หน้าแรก คำเทศน์ พันธสัญญาใหม่ มธ12:33-37 เรื่องของปาก

มธ12:33-37 เรื่องของปาก

7553
0

.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี เทศนาบ่าย อา 27 ..19

คริสตจักรทวีวัฒนา มธ12:33-37 เรื่องของปาก

ต้นไม้และผลของมัน(ลก.6:43-45)

33“จงทำให้ต้นไม้ดีและได้ผลดี หรือทำให้ต้นไม้เลวและได้ผลเลว เพราะว่าพวกเรารู้จักต้นด้วยผลของมัน 

34โอ พวกชาติงูร้าย ท่านทั้งหลายเป็นคนชั่วแล้วจะพูดความดีได้อย่างไร? ด้วยว่าปากนั้นพูดสิ่งที่มาจากใจ 35คนดีก็เอาของดีมาจากคลังแห่งความดีในตัวของเขา คนชั่วก็เอาของชั่วมาจากคลังแห่งความชั่วในตัวของเขา 36ส่วนเราบอกพวกท่านว่า คำที่ไม่เป็นสาระทุกคำซึ่งมนุษย์พูดนั้น มนุษย์จะต้องรับผิดชอบถ้อยคำเหล่านั้นในวันพิพากษา 

37เพราะว่าพวกท่านจะพ้นผิดหรือถูกตัดสินลงโทษ ก็เพราะคำพูดของท่าน

เวลาเราร้องเพลงนมัสการพระเจ้า  ขอให้เสียงที่ออกมาทำให้คนทั้งหลายรู้ว่าเนื้อหาที่เราร้องเป็นมาจากชีวิตของเราจริงๆ พระเจ้าเป็นราชาแห่งดวงใจครอบครองจิตใจของเรา จริงๆไหม  การครอบครองของพระเจ้าเกี่ยวข้องกับอีกคำหนึ่งคือ  เรายอมพระเจ้า ไหม

เรื่องของปากที่เราจะคุยกันวันนี้ พระคัมภีร์บอกว่าส่ิงที่ออกมาจากปากก็มาจากใจ หากพระเจ้าครอบครองในใจของเรา สิ่งที่ออกจากปากก็มาจากพระเจ้า 

ดังนั้นเราควรให้หัวใจของเราอยู่ภายใต้การครอบครองของพระเจ้าตลอดเวลา เพื่อให้คำพูดของเรามาจากพระเจ้า

ต้นไม้ดีให้ผลดี ฉบับ 2011 ให้ความหมายเป็นความรับผิดชอบ ส่วนฉบับ1971 ให้ความหมายเป็นเหตุ เป็นผลแบบทั่วไป เมื่อพูดถึงปาก น่าสนใจที่ปัญหาส่วนหนึ่งของชีวิตเรามาจากปาก เราใช้ปากสร้างปัญหาให้ตัวเองสองด้าน คือ กิน เรากินส่ิงที่เป็นพิษ ถ้าเรากินไม่สอดคล้องกับน้ำพระทัยจะมีปัญหาจิตวิญญาณด้วย เช่น

ดนล1:8 แต่ดาเนียลตั้งใจว่าจะไม่ทำให้ตัวเป็นมลทินด้วยอาหารชั้นสูงของกษัตริย์ หรือด้วยเหล้าองุ่นซึ่งพระองค์เสวย ท่านจึงขอหัวหน้าขันทีให้อนุญาตเพื่อท่านจะไม่ทำตัวเองเป็นมลทิน

ตั้งใจไม่ทำตัวให้เป็นมลทินด้วยอาหารมีมลทินทางจิตวิญญาณ ดาเนียลตั้งใจไม่ให้ปากทำให้ตนเอง มีปัญหา แต่ให้มีปัญญา ดาเนียลใช้ปากอย่างมีปัญญาคุยกับขันที มีการต่อรอง ผ่านไปสิบวันทุกอย่างดาเนียลดีกว่าคนอื่นๆ และมีปัญญามากว่าคนอื่น สิบเท่า

อีกปัญหาหนึ่งของปากคือ การพูด เวลาคนพูดผิด คนนั้นขอโทษ แต่คนฟังไม่ให้อภัย มันลบล้างกันไม่ได้ สุภาษิตไทยบอกว่าปากดีเป็นศรีแก่ตัวแต่ปากชั่วๆจะมีสี

ดังนั้นเราต้องจัดการกับปากของเราไม่ใช่ปากชาวบ้าน เวลามีปัญหาจากปากไม่ต้องโทษคนอื่น เราต้องพูดในส่ิงที่เป็นพรกับผู้อื่น โดยเฉพาะจากพระเจ้าไปสู่คนอื่น เราต้องสร้างวิถีที่จะควบคุมปากของเรา ยากอบบอกว่าควบคุมลิ้นได้ก็ควบคุมได้ทั้งชีวิต ปากขนาดแค่สามนิ้วสร้างปัญหาระดับโลกได้ ถ้าควบคุมปากได้ก็ควบคุมร่างกายได้

ประการที่ หน่ึง เราจะต้องจัดการกับปากของเราให้พูดส่ิงที่ดี

ข้อ 33 เราเป็นคนใหม่ในพระคริสต์ ข้อ34 หลักฐานที่พระเยซู จะดูว่าเรากลับใจใหม่ไหมคือ การพูด ข้อ35-36 คนดีก็เอาของดีมาจากคลังแห่งความดีในตัวของเขา คนชั่วก็เอาของชั่วมาจากคลังแห่งความชั่วในตัวของเขา 36ส่วนเราบอกพวกท่านว่า คำที่ไม่เป็นสาระทุกคำซึ่งมนุษย์พูดนั้น มนุษย์จะต้องรับผิดชอบถ้อยคำเหล่านั้นในวันพิพากษา

ต้นไม้ดีได้ผลดี รู้จักต้นไม้ด้วยผล หมายความว่า คุณเป็นคนดีอย่างไรดูที่คุณพูดออกมาว่าดีไหม ถ้าคุณเป็นคนชั่วคุณจะพูดดีได้อย่างไร

บางคนตอนโกรธ ทำให้เราพูดออกมาไม่ดี ถ้าแว่นตาโยนลงไปแตกแว่นก็ยังเป็นแว่น แต่ถ้าคุณโกรธแล้วเป็นยักษ์แสดงว่าคุณเป็นคนเลว แต่ปลอมเป็นคนดี

มีคนกล่าวว่ากริยาเสนอการกระทำ กับกริยาตอบสนองเวลามีใครเสนอหรือกระทำอะไร เขามีกรอบวัฒนธรรม สังคม ซึ่งการกระทำของเขาอาจจะไม่ได้มาจากตัวจริงของเขา

แต่ปฎิกิริยาที่พวกเขาตอบสนองต่างหากจะบอกว่าะเขาเป็นคนยังไง

เช่น สังคมสอนให้เรามีมารยาทในการเข้าสังคม เราก็ทำไปตามนั้น แต่ถ้าเราเสริฟน้ำให้คนอื่นด้วยมารยาทที่ดี แต่เราโดนตบหน้า การตอบสนองของเราคือ ไม่โกรธแต่ไปเก็บแก้วน้ำที่ตกแตก ทำความสะอาดโดยไม่ตอบสนองร้ายกลับคืนเลย เราเป็นคนดีแน่

คนที่อยู่ในพระคริสต์ ทุกคนเป็นคนดี เราไม่ได้เลียนแบบภายนอกว่าทำดี แต่เราเลียนการทำดีแบบพระคริสต์  แต่เดิมธรรมชาติบาปให้เราทำบาป คำพูดจะบอกว่าเราเป็นคนอย่างไร เมื่อเรากลับใจใหม่คำพูดเราจะดีขึ้น เมื่อเราอยู่ในพระคริสต์ เราควบคุม ลิ้นให้สอดคล้องกับใจ ให้ปากกับใจตรงกัน ใจไม่ดีปากดีน่าจะเป็นไปได้ เกิดขึ้นได้ในสังคม การปลอมทำได้แนบเนียนมาก สามารถแสดงหลอกกันได้ เช่น ผู้ชายเวลาไปจีบผู้หญิงก็บอกว่าเลิกกันแล้วกับภรรยาเก่า หรือบอกว่าไม่ได้รักภรรยาแล้ว ทั้งๆที่ความเป็นจริงยังไม่ได้เลิกกับภรรยาเลย 

ถ้าใจเราดี ขอให้เราพูดดี ขอพระเจ้าอวยพร แม้โกรธคนที่ทำร้ายเรามาก หากใจของเราเป็นคริสเตียน คำพูดก็น่าจะดี ท่านที่เป็นภรรยาสามี พูดกันเพราะๆ เรียกกันที่รัก พูดกับลูกเพราะๆ มีหางเสียง ขอให้เราพิสูจน์ให้รู้ว่าเราเป็นคนดี พูดกับลูกดีๆ

ถ้าวัฒนธรรมใดๆไม่ส่งเสริมให้เราเป็นคริสเตียนที่ดีไม่ได้ เราก็ตัดวัฒนธรรมไม่ดีเหล่านั้นออกไป อย่าให้เป็นอุปสรรคที่เราจะเป็นคนดี พูดดีได้

ประการที่สอง เราจะต้องรับผิดชอบในส่ิงที่เราพูดในวันที่เราพิพากษา

ข้อ 36 ส่วนเราบอกพวกท่านว่า คำที่ไม่เป็นสาระทุกคำซึ่งมนุษย์พูดนั้น มนุษย์จะต้องรับผิดชอบถ้อยคำเหล่านั้นในวันพิพากษา

ส่ิงที่เราพูดแล้วไม่ระมัดระวัง เราอย่าคิดว่าคำพูดเหล่านั้นลอยหายไป ดังนั้นขอให้พูดแต่ส่ิงที่ดี ตามความตั้งใจที่ดี คำพูดที่ไม่ดีพระเจ้าจะนำมาใช้พิพากษา พระเจ้ามีเครื่องบันทึกเสียงแน่นอน พระเยซูแจ้งให้เรารู้ข้อเท็จจริงเหล่านี้ไม่ใช่เพื่อขู่ให้เรากลัว แต่ว่าต้องการให้เรารู้ว่ามีเกณฑ์การพิพากษาด้วยคำพูด สะท้อนว่าเราเป็นคนใหม่ในพระคริสต์หรือเปล่า หากเราไม่จัดการกับปากเราจะต้องถูกพิพากษาจากส่ิงที่เราพูด

ข้อ33 ผลดี คือ ส่ิงที่เราพูด ต้นไม้ดี คือ ชีวิต หากคุณเป็นคนดีคุณพูดดีแน่นอน ลูกคนจีนระดับล่างจะใช้คำศัพท์หยาบคาย แต่คุณแม่ผมท่านเป็นครูสอนภาษาจีน เวลามีคำหยาบเกิดขึ้น คุณแม่จะสอนไม่ให้จำ ไม่ให้เก็บไปพูด พอมาเป็นคริสเตียน ทำให้ต้นไม้ดีด้วยคำพูดที่ดี เวลาไปอยู่กับอนุชนฝรั่งในต่างประเทศ คำพูด คำอุทาน แต่ละคำล้วนแต่หยาบคาย มีอิทธิพลต่อคนรอบข้าง หากคนรอบข้างมีส่วนในการพูดคำหยาบ เราต้องรู้จักดึงตัวเองออกมาจากอิทธิพลเหล่านั้น

ประการที่ สาม ถ้าไม่จัดการปากเราจะเป็นผู้ทำลายส่ิงที่ดีๆทั้งหลายของเรา และของคนอื่น

ยน10:10 ขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลัก ฆ่า และทำลาย เรามาเพื่อพวกเขาจะได้ ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์

มารเพื่อมาลักฆ่าทำลาย เรากลายเป็นเครื่องมือของมารโดยไม่รู้ตัว เพราะเราใช้ปากของเราไปในทางทำลาย

ทต1:10-11เพราะว่ามีคนจำนวนมากที่ดื้อด้าน พูดแต่เรื่องไม่มีประโยชน์และหลอกลวง โดยเฉพาะพวกที่เข้าสุหนัต 11จำเป็นต้องให้เขาสงบปากสงบคำ เนื่องจากพวกเขาคว่ำทั้งครัวเรือน โดยสอนสิ่งที่ไม่ควรจะสอนเพราะโลภมักได้

.เปาโลบอกว่า คนที่ดื้อด้าน พูดเรื่องไม่มีประโยชน์ โดยเฉพาะคนเข้าสุหนัต ต้องให้เขาสงบปากสงบคำ

ถ้าคุณไม่ควบคุมปากของตนเอง จะเป็นภัยต่อคนรอบข้างด้วย คุณกลายเป็นเครื่องมือของมาร  พระเยซูเป็นพระวาทะของพระบิดา ชื่อเยซู แปลว่า ผู้ช่วย พระองค์ มาเกิดเพื่อช่วยเรา เวลาเราพูดเราต้องอวยพรคนอื่น ช่วยคนอื่น เมื่อเราอ้าปากพระวาทะก็ออกมา ไม่แซว ไม่ทำให้คนเป็นตัวตลก ล้อเลียนทำให้เขาเสียหาย

หากในใจไม่มีความชั่วคำพูดก็ไม่มีคำไม่ดีออกมา ไม่มีความจำสำหรับความชั่ว เวลาเรามีความเจ็บปวดในจิตใจ เราชอบหาคำแสบๆเก็บไว้ คิดว่าวันหนึ่งเราจะเอามาใช้ว่าคนอื่นๆ ระวังอย่าพูดไร้สาระ เราพูดเพื่อสร้างบรรยากาศคริสตจักร ให้เหมือนที่พระเจ้า ตรัส ทำให้ใครๆก็อยากฟังพระวจนะของพระเจ้า  อยากฝึกต้องฝืน ฝืนจนกระทั่งสิ่งที่ฝืน กลายเป็นธรรมชาติของเรา

ประการที่ สี่ ส่ิงที่เราพูดจะกำหนดบั้นปลายชีวิตของเราจะถูกปรับโทษหรือไม่

ข้อ37เพราะว่าพวกท่านจะพ้นผิดหรือถูกตัดสินลงโทษ ก็เพราะคำพูดของท่าน

เราจะถูกตัดสินด้วยคำพูดของเรา แต่ความจริงคือ พระเยซูมารับโทษบาปผิดแทนเราแล้ว แต่เรายังจะไปรับโทษอีกทำไม ดังนั้นขอให้เราระวังปากให้ดี ในที่สุด ส่ิงที่เราพูดจะกำหนดอนาคตของเรา

บรรดาวีรบุรุษของพระเจ้าหลายคนเริ่มต้นได้ดีมาก แต่จบชีวิตลงไม่ดี ตัวอย่างเช่น แซมซันเริ่มดีเริ่มจากพระวิญญาณบริสุทธิ์  แต่จบลงด้วยความตาย พระเจ้าเลือกแซมซันให้กำจัดศัตรู ไม่ใช่ให้แซมซันตายไปกับศัตรู  ความตายของเขาเริ่มจากเมียมาถามว่าทำยังไงเธอจึงจะหมดแรงแซมซันก็โกหกไปเรื่อยๆ รู้ว่าคำตอบจริงจะทำให้ตัวเองถึงตาย ต่อมาถูกถามหลายๆครั้งเข้า ควบคุมปากไม่ได้ หลุดปากไม่ใช่ปากหลุด แต่ชีวิตหลุด เพราะปากนำไปสู่ความตายได้

finishing well นักเทศน์ฝรั่งบอกว่าจบดีเป็นเป้าหมายจากพระเจ้า เริ่มจากปากของเรา

ไม่มีใครทำอันตรายแก่เรา ปากของเราทำลายตนเอง เรื่องของปากพระเจ้า ไม่ได้พูดเล่น ๆเราต้องควบคุมปากให้ดี

สภษ12:18 คำพูดพล่อยๆ เหมือนดาบแทง แต่ลิ้นของคนมีปัญญานำการรักษามาให้

คำพูดกับลิ้น เป็นเรื่องอันเดียวกัน คำพูดที่ทิ่มแทงจิตใจคนฟัง ทำให้คนบาดเจ็บ แต่ลิ้นรักษาบาดแผลในใจคนฟังได้ ถ้ามีปัญญาในการพูด

ในสังคมทุกวันนี้คนจิตใจบอบช้ำมาก ลองเดินไปตามถนนแล้วแกล้งเดินชนดูแล้วถามว่าคุณมีทุกข์ใจใช่ไหม เจอเก้าในสิบคนมีความทุกข์ใจ ผมลองทำมาแล้ว คนทุกวันนี้ต้องการการเยียวยา ลิ้นของปราชญ์พูดด้วยพระวจนะของพระเจ้า จะเยียวยาได้

ข่าวประเสริฐมาโดยพระวาทะ พระวาทะนำการรักษามาให้คนบาป เมื่อพระองค์เข้ามาในจิตใจของเขา พระคัมภีร์บอกว่าไม้อ้อช้ำแล้วพระองค์จะไม่หัก ตะเกียงริบหรี่แล้วพระองค์จะไม่ดับ พระเจ้าอยากให้เรา อยากให้คริสเตียนช่วยคนที่มีความทุกข์ยาก ด้วยคำพูด ด้วยมิตรภาพ ให้กำลังใจ

ซื้อของอย่าต่อผมเคยไปซื้อเสื้อที่เกาหลี จากราคา10 ดอลล่าร์ ต่อเหลือ 1 ดอลล่าร์ โดนด่าแน่ๆอย่าทำแบบผม ถ้าไม่ซื้อจริงๆอย่าถามราคา อย่าหาเรื่องให้ตัวเองด้วยปากตนเอง

พูดให้ฉลาดเยียวยาคนอื่น พูดเพื่อเป็นพระพรกับคนอื่น เริ่มต้นด้วยคำพูดที่ดีเวลาที่คุณช่วยเงินคนที่ต้องการแต่คุณบ่นๆๆๆๆๆ  เทียบกับคนที่พูดดีให้กำลังใจแต่ไม่ให้เงินซักบาท คนรับจะรู้สึกว่าคนพูดดีช่วยมากกว่า

สภษ16:23ใจของคนมีปัญญาทำให้วาจาของเขาสุขุม และเพิ่มอำนาจการสั่งสอนแก่ปากของเขา

อย่าเอาอารมณ์สั่งสอน ให้สั่งสอนจากใจที่มีปัญญา  คิดก่อนพูด ไม่ต้องพูดมาก หรือบางครั้งเขารู้เรื่องแล้ว ก็ยังไปถามว่าไม่รู้เรื่องหรือไง เขาอาจจะไม่เถียงออกมา แต่เขาอาจจะเถียงในใจไม่รู้หรือไง

ตัวอย่าง ลูกผมดื่มนม ลูกมีปัญหากับการพูดของผมไม่ใช่นมที่ดื่ม แต่มีปัญหาเพราะคำสั่งของพ่อ บางครั้งลูกยอมถูกตีเพื่อจะไม่กินนม ตอนผมเทนมในแก้วคริสตัลใบโปรดของแม่ บอกว่าระวังอย่าให้แก้วแตก ปรากฎว่าเกิดเสียงดังเพ้งเลย แก้วแตก ผมอธิษฐานขออย่าให้คำไม่สมควรออกจากปาก ผมก็ไปจัดการทำความสะอาดเก็บกวาดแก้ว บอกให้ลูกยืนเฉยๆระวังแก้วบาด พอเก็บเศษแก้วเสร็จ ก็ขอให้ลูกช่วยเก็บกวาดด้วย เวลานั้นพระเจ้า ไม่ได้ดลใจให้ผมพูดอะไร ผมก็เทนมให้ลูกกินอีกครั้งไม่ได้ต่อว่าอะไร หลังจากนั้นเขาก็ไม่มีปัญหากับการกินนมอีกเลย จำไว้ว่าความสุขุมทำให้เกิดปัญญาในการสั่งสอน ไม่จำเป็นต้องพูดทุกอย่างที่รู้ เหมาะเมื่อไหร่ค่อยพูด

สภษ15:4 ลิ้นที่ปลอบโยนเป็นต้นไม้แห่งชีวิต แต่ลิ้นตลบตะแลงทำให้จิตใจแตกสลาย

ขอให้คำพูดที่ออกจากปากของเราเป็นคำพูดปลอบโยน เนื้อหาทำให้คนเปิดใจ ไม่จำเป็นต้องใช้ภาษาหยาบคาย ผมเคยพูดหยาบคายกับวัยรุ่น เพราะเห็นพวกเขาพูดหยาบคาย แต่ตรงกันข้ามพวกเขาพูดหบายคาย แต่เขาอยากฟังคำพูดเพราะๆไม่ใช่คำพูดหยาบคาย ดังนั้นความสุภาพของภาษาทำให้เรามีโอกาสไปถึงใจของผู้ฟัง เปิดช่องทางของผู้ฟัง อย่าให้ความโกรธเข้ามากระทบในใจของเราเราจะกลายเป็นคนไม่สุภาพ

คส3:8 แต่บัดนี้ท่านทั้งหลายจงละทิ้งสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด คือความโกรธ ความฉุนเฉียว การคิดร้าย การใส่ร้าย และคำพูดหยาบโลนที่ออกจากปากของท่าน 

พระคัมภีร์บอกว่าแต่บัดนี้จงละทิ้งส่ิงเหล่านี้ทั้งหมด คือ ความโกรธ เราต้องใช้สติปัญญาในการพูด

อฟ4:31จงเอาความขมขื่น ความฉุนเฉียว ความโกรธ การทุ่มเถียง การพูดจาดูหมิ่น รวมทั้งการร้ายทุกอย่างออกไปจากพวกท่าน

เรียนรู้ในการพูดสร้างสรรค์ ไม่ตำหนิ สายตาไวกับคำพูดไว จะกลายเป็นคำตำหนิไว

ยน8: หญิงล่วงประเวณีจริงๆ ถูกจับได้ คนส่วนใหญ่บอกให้เอาหินขว้างให้ตายแต่พระเยซูถามเพื่อเยียวยา ปกป้องหญิงนี้ว่า ใครไม่มีบาปให้เอาหินขว้างนางก่อน  เหมือนถามว่าพวกคุณมีสิทธิ์ไหม พวกคุณไม่มีบาปใช่ไหม คนพวกนั้นได้สติขึ้นมาเลย แต่พระเยซูไม่ถามให้หญิงคนนี้อาย พระองค์ถามว่าไม่มีใครเอาเรื่องเลยหรือ ไปเถิดอย่าทำผิดอีก เรียนรู้จากพระเยซูอย่าตำหนิ ไม่พูดเรื่องอดีตที่ไม่มีประโยชน์

พระเยซูสอนว่าใครปฎิเสธพระองค์ พระองค์จะปฎิเสธเขาต่อหน้าพระบิดาด้วย แต่เปโตรปฎิเสธพระเยซูถึงสามครั้ง เพราะเขากลัวว่า พระเยซูจะถามว่า ทำไมท่านปฎิเสธเรา ทั้งที่เคยรับปากแข็งขัน เปโตรเขาเสียใจมาก กลัวมากที่จะเจอพระเยซู หลังจากได้ข่าวว่าพระองค์เป็นขึ้นจากความตายมุมหนึ่งก็ดีใจ มุมหนึ่งก็กลัวว่าจะต้องเจอกับพระองค์

เมื่อตอนเจอกันพระเยซูถามเปโตรในเรื่องปัจจุบันไม่ใช่อดีต พระองค์ถามเขาถึงสามครั้งเพราะเขาปฎิเสธพระองค์ถึงสามครั้ง พระองค์ต้องการให้เขามั่นใจในพระองค์ พระเยซู ยังไว้วางใจเขาอยู่ ไม่จดจำ ไม่ถือโทษ แต่ไว้ใจให้เปโตรดูแลแกะของพระองค์ พระเยซูไม่ตำหนิเปโตรซักคำ พูดสร้างสรรค์ เปโตรลุกขึ้นเชื่อฟัง ประกาศมีสามพันคนเชื่อ กลับใจใหม่ รับใช้เกิดผล

ถ้าท่านพูดด้วยสิทธิอำนาจของพระเจ้า ท่านจะปลดปล่อยสิ่งใดในโลก พระเจ้า จะร่วมมือกับท่าน สิทธิอำนาจมาจากคำพูด คริสตจักรของพระเจ้า ควรถวายเกียรติพระเจ้าด้วยคำพูด ไม่ใช่แค่รักษาความสะอาดของปากด้วยการแปรงฟันเท่านั้น แต่ให้ระวัง

สิ่งที่ออกมาจากปากก็มาจากใจ ให้ระวังใจ

สดด51:10 ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงเนรมิตสร้างใจสะอาดในข้าพระองค์ และขอทรงสร้างจิตใจหนักแน่นขึ้นใหม่ภายในข้าพระองค์

วันนี้ให้เราขอพระเจ้าสร้างใจของเราให้สะอาด เพื่อควบคุมปากของเรา

อฟ4:29 อย่าให้คำเลวร้ายออกจากปากของท่านทั้งหลาย แต่จงกล่าวคำดีๆ ที่เสริมสร้างและที่เหมาะกับความต้องการ เพื่อจะได้เป็นคุณแก่คนที่ได้ยิน

ให้เราควบคุมปากของเราให้ดี อย่าให้มีคำหยาบคายออกจากปาก แต่ให้คำเป็นคุณแก่คนฟัง

ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา หรือเชิญให้เทศนา ให้สอนหรือให้อบรม

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

บทความก่อนหน้านี้ขอแสดงความไว้อาลัยแด่ผู้รับใช้พระเจ้า ศจ.ดร.วีรชัย โกแวร์ 28-31 ม.ค.2019
บทความถัดไปกุญแจไขพระธรรมสุภาษิต

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่