เมื่อท่านได้ตั้งใจที่จะอ่านก้าวที่ 11 นี้ ผมคาดหวังว่าท่านได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตดีขึ้นจากพระเจ้าแล้ว ท่านได้มีชีวิตใหม่ในพระเจ้าแล้ว ส่งผลให้ท่านสามารถจะได้รับสิ่งที่ดีๆจากพระสัญญาของพระเจ้าตลอดไป  เมื่อท่านได้เข้าใจถึงวิถีชีวิตใหม่ในพระเจ้า ซึ่งชีวิตท่านจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

สำหรับเรื่อง “ชีวิตที่มีความเชื่อในพระเจ้า” บทเรียนก้าวที่ 11 นี้เป็นบทสุดท้ายของหนังสือ

  “วิถีธรรมิกชน”

ซึ่งจะรวบรวมขึ้นในอนาคต มีทั้งหมด 11 บท โดยผมเขียนมาจากการใช้เวลาเฝ้าเดี่ยวส่วนตัวกับพระเจ้าแบบ A.C.T.S.

วันนี้ถึงบทสุดท้ายของ วิถีธรรมิกชนแล้ว หากท่านยังมีความสนใจที่จะดำเนินชีวิตคริสเตียน ผมขอแนะนำให้ท่านไปต่อ ในหัวข้อ “วิถีชีวิตคริสเตียน” มีทั้งหมด 7 ก้าว คือ ก้าวที่ 12-18 เช่นกัน เพื่อให้ท่านเติบโตในความเชื่อเรื่องพระเจ้าต่อไป

กจ2:41-47

41คนทั้งหลายที่รับถ้อยคำของเปโตร

ก็รับบัพติศมา

ในวันนั้นมีคนเข้าเป็นสาวกประมาณสามพันคน 42เขาทั้งหลาย

อุทิศตัวเพื่อฟังคำสอนของบรรดาอัครทูต

และร่วมสามัคคีธรรม

รวมทั้งหักขนมปังและอธิษฐาน

43เขาทั้งหลายมีความเกรงกลัวด้วยกันทุกคน และพวกอัครทูตทำการอัศจรรย์ และหมายสำคัญมากมาย 

44คนทั้งหมดที่เชื่อถือก็อยู่รวมกัน และนำทุกสิ่งมารวมเป็นของกลาง

45และพวกเขาขายที่ดินและทรัพย์สิ่งของมาแบ่งให้แก่กันตามความจำเป็น 46ทุกๆ วัน พวกเขาอุทิศตัวอยู่ด้วยกันในพระวิหารและหักขนมปังตามบ้านของพวกเขา รับประทานอาหารร่วมกันด้วยความชื่นชมยินดีและจริงใจ 47ทั้งสรรเสริญพระเจ้าและได้รับความชื่นชอบจากทุกคน

องค์พระผู้เป็นเจ้าก็โปรดให้คนทั้งหลายที่กำลังจะรอด เพิ่มจำนวนเข้ามามากยิ่งขึ้นทุกๆ วัน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011 สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

“ก้าวที่ 11 ชีวิตที่สำแดงพระคุณพระเจ้า”

A : Attitude

เราได้รับความรู้ใหม่ๆ หรือเราได้รับทัศนคติใหม่ๆ จากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่อ่านเรื่องอะไรบ้าง?

ตอบ เราเห็นคนที่กลับใจใหม่จากบาปเชื่อวางใจพระเยซูคริสต์ ผ่านการประกาศของเปโตรสาวกของพระองค์

เขาได้รับบัพติศมา ได้หักขนมปัง แสดงว่าเขาต้องการจะดำเนินชีวิตกับพระเจ้าอย่างแท้จริงแล้ว

และพวกเขาได้เข้ามาอยู่เป็นชุมชนผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์ หรือคริสตจักรของพระเยซู 

บรรยากาศของคนอยู่ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการดูคอนเสริต์ ดูกีฬา หรือฟังผู้สมัครหาเสียง ย่อมต้องมีปัญหามากมายเพราะคนรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก แต่บรรยากาศของผู้เชื่อในพระเยซูเวลานั้นเราเห็นความงดงาม ในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน พวกเขาสามัคคีธรรมกัน ดูแล้วมีความสุข 

C : Christ in focus

เรามองเห็นพระเยซูเป็นใคร พระองค์ทำอะไรบ้าง ผ่านพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่เราอ่านอย่างไรบ้าง?

ตอบ 

จุดเริ่มต้นของชุมชนผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์ ก็คือ พระองค์นั่นเอง

แต่ละคนได้รับการยกโทษจากความผิดบาป พระเจ้าไม่เอาผิดลงโทษในความบาปของพวกเขา พวกเขาจึงเริ่มต้นแบ่งปันสิ่งดีในชีวิตที่พวกเขาได้รับ ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทอง แรงกาย ความสามารถ หรือเวลาให้เพื่อผู้เชื่อคนอื่น และให้ผู้อื่นได้

การที่พระเยซูคริสต์เสด็จมาในโลกนี้ และใช้เวลาเพื่อสาวกของพระองค์ตลอด  3 ปี พระองค์สามัคคีธรรมกับพวกเขา สอนสร้างพวกเขา ช่วยพวกเขา ยกโทษให้กับความบาปผิด ความไม่เชื่อ ความสงสัย หรือความอ่อนแอของพวกเขา  ไม่เอาผิดพวกเขา

ทำให้พวกเขามีความมั่นใจในความเป็นพระเจ้าของพระเยซู

มีความมั่นใจในราชกิจไถ่บาปให้กับพวกเขา

พวกเขาจึงประกาศเรื่องนี้ออกไปและมีคนจำนวนมากได้เชื่อถือ ทำให้มาอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากนั่นเอง

T : Transformation

เราต้องการให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในด้านใดบ้าง?      

ตอบ เมื่อเราได้รับการยกโทษจากความบาปผิด โดยพระคุณของพระเจ้าไม่ใช่พึ่งพาการกระทำดีของเราเอง เรารับไว้ด้วยความเชื่อ เมื่อเราพิสูจน์แล้วว่าเป็นจริง เป็นสิ่งที่ดีกับเรา เราต้องประกาศออกไป เราต้องใช้ชีวิตกับพี่น้องที่มีความเชื่อ เสริมสร้างกัน สามัคคีธรรมด้วยกัน ฟังพระวจนะด้วยกัน

แบ่งปันชีวิตด้วยกัน

ใช้เวลาด้วยกัน สรรเสริญพระเจ้าด้วยกัน เปิดโอกาสให้คนใหม่ๆได้เข้ามารู้จักพระเจ้า ผ่านการประกาศข่าวประเสริฐที่เป็นจริงจากชีวิตที่เปลี่ยนแปลงของเรา

S : Serve

เราจะดำเนินชีวิตเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และต่อพระเจ้าได้อย่างไรบ้าง?

ตอบ  เรารับใช้พระเจ้า สำแดงพระคุณพระเจ้า โดยการดำเนินชีวิตเป็นพระพร เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นรอบข้าง โดยเฉพาะต่อพี่น้องในความเชื่อ หรือคริสตจักรของพระเยซู

เพราะเราได้เป็นเสรีชนพ้นจากความบาปผิดแล้ว รับใช้ด้วยความชื่นชมยินดีที่ได้รับการอภัยโทษจากบาปแห่งความตาย แท้จริงแล้วต้องโทษประหารชีวิตสถานเดียว แต่พระเยซูคริสต์ประทานพระคุณให้เรา แม้เราไม่สมควรจะได้รับความดีจากพระเจ้า แต่พระเจ้าก็ให้เรา เมื่อเราเข้าใจแบบนี้ขอให้เราดำเนินชีวิตใหม่สำแดงพระคุณพระเจ้าให้กับคนอื่นเช่นกัน

เราไม่สามารถแบ่งปันสิ่งที่เราไม่มีได้ เราล้วนแต่แบ่งปันในส่ิงที่เรามี

ขอพระเจ้าอวยพรท่าน ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

บทความก่อนหน้านี้ก้าวที่ 10 ชีวิตที่มอบถวายแด่พระเจ้า (ลก21:1-4)
บทความถัดไปยน17:26 “ขอให้รู้จักและรักมากขึ้น”

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่