หลังจากที่ท่านได้ศึกษาก้าวที่ 23  ท่านจะเข้าใจว่าลักษณะชีวิตของผู้รับใช้ของพระเจ้าเป็นเรื่องที่สำคัญมากมากกว่าการมีบทบาทหรือตำแหน่งในการรับใช้พระเจ้า เพราะพระเจ้าจะใช้ผู้รับใช้ให้รับใช้จากคุณภาพชีวิต ตามขนาดความเติบโตของชีวิตฝ่ายวิญญาณที่ได้รู้จักพระเจ้า เพื่อผู้รับใช้จะเป็นพระพรต่อคริสตจักร เป็นพระพรต่อพระกายของพระคริสต์ นั่นคือเป็นพระพรต่อคนของพระเจ้า

เมื่อท่านได้ศึกษาก้าวที่ 24 เรื่อง  “ชีวิตที่ส่งต่อความเชื่อ” บทเรียนนี้เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือ

   “วิถีชีวิตผู้รับใช้พระเจ้า” 

เมื่อท่านศึกษาข้อพระคัมภีร์ท่ีเกี่ยวข้องจนจบ ท่านจะเข้าใจว่าความเชื่อที่มาถึงเรานั้น มาจากการที่มีผู้อื่นส่งต่อๆกันมาหลายๆพันปีแล้ว เมื่อท่านได้รับมาท่านก็ควรส่งต่อไปด้วย ถ้ามันดีสำหรับชีวิตของท่าน ถ้ามันใช่สำหรับชีวิตของท่าน มันก็ควรจะส่งต่อไปยังผู้คนที่ท่านรักและห่วงไยด้วย ขอพระเจ้าอวยพร ให้ท่านมีความกล้าหาญ และส่งต่อความเชื่อ ส่งต่อพระคำ และส่งต่อคริสตจักร ส่งต่อให้สำเร็จในช่วงชีวิตของท่าน ขอพระเจ้าเสริมกำลัง

1ทธ3:14-16

14ข้าพเจ้าหวังว่าจะมาหาท่านในไม่ช้า แต่การที่เขียนสิ่งเหล่านี้ถึงท่านก็เพื่อว่า 15ถ้าข้าพเจ้ามาช้า ท่านก็จะได้รู้ว่าควรประพฤติอย่างไรภายในครอบครัวของพระเจ้า

ซึ่งเป็นคริสตจักรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ เป็นหลักและเป็นรากฐานแห่งความจริง 

16เราต้องยอมรับว่าความล้ำลึกแห่งความเชื่อของเรานั้นยิ่งใหญ่มาก คือว่า

พระองค์ทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ทรงได้รับการพิสูจน์ว่าชอบธรรมโดยพระวิญญาณ

ทรงปรากฏต่อเหล่าทูตสวรรค์

ทรงได้รับการประกาศออกไปยังบรรดาประชาชาติ

ทรงได้รับการเชื่อวางใจจากคนมากมายในโลก

และทรงถูกรับขึ้นไปด้วยพระสิริ

“ก้าวที่ 24 ชีวิตที่ส่งต่อความเชื่อ”

A : Attitude

เราได้รับความรู้ใหม่ๆ หรือเราได้รับทัศนคติใหม่ๆ จากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่อ่านเรื่องอะไรบ้าง?

อ.เปาโลส่งต่อความเชื่อ ส่งต่อพระคำ และส่งต่อคริสตจักร โดยการเขียนจดหมายฝากถึงทิโมธี

เพื่อให้ผู้เชื่อ ชุมชนผู้เชื่อ พระกายของพระเยซูคริสต์ คือ คริสตจักรสามารถรักษาความเชื่อจากพระกิตติคุณที่ถูกต้อง ผ่านคำสอนที่ถูกต้อง ผ่านความเชื่อที่ถูกต้อง และเพื่อจะเป็นคริสตจักรที่ถูกต้อง เข้าใจราชกิจของพระเยซูคริสต์ที่มาบังเกิดเป็นมนุษย์ในโลกนี้เพื่อตายไถ่บาป เรื่องการเป็นพระเจ้าของพระเยซูและมาตายที่กางเขนเพื่อไถ่บาป เรื่องนี้เป็นหลักและเป็นรากฐานแห่งความจริง ที่พวกเขาต้องเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์

C : Christ in focus

เรามองเห็นพระเยซูเป็นใคร พระองค์ทำอะไรบ้าง ผ่านพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่เราอ่านอย่างไรบ้าง?

พระเยซูคริสต์เป็นหัวใจของการเขียนจดหมายของอ.เปาโล ที่พยายาม

ส่งต่อความเชื่อ ส่งต่อพระคำ ส่งต่อคริสตจักร

พระองค์เป็นศรีษะ พระองค์เป็นเจ้าของคริสตจักรที่พระองค์ได้ไถ่ออกจากความผิดบาปด้วยพระโลหิตของพระองค์ เมื่อประกาศออกไป เมื่อส่งต่อออกไป มีคนจำนวนมากได้เชื่อวางใจในพระองค์ ยอมรับราชกิจแห่งการมาปรากฎเป็นมนุษย์ พระองค์เป็นผู้ชอบธรรมไม่มีบาปเลย ไม่ทำบาปเลย โดยพระวิญญาณพิสูจน์ว่าพระองค์ชอบธรรม  และความจริงเรื่องนี้ถูกประกาศออกไป ส่งต่อออกไป นี่จึงเป็นการส่งต่อพระกิตติคุณ หรือส่งต่อพระคำ ที่มาถึงเราในทุกวันนี้

 T : Transformation 

เราต้องการให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในด้านใดบ้าง?  

 การดำเนินชีวิตหลังเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าผู้มาตายไถ่บาปยกความผิดบาปให้เรา ทำให้เราไม่ต้องกลัวการพิพากษาหลังจากเราจากโลกนี้ไปแล้ว ชีวิตใหม่ของเราจะเกิดขึ้นโดยพระเจ้า

เราจึงเป็นพยานของความจริงเรื่องที่เรามีประสบการณ์ ความจริงเรื่องพระเจ้า ความจริงเรื่องราชกิจของพระเจ้า ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา

เราที่มีความเชื่อเช่นนี้ เราจึงอยู่ร่วมกันเป็นคริสตจักรของพระเจ้าเพื่อรับการเสริมสร้างให้เราเติบโตขึ้นในความเชื่อ

เพื่อส่งต่อความเชื่อ ส่งต่อพระคำ ส่งต่อคริสตจักรต่อไป

S : Serve

เราจะดำเนินชีวิตเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และต่อพระเจ้าได้อย่างไรบ้าง?

 เราควรคาดหวังที่จะแบ่งปัน ส่งต่อความเชื่อ ส่งต่อพระคำ ส่งต่อคริสตจักรได้ ไม่ว่าจะเป็นการเขียน การเป็นพยาน ผ่านการดำเนินชีวิตประจำวันกับพระเจ้า ด้วยความเช่ือในพระเยซู ในพระคัมภีร์

การทำเช่นนี้ทำให้เราไม่หลงไปจากทางของพระเจ้า แต่กลับทำให้เรามั่นใจในพระเจ้ามากขึ้น

เพราะจะมีคนจำนวนมากได้รับเชื่อ และวางใจในพระเจ้า

ขอพระเจ้าช่วยท่านเพื่อให้ท่านเป็นพระพรต่อคริสตจักรของพระองค์

ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

บทความก่อนหน้านี้ก้าวที่ 23 ชีวิตที่เป็นพระพรต่อคริสตจักร (1ทธ3:1-13)
บทความถัดไปก้าวที่ 25 ชีวิตที่จบลงอย่างดี (วว 21:6-8)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่