หลังจากที่ได้ศึกษาก้าวที่ 1-2 เรื่องชีวิตที่มีความเชื่อในพระเจ้า และก้าวที่3-4  เรื่องชีวิตที่กลับใจใหม่จากบาป ท่านคงได้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับพระเจ้ามีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรมากขึ้น ในก้าวที่ 5 นี้ จะเป็นเรื่องแนวทางการดำเนินชีวิตที่มีความเชื่อในพระเจ้า  ให้เรามาศึกษาด้วยกัน

มธ 7:21-27

21“ไม่ใช่ทุกคนที่เรียกเราว่า ‘องค์พระผู้เป็นเจ้า’ จะได้เข้าในแผ่นดินสวรรค์ แต่

ผู้ที่ปฏิบัติตามพระทัยพระบิดาของเรา ผู้สถิตในสวรรค์จึงจะเข้าได้ 

22เมื่อถึงวันนั้นจะมีคนจำนวนมากร้องแก่เราว่า ‘องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์ได้เผยพระวจนะในพระนามของพระองค์ และได้ขับผีออกในพระนามของพระองค์ และได้ทำการแห่งฤทธานุภาพมากมายในพระนามของพระองค์ไม่ใช่หรือ?’ 23เมื่อนั้นเราจะกล่าวแก่พวกเขาว่า

‘เราไม่เคยรู้จักพวกเจ้าเลย เจ้าผู้ทำความชั่ว จงไปเสียให้พ้นหน้าเรา’

รากฐานสองชนิด (ลก.6:47-49)

24“เพราะฉะนั้น ทุกคนที่ได้ยินคำเหล่านี้ของเราและประพฤติตาม

ก็เปรียบเสมือนผู้ที่มีสติปัญญาสร้างบ้านของตนไว้บนศิลา 25แล้วฝนก็ตกและน้ำก็ไหลเชี่ยว ลมก็พัดปะทะบ้านนั้น แต่บ้านไม่ได้พังลง

เพราะว่ารากตั้งอยู่บนศิลา 

26แต่ทุกคนที่ได้ยินคำเหล่านี้ของเราและไม่ประพฤติตาม ก็เปรียบเสมือนคนที่โง่เขลา สร้างบ้านของตนไว้บนทราย 27แล้วฝนก็ตกและน้ำก็ไหลเชี่ยว ลมก็พัดปะทะบ้านนั้น บ้านนั้นก็พังทลายลง และการพังทลายนั้นก็ยิ่งใหญ่”

 

(พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011 สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย)

 

“ก้าวที่ 5  ชีวิตที่ประพฤติตามพระวจนะ 

มธ7:21-27″

A : Attitude

เราได้รับความรู้ใหม่ๆ หรือเราได้รับทัศนคติใหม่ๆ จากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่อ่านเรื่องอะไรบ้าง?

ตอบ    พระธรรมตอนนี้เป็นคำสอนของพระเยซูเรื่องการดำเนินชีวิตในทางของพระเจ้า ต่อเนื่องจากบทที่ 5 ตอนนี้เป็นเหมือนตอนสรุปของคำสอนทั้งหมด

ซึ่งใครก็ตามที่มีความตั้งใจที่จะดำเนินชีวิตตามคำสอนเช่นนี้ ถือว่าเป็นการดำเนินชีวิต

ตามพระทัยของพระเจ้าพระบิดา

พวกเขาจะได้เข้าในแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้า และเพื่อเขาจะรู้จักพระเจ้ามากขึ้นในชีวิต ไม่ใช่เพื่อจะเป็นเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่ทำงานยิ่งใหญ่ หรืองานสำเร็จผลด้วยดีเท่านั้น  แต่พระธรรมตอนนี้ตั้งใจให้เราเป็นผู้เชื่อที่ดำเนินชีวิตตามพระทัยพระเจ้า ซึ่งพระองค์สำแดงเปิดเผยให้เราเห็นแล้วผ่านทางพระคัมภีร์ 

C : Christ in focus

เรามองเห็นพระเยซูเป็นใคร พระองค์ทำอะไรบ้าง ผ่านพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่เราอ่านอย่างไรบ้าง?

ตอบ  พระเยซูไม่ได้เป็นเพียงผู้สอน หรืออาจารย์ที่ยิ่งใหญ่ แต่พระองค์ดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยพระเจ้าพระบิดาเช่นกัน คือ การทำแผนการไถ่บาปเพื่อยกโทษบาปผิดให้คนบาป โดยการสละพระชนม์ชีพของพระองค์เอง ซึ่งเป็นรากฐานที่มั่นคงในความเชื่อ ไม่มีอะไรสามารถทำให้ผู้เชื่อสั่นคลอนได้ เพราะพระเจ้าเป็นความจริง

และตลอดเวลาที่พระเยซูทรงสำแดงพระเจ้า ในลักษณะของมนุษย์นั้น พระองค์เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต และการรับใช้ ให้กับเหล่าสาวกจน

พวกเขา

ส่งต่อความเชื่อ ส่งต่อพระคำ

และส่งต่อคริสตจักร

จนถึงทุกวันนี้

T : Transformation

เราต้องการให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในด้านใดบ้าง?      

ตอบ เราต้องกลับมาสำรวจชีวิต สำรวจความคิด สำรวจคำพูด สำรวจการกระทำของเรา ถามตนเองว่าเราได้รู้จักพระเจ้าจริงๆหรือไม่ เราได้ทำตามพระทัยพระเจ้าตามพระวจนะของพระเจ้าหรือไม่ในการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเวลาที่เราเจอกับปัญหา ซึ่งเหมือนพายุโหมกระหน่ำ เช่น เราถูกทำร้าย เราถูกปฎิเสธ เราไม่ได้รับการยอมรับ เราไม่ได้เป็นที่รัก  เราถูกกลั่นแกล้ง เราถูกขัดขวาง  ถามว่าเรายังคงดำเนินชีวิตตามพระทัยพระเจ้า ผ่านพระวจนะของพระเจ้าที่เราได้เรียนรู้มาหรือไม่ ถ้าเราเชื่อและทำตามแนวทางนี้ ชีวิตในความเชื่อของเราจะมั่นคง

ในทางตรงกันข้าม หากเราได้รู้จักพระองค์ แต่เราไม่เรียนรู้ที่จะทำตามพระทัยพระองค์ตามพระวจนะ เมื่อเวลาที่เราเจอสถานการณ์ปัญหาต่างๆ เราก็อาจล้มลงในปัญหา หรือความเชื่อในพระเจ้าของเราพังทลายลง เพราะเราไม่ได้วางรากฐานความเชื่อ ที่ความสัมพันธ์กับพระเยซูคริสต์ และตั้งใจที่จะทำตามพระทัยพระองค์ ผ่านพระคัมภีร์ 

วันนี้ท่านจะสร้างความเชื่อของท่านบนรากฐานของพระเยซู บนคำสอนของพระองค์ ซึ่งเปรียบเหมือนการสร้างบ้าน

“วันนี้ท่านต้องเลือกสร้างว่าจะสร้างบ้านบนหิน หรือสร้างบ้านบนทราย” 

“สร้างยากพังยาก สร้างง่ายพังง่าย”

S : Serve

เราจะดำเนินชีวิตเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และต่อพระเจ้าได้อย่างไรบ้าง?

ตอบ   การรับใช้ที่เกิดจากการรู้จักพระเจ้ามากขึ้น ทำให้จิตวิญญาณเติบโตมากขึ้นในความเชื่อ ซึ่งสำคัญยิ่งกว่าการดูเหมือนประสบผลสำเร็จในการรับใช้ เช่นมีชื่อเสียง ทำให้คนมาเชื่อเยอะมาก เป็นที่นิยมชมชอบ แต่สิ่งเหล่านี้กลับไม่ใช่เป็นการรับใช้ทำตามพระทัยพระเจ้า

ตัวอย่างที่เราเห็นจากพระธรรมตอนนี้ คือ ต่อให้เรามีฤทธิ์เดชขนาดไหนประกาศเรื่องราวของพระเจ้า หรือ ประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับของคนมากมายขนาดไหน แต่หากเราไม่ดำเนินชีวิตตามพระทัยพระเจ้าผ่านพระวจนะของพระองค์ พระเจ้าก็ไม่รู้จักเราอยู่ดี ส่งผลให้เราก็จะไม่ได้เข้าแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าในที่สุด

บทเรียนที่ต้องเรียนรู้ คือ การรับใช้ด้วยชีวิตที่รู้จักพระเจ้าอย่างที่พระองค์เป็น และรับใช้ตามพระทัยของพระองค์ ตามพระวจนะเป็นเรื่องสำคัญ

ขอพระเจ้าอวยพรท่าน ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

 

สนใจติดต่อเรา

actsministry2017@gmail.com

บทความก่อนหน้านี้ก้าวที่ 4 ชีวิตที่รับการยกโทษบาปจากพระเยซูคริสต์ (ยน 8:1-11)
บทความถัดไปก้าวที่ 6 ชีวิตที่เห็นคุณค่าพระคริสต์ (ลก10:38-42)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่