หลังจากที่ท่านได้ศึกษาก้าวที่ 21 ท่านจะพบว่าชีวิตของผู้รับใช้พระเจ้า จำต้องมีอุปสรรคปัญหาบ้าง แต่จะผ่านพ้นไปด้วยความช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้า

หวังว่าท่านจะผ่านประสบการณ์เหล่านั้นและเรียนรู้ที่จะหนุนใจผู้อื่นให้เติบโตมากขึ้นในความเชื่อผ่านการเสียสละ การทนทุกข์ การถูกข่มเหงจากความ    อยุติธรรมต่าง ๆ แต่ถึงกระนั้นท่านจะไม่ทำบาปเลย

เมื่อท่านได้ศึกษาก้าวที่ 22 เรื่อง  “ชีวิตที่เป็นนิมิต” บทเรียนนี้เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือ

   “วิถีชีวิตผู้รับใช้พระเจ้า” 

เมื่อท่านศึกษาข้อพระคัมภีร์ท่ีเกี่ยวข้องจนจบหวังว่าท่านจะสำแดงให้พี่น้องและคนรอบข้าง เห็นว่าพระเจ้ามีพระประสงค์สิ่งใดเพื่อจะใช้ท่านเป็นพระพรต่อผู้อื่น ในการเสริมสร้างพี่น้อง และทำให้คนอื่นๆได้รับความรอด ได้รู้จักพระเจ้าผ่านชีวิตของท่าน งานที่ท่าน พันธกิจที่ท่านทำ ภาระใจที่ท่านมีต่อคนอื่น และภาระใจที่มีต่องานของพระเจ้า ขอพระเจ้าอวยพร

กจ26:12-18

12“ดังนั้นขณะที่ข้าพระบาทกำลังไปยังเมืองดามัสกัสโดยอาศัยสิทธิอำนาจและคำสั่งของพวกหัวหน้าปุโรหิต 13ข้าแต่กษัตริย์ ในเวลาเที่ยงวันขณะกำลังเดินทางไป ข้าพระบาทก็ได้เห็นแสงสว่างกล้ายิ่งกว่าแสงอาทิตย์ส่องลงมาจากท้องฟ้าล้อมรอบข้าพระบาทกับคนทั้งหลายที่ไปกับข้าพระบาท 14เมื่อข้าพระบาทกับคนทั้งหลายล้มฟุบลงบนพื้น ข้าพระบาทได้ยินพระสุรเสียงตรัสกับข้าพระบาทเป็นภาษาฮีบรูว่า ‘เซาโล เซาโลเอ๋ย เจ้าข่มเหงเราทำไม? การที่เจ้าถีบประตักก็เจ็บตัวเจ้าเอง’ 

15ข้าพระบาทจึงทูลถามว่า ‘องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงเป็นผู้ใด?’ พระองค์ตรัสว่า ‘เราคือเยซูผู้ที่เจ้าข่มเหง 

16แต่จงลุกขึ้นยืนเถิด เพราะว่าเรามาปรากฏแก่เจ้า

เพื่อจะตั้งเจ้าให้เป็นผู้รับใช้และเป็นสักขีพยานของเหตุการณ์ที่เจ้าได้เห็นเรา และของสิ่งที่เราจะสำแดงแก่เจ้า 

17เราจะช่วยเจ้าให้พ้นจากชนชาติอิสราเอลและจากคนต่างชาติที่เราจะใช้เจ้าไปนั้น 

18ไปเปิดตาของพวกเขาเพื่อให้พวกเขาหันจากความมืดมาหาความสว่าง จากอำนาจของซาตานมาหาพระเจ้า เพื่อให้พวกเขาได้รับการอภัยบาป และมีส่วนอยู่ท่ามกลางคนที่ได้รับการชำระให้เป็นธรรมิกชนโดยความเชื่อในตัวเรา

“ก้าวที่ 22  ชีวิตที่เป็นนิมิต”

A : Attitude

เราได้รับความรู้ใหม่ๆ หรือเราได้รับทัศนคติใหม่ๆ จากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่อ่านเรื่องอะไรบ้าง?

การได้พบกับพระเยซูเป็นการส่วนตัวในชีวิตทำให้ชีวิตเดิมจะไม่เหมือนเดิมแต่จะเป็นชีวิตใหม่ ไม่ปกติเหมือนเดิมแต่จะผิดปกติไปจากเดิม อ.เปาโลจากคนที่ข่มเหงตามฆ่าคริสเตียน กลายเป็นคนที่ยอมตายเพื่อคริสเตียน จากคนบาปคนอธรรมกลายเป็นธรรมิกชนคนชอบธรรม

ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงเกิดจากการที่ได้พบพระเยซู มีความเชื่อในพระเยซูเป็นพระเจ้า

เป้าหมายชีวิต อ.เปาโลเปลี่ยนไป มีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้า เพื่อผู้อื่น และคนทั้งหลายก็รับรู้ได้ว่า อ.เปาโลคนนี้เป็นคนของพระเจ้า อยู่เพื่อพระเจ้า

ชีวิตของท่านเป็นนิมิตให้ผู้คนได้กลับมาหาพระเจ้า คืนดีกับพระเยซู

และอยู่เพื่อเป็นพระพรของพระเจ้าแก่ผู้อื่นต่อไป

C : Christ in focus

เรามองเห็นพระเยซูเป็นใคร พระองค์ทำอะไรบ้าง ผ่านพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่เราอ่านอย่างไรบ้าง?

พระเยซูเป็นผู้แต่งตั้งให้เราเป็นผู้รับใช้ พระองค์จะให้นิมิต สำแดง เพื่อชีวิตของเราจะเป็นพยานถึงพระราชกิจแห่งการไถ่บาปให้ผู้คนได้รับความรอดจากการพิพากษาในวันสุดท้าย และเป็นพยานถึงความเป็นพระเจ้าของพระเยซูตลอดชีวิตของเรา

นำคนจากความมืดบาป สู่ความสว่างของพระเยซู จากซาตานกลับมาหาพระเจ้า จากความตายมาสู่ชีวิต

โดยความเชื่อในพระเจ้าผู้ที่ได้ยกโทษบาปแก่เรา เมื่อเรากลับใจใหม่วางใจในพระองค์

พระเยซูคริสต์ปรารถนาให้เรารักษาโลกนี้และมีอิทธิพลต่อคนในโลกนี้จากคำสอนเรื่องเกลือและแสงสว่างเพื่อนำคนบาปกลับมาคืนดีกับพระเจ้า

มธ5:13-16“ท่านทั้งหลายเป็นเกลือแห่งโลก ถ้าเกลือนั้นหมดรสเค็มไปแล้ว จะทำให้กลับเค็มอีกได้อย่างไร ตั้งแต่นั้นไปก็ไม่เป็นประโยชน์อะไร มีแต่จะถูกทิ้งเสียให้คนเหยียบย่ำ

14“ท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลก นครซึ่งอยู่บนภูเขาจะถูกปิดบังไว้ไม่ได้ 15เมื่อจุดตะเกียงแล้วไม่มีผู้ใดเอาถังครอบไว้ ย่อมตั้งไว้บนเชิงตะเกียง  จะได้ส่องสว่างแก่ทุกคนที่อยู่ในบ้านนั้น 16ทำนองเดียวกันพวกท่านจงส่องสว่างแก่คนทั้งปวง เพื่อว่าเมื่อเขาทั้งหลายได้เห็นความดีที่ท่านทำ พวกเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์

T : Transformation

เราต้องการให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในด้านใดบ้าง?  

 เราต้องมีชีวิตเฝ้าสนิทกับพระเจ้าในทุกๆวัน ผ่านการเฝ้าเดี่ยว ผ่านการอธิษฐาน นมัสการ อ่านพระคัมภีร์

เราจะรับการสำแดงเปิดเผยจากพระวจนะของพระเจ้า ให้เราเข้าใจว่า พระดำรัสเป็นพระดำริ ให้เราดำเนินชีวิตอย่างไร จนสิ่งที่เราทำนั้นเป็นนิมิต

ชีวิตเป็นนิมิตเพราะพระเจ้าจะทำให้คนเห็นพระองค์ผ่านชีวิตของเราที่ดำเนินชีวิตตอบสนองการทรงเรียก ดำเนินชีวิตไปกับพระองค์อย่างสนิทสนม และทำเพื่อผู้อื่นตามที่พระเจ้าเรียกให้เราทำ

ทำให้คนไม่รู้จักพระเจ้าได้มารู้จักพระเจ้า ทำให้พี่น้องเติบโตขึ้น ได้รับการหนุนใจให้ทำตามอย่างพระคริสต์ เพราะชีวิตที่เป็นนิมิตจะทำให้คนอื่นเห็นและทำตามการทรงเรียก ทำตามการแต่งตั้งของพระเจ้า

S : Serve

เราจะดำเนินชีวิตเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และต่อพระเจ้าได้อย่างไรบ้าง?

 ขอให้เรารับใช้พระเจ้าโดยแสวงหาพระเจ้า พระองค์เรียกให้เราทำอะไร ขอนิมิตจากพระเจ้า ดำเนินชีวิตตามนิมิต มีผลต่อการเป็นพยานถึงพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้า ผู้อภัยความผิดบาปทั้งปวง ทำให้คนบาปกลายเป็นธรรมิกชน

การรับใช้ของเราที่มาจากมาพระเจ้า เราจะมีชีวิตที่เป็นนิมิตเพราะมีคนจะได้รับพระพรจากนิมิตที่พระเจ้าให้กับการรับใช้ของเรา

ขอพระเจ้าสำแดงนิมิตนั้นแก่ท่าน ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

บทความก่อนหน้านี้ก้าวที่ 21 ชีวิตที่มีชัยชนะเหนือการข่มเหง (ยน16:1-4)
บทความถัดไปก้าวที่ 23 ชีวิตที่เป็นพระพรต่อคริสตจักร (1ทธ3:1-13)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่