด้วย

ยน1:12แต่ทุกคนที่ยอมรับพระองค์ คือคนที่เชื่อในพระนามของพระองค์นั้น พระองค์ก็จะประทานสิทธิให้เป็นลูกของพระเจ้า 

ยน1:14 พระวาทะทรงเกิดเป็นมนุษย์และทรงอยู่ท่ามกลางเรา เราเห็นพระสิริของพระองค์ คือ พระสิริที่สมกับพระบุตรองค์เดียวของพระบิดา บริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริง 

.เปาโลมีความมั่นใจในเรื่องการคืนดีกับพระเจ้าผ่านทางพระเยซูคริสต์

อฟ2:14เพราะว่าพระองค์เองทรงเป็นสันติภาพของเรา โดยร่างกายของพระองค์ ทรงทำให้ทั้งสองฝ่ายเป็นหนึ่งเดียวกัน และทรงรื้อกำแพงที่แยกระหว่างสองฝ่ายคือการเป็นศัตรูกัน 

ผู้เขียนฮีบรูบอกว่าสันติสุขมาจากพระเจ้าแห่งสันติสุขผ่านทางพระเยซูคริสต์

ฮบ13:20 ขอพระเจ้าแห่งสันติสุข ผู้ทรงนำพระผู้เลี้ยงแกะยิ่งใหญ่คือพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเราขึ้นมาจากความตาย โดยโลหิตแห่งพันธสัญญานิรันดร์ 

ผู้เชื่อหรือคริสเตียนจึงต้องดำเนินชีวิตให้สมกับการเป็นบุตรของพระเจ้าผ่านทางพระเยซูคริสต์แล้ว (โดยมีลักษณะชีวิต ลักษณะทางจริยธรรมคล้ายคลึงกับพระเจ้า )

1ยน2:6 ผู้ที่กล่าวว่าตนอยู่ในพระองค์ ผู้นั้นก็ควรดำเนินชีวิตเหมือนพระองค์

รม8:14เพราะว่าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงนำใคร คนนั้นก็เป็นบุตรของพระเจ้า 

กท3:26เพราะว่าพวกท่านทุกคนเป็นบุตรของพระเจ้าโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์ 

กท4:6-7 และเพราะท่านทั้งหลายเป็นบุตรแล้วพระองค์จึงทรงใช้พระวิญญาณแห่งพระบุตรของพระองค์ เข้ามาในใจของเราร้องว่าอับบา (พ่อ)” 7เพราะฉะนั้น โดยพระเจ้าท่านจึงไม่ใช่ทาสอีกต่อไปแต่เป็นบุตร และถ้าเป็นบุตรแล้ว ท่านก็เป็นทายาท

คส2:6 เพราะฉะนั้น ในเมื่อพวกท่านรับพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าไว้แล้ว ก็จงดำเนินชีวิตในพระองค์ด้วย

ถ้าเราบุตรของพระเจ้าแล้ว ประยุกต์ใช้สำหรับการดำเนินชีวิต

เรานำการคืนดีของพระเจ้าไปยังคนอื่นๆที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้า

2คร5:19-20 คือพระเจ้าทรงให้โลกนี้คืนดีกับพระองค์โดยพระคริสต์ ไม่ทรงถือโทษในความผิดของพวกเขา และทรงมอบเรื่องราวการคืนดีนี้ให้เราประกาศ 20เพราะฉะนั้นเราจึงเป็นทูตของพระคริสต์โดยที่พระเจ้าทรงขอร้องท่านทั้งหลายผ่านทางเรา เราจึงวิงวอนท่านในนามของพระคริสต์ให้คืนดีกับพระเจ้า

ดำเนินชีวิตสร้างสันติในชุมชนของพระเจ้า ในคริสตจักร

1คร14:33 เพราะว่าพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าแห่งความวุ่นวาย แต่ทรงเป็นพระเจ้าแห่งสันติ ดังที่เป็นอยู่ในคริสตจักรทุกแห่งของธรรมิกชน

มีความรักต่อผู้อื่นแม้คนนั้นเคยเป็นศัตรู หรือเราเคยถูกนับว่าเป็นศัตรู

ลก6:35 แต่จงรักศัตรูของท่านและทำดีต่อเขา จงให้เขายืมโดยไม่หวังที่จะได้คืน แล้วบำเหน็จของท่านทั้งหลายจะมีบริบูรณ์ แล้วท่านจะเป็นบุตรขององค์ผู้สูงสุด เพราะว่าพระองค์ทรงพระกรุณาทั้งต่อคนอกตัญญูและคนชั่ว 

คนที่มีใจบริสุทธิ์มากขึ้นก็จะรักผู้อื่นได้มากขึ้น โดยเฉพาะพี่น้องที่มีความเชื่อในพระเยซูคริสต์

1ปต1:22 เมื่อพวกท่านได้ชำระจิตใจให้บริสุทธิ์แล้วด้วยการเชื่อฟังความจริง จนมีใจรักพี่น้องอย่างจริงใจ พวกท่านจงรักกันให้มากด้วยน้ำใสใจจริง

พระเยซูคริสต์ให้ผู้เชื่อทำดีต่อทุกคน โดยเฉพาะคนที่ไม่ดีกับเรา

มธ5:45 เพื่อว่าพวกท่านจะเป็นบุตรของพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์ เพราะว่าพระองค์ทรงให้ดวงอาทิตย์ของพระองค์ขึ้นส่องสว่างแก่คนดีและคนชั่วเสมอกัน และให้ฝนตกแก่คนชอบธรรมและคนอธรรม

.เปาโลให้หลักการเรื่องการเป็นบุตรตามพระสัญญาให้ดำเนินชีวิตบริสุทธิ์ อย่าเทียมแอกกับคนไม่เชื่อ จงแยกตัวชำระตนให้บริสุทธิ์

2คร6:18เราจะเป็นดังบิดา ของพวกเจ้าพวกเจ้าจะเป็น บุตรชาย บุตรหญิงของเรา” พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพทั้งสิ้นได้ตรัสดังนั้น

2คร7:1ท่านที่รักทั้งหลาย ในเมื่อเรามีพระสัญญาเช่นนี้ ขอให้เราชำระตัวเองให้ปราศจากมลทินทุกอย่างของเนื้อหนังและวิญญาณ จงมีความบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์ด้วยความเกรงกลัวพระเจ้า

การเป็นบุตรของพระเจ้า ไม่เพียงการสร้างสันติ แต่ต้องรักษาชีวิตบริสุทธิ์ต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้าด้วย และพวกเขาทั้งหลายจะได้เห็นพระเจ้า นี่เป็นสิทธิพิเศษสำหรับ คนที่สร้างสันติ พระเจ้าเรียกพวกเขาว่าเป็นบุตรของพระองค์ และผู้ที่ดำเนินชีวิตบริสุทธิ์ เขาจะได้เห็นพระองค์

ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา หรือเชิญให้เทศนา ให้สอนหรือให้อบรม

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

ข้อมูลอ้างอิง
1https://biblehub.com/commentaries/alford/matthew/5.htm
2https://biblehub.com/commentaries/meyer/matthew/5.htm
3https://biblehub.com/greek/3107.htm
4https://biblehub.com/greek/2513.htm
5https://biblehub.com/greek/2588.htm
6https://biblehub.com/greek/3708.htm
7https://biblehub.com/commentaries/barnes/matthew/5.htm
8https://biblehub.com/greek/1518.htm
บทความก่อนหน้านี้มธ5:3-12 ผู้เป็นสุข ตอนที่ 2
บทความถัดไปลก8:11-15 ตอนที่ 1 ดำเนินชีวิตที่เป็นพระพร(เป็นประโยชน์)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่