ชีวิตคริสเตียนมีพิธีกรรมจริงๆตามพระคัมภีร์สั่งให้ทำเพียง 2 พิธีเท่านั้น ซึ่งนับว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับความเชื่ออื่นๆ พิธีที่กล่าวมานี้ คือ พิธีบัพติศมาในน้ำและพิธีมหาสนิท ทั้งสองพิธีนั้นสะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ที่สนิทสนมกับพระเจ้าที่ผู้เชื่อจริงๆทุกคน จะรับประสบการณ์นี้

“พิธีบัพติศมาในน้ำ”

คือ การแสดงออกถึงความเชื่อของผู้ที่กลับใจใหม่จากบาปและดำเนินชีวิตใหม่ในพระคริสต์

พิธีมหาสนิท คือพิธีที่ตั้งขึ้นเพื่อผู้เชื่อจะระลึกถึงพระเยซูคริสต์จนกว่าพระองค์จะกลับมาอีกครั้งหนึ่ง

มก1:1-11

1ข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้าเริ่มต้นตรงนี้ 

2ตามที่เขียนในพระธรรมอิสยาห์ผู้เผยพระวจนะว่า“นี่แน่ะ เราใช้ทูตของเรานำหน้าท่านผู้นั้นจะเตรียมมรรคา ของท่านไว้

3 เสียงคนร้องในถิ่นทุรกันดารว่าจงเตรียมมรรคาแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าจงทำหนทางของพระองค์ให้ตรงไป” 

4ยอห์นผู้ให้บัพติศมาปรากฏตัวขึ้นในถิ่นทุรกันดาร ท่านประกาศถึงบัพติศมาที่แสดงการกลับใจใหม่ เพื่อรับการยกโทษความผิดบาป 

5คนทั้งแคว้นยูเดียกับคนทั้งกรุงเยรูซาเล็มพากันออกไปหายอห์น สารภาพความผิดบาปของพวกเขา และรับบัพติศมาจากท่านในแม่น้ำจอร์แดน 

6ยอห์นแต่งกายด้วยผ้าขนอูฐ และใช้หนังสัตว์คาดเอว รับประทานตั๊กแตนและน้ำผึ้งป่า 

7ท่านประกาศว่า “ภายหลังข้าพเจ้าจะมีผู้หนึ่งเสด็จมา พระองค์ทรงยิ่งใหญ่กว่าข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่คู่ควรแม้แต่จะน้อมตัวลงแก้สายฉลองพระบาทให้พระองค์ 

8ข้าพเจ้าให้พวกท่านรับบัพติศมาด้วยน้ำ แต่พระองค์จะทรงให้พวกท่านรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์” พระเยซูทรงรับบัพติศมา

9ในเวลานั้นพระเยซูเสด็จมาจากเมืองนาซาเร็ธแคว้นกาลิลี และทรงรับบัพติศมาจากยอห์นในแม่น้ำจอร์แดน 

10ทันทีที่พระองค์เสด็จขึ้นมาจากน้ำ ก็ทอดพระเนตรเห็นท้องฟ้าแหวกออก และพระวิญญาณดุจนกพิราบเสด็จลงมาประทับบนพระองค์ 

11แล้วมีพระสุรเสียงมาจากฟ้าสวรรค์ว่า

“ท่านเป็นบุตรที่รักของเรา เราชอบใจท่านมาก”

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011 สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

“ก้าวที่ 8 ชีวิตที่สนิทสนมกับพระเจ้า

มก1:1-11″

A : Attitude

เราได้รับความรู้ใหม่ๆ หรือเราได้รับทัศนคติใหม่ๆ จากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่อ่านเรื่องอะไรบ้าง?

ตอบ   เมื่อเรามีความเชื่อในพระเยซูคริสต์เป็นพระบุตรของพระเจ้า เราบังเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณแล้วโดยพระเจ้า เรากลับใจใหม่จากความบาปผิดทั้งส้ินแล้ว เราอยากมีชีวิตใหม่ร่วมกับพระเจ้า เราไม่อยากใช้ชีวิตเก่าที่ดำเนินในทางความบาปที่ผ่านมาอีกต่อไป เราต้องการให้เราตายต่อบาปและให้พระคริสต์ดำเนินชีวิตในเรา เราจะได้สนิทสนมกับพระเจ้าผ่านทางพระเยซูคริสต์

การบัพติศมาในน้ำเป็นคำตอบสำหรับเรา เมื่อเรามีความเชื่อแบบนี้ การรับบัพติศมาในน้ำเป็นการประกาศความเชื่อแบบนี้

พระเยซูได้สั่งสาวกให้ออกไปรับบัพติศมาให้แก่ผู้เชื่อ เพื่อพวกเขาจะตายต่อบาป ฝังบาป ตายต่อความบาปของตนเอง เพื่อพวกเขาจะมีส่วนร่วมในความตายกับพระคริสต์

เมื่อพระคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตาย ผู้เชื่อก็ดำเนินชีวิตใหม่ร่วมกันกับพระองค์ มีชัยชนะเหนือบาป ไม่ดำเนินชีวิตตามใจตนเอง แต่จะดำเนินชีวิตตามพระทัยพระคริสต์ เพื่อเราจะรักษาความบริสุทธิ์ เพราะพระเจ้าตายไถ่บาปเพื่อเรา ยกโทษให้เราแล้ว เราไม่ต้องกลับไปใช้ชีวิตเก่าในความบาปอีกต่อไป

ในส่วนของพระเจ้า พิธีบัพติศมาในน้ำจะไม่มีความหมายอะไร ถ้าพระคริสต์ไม่ตายและไม่เป็นขึ้นจากความตาย

ในส่วนของเรา พิธีบัพติศมาในน้ำจะไม่มีความหมายอะไร ถ้าเราไม่เชื่อว่าพระคริสต์ตายและเป็นขึ้นจากความตาย เพื่อเรา

C : Christ in focus

เรามองเห็นพระเยซูเป็นใคร พระองค์ทำอะไรบ้าง ผ่านพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่เราอ่านอย่างไรบ้าง?

ตอบ  พระเยซูรับบัพติศมาไม่ใช่เพราะพระองค์กลับใจใหม่จากบาป เพราะพระองค์เป็นพระเจ้า พระองค์ไม่มีบาป พระองค์ไม่ต้องกลับใจใหม่จากบาป  แต่ที่พระองค์รับบัพติศมาเพื่อให้สำเร็จตามพระคัมภีร์ว่า

ท่านเป็นบุตรที่รักของพระเจ้า พระเจ้าชอบพระทัยพระองค์มาก

พระเจ้าได้รับรองพระเยซูคริสต์ต่อหน้าพยานมากมาย เพื่อพระเยซูคริสต์จะทรงยกโทษความบาปผิดให้กับเรา นำเราคืนดีกับพระเจ้าได้ และพระเยซูองค์นี้จะเป็นผู้ที่ให้ผู้เชื่อรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ต่อไป 

ซึ่งเรื่องนี้มีพยานคือ ยอห์นผู้ให้บัพติศมาได้รับการแจ้งล่วงหน้าจากพระเจ้าแล้ว เมื่อเห็นเหตุการณ์ที่พระเยซูรับบัพติศมาในน้ำเขาจึงมีความมั่นใจในพระสัญญาของพระเจ้าจะเกิดขึ้นเป็นจริง

T : Transformation

เราต้องการให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในด้านใดบ้าง?      

ตอบ เมื่อเราเชื่อพระเยซูคริสต์แบบนี้ เราต้องการดำเนินชีวิตตามพระคัมภีร์

เราก็ต้องรับบัพติศมาในน้ำด้วยความตั้งใจจะดำเนินชีวิตกับพระเยซูคริสต์วันต่อวันจริงๆ ไม่ใช่แค่เชื่อพระเจ้าเฉยๆเท่านั้น

แต่ตั้งใจจะดำเนินชีวิตทุกวันหลังจากนี้ไปกับพระองค์ ตายต่อบาปของตนเอง ตายร่วมกับพระคริสต์ และเป็นขึ้นมาร่วมกับพระองค์ ดำเนินชีวิตใหม่ร่วมกับพระองค์ ชีวิตท่านจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง ถ้าท่านรับบัพติศมาในน้ำด้วยความเชื่อ ด้วยความเข้าใจจริงๆ 

S: Serve

เราจะดำเนินชีวิตเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และต่อพระเจ้าได้อย่างไรบ้าง?

ตอบ   ท่านสามารถเป็นพยานถึงการรับบัพติศมาในน้ำของท่านได้ โดยการเชิญญาติมิตร เพื่อนสนิท มิตรสหาย คนที่รู้จักท่าน คนที่รักท่าน ให้มาร่วมในพิธีนี้ เพื่อท่านจะประกาศความจริงเรื่องพระเยซูคริสต์ผู้ทรงยกโทษบาปให้ท่าน พระเยซูผู้ไม่ลงโทษพิพากษาท่าน แต่ให้ชีวิตนิรันดร์ ถ้าท่านเชื่ออย่างนั้น ถ้าท่านตั้งใจดำเนินชีวิตใหม่ ตั้งใจไม่ดำเนินชีวิตอยู่ในทางความบาปอีกต่อไป ให้ท่านรับบัพติศมาในน้ำเข้าในพระกายของพระเยซูคริสต์ ผ่านพิธีบัพติศมาในน้ำ

ขอพระเจ้าอวยพรท่าน ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

บทความก่อนหน้านี้ก้าวที่ 7 ชีวิตที่นมัสการพระเจ้า (ยน4:1-42)
บทความถัดไปก้าวที่ 9 ชีวิตที่เข้าสนิทกับพระเจ้าด้วยการรับมหาสนิท (ลก22:14-23)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่