ความตั้งใจของผมในการเขียนบทเรียนนี้ คือ การนำเสนอชีวิตที่เป็นสาวก เป็นที่พอพระทัยพระเจ้า ทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า โดยสาวกต้องให้ความสำคัญ ให้ความสนใจในการดำเนินชีวิตให้ดี เป็นที่น่านับถือของคนภายนอก มากกว่าการพยายามเป็นสาวกที่จะรับใช้ให้ได้ผลงานที่ดี  เรามาศึกษาด้วยกันผ่านพระธรรมตอนนี้ครับ

1ธส 4:1-12

พี่น้องทั้งหลาย ในที่สุดนี้ เนื่องจากเราได้สอนท่านถึงวิธีดำเนินชีวิตซึ่งจะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า

และท่านดำเนินอย่างนั้นอยู่แล้ว เราจึงขอวิงวอนและเตือนสติท่านในพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าว่า จงดำเนินให้ดียิ่งขึ้นอีก 2เพราะพวกท่านทราบคำแนะนำซึ่งเราได้ให้ไว้กับท่านในพระนามของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้ว 

3พระประสงค์ของพระเจ้าเป็นอย่างนี้คือ ให้พวกท่านเป็นคนบริสุทธิ์ คือให้เว้นจากการล่วงประเวณี 

4ให้ท่านทุกคนรู้จักบังคับร่างกายของตนในทางบริสุทธิ์ และในทางที่มีเกียรติ 5ไม่ใช่ด้วยราคะตัณหาเหมือนอย่างคนต่างชาติที่ไม่รู้จักพระเจ้า 6อย่าล่วงเกินและทำผิดต่อพี่น้องในเรื่องนี้เลย เพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้า เป็นผู้ทรงลงโทษคนที่ทำผิดอย่างนั้น เหมือนอย่างที่เราได้เตือนสอนและบอกไว้ก่อนแล้ว 7เพราะพระเจ้าไม่ได้ทรงเรียกเราให้เป็นคนลามก แต่ทรงเรียกให้เป็นคนบริสุทธิ์ 

8เหตุฉะนั้นคนที่ปฏิเสธคำสอนนี้ไม่ได้ปฏิเสธมนุษย์เท่านั้น แต่ได้ปฏิเสธพระเจ้า ผู้ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ให้แก่ท่าน

9ส่วนเรื่องการรักพี่น้องนั้น ไม่จำเป็นที่จะให้ใครเขียนถึงพวกท่านอีก เพราะพระเจ้าทรงสอนท่านเองให้รักกันอยู่แล้ว 10ความจริงท่านได้ประพฤติต่อพี่น้องทุกคนทั่วแคว้นมาซิโดเนียเช่นนั้นอยู่ แต่พี่น้องทั้งหลาย ขอให้ท่านทำอย่างนี้มากขึ้นอีก 

11และจงตั้งเป้าว่าจะอยู่อย่างสงบ และทำกิจธุระส่วนของตน และทำงานด้วยมือของตนเอง เหมือนอย่างที่เรากำชับท่านแล้ว 

12เพื่อพวกท่านจะได้เป็นที่นับถือของคนภายนอก และไม่ต้องรบกวนใครเลย 

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011 สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

“ก้าวที่ 18 ชีวิตที่เป็นสาวก”

A : Attitude

เราได้รับความรู้ใหม่ๆ หรือเราได้รับทัศนคติใหม่ๆ จากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่อ่านเรื่องอะไรบ้าง?

อ.เปาโลเขียนบอกให้ผู้เชื่อมีความตั้งใจดำเนินชีวิต ให้เป็นที่พอพระทัยพระเจ้า ดำเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระเจ้า คือ การดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ พระเจ้าเรียกเราให้เป็นคนบริสุทธิ์ และดำเนินชีวิตรับผิดชอบตนเองให้ดี ให้เป็นที่นับถือแก่คนภายนอก คนที่ทำตามที่นี้จึงนับว่าเป็นสาวก

เพราะคนที่เป็นสาวกพระคริสต์ คือ คนที่ดำเนินชีวิตตามแบบอย่างพระเยซูคริสต์ แล้วจึงมีชีวิตรับใช้แบบพระคริสต์

C : Christ in focus

เรามองเห็นพระเยซูเป็นใคร พระองค์ทำอะไรบ้าง ผ่านพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่เราอ่านอย่างไรบ้าง?

พระเยซูทรงคาดหวังคนที่จะเป็นสาวกของพระองค์จะเชื่อฟัง และดำเนินชีวิตตามที่พระองค์ทรงสั่งสอน มากกว่าคนที่สนใจแต่จะรับใช้ให้เกิดผล แต่ละเลยที่จะดำเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระเจ้า หรือทำให้เป็นที่พอพระทัยพระเจ้า

พระเยซูมีคำสอนเรื่องอย่าล่วงประเวณี แม้แต่คิดในใจก็ไม่ควรล่วงประเวณี คนที่ยอมเชื่อฟังและทำตามคนนั้นจึงนับเป็นสาวกของพระองค์

คนที่ปฎิเสธคำสอนเรื่องการดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ พระคัมภีร์บอกว่าเป็นคนที่ปฎิเสธพระเจ้า  พวกเขาจึงไม่ใช่สาวกของพระเยซูอย่างแน่นอน

T : Transformation

เราต้องการให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในด้านใดบ้าง?      

เราที่เชื่อในพระเยซูแล้ว ควรดำเนินชีวิตให้เป็นที่นับถือ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรับผิดชอบต่อตนเอง ไม่เป็นภาระคนอื่น ไม่รบกวนคนอื่น หรือการแสดงความรักที่มีต่อผู้คน หรือการไม่เป็นคนล่วงประเวณี แต่ดำเนินชีวิตที่มีความบริสุทธิ์

ตั้งใจดำเนินชีวิตให้ดีย่ิงๆขึ้นไป ทุกวันเรื่อยไป ไม่ใช่พอใจแค่วันนี้ว่าเราเป็นคนดีแล้ว เราชอบธรรมแล้ว แต่ควรปรารถนาจะทำให้เป็นที่พอพระทัยพระเจ้ามากยิ่งๆขึ้น ทุกวัน

ขอให้ดูสาวกที่ดำเนินชีวิตของตนอย่างดี อย่าดูแต่ผลงานดี เพราะเราจะได้ไม่พลาดไปจากพระประสงค์ และน้ำพระทัยของพระเจ้า

S : Serve

เราจะดำเนินชีวิตเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และต่อพระเจ้าได้อย่างไรบ้าง?

เรารับใช้พระเจ้าด้วยชีวิต เราจึงควรระมัดระวังชีวิต อย่าให้ชีวิตเป็นอุปสรรคในการทำให้คนมาเชื่อพระเจ้า และเติบโตขึ้นในความเชื่อ

เรารับใช้พระเจ้าเพื่อพัฒนาชีวิตของเราให้เป็นที่พอพระทัยพระเจ้า รับใช้ผู้อื่นเพื่อถวายพวกเขาให้เป็นที่พอพระทัยพระเจ้า

สอนให้พวกเขาทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า เป็นคนที่บริสุทธิ์ รักพี่น้อง มีใจบริสุทธิ์ต่อผู้อื่น รับผิดชอบตนเองอย่างดี ไม่เป็นภาระต่อคนอื่น และเป็นที่นับถือแก่คนทั้งปวง นี่คือสาวกที่ดี

ซึ่งเราควรจะเป็นอย่างนั้นก่อนที่จะสอนคนอื่นให้เป็นสาวกที่ดี เหมือนอาจารย์เปาโลที่ท่านเป็นสาวกที่ดีของพระเยซูคริสต์ และท่านได้สอนคนอื่นๆตามที่ตัวท่านเองดำเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระเจ้า การรับใช้จึงเป็นการรับใช้ด้วยชีวิตที่ดี ไม่ใช่รับใช้ด้วยความสามารถที่ดีเท่านั้น

ขอพระเจ้าทรงสร้างท่าน ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

บทความก่อนหน้านี้ก้าวที่ 17 ชีวิตที่เป็นแบบอย่าง (ทต2:11-15)
บทความถัดไปยน15:5 สัมพันธ์สนิทชีวิตเกิดผล

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่