เฝ้าเดี่ยวกับ อ.สมศักดิ์ จิตรุ่งเรืองนิจ

ศบ.คริสตจักรอันติโอเกียแบ๊บติสต์ (สวนมะลิ)

ข้อคิด​ 🌟🌟

พระธรรม : กิจการ 16:6-10

6 พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงไม่ให้กล่าวพระวจนะของพระเจ้าในแคว้นเอเชีย พวกท่านจึงไปทั่วแว่นแคว้นฟรีเจียกับกาลาเทีย 7 เมื่อมาถึงเขตแดนแคว้นมิเซียแล้ว ก็พยายามจะเข้าไปยังแว่นแคว้นบิธีเนีย แต่พระวิญญาณของพระเยซูไม่โปรดให้ไป

8 แล้วพวกท่านเดินทางผ่านแคว้นมิเซียมายังเมืองโตรอัส

9 ในเวลากลางคืน เปาโลได้รับนิมิตเห็นชาวมาซิโดเนียคนหนึ่งยืนอ้อนวอนว่าขอมาช่วยเราในแคว้นมาซิโดเนียด้วย

10 เมื่อท่านเห็นนิมิตนั้นแล้ว เราจึงหาโอกาสไปยังแคว้นมาซิโดเนียทันที เพราะแน่ใจว่าพระเจ้าทรงเรียกเราไปประกาศข่าวประเสริฐกับชาวแคว้นนั้น

ข้อคิด 

งานมิชชั่น ในช่วงคริสตจักรยุคแรกขับเคลื่อนไปโดยการนำพาของพระวิญญาณบริสุทธิ์

★★ เปาโลเรียนรู้ว่างานบุกเบิกฝ่ายวิญญาณเป็นงานที่ท้าทายและเสี่ยงตายตลอด

แต่ชีวิตที่ต้องเชื่อและจดจ่อกับการประกาศข่าวดีของพระเยซูคริสต์จึงเป็นประเด็นสำคัญที่สุด

และพระวิญญาณ จะแจ้งสิ่งที่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าชัดเจน

อะไรควรทำ

อะไรไม่ควรทำ

เรื่องที่ได้รับจากพระคำตอนนี้ อย่าคิดจะทำอะไรให้พระเจ้า   แต่ทำในสิ่งที่พระเจ้าให้ทำ

บทความก่อนหน้านี้038 พระธรรม : ปฐมกาล 33:1-11
บทความถัดไป040 พระธรรม : สุภาษิต 27:1-10

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่