หลังจากที่ท่านได้ศึกษาก้าวที่3  ชีวิตที่กลับใจใหม่จากบาป ท่านได้รู้ถึงว่าคนที่กลับใจแล้วแสดงผลของชีวิตออกมาอย่างไรต่อพระเยซูคริสต์ ในก้าวที่4 นี้จะนำเสนอผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่ทำผิดบาปชัดเจน ต้องโดนลงโทษถึงตายด้วยการเอาหินขว้าง แต่ผลเป็นอย่างไร เมื่อพบพระเยซู เรามาศึกษาด้วยกัน

ชีวิตผิดบาป ติดลบ

กลับพบพระเจ้า เปลี่ยนผัน

องค์มหิทธิฤทธิ์ อัศจรรย์

เปลี่ยนมัน กลับกลายเป็นดี

ยน8:1-11

1แต่พระเยซูเสด็จไปที่ภูเขามะกอกเทศ 2และในตอนเช้าตรู่พระองค์ทรงปรากฏที่บริเวณพระวิหารอีก คนทั้งหลายก็พากันมาหาพระองค์ พระองค์ประทับและทรงเริ่มสั่งสอนเขา 3พวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสีพาผู้หญิงคนหนึ่งมาหา หญิงคนนี้ถูกจับฐานล่วงประเวณี และพวกเขาให้นางยืนอยู่ต่อหน้าประชาชน 4เขาทูลพระองค์ว่า “ท่านอาจารย์ หญิงคนนี้ถูกจับขณะกำลังล่วงประเวณีอยู่ 5ในธรรมบัญญัตินั้นโมเสสสั่งให้เรา

เอาหินขว้างคนอย่างนี้ให้ตาย แล้วท่านจะว่าอย่างไร?” 

6เขาพูดอย่างนี้เพื่อทดลองพระองค์โดยหวังจะหาเหตุฟ้องพระองค์ แต่พระเยซูน้อมพระกายลงเอานิ้วเขียนที่ดิน 7และเมื่อพวกเขายังทูลถามอยู่เรื่อยๆ พระองค์ก็ยืดพระกายขึ้นตรัสตอบเขาว่า

“ใครในพวกท่านไม่มีบาป ให้เอาหินขว้างนางก่อนเป็นคนแรก” 

8แล้วพระองค์น้อมพระกายลงเอานิ้วเขียนที่ดินอีก 9แต่เมื่อพวกเขาได้ยินอย่างนั้น เขาก็ออกไปทีละคน เริ่มจากคนเฒ่าคนแก่ เหลือแต่พระเยซูตามลำพังกับหญิงคนนั้นที่ยืนอยู่ต่อพระพักตร์พระองค์ 10พระเยซูยืดพระกายขึ้นตรัสกับนางว่า “หญิงเอ๋ย พวกเขาไปไหนหมด? ไม่มีใครเอาโทษเธอหรือ?” 11นางทูลว่า “ท่านเจ้าข้า ไม่มีใครเลย” แล้วพระเยซูตรัสว่า

“เราก็ไม่เอาโทษเหมือนกัน จงไปเถิดและจากนี้ไปอย่าทำบาปอีก”

(พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011 สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย)

 

“ก้าวที่ 4 ชีวิตที่กลับใจจากบาป ยน8:1-11″

A : Attitude

เราได้รับความรู้ใหม่ๆ หรือเราได้รับทัศนคติใหม่ๆ จากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่อ่านเรื่องอะไรบ้าง?

ตอบ  ผมนำเสนอหญิงคนบาปจาก ยน8 กับ ลก7 พระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าเป็นหญิงคนเดียวกัน แม้โดยเนื้อหาอธิบายได้ว่า การแสดงออกถึงการกลับใจใหม่อย่างแท้จริงจาก ลก7 คนที่ได้รับการยกโทษบาปนั้นเขาจะรัก เห็นคุณค่า และนมัสการพระเจ้า

สมมติว่าเป็นหญิงคนบาปจาก ยน8 เป็นหญิงคนเดียวกัน ใน ลก7 เรื่องนี้ก็อธิบายได้ดีเลยว่า ทำไมนางถึงรักพระเยซูมาก ก็เพราะว่านางได้รับยกโทษมาก คือ ยกโทษจากการประหารชีวิตให้ตายด้วยการปาหินนั่นเอง 

แต่ถ้านางไม่ใช่คนคนเดียวกันละผมจึงนำเสนอในส่วนนี้เพิ่มเติม

คือ การตัดสินพิพากษาว่าใครเป็นคนบาปหรือไม่ใช่คนบาป ไม่ได้ขึ้นอยู่กับมนุษย์ แต่ขึ้นอยู่กับพระเจ้า ใครกลับใจใหม่จากบาปจริงๆ ก็ไม่ใช่มนุษย์ที่จะล่วงรู้เช่นเดียวกัน พระเจ้าเป็นผู้ตัดสิน พิพากษาเองว่า ใครกลับใจใหม่จากบาปอย่างแท้จริง

พระธรรมตอนนี้บอกว่านางทำผิดจริง โทษคือ ถูกหินปาให้ตาย นักการศาสนาในเวลานั้นก็คิดว่า ผิดจริงก็ต้องลงโทษจริง แต่พระเยซูคริสต์นำเสนอผิดจริง แต่ยกโทษจริง เพราะพระองค์อยากช่วยคนบาปให้เริ่มต้นใหม่ ไม่อยากให้พินาศ ส่วนพวกนักการศาสนาต้องการใช้ผู้หญิงคนบาปเพียงเพื่อทดลองพระองค์หาเหตุที่จะทำร้ายพระองค์เท่านั้น

C : Christ in focus

เรามองเห็นพระเยซูเป็นใคร พระองค์ทำอะไรบ้าง ผ่านพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่เราอ่านอย่างไรบ้าง?

ตอบ พระเยซูถามว่าใครไม่มีบาปให้ เอาหินปาหญิงคนบาปก่อน ดีที่พวกเขายังมีความจริงใจอยู่บ้าง คือ ยอมรับว่าตนเป็นคนบาป เลยไม่ลงโทษหญิงล่วงประเวณีคนนี้ แต่ไม่ได้มาหาพระเยซูเพื่อรับการยกโทษบาป แค่ยอมรับว่ามีบาป

แตกต่างจากหญิงคนนี้นางไม่ไปไหน แม้คนที่จะลงโทษจะไปหมดแล้ว นางรู้ว่านางทำผิดจริง แต่นางยังรอพระเยซูผู้อยู่ตรงหน้าของนาง ไม่ได้ปล่อยให้พระองค์จากไป หรือจากพระองค์ไปก่อนจนกว่าจะได้รู้ว่า พระองค์มีพระดำริอย่างไรต่อความผิดบาปของนาง คำของพระเยซูช่างน่าชื่นใจ ทำให้มีความหวัง เหมือนเรากำลังถูกพิจารณาโทษประหารชีวิต แต่คำพิพากษาตัดสินออกมาว่า 

“เราก็ไม่เอาโทษเหมือนกัน จงไปเถิดและจากนี้ไปอย่าทำบาปอีก”

นี่เป็นสาเหตุที่เรามั่นใจว่าเรารอพระองค์ แสวงหาพระองค์สำหรับความผิดบาปของเราได้ พระเยซูไม่เอาโทษ พระองค์ยกโทษก่อนที่นางจะกลับใจใหม่ด้วยซ้ำไป แต่หวังว่านางจะรักษาการกลับใจใหม่จากการทำผิดบาปตลอดชีวิต

“การยกโทษของพระองค์เพียงครั้งเดียว เพียงพอให้คนบาปกลับใจใหม่ตลอดชีวิต”

แต่พวกนักการศาสนาบอกว่าทำผิดแล้วต้องรับโทษ พระเยซูต้องการให้เราอย่าทำบาปอีก แสดงว่าเราต้องกลับใจใหม่จากบาปของเรา แม้ว่าผลความผิดบาปของเรายังตกอยู่กับเราก็ตาม พระเจ้ามีทางรอดให้กับเรา

พระเจ้าให้โอกาสสำหรับการเริ่มต้นใหม่ได้เสมอ แสดงว่าเมื่อเราพบพระเยซูคริสต์แล้ว เราต้องรักษาชีวิตแห่งการกลับใจใหม่จากการทำบาปตลอดไป เพื่อเราจะไม่ได้ถูกลงโทษอีกเพราะบาปที่เราได้ทำ

T : Transformation

เราต้องการให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในด้านใดบ้าง?      

ตอบ คนเราอาจมีโอกาสทำผิดพลาดกันได้ แต่เราต้องไม่จมอยู่ในความบาป ต้องแสวงหาพระเจ้ารับการช่วยเหลือจากพระองค์ ไม่ใช่เดินหนีไปเหมือนพวกนักการศาสนา รับการยกโทษจากพระเจ้าเพื่อเราจะเริ่มต้นใหม่ได้เสมอ และตั้งใจกลับใจใหม่จากการทำบาปในเรื่องเดิมๆ

“คนที่ได้รับการยกโทษจากพระเจ้าแล้วก็ควรยกโทษคนอื่นที่ทำผิดกับตนเองได้เช่นกัน” 

คนบาปอาจจะอ้างเข้าข้างเนื้อหนังของตัวเองก็ได้ว่า ทำผิดบาปไปเรื่อยๆก็ได้แล้วมาขอให้พระเยซูยกโทษ แต่ในความคิดของตนเองแท้จริงไม่เคยต้องการที่จะเลิกทำบาปจริงๆเลย  คนพวกนี้เป็นคนหมิ่นประมาทพระเจ้า ดูถูกพระองค์ คิดว่าพระเจ้าโง่กว่าตัวเอง ถึงคิดว่าจะหลอกพระเจ้าได้  ซึ่งในความเป็นจริงพระเจ้าทรงทราบว่าใครยังไม่กลับใจจริงๆ

การลงโทษพิพากษามีจริงๆ สำหรับคนที่หมิ่นประมาทพระเจ้า คนที่ปฎิเสธพระคุณพระเจ้า คนที่ไม่ดำเนินชีวิตรักษาความชอบธรรมที่พระเจ้าประทานให้

“การกลับใจใหม่จากความบาป ไม่ใช่ทำเพียงครั้งเดียวตอนเชื่อพระเยซู

แต่การกลับใจใหม่แท้จริงเพียงครั้งเดียวเพียงพอจะรักษาชีวิต

ด้วยการกลับใจใหม่จากการทำผิดบาปกับพระเจ้าตลอดไป ”

S : Serve

เราจะดำเนินชีวิตเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และต่อพระเจ้าได้อย่างไรบ้าง?

ตอบ   รับใช้พระเจ้าด้วยจิตใจที่เต็มไปด้วยการยกโทษเหมือนที่พระเยซูยกโทษ ให้อภัยตนเอง ให้อภัยผู้อื่น หรือคนที่ทำผิดกับเรา ทำให้เราเจ็บปวด บาดเจ็บ

ให้โอกาสตนเองในการรับใช้ไม่เลิกรับใช้เพราะทำบาป แต่ให้กลับใจใหม่ และรับใช้ต่อไป อย่าทำผิดบาปอีก

พระเจ้าอภัยบาปให้เราเพื่อเราจะประกาศการอภัยบาปของพระเจ้าให้กับผู้คนอีกมากมายที่ยังไม่รู้จักความรักของพระเยซู

ขอพระเจ้าอวยพรท่าน ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

 

สนใจติดต่อเรา

actsministry2017@gmail.com

พัฒนาการเฝ้าเดี่ยวมาเป็นคำเทศนา

 

 

บทความก่อนหน้านี้ก้าวที่ 3 ชีวิตที่กลับใจใหม่จากบาป (ลก7:36-50)
บทความถัดไปก้าวที่ 5 ชีวิตที่ประพฤติตามพระวจนะ (มธ 7:21-27)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่