เมื่อเราได้เข้าใจชีวิตคริสเตียน เราสามารถมีความสนิทสนมกับพระเจ้าผ่านพิธีบัพติศมาในน้ำซึ่งทำเพียงครั้งเดียวตลอดชีวิตเมื่อกลับใจใหม่จากบาป เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์จริงๆ ซึ่งเราได้ศึกษาไปแล้วในก้าวที่ 8 และก้าวที่9 ที่เรากำลังจะศึกษาด้วยกันคือ พิธีมหาสนิท

ทั้งสองพิธีนั้นสะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ที่สนิทสนมกับพระเจ้า  เพราะพิธีมหาสนิทและรับบัพติศมาในน้ำนั้น มีไว้สำหรับผู้เชื่อจริงๆเท่านั้น ทุกคนที่เชื่อจริงๆต้องผ่านพิธีทั้งสองนี้ แต่มีความแตกต่างระหว่างพิธีบัพติศมาในน้ำกับพิธีมหาสนิท คือ เราสามารถรับพิธีมหาสนิทได้หลายครั้งซึ่งต่างจากการบัพติศมาในน้ำที่รับเพียงครั้งเดียว ให้เรามาศึกษาจากพระคัมภีร์ด้วยกัน

การทรงตั้งพิธีมหาสนิท ลก22:14-23

(มธ.26:26-30มก.14:22-261 คร.11:23-25)

14เมื่อถึงเวลา พระองค์ประทับลงและเสวยพร้อมกับพวกอัครทูต 15พระองค์ตรัสกับเขาทั้งหลายว่า “เรามีความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะรับประทานปัสกานี้กับท่านก่อนที่เราจะต้องทนทุกข์ 16เราบอกท่านทั้งหลายว่า เราจะไม่รับประทานปัสกานี้อีกจนกว่าจะสำเร็จความหมายของปัสกานั้นในแผ่นดินของพระเจ้า” 17พระองค์ทรงหยิบถ้วย เมื่อขอบพระคุณแล้วตรัสว่า “จงรับถ้วยนี้ไปแบ่งกันดื่ม 18เราบอกท่านทั้งหลายว่า เราจะไม่ดื่มจากผลของเถาองุ่นอีกต่อไปจนกว่าแผ่นดินของพระเจ้าจะมา” 

19พระองค์ทรงหยิบขนมปัง เมื่อขอบพระคุณแล้วก็ทรงหักส่งให้พวกเขา ตรัสว่า “นี่เป็นกายของเรา [ซึ่งให้ไว้สำหรับท่านทั้งหลาย จงทำอย่างนี้เพื่อเป็นที่ระลึกถึงเรา” 

20เมื่อรับประทานแล้ว จึงทรงหยิบถ้วยและทรงทำเหมือนกันตรัสว่า “ถ้วยนี้ที่เทออกเพื่อท่านทั้งหลาย เป็นพันธสัญญาใหม่โดยโลหิตของเรา

21แต่มือของผู้ที่จะทรยศเราก็อยู่กับเราบนโต๊ะนี้22เพราะบุตรมนุษย์จะเสด็จไปเหมือนที่ทรงดำริไว้แต่ก่อนแล้ว แต่วิบัติแก่คนนั้นที่ทรยศท่าน” 23พวกเขาจึงเริ่มถามกันและกันว่าคนไหนในพวกเขาที่จะทำสิ่งนี้

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011 สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

“ก้าวที่ 9 ชีวิตที่สนิทสนมกับพระเจ้า

ลก22:14-23″

A : Attitude

เราได้รับความรู้ใหม่ๆ หรือเราได้รับทัศนคติใหม่ๆ จากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่อ่านเรื่องอะไรบ้าง?

ตอบ   พระเยซูได้ทรงตั้งพิธีมหาสนิทให้กับสาวกในช่วงเทศกาลปัสกา เพราะคนยิวรู้ว่าเป็นเทศกาลที่ทำให้ระลึกถึงพระยาเวห์พระเจ้าผู้ทรงช่วยบรรพบุรุษของอิสราเอลออกจากการเป็นทาสในอียิปต์ ซึ่งเขาทำกันปีละครั้งเพื่อระลึกถึงการช่วยกู้ของพระเจ้าจากการเป็นทาสในอียิปต์ เป็นพิธีที่พระเจ้าสั่งให้ทำ

พระเยซูได้ทำพิธีมหาสนิทนี้โดยให้ทานขนมปังไร้เชื้อ เปรียบเทียบเป็นพระกายของพระองค์ และน้ำองุ่นเปรียบเหมือนเป็นพระโลหิตของพระองค์ เพื่อให้ระลึกถึงพระองค์ และรอคอยจะพบกับพระองค์อีกครั้งบนแผ่นดินของพระเจ้า หรือในวันที่พระเยซูเสด็จกลับมา

ผู้เชื่อเท่านั้นจะรับพิธีมหาสนิทได้ และรับได้ตลอดชีวิตเพื่อระลึกถึงพระเยซู

C : Christ in focus

เรามองเห็นพระเยซูเป็นใคร พระองค์ทำอะไรบ้าง ผ่านพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่เราอ่านอย่างไรบ้าง?

ตอบ  พระเยซูให้ความหมายว่า เป็นพันธสัญญาใหม่ เพราะคนยิวหรือคนอิสราเอลมีพันธสัญญาเดิม ที่เขาใช้ในการดำเนินชีวิต เช่น การรับปัสกาเพื่อระลึกถึงการช่วยกู้ของพระเจ้าจากการเป็นทาสในอียิปต์ คนยิวได้รับการยกโทษบาปโดยการถวายบูชาผ่านปุโรหิต

แต่ในตอนนี้พระเยซูบอกว่าพันธสัญญาใหม่โดยโลหิตของพระองค์ เป็นการบอกล่วงหน้าของพระองค์ว่า พระองค์จะต้องไปสิ้นพระชนม์เพื่อตายไถ่บาปเราที่กางเขน ถ้าเราเชื่อแบบนี้ เราไม่ต้องไปหาปุโรหิตเพื่อถวายสัตวบูชาเพื่อการยกโทษบาปซึ่งเป็นไปตามพันธสัญญาเดิม

แต่ให้เราระลึกถึงพระองค์ ผ่านขนมปัง ผ่านน้ำองุ่น ผ่านพิธีมหาสนิท เพื่อเราจะรักษาชีวิตให้สนิทสนมกับพระเจ้า ไม่ทำบาปกับพระองค์ แต่รักษาชีวิตบริสุทธิ์เพราะเห็นแก่การเสียสละชีวิตของพระองค์ตายไถ่บาปเพื่อเราแล้ว เรารับไว้ด้วยความเชื่อ

T : Transformation

เราต้องการให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในด้านใดบ้าง?      

ตอบ กลับใจใหม่จากบาปเสมอ ก่อนจะเข้าสนิทสนมกับพระเจ้าผ่านพิธีมหาสนิท เพื่อระลึกถึงพระเยซู และราชกิจของพระเยซู ไม่ใช่รับไปตามพิธีกรรมอย่างไม่มีการระลึกถึงพระองค์

มหาสนิทไม่ได้ช่วยให้เราสนิทสนมกับพระเจ้าผ่านพิธีกรรม

แต่เราสนิทสนมกับพระเจ้าผ่านความหมายเบื้องหลังของพิธีมหาสนิทต่างหาก

S: Serve

เราจะดำเนินชีวิตเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และต่อพระเจ้าได้อย่างไรบ้าง?

ตอบ   รับใช้พระเจ้าอย่างมีชีวิตสนิทสนมกับพระเจ้า ระลึกถึงพระองค์ รอคอยจะพบพระองค์บนแผ่นดินของพระเจ้าอีกครั้ง รักษาชีวิตการรับใช้อย่าให้เป็นเหมือนคนทรยศ ที่ไม่รับมหาสนิทเพราะปฎิเสธที่จะกลับใจใหม่ โดยไม่ได้ระลึกถึงพระองค์ 

สอน หนุนใจ เตือนสติคนทั้งหลายให้เข้าใจความจริงของพิธีมหาสนิทนี้ ทำพิธีมหาสนิทนี้อย่างมีความหมาย เพื่อให้ผู้เชื่อได้รับโอกาสจะสนิทสนมกับพระเจ้าผ่านพิธีมหาสนิทนี้เป็นการเตือนใจให้เราดำเนินชีวิตสนิทสนมกับพระเจ้า 

ขอพระเจ้าอวยพรท่าน ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

บทความก่อนหน้านี้ก้าวที่ 8 ชีวิตที่เข้าสนิทกับพระเจ้าด้วยการบัพติศมาในน้ำ (มก1:1-11)
บทความถัดไปก้าวที่ 10 ชีวิตที่มอบถวายแด่พระเจ้า (ลก21:1-4)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่