เมื่อท่านได้ตั้งใจที่จะอ่านบทเรียนก้าวที่ 1 นี้ ผมขอโอกาสที่จะแสดงความยินดีล่วงหน้ากับท่านด้วย เพราะท่านจะได้รับสิ่งที่ดีๆจากพระเจ้า สิ่งอัศจรรย์มากมายที่จะเกิดขึ้นหลังจากอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ จะมีผลเกิดขึ้นกับท่านคือ ท่านจะได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ดีขึ้น หลังจากที่ท่านได้แสวงหาพระเจ้าจนรู้จักกับพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นพระเจ้า พระผู้ช่วยท่านให้รอดพ้นจากความผิดบาปได้

สำหรับเรื่อง “ชีวิตที่มีความเชื่อในพระเจ้า” บทเรียนนี้เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือ

  “วิถีชีวิตธรรมิกชน” 

ซึ่งจะรวบรวมขึ้นในอนาคต มีทั้งหมด 11 บท โดยเขียนมาจากการใช้เวลาเฝ้าเดี่ยวส่วนตัวกับพระเจ้าแบบ A.C.T.S. (ท่านสามารถดูคำอธิบายเพิ่มเติมจากลิ้งค์ด้านล่าง)

การเฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S.

ความตั้งใจของผมในการเขียนบทเรียนนี้ เพื่อให้ท่านสามารถเรียนรู้เรื่องของพระเจ้าผ่านการอ่านพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ได้ด้วยตนเอง ผมมีความคาดหวังให้ท่านอ่านบทเรียนนี้

“เพื่อจะรู้จักพระเจ้า ไม่ใช่ได้รู้เรื่องของพระเจ้า”

เมื่อท่านอ่านจนจบท่านจะเห็นพระพร และรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทางที่ดีขึ้น ขอพระเจ้าอวยพรครับ

ยน20:24-31

พระเยซูกับโธมัส

24โธมัสที่เขาเรียกกันว่าดิดุโมสซึ่งเป็นสาวกคนหนึ่งในสิบสองคนนั้น ไม่ได้อยู่กับพวกเขาเมื่อพระเยซูเสด็จมา 25สาวกคนอื่นๆ จึงบอกโธมัสว่า “เราเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้ว” แต่โธมัสตอบพวกเขาว่า “ถ้าข้าไม่เห็นรอยตะปูที่พระหัตถ์ของพระองค์ และไม่ได้เอานิ้วของข้าแยงเข้าไปที่รอยตะปูนั้น และไม่ได้เอามือของข้าแยงเข้าไปที่สีข้างของพระองค์แล้ว ข้าจะไม่เชื่อเลย”26เมื่อผ่านไปแปดวันแล้ว พวกสาวกของพระองค์อยู่ด้วยกันในบ้านนั้นอีกและโธมัสอยู่กับพวกเขาด้วย ประตูก็ปิดแล้ว แต่พระเยซูเสด็จเข้ามาและทรงยืนอยู่ท่ามกลางเขาตรัสว่า “สันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลาย” 27แล้วพระองค์ตรัสกับโธมัสว่า “เอานิ้วของท่านแยงที่นี่ และดูที่มือของเรา ยื่นมือของท่านออกมาคลำที่สีข้างของเรา อย่าสงสัยเลย แต่จงเชื่อ”28โธมัสทูลพระองค์ว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ พระเจ้าของข้าพระองค์” 29พระเยซูตรัสกับเขาว่า “เพราะท่านเห็นเราท่านจึงเชื่อหรือ? คนที่ไม่เห็นเราแต่เชื่อก็เป็นสุข”

จุดประสงค์ของหนังสือเล่มนี้

30พระเยซูทรงทำหมายสำคัญอื่นๆ อีกหลายอย่างต่อหน้าพวกสาวก ซึ่งไม่ได้บันทึกไว้ในหนังสือเล่มนี้ 

31″แต่การที่บันทึกเหตุการณ์เหล่านี้ไว้ ก็เพื่อพวกท่านจะได้เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้า และเมื่อมีความเชื่อแล้วท่านก็จะมีชีวิตโดยพระนามของพระองค์”

“ก้าวที่ 1 ชีวิตที่มีความเชื่อในพระเจ้า”

A : Attitude

เราได้รับความรู้ใหม่ๆ หรือเราได้รับทัศนคติใหม่ๆ จากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่อ่านเรื่องอะไรบ้าง?

ตอบ คนที่มีความเชื่อในพระเจ้าจะเป็นคนที่มีความสุข และมีสันติสุข พระธรรมตอนนี้บอกไว้ เพราะพระเยซูเป็นผู้ให้ประสบการณ์ที่ดีในการรู้จักพระองค์ แก่ผู้ที่เชื่อในพระองค์ พระองค์จะรู้จักผู้เชื่อเป็นอย่างดี เหมือนที่พระองค์รู้จักโธมัส ในตอนนี้ เป็นเวลาที่โธมัสพูดแบบไม่มีความเชื่อพระเจ้าเลย (แม้ว่าเขาจะเคยได้ยิน หรือได้เคยเห็นพระเยซูมาแล้วก็ตาม) แต่พระเยซูทรงล่วงรู้เรื่องที่เขาพูด แม้พระองค์ไม่ได้อยู่กับเขาเวลานั้น  

พระเยซูก็ได้ทรงรู้จักท่านเช่นกัน แม้ท่านจะไม่รู้จัก หรือเชื่อในพระองค์มาก่อน

C : Christ in focus

เรามองเห็นพระเยซูเป็นใคร พระองค์ทำอะไรบ้าง ผ่านพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่เราอ่านอย่างไรบ้าง?

ตอบ เราเห็นพระเยซูด้วยความเชื่อ ไม่ใช่ตามสายตาการมองเห็น โธมัสแม้เคยเห็นพระเยซูด้วยตาของเขา แต่เวลานี้เขากับไม่มีความเชื่อ

พระเยซูคริสต์ได้ทรงสำแดงพระคุณแก่เราเพื่อให้เรารู้จักพระองค์ 

(1) พระคุณ หมายถึง ความโปรดปรานของพระเจ้า แสดงออกเป็นการมอบพระองค์เองเพื่อคนของพระองค์ และโน้มตัวพระองค์เพื่อเข้าหาคนของพระองค์เสมอ เช่น การสละพระชนม์ชีพของพระเยซูคริสต์ ตายเพื่อไถ่บาปของคนบาปให้กับทุกคน ไม่ใช่เฉพาะคนที่ทำดี

พระคุณของพระเจ้ามีผลต่อทั้งคนที่เชื่อ และคนที่ไม่เชื่อในพระองค์ โดยพระเยซูได้สำแดงพระองค์ให้ผู้เชื่อรู้จักได้ หรือให้ประสบการณ์แก่ผู้เชื่อ หรือตอบคำอธิษฐานของผู้ร้องขอ เพื่อให้เขามีประสบการณ์รู้จักกับพระองค์ ผู้ที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ พวกเขารับพระคุณพระเจ้าโดยความเชื่อไม่ใช่การกระทำดี

“เพื่อเขาจะได้เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเจ้า”

ในเวลานั้นโธมัสไม่เชื่อด้วยว่าพระเยซูเป็นขึ้นจากความตายที่กางเขนแล้ว เพื่อยกโทษความบาปผิดของมนุษย์ แต่เขารู้ว่าพระองค์รับการลงโทษนั้นด้วยความตายบนกางเขน

การเป็นขึ้นมาจากตายของพระเยซู ทำให้พระองค์ยังทรงพระชนม์อยู่

ในวันนี้เช่นกัน พระองค์จึงทรงรู้จักท่าน พระองค์ได้ยกโทษความบาปผิดให้แก่ท่าน แม้ท่านจะไม่ได้รู้จักพระเยซู หรือไม่ได้เชื่อในพระเยซู หรือไม่ได้ร้องขอต่อพระเยซู แต่พระองค์ได้ทรงทำเพื่อท่านแล้ว ส่วนท่านจะรับความจริงเรื่องนี้ได้ก็ต่อเมื่อท่านมีความเชื่อในพระเยซูคริสต์ ตามที่พระธรรมตอนนี้บันทึกไว้

“ถ้าท่านเชื่อ ท่านจะมีชีวิตโดยนามของพระองค์ “

T : Transformation

เราต้องการให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในด้านใดบ้าง?      

ตอบ เราต้องเชื่อในพระเยซูคริสต์ ก่อนที่เราจะเห็นพระองค์ หรือจะก่อนที่เราจะมีประสบการณ์กับพระองค์ ความสุขหรือสันติสุขที่คนในโลกนี้แสวงหา แท้จริงแล้ว เป็นผลที่มาจากการที่เราไม่ได้รับการลงโทษให้ตายนิจนิรันดร์ แต่เราจะมีชีวิตโดยนามของพระองค์ 

เราสามารถมีชีวิตที่มีชัยชนะเหนือความบาป เหนือนิสัยบาป เหนือความตาย(ฝ่ายจิตวิญญาณ)ได้ เพราะพระเยซูคริสต์พระองค์มีชัยชนะเหนือผลของความบาปคือความตาย พระองค์เป็นขึ้นจากความตาย และประทานชัยชนะนั้นให้กับเราด้วย

“เราจึงรับสันติสุข และชีวิตใหม่จากพระเจ้า

ด้วยความเชื่อ”

S : Serve

เราจะดำเนินชีวิตเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และต่อพระเจ้าได้อย่างไรบ้าง?

ตอบ  ความเชื่อในพระเจ้า ไม่ใช่เรื่องของอดีต แต่เป็นเรื่องของปัจจุบันและอนาคต เพราะเราต้องมีความเชื่อพระเจ้าในการดำเนินชีวิตประจำวัน และเรียนรู้จักพระองค์ผ่านเหตุการณ์ ผ่านสถานการณ์ต่างๆที่เข้ามาในชีวิตประจำวัน ผ่านการสามัคคีธรรมกับพี่น้องคริสเตียนเป็นการส่วนตัว หรือเป็นกลุ่มย่อย หรือเป็นกลุ่มใหญ่ในคริสตจักร   และผ่านพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ที่บันทึกเพื่อให้เรามีความเชื่อที่ถูกต้องในพระเจ้า

เมื่อเราเชื่อในพระเจ้าแล้ว ถือว่าเราได้เริ่มต้นด้วยความเชื่อแล้วขออย่าให้มีความสงสัย ขอให้รักษาความเชื่อตลอดชีวิตของท่าน แล้วท่านจะมีชีวิตโดยนามของพระองค์ การบอกเล่าเรื่องของพระเยซูที่ท่านได้รู้จัก ที่ท่านได้เชื่อ แก่คนที่ท่านรัก ท่านห่วงใย ต้องการให้เขาเหล่านั้นรับสันติสุข และมีชีวิตโดยพระนามของพระเยซู นั่นจึงจะถือว่าท่านได้รักษาความเชื่อได้อย่างแท้จริง

ขอพระเจ้าอวยพรท่าน ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

 

อ้างอิง

(1)https://biblehub.com/greek/5485.htm

บทความก่อนหน้านี้รับใช้เต็มท่าที
บทความถัดไปก้าวที่ 2 ชีวิตที่มีความเชื่อวางใจในพระเจ้า(บังเกิดใหม่) (ยน3:1-21)

6 ความคิดเห็น

 1. อ่านแล้วอยากจะเสนอความคิดเห็นในการแก้ไขข้อความ. ต้องทำอย่างไรครับ

  • ยินดีอย่างยิ่ง และกราบขอบพระคุณอย่างสูงครับอาจารย์ประยูร ที่กรุณาช่วยแนะนำครับ

   ผมส่งไฟล์ให้อาจารย์ แล้วอาจารย์ edit กลับมาให้ก็ได้ครับ

   พระเจ้าเสริมกำลังอาจารย์ด้วยครับ

  • ขอบคุณแตงมากครับ แตงช่วยพิมพ์ในกล่องความคิดเห็น หรือcapture ส่วนที่ผิดให้ก็ได้ด้วยครับ จะได้ทำการแก้ไขต่อไปครับ คำว่าห่วงใย ในตอนท้ายบทที่ 1 ผมแก้ไขให้แล้วนะครับ ขอพระเจ้าอวยพรครับ

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่