หลังจากที่ท่านได้อ่าน “วิถีธรรมิกชนทั้ง 11 ก้าวจบแล้ว” หวังว่าท่านคงได้เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าผู้ยกโทษความผิดบาปทั้งปวง เพื่อให้ท่านได้เริ่มชีวิตใหม่

บทเรียนต่อไปจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความเชื่อของท่านในพระเจ้าต่อไปเมื่อท่านได้อ่านก้าวที่ 12 นี้  แต่หากแม้ว่าท่านยังไม่ได้เชื่อพระเยซูท่านก็ยังสามารถอ่านบทเรียนนี้ต่อไปได้ เพราะพระวจนะของพระเจ้าสามารถสื่อสารให้ท่านเข้าใจพระเจ้าได้ สำหรับเรื่อง “ชีวิตที่มีชัยชนะในพระเจ้า” บทเรียนนี้เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือ

  “วิถีชีวิตคริสเตียน”

ซึ่งจะรวบรวมขึ้นในอนาคต มีทั้งหมด 7ก้าว คือ ก้าวที่ 12-18 โดยเขียนมาจากการใช้เวลาเฝ้าเดี่ยวส่วนตัวกับพระเจ้าแบบ A.C.T.S.

ความตั้งใจของผมในการเขียนบทเรียนนี้ เพื่อให้ท่านสามารถเห็นลักษณะชีวิตที่ดีของท่านในอนาคตได้หลังจากที่ท่านได้เรียนรู้เรื่องของพระเจ้าผ่านการอ่านพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ได้ด้วยตนเอง ผมมีความคาดหวังให้ท่านอ่านบทเรียนนี้

“เพื่อท่านจะเติบโตขึ้นในความเชื่อเรื่องพระเจ้า

ส่งผลให้ท่านมีชีวิตที่ดีขึ้น”

เมื่อท่านอ่านจนจบหวังว่าท่านจะเห็นพระพร และรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทางที่ดีขึ้น ขอพระเจ้าอวยพรครับ

รม8:31-39

31ถ้าอย่างนั้น สิ่งเหล่านี้เราจะว่าอย่างไร? ถ้าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเรา ใครจะขัดขวางเราได้32พระองค์ผู้ไม่ทรงหวงพระบุตรของพระองค์เอง แต่ประทานพระบุตรนั้นเพื่อเราทุกคน ถ้าเช่นนั้นพระองค์จะไม่ประทานสิ่งสารพัดให้เราด้วยกันกับพระบุตรนั้นหรือ 33ใครจะฟ้องคนที่พระเจ้าได้ทรงเลือกไว้? พระเจ้าทรงทำให้พวกเขาเป็นคนชอบธรรมแล้ว 34ใครจะเป็นผู้ลงโทษอีก? พระเยซูคริสต์หรือ? ผู้สิ้นพระชนม์แล้ว และยิ่งกว่านั้นอีกพระเจ้าทรงให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตาย พระองค์สถิต ณ เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า และทรงอธิษฐานขอเพื่อเราด้วย 35แล้วใครจะให้เราขาดจากความรักของพระคริสต์ได้? จะเป็นความทุกข์ หรือความยากลำบาก หรือการเคี่ยวเข็ญ หรือการกันดารอาหาร หรือการเปลือยกาย หรือการถูกโพยภัย หรือการถูกคมดาบหรือ? 36ตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า“เพราะเห็นแก่พระองค์ ข้าพระองค์จึงถูกประหารวันยังค่ำและนับว่าเป็นแกะสำหรับเอาไปฆ่า” 

37แต่ว่าในเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ เรามีชัยเหลือล้นโดยพระองค์ผู้ทรงรักเราทั้งหลาย 38เพราะข้าพเจ้าแน่ใจว่า แม้ความตาย หรือชีวิต หรือบรรดาทูตสวรรค์ หรือเทพเจ้า หรือสิ่งซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันนี้ หรือสิ่งซึ่งจะมีในภายหน้า หรือฤทธิ์เดชทั้งหลาย 39หรือซึ่งสูง หรือซึ่งลึก หรือสิ่งใดๆ อื่นที่ได้ทรงสร้างแล้วนั้น จะไม่สามารถทำให้เราขาดจากความรักของพระเจ้า ซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้

“ก้าวที่ 12 ชีวิตที่มีชัยชนะในพระเจ้า”

A : Attitude

เราได้รับความรู้ใหม่ๆ หรือเราได้รับทัศนคติใหม่ๆ จากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่อ่านเรื่องอะไรบ้าง?

ตอบ มีคำถามน่าสนใจมากที่อ.เปาโล ผู้เขียนพระธรรมโรมตอนนี้เขียนไว้  พระเจ้าอยู่ฝ่ายเรา(ฝ่ายผู้เชื่อในพระเจ้า)โดยการประทานพระบุตรของพระองค์(คือ พระเยซูให้กับผู้เชื่อ) ใครจะขัดขวาง

พระเจ้าเลือกทรงเลือกไว้(เป็นคนชอบธรรม หมายความว่าไม่มีความผิดไม่ต้องโดนลงโทษ) ใครจะฟ้อง

ใครจะเป็นผู้ลงโทษ ในเมื่อพระคริสต์มารับโทษบาปแทนผู้เชื่อแล้ว

ใครจะให้เราขาดจากความรักของพระคริสต์ได้? เพราะพระเจ้ารักเรา

ส่ิงทรงสร้างไม่สามารถทำให้เราขาดจากความรักของพระผู้สร้างได้

ส่ิงที่พระคัมภีร์เขียนไว้ สะท้อนให้เห็นถึงความรักของพระเจ้าที่มีต่อเรา “เราเป็นที่รักของพระเจ้า”

พระเจ้าเห็นคุณค่าเรา เปิดความสัมพันธ์ให้เรารู้จักพระเจ้าได้ พระเจ้าอยากให้ชีวิตเรามีชัยชนะเหนือความบาป เราไม่ต้องรู้สึกกลัวการลงโทษในความผิดที่ได้ทำไป หรือรู้สึกว่าเราจะต้องรับผลร้ายของการกระทำชั่วของเราในอดีต หรือในอนาคต เมื่อพระเจ้ายกโทษความผิดบาปแล้ว

พระเจ้าให้ความมั่นใจพระเจ้าไม่ฟ้องท่านเรื่องที่ท่านทำบาป พระเจ้าไม่พิพากษาท่านเพราะท่านทำบาป พระเจ้ารักท่านและไม่มีอะไรที่ทำให้พระองค์เลิกที่จะรักท่าน และพระเจ้ายืนอยู่ฝ่ายเดียวกันกับท่าน เพราะพระองค์ทรงประทานพระบุตรของพระองค์อยู่กับท่าน

“ซึ่งพระเจ้าจะไม่ทำร้ายท่านอย่างแน่นอน”

พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์มา แต่พระองค์ไม่ได้บังคับในการตัดสินใจให้เชื่อพระองค์ แต่ให้มนุษย์ตัดสินใจเอง หวังว่าท่านจะตัดสินใจได้ถูกต้อง

C : Christ in focus

เรามองเห็นพระเยซูเป็นใคร พระองค์ทำอะไรบ้าง ผ่านพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่เราอ่านอย่างไรบ้าง?

ตอบ พระเยซูคริสต์ทำสิ่งมากมายเพื่อให้เรามั่นใจในพระเจ้า เพราะพระเจ้าช่วยเหลือเราผ่านทางพระเยซูคริสต์ พระเจ้าประทานพระเยซูเพื่อเรา ให้พระองค์รับโทษความผิดบาปแทนเรา สำเร็จโดยการเป็นขึ้นมาจากความตาย ซึ่งเป็นการทำให้เราเป็นคนชอบธรรม เมื่อเรารับไว้ด้วยความเชื่อ และพระเยซูได้อธิษฐานเผื่อเราให้ดำเนินชีวิตกับพระเจ้าไปจนถึงนิรันดร์

ความรักของพระเจ้าผ่านทางพระเยซูคริสต์ไม่มีใครขัดขวางได้ เว้นแต่ท่านจะไม่เชื่อเท่านั้น ความไม่เชื่อของท่านจะเป็นส่ิงขัดขวางความรักของพระองค์

“บรรดาส่ิงที่พระเจ้าทรงสร้างมาไม่สามารถทำให้เราขาดจากความรักของพระเจ้าผู้ทรงสร้างได้”

ยกเว้นแต่มนุษย์ผู้เดียวที่ทำให้ตนเองขาดจากพระเจ้าได้ โดยความไม่เชื่อพระเจ้าผู้สร้างมนุษย์มา

T : Transformation

เราต้องการให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในด้านใดบ้าง?      

ตอบ ให้เรามั่นใจว่าเราเป็นที่รักของพระเจ้า อย่าให้ใครทำให้เราขาดจากความรักของพระเจ้า อย่าให้อะไรทำให้เราขาดจากความรักของพระเจ้า โดยพระเจ้าผู้ทรงรักเราทั้งหลายทำให้เรามีชัยเหลือล้นจากความบาป ดำเนินชีวิตใหม่ได้

เราไม่ต้องฟ้องผิด หรือปรักปรำตนเอง หรือมองไม่เห็นคุณค่าตนเองด้วยการทำร้ายตัวเอง หรือทำร้ายคนอื่น  แต่ขอให้เรามีเชื่อในพระเจ้าและมีชัยชนะเหมือนกับพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ โดยร่วมฝ่าฝันปัญหาที่เผชิญร่วมกันกับพระเยซู

ไม่เลิกเชื่อพระเยซูหรือปฎิเสธพระองค์

S : Serve

เราจะดำเนินชีวิตเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และต่อพระเจ้าได้อย่างไรบ้าง?

ตอบ ให้เราช่วยเหลือคนอื่น เหมือนที่พระเจ้าช่วยเหลือเรา ยกโทษคนอื่นเหมือนที่พระเจ้ายกโทษเรา ไม่ฟ้องผิดคนอื่นเหมือนที่พระเจ้าไม่ฟ้องเรา เนื่องจากความบาปผิด จากความรู้สึกผิด จากความไม่ดีในอดีตต่างๆนานาของเรา ขอให้เราให้กำลังใจผู้อื่น

“ให้เขามีความหวังที่จะได้รับโอกาสที่ดีในชีวิตใหม่ ที่มีชัยชนะเหนือบาปได้”

โดยการได้รับความรักของพระเจ้าผ่านทางพระเยซูคริสต์ เช่นกัน

ขอพระเจ้าอวยพรท่าน ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

บทความก่อนหน้านี้รับใช้เกิดผลด้วยความรักของพระเจ้า
บทความถัดไปก้าวที่ 13 ชีวิตที่มีความสมดุล (ฟป4:10-20)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่