ลักษณะชีวิตคริสเตียนที่ดำเนินชีวิต “สัมพันธ์สนิทกับคริสตจักรของพระคริสต์” (ชุมชนของพระเจ้า:เรียนรู้จากลักษณะคริสตจักรทั้งเจ็ด วว2:1-3:22)

ก้าวที่ 38 เรียนรู้จาก:คริสตจักรเมืองเอเฟซัส (วว2:1-7)

ก้าวที่ 39 เรียนรู้จาก:คริสตจักรเมืองสเมอร์นา (วว2:8-11)

ก้าวที่ 40 เรียนรู้จาก:คริสตจักรเมืองเปอร์กามัม (วว2:12-17)

ก้าวที่ 41 เรียนรู้จาก:คริสตจักรเมืองธิยาทิรา (วว2:18-29)

ก้าวที่ 42 เรียนรู้จาก:คริสตจักรเมืองซาร์ดิส (วว3:1-6)

ก้าวที่ 43 เรียนรู้จาก:คริสตจักรเมืองฟีลาเดลเฟีย (วว3:7-13)

ก้าวที่ 44 เรียนรู้จาก:คริสตจักรเมืองเลาดีเซีย (วว3:14-22)

ก้าวที่ 45 เรียนรู้จาก:ความสัมพันธ์ของพระเยซูคริสต์กับคริสตจักร

ก้าวที่ 46 เรียนรู้จาก: การรับรู้ของพระเยซูคริสต์ที่มีต่อคริสตจักร

ก้าวที่ 47 เรียนรู้จาก:ทัศนคติของพระเยซูคริสต์ต่อคริสตจักร

ก้าวที่ 48 เรียนรู้จาก:พระสัญญาของพระเยซูคริสต์ที่มีต่อคริสตจักร

ลักษณะชีวิตคริสเตียนที่ดำเนินชีวิต 

สัมพันธ์สนิทกับคริสตจักรของพระคริสต์ 

(ชุมชนของพระเจ้า:เรียนรู้จากลักษณะ

คริสตจักรทั้งเจ็ด วว2:1-3:22)

ก้าวที่ 44 เรียนรู้จาก:คริสตจักรเมืองเลาดีเซีย (วว3:14-22)

ตอนที่ 7 เรียนรู้จากคริสตจักรเมืองเลาดีเซีย (วว3:14-22)

1.เรียนรู้จาก:ความสัมพันธ์ของพระเยซูคริสต์กับคริสตจักร

2.เรียนรู้จาก:การรับรู้ของพระเยซูคริสต์ต่อคริสตจักร

3.เรียนรู้จาก:ทัศนคติของพระเยซูคริสต์ต่อคริสตจักร

4.เรียนรู้จาก:พระสัญญาของพระเยซูคริสต์ต่อคริสตจักร

โดย อ.กิจขจร  ลิ่วเฉลิมวงศ์ (4 มิ.ย. 2020)

วว3:14-22 ถ้อยคำถึงคริสตจักรเมืองเลาดีเซีย

14“จงเขียนถึงทูตสวรรค์ของคริสตจักรที่เมืองเลาดีเซียว่าพระองค์ผู้เป็นพระอาเมน ทรงเป็นพยานที่ซื่อสัตย์และสัตย์จริง และทรงเป็นต้นกำเนิดของสิ่งสารพัดที่พระเจ้าทรงสร้างนั้น ตรัสดังนี้ว่า

15“เรารู้จักความประพฤติของเจ้า คือว่าเจ้าไม่เย็นและไม่ร้อน เราอยากให้เจ้าเย็นหรือร้อน 16เพราะว่าเจ้าเป็นแต่อุ่นๆ ไม่ร้อนและไม่เย็น เราจะคายเจ้าออกจากปากของเรา 17เพราะเจ้าพูดว่าข้าเป็นเศรษฐีและข้าร่ำรวยแล้ว ข้าไม่ต้องการสิ่งใดเลยเจ้าไม่รู้ว่าเจ้าเป็นคนน่าสมเพช น่าสังเวช เจ้ายากจน ตาบอด และเปลือยกาย 

18เราแนะนำเจ้าให้ซื้อทองคำที่หลอมด้วยไฟจากเรา เพื่อเจ้าจะได้มั่งมี และให้ซื้อเสื้อผ้าสีขาว เพื่อจะได้สวมให้พ้นจากความอับอายที่ต้องเปลือยกาย และซื้อยาหยอดตาของเจ้า เพื่อเจ้าจะได้เห็น 19เรารักใครเราก็ตักเตือนและตีสอนเขา เพราะฉะนั้นจงมีความกระตือรือร้น และกลับใจใหม่ 20นี่แน่ะ เรายืนเคาะอยู่ที่ประตู ถ้าใครได้ยินเสียงของเราและเปิดประตู เราจะเข้าไปหาเขาและจะรับประทานอาหารร่วมกับเขา และเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเรา 

21คนที่ชนะ เราจะให้เขานั่งกับเราบนพระที่นั่งของเรา เหมือนอย่างที่เรามีชัยชนะแล้ว และได้นั่งกับพระบิดาของเราบนพระที่นั่งของพระองค์ 22ใครมีหูก็ให้ฟังข้อความที่พระวิญญาณได้ตรัสกับคริสตจักรทั้งหลาย

เบื้องหลังของพระธรรม วว3:14-22 ตอนนี้ เป็นคริสตจักรลำดับที่ 7 จาก 7

คริสตจักร ที่ยอห์นได้รับการสำแดงจากพระเยซูคริสต์ ให้เขียนไว้ในหนังสือม้วน และส่งไปให้คริสตจักรทั้งเจ็ด (วว1:11) เนื้อหาสำหรับคริสตจักรเมือง

เลาดีเซียเต็มไปด้วยการตักเตือน อย่าพอใจกับความมั่งคั่งความสุขสบาย ไม่ขาดแคลนอะไร อย่าดำเนินชีวิตพอใจตามความคิดของตนเอง แต่ให้รักพระเจ้าอย่างร้อนรน ดำเนินชีวิตในทางของพระเจ้าจริงจัง

การนำเรื่องคริสตจักรทั้งเจ็ดมาเทศนาสั่งสอน เพราะต้องการให้ผู้อ่านและผู้ฟัง มีลักษณะชีวิตคริสเตียน โดยดำเนินชีวิตคริสเตียน  สัมพันธ์สนิทกับ

คริสตจักรของพระคริสต์ หมายความว่า ท่านไม่ควรดำเนินชีวิตคริสเตียนเพียงลำพังโดยไม่ผูกพันตัวกับผู้เชื่อคนอื่น พระเจ้าต้องการให้มีการสามัคคีธรรมกับผู้เชื่อในท้องถิ่น หรือสามัคคีธรรมกับชุมชนของพระเจ้าด้วย

โดยท่านสามารถเรียนรู้จากลักษณะคริสตจักรทั้งเจ็ด เพื่อสำรวจตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตของท่านกับชุมชนของพระเจ้า หรือคริสตจักรท้องถิ่นที่ท่านผูกพันตัวให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้าที่ให้ยอห์นบันทึกไว้

วว3:14 จงเขียนถึง ทูตสวรรค์ของคริสตจักรที่เมืองเลาดีเซีย ว่า 

ฑูตสวรรค์อาจจะหมายถึง ฑูตสวรรค์ที่เป็นวิญญาณจริงๆก็ได้หรือเป็นผู้นำผู้ปกครอง หรือศิษยาภิบาลของคริสตจักรก็ได้ การแปลความให้ใช้บริบทของเนื้อหาเป็นตัวชี้วัดในการตัดสินใจอีกที บางคนก็เชื่อว่าเป็นฑูตสวรรค์จริงๆไม่ใช่หมายถึง ผู้นำหลักของคริสตจักร แต่ไม่มีทัศนไหนบอกว่าฑูตสวรรค์ในคริสตจักรทั้งเจ็ดเป็นมนุษย์ ที่ทำหน้าที่เป็นผู้นำเท่านั้น

ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และข้อมูลเพิ่มเติมของเมือง

ที่ตั้งของเมืองเลาดีเซียอยู่บนเส้นทางสู่เมืองโคโลสี อยู่ห่างฟิลาเดลเฟียไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 70 กิโลเมตร เป็นเมืองสุดท้ายที่ได้รับหนังสือก่อนกลับไปเอเฟซัส เป็นเมืองที่มีความมั่งคั่ง มีเศรษฐกิจค้าขายดี

เลาดีเซีย ปัจจุบันนี้คือ หมู่บ้าน Eskihisar, เมือง Denizli อยู่ในประเทศตุรกี

หมายเหตุ: สามารถชมภาพปัจจุบันได้ที่ https://www.bibleplaces.com/laodicea/

วันนี้เราจึงมาเรียนรู้เรื่อง ลักษณะชีวิตคริสเตียนที่ดำเนินชีวิต 

สัมพันธ์สนิทกับคริสตจักรของพระคริสต์ 

(ชุมชนของพระเจ้า:เรียนรู้จากลักษณะคริสตจักรทั้งเจ็ด วว2:1-3:22)

ตอนที่ 7 เรียนรู้จาก

คริสตจักรเมืองเลาดีเซีย วว3:14-22

1.เรียนรู้จาก:ความสัมพันธ์ของพระเยซูคริสต์

กับคริสตจักร

วว3:14จงเขียนถึงทูตสวรรค์ของคริสตจักรที่เมืองเลาดีเซียว่าพระองค์ผู้เป็นพระอาเมน ทรงเป็นพยานที่ซื่อสัตย์(4103)และสัตย์จริง(228) และทรงเป็นต้นกำเนิดของสิ่งสารพัดที่พระเจ้าทรงสร้างนั้น ตรัสดังนี้ว่า

เรามาดูรายละเอียดได้เห็นพระเจ้าอย่างไร?

พระอาเมน ทรงเป็นพยานที่ซื่อสัตย์(4103(v)อ่านว่า pistos) ให้ความหมายถึง พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพยานด้วยพระองค์เอง เป็นผู้ซึ่งไว้วางใจได้ เชื่อถือได้ ในส่ิงที่พระองค์ ทรงกระทำ สิ่งที่พระองค์สอนสั่งบัญชา ส่ิงที่เป็นราชกิจของพระองค์ ทรงมีความน่าเชื่อถือ มีน้ำหนัก เป็นพยานเรื่องจริงไม่ใช่การเป็นพยานเท็จ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของพวกเขา(ผู้เชื่อ)  เน้นย้ำความเป็นพระเจ้าที่สมบูรณ์ ความสัตย์ซื่อของพระองค์

สัตย์จริง หรือ ความจริง เป็นสิ่งที่บำรุงเลี้ยงจิตวิญญาณจนถึงชีวิตนิรันดร์ เน้นย้ำความจริง ตอนนี้ ด้วยคำว่า อาเมน กับ สัตย์จริง (GK228. aléthinos (adj)อ่านว่า(al-ay-thee-nos’) แปลว่า ความจริง, จริงแท้)

ตอนนี้เป็นการย้ำ คำว่าซื่อสัตย์ซึ่งได้เคยกล่าวไว้ตอนต้นของวิวรณ์

วว1:5 และจากพระเยซูคริสต์พยานผู้ซื่อสัตย์(4103 pistos) ซึ่งเป็นผู้แรกที่ทรงเป็นขึ้นจากตาย และเป็นผู้ทรงครอบครองเหนือบรรดากษัตริย์ในโลกพระองค์ทรงรักเรา ทรงปลดปล่อยเราจากบาปของเราด้วยพระโลหิตของพระองค์

และในตอนท้ายของวิวรณ์ใช้คำว่า ซื่อสัตย์และสัตย์จริง เหมือน วว3:14 ยืนยันว่าพระเยซูคริสต์ จะเสด็จกลับมาพิพากษา

วว19:11แล้วข้าพเจ้าเห็นสวรรค์เปิดออก และ นี่แน่ะ มีม้าสีขาวตัวหนึ่ง พระองค์ผู้ทรงม้านั้นมีพระนามว่า ซื่อสัตย์(4103)และสัตย์จริง(228) พระองค์ทรงพิพากษาและทรงต่อสู้ด้วยความชอบธรรม

เป็นต้นกำเนิด ให้ความหมายถึง ทุกส่ิงถูกสร้างขึ้นโดยพระองค์ ไม่ใช่พระเยซูคริสต์ถูกสร้างขึ้นเป็นสิ่งแรกแล้วส่ิงอื่นๆจึงถูกสร้างตามมา พระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าทรงพระชนม์อยู่โดยพระองค์เอง ไม่ได้ถูกสร้าง

คส1:15-16 พระคริสต์ทรงเป็นพระฉายาของพระเจ้าผู้ไม่ทรงปรากฏแก่ตา ทรงเป็นบุตรหัวปีเหนือทุกสิ่งที่ทรงสร้าง 16เพราะว่าโดยพระองค์ทุกสิ่งได้รับการทรงสร้างขึ้น ทั้งสิ่งที่อยู่บนท้องฟ้าและบนแผ่นดินโลก ทั้งสิ่งที่มองเห็นและสิ่งที่มองไม่เห็น ไม่ว่าจะเป็นบัลลังก์แห่งพวกภูตผี หรือพวกภูตผีที่ปกครอง หรือพวกภูตผีที่ครอบครอง หรือพวกภูตผีที่มีอำนาจ ทุกสิ่งถูกสร้างขึ้นโดยพระองค์และเพื่อพระองค์

พูดกับคริสตจักรเมืองสเมอร์นา พระองค์ทรงเป็นเบื้องต้นและเบื้องปลาย

วว2:8“จงเขียนถึงทูตสวรรค์ของคริสตจักรที่เมืองสเมอร์นาว่าพระองค์ผู้ทรงเป็นเบื้องต้นและเบื้องปลาย ผู้ซึ่งสิ้นพระชนม์แล้ว และกลับมีชีวิตอีก ตรัสดังนี้ว่า

2คร1:20เพราะว่าพระสัญญาต่างๆ ของพระเจ้าล้วนแต่เป็นจริงโดยพระเยซู เพราะเหตุนี้เราจึงพูดว่าอาเมนโดยพระองค์ ซึ่งเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า

การนำไปประยุกต์ใช้ ส่ิงที่พระเยซูคริสต์ทรงเป็น สิ่งนั้นจะมีความสัมพันธ์ต่อผู้เชื่อและคริสตจักร เรื่องราวของพระเจ้าเป็นความจริง พระองค์มาเป็นพยานความจริงด้วยตนเอง อย่ากลัวที่จะถูกตำหนิ ถูกตักเตือนให้กลับใจใหม่ ดีกว่าโดนพระเจ้าจะทรงพิพากษาในวันสุดท้าย

คริสตจักรและผู้เชื่อควรให้ความสำคัญกับการดำเนินชีวิตตามความจริงของพระวจนะพระเจ้า ให้ความสำคัญกับการรู้จักพระเยซูคริสต์มากขึ้น แสวงหาพระเจ้ามากขึ้น สร้างความสนิทสนมกับพระองค์มากขึ้น

2.เรียนรู้จาก: การรับรู้ของพระเยซูคริสต์

ต่อคริสตจักร

วว3:15-17 เรารู้จักความประพฤติของเจ้า คือว่าเจ้าไม่เย็นและไม่ร้อน เราอยากให้เจ้าเย็นหรือร้อน 16เพราะว่าเจ้าเป็นแต่อุ่นๆ ไม่ร้อนและไม่เย็น เราจะคายเจ้าออกจากปากของเรา 17เพราะเจ้าพูดว่าข้าเป็นเศรษฐีและข้าร่ำรวยแล้ว ข้าไม่ต้องการสิ่งใดเลยเจ้าไม่รู้ว่าเจ้าเป็นคนน่าสมเพช น่าสังเวช เจ้ายากจน ตาบอด และเปลือยกาย

2.1  ให้ดำเนินชีวิตตามพระวจนะไม่ใช่ตามความคิดตนเอง

17เพราะเจ้าพูดว่าข้าเป็นเศรษฐีและข้าร่ำรวยแล้ว ข้าไม่ต้องการสิ่งใดเลยเจ้าไม่รู้ว่าเจ้าเป็นคนน่าสมเพช น่าสังเวช เจ้ายากจน ตาบอด และเปลือยกาย

ส่ิงที่เขามองตนเองกับที่พระเจ้ามองเขาช่างแตกต่างกันอย่างมาก

ผู้เชื่อมองว่าตัวเองมีชีวิตที่ดูดีมาก แต่พระเจ้าบอกว่าพวกเขาน่าสมเพช น่าสังเวช ยากจน ตาบอด และเปลือยกาย เขาคิดผิดไปจากที่พระเจ้าคิด

พวกเขาไม่ได้มีความสัมพันธ์กับพระเยซูคริสต์ แต่พวกเขามีโอกาสรักษาตาที่มืดบอดได้ มีโอกาสเริ่มต้นสามัคคีธรรมใหม่กับพระเยซูคริสต์ได้

ประยุกต์ใช้ เปรียบเหมือนคนที่มีความพอใจในฝ่ายกายภาพมากกว่าความพอใจในฝ่ายวิญญาณ ฝ่ายกายภาพดูดีมีความเจริญเติบโต มีชีวิตชีวาดีมาก แต่ฝ่ายจิตวิญญาณนั้นกลับตายแล้ว พอใจแล้ว ไม่อยากสามัคคีธรรมกับพระเจ้า ไม่มีใจกระตือรือล้นสำหรับการดำเนินชีวิตกับพระเจ้า  ไม่ได้ตั้งเป้าหมายที่จะทำตามพระทัยของพระเจ้าอีกแล้ว ชีวิตทำตามความคิด ตามความต้องการของตนเอง โดยขาดการสามัคคีธรรมกับพระเจ้าไปแล้ว

2.2 ให้ดำเนินชีวิตด้วยความกระตือรือร้น

15เรารู้จักความประพฤติของเจ้า คือว่าเจ้าไม่เย็นและไม่ร้อน เราอยากให้เจ้าเย็นหรือร้อน 16เพราะว่าเจ้าเป็นแต่อุ่นๆ ไม่ร้อนและไม่เย็น เราจะคายเจ้าออกจากปากของเรา 

เจ้าเป็นแต่อุ่น  หมาย ถึงไม่กระตือรือร้น ใช้เพียงครั้งเดียวในข้อนี้ อุปมาเหมือนสภาพฝ่ายวิญญาณที่ชั่วร้าย ผันผวนอยู่ระหว่างความรักรุนแรง กับความเฉยชา ด้านชา การหมดความรู้สึก (เย็นชาในการนมัสการ ในการรับใช้ ไม่สามารถให้ความชุ่มชื่นกับคนที่กระหายฝ่ายวิญญาณได้)

นี่เป็นอาการของคนไม่กระตือรือร้น  2206. zéloó (v) อ่านว่า (mol-oo’-no) การสร้างคำนี้ เกิดจาก เสียงของน้ำที่ต้มเดือด เกิดฟองเพราะน้ำถูกต้มเดือดมาจากความร้อน หมายถึง กระตือรือร้นในการดำเนินชีวิตตอบสนองตามพระวจนะ กระตือรือร้นในการสามัคคีธรรม ในการใช้เวลาส่วนตัวกับพระเจ้า ไม่ใช่พอใจกับความสบาย ความมั่งคั่ง หรือพอใจกับโลกนี้ พระเจ้าจูงใจผู้เชื่อที่เลาดีเซียให้กระตือรือร้นที่จะทำดี ให้ทำสิ่งที่ดีตามที่พระเจ้าว่าดี

เราจะคายเจ้าออกจากปากของเรา ใช้เพียงครั้งเดียวในพระคัมภีร์ หมายถึง แสดงการปฎิเสธอย่างเต็มที่ ปฎิเสธด้วยความรังเกียจอย่างยิ่ง แสดงว่าคนที่มีลักษณะชีวิตแบบนี้ไม่รักพระเจ้าอย่างร้อนรน แต่พอใจกับความสบายๆ อาจจะจะถูกขับออก ถูกไล่ออก ถูกปฎิเสธจากพระเจ้า

ยูดาส ไม่ได้รับมหาสนิท ไม่ได้รับพันธสัญญาใหม่ แม้พระเยซูคริสต์ได้ตักเตือนเขาให้กลับใจใหม่หลายครั้ง ในวันที่พระเยซูคริสต์เป็นขึ้นจากความตาย ยูดาสก็ไม่ได้อยู่ตอนพระเยซูคริสต์มาหาสาวก

สาวกอีกคนชื่อโธมัสก็ไม่ได้อยู่วันที่พระเยซูคริสต์เป็นขึ้นจากความตายและมาปรากฎกับพวกสาวก แต่ความต่างของยูดาสกับโธมัส คือ พระเยซูคริสต์มาหาโธมัสอีกครั้งเป็นการให้โอกาสเขา และเขาได้กลับใจใหม่ตอบสนองพระองค์เช่นกัน

ดังนั้นเมื่อรวมความหมายของประโยคทั้งหมด น่าจะหมายถึง ผู้เชื่ออย่าเข้าใจผิดคิดว่าตนเองมีชีวิตกับพระเจ้า ทั้งๆที่ตนเองดำเนินชีวิตไม่มีความรักร้อนรนพระเจ้า  นั่นหมายถึง ผู้เชื่ออาจจะถูกปฎิเสธหากเขาไม่รักษาความรักที่มีต่อพระเยซูคริสต์  ไม่รักษาความสัมพันธ์กับพระเจ้าในการดำเนินชีวิต

มธ7:21,23ไม่ใช่ทุกคนที่เรียกเราว่าองค์พระผู้เป็นเจ้า’ จะได้เข้าในแผ่นดินสวรรค์ แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระทัยพระบิดาของเรา ผู้สถิตในสวรรค์จึงจะเข้าได้  23เมื่อนั้นเราจะกล่าวแก่พวกเขาว่าเราไม่เคยรู้จักพวกเจ้าเลย เจ้าผู้ทำความชั่ว จงไปเสียให้พ้นหน้าเรา

คริสตจักรและผู้เชื่อควรให้ความสำคัญของการดำเนินชีวิตตามมาตรฐานของพระเยซูคริสต์เพราะพระองค์เป็นพระอาเมน มีความซื่อสัตย์และสัตย์จริง แม้พระองค์ต่อว่าจักเตือนให้กลับใจใหม่ พระองค์ไม่โกหก อย่าใช้มาตรฐานของคนส่วนมากแต่ให้ใช้มาตรฐานของพระเจ้า  อย่าประมาทเรื่องความรอด

คริสตจักร และผู้เชื่อให้ความสำคัญสำหรับการสร้างชีวิตฝ่ายวิญญาณ คุณภาพฝ่ายวิญญาณ จริยธรรมฝ่ายวิญญาณ ไม่ใช่ให้ความสำคัญกับความสำเร็จทางฝ่ายโลก การมีวัตถุฝ่ายกายภาพมากมายเป็นต้น

3.เรียนรู้จาก:ทัศนคติของพระเยซูคริสต์

ต่อคริสตจักร

3.1  กระตือรือร้นและกลับใจใหม่ (18-19)

วว3:18-20 เราแนะนำเจ้าให้ซื้อทองคำที่หลอมด้วยไฟจากเรา เพื่อเจ้าจะได้มั่งมี และให้ซื้อเสื้อผ้าสีขาว เพื่อจะได้สวมให้พ้นจากความอับอายที่ต้องเปลือยกาย และซื้อยาหยอดตาของเจ้า เพื่อเจ้าจะได้เห็น 19เรารักใครเราก็ตักเตือนและตีสอนเขา เพราะฉะนั้นจงมีความกระตือรือร้น และกลับใจใหม่ 

พระคริสต์ทรงตักเตือนให้คริสตจักรเมืองซาร์ดิสเปลี่ยนแปลงชีวิต เพราะรักพวกเขาคําว่า กระตือรือล้น และ กลับใจใหม่

กระตือรือล้น 2206. zéloó (v) อ่านว่า (dzay-lo’-o) การสร้างคำนี้ เกิดจาก เสียงของน้ำที่ต้มเดือด เกิดฟองเพราะน้ำถูกต้มเดือดมาจากความร้อน หมายถึง กระตือรือร้นในการดำเนินชีวิตตอบสนองตามพระวจนะ กระตือรือร้นในการสามัคคีธรรม ในการใช้เวลาส่วนตัวกับพระเจ้า ไม่ใช่พอใจกับความสบาย ความมั่งคั่ง หรือพอใจกับโลกนี้ พระเจ้าจูงใจผู้เชื่อที่เลาดีเซียให้กระตือรือร้นที่จะทำดี ให้ทำสิ่งที่ดีตามที่พระเจ้าว่าดี

กลับใจใหม่หมายถึง การประพฤติที่คู่ควรกับจิตใจที่เปลี่ยนแปลงและเกลียดชังความบาป การแสดงออกถึงการกลับใจใหม่และกระตือรือล้น คือ การดำเนินชีวิตใหม่ตามพระวจนะของพระเจ้า ไม่ใช่ตามโลก หรือตามใจตนเอง หรือตามมุมมองของตนเอง ด้วยความกระตือรือร้น

ซื้อทองคำ  น่าจะเป็นตัวแทนเรื่องการทำมาหากิน การแสวงหาความมั่งคั่ง โดยชอบธรรม(ชำระด้วยไฟ)เพื่อเติบโตฝ่ายวิญญาณ หรือให้ดำเนินชีวิตเพื่อความมั่งคั่งฝ่ายวิญญาณ(มีทรัพย์สมบัติในสวรรค์)แทนที่จะหาความมั่งคั่งฝ่ายกายภาพ(ความมั่งคั่งฝ่ายโลกที่เสื่อมสลาย)

ซื้อเสื้อผ้าขาว น่าจะเป็นการดำเนินชีวิตบริสุทธิ์ ไม่ทำตัวมลทินดำเนินชีวิตชอบธรรมตามทางของพระเจ้า (วว3:4-5) ผู้ชนะสวมเสื้อสีขาว

ซื้อยาหยอดตา น่าจะเป็นการหลงผิดไปจากที่พระเจ้าอยากให้ไป พระเจ้าอยากให้กลับมาดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง เหมือนคนตาบอดฝ่ายวิญญาณไม่เข้าใจความจริงของพระเจ้า ต้องรักษาตาที่บอดด้วยการหยอดตานั่นเอง

3.2 สามัคคีธรรมกับพระเยซูคริสต์ (20)

20นี่แน่ะ เรายืนเคาะอยู่ที่ประตู ถ้าใครได้ยินเสียงของเราและเปิดประตู เราจะเข้าไปหาเขาและจะรับประทานอาหารร่วมกับเขา และเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเรา 

รับประทานอาหารร่วมกับเขาและเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเรา” 

คําว่า รับประทานอาหาร ภาษาเดิมให้หมายความว่า ฉันจะทำให้เขาได้แบ่งปันในการสัมพันธ์ด้วยกันกับฉันอย่างใกล้ชิดและสัมพันธ์กันอย่างมีความสุขที่สุด

แต่มีการตีความตามบริบท ตามศาสนศาสตร์หลายแบบเช่น กล่าวว่าเป็นเรื่องยุคสุดท้าย ที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาเมื่อพระองค์เคาะประตูก็ให้เจ้าของบ้านเปิดประตูต้อนรับการเสด็จกลับมา หมายถึง การดำเนินชีวิตรอรับเสด็จกลับมา หรือตีความว่าเป็นการพิพากษาเสด็จกลับมาเพื่อพิจารณาบำเหน็จและโทษสำหรับคนที่ยอมรับหรือปฎิเสธพระองค์  หรือเป็นการแต่งตัวอย่างดีเหมาะสมที่ได้รับเชิญมางานเลี้ยงสมรสของพระเยซูคริสต์กับคริสตจักรในเวลาที่พระองค์เสด็จกลับมา

แต่ไม่ว่าจะตีความด้วยรากศัพท์ หรือตีความตามบริบท หรือตีความตามศาสนศาสตร์ หัวใจสำคัญ คือ การเปิดต้อนรับพระเยซูคริสต์อย่างเป็นมิตรใกล้ชิด มีสามัคคีธรรมกับพระองค์ 

ขอให้ผู้เชื่อตอบสนองการเคาะเรียกของพระเยซูคริสต์ ให้เปิดประตูใจออก ให้ต้อนรับพระองค์ ให้สามัคคีธรรมกับพระองค์  ตั้งแต่วันนี้เพราะในวันสุดท้ายก็เป็นเรื่องการสามัคคีธรรมร่วมกับพระองค์ตลอดไปเช่นกัน

นี่คือส่ิงที่พระเยซูคริสต์ให้เราต้องสำรวจประเมินเรามีชีวิตฝ่ายวิญญาณ

4.เรียนรู้จาก:พระสัญญาของพระเยซูคริสต์

ต่อคริสตจักร

วว3:21-22 คนที่ชนะ เราจะให้เขานั่งกับเราบนพระที่นั่งของเรา เหมือนอย่างที่เรามีชัยชนะแล้ว และได้นั่งกับพระบิดาของเราบนพระที่นั่งของพระองค์ 

22ใครมีหูก็ให้ฟังข้อความที่พระวิญญาณได้ตรัสกับคริสตจักรทั้งหลาย

Meyer ให้ความหมายของ ทั้งสองอย่างที่พระเยซูคริสต์ประทานให้กับผู้ชนะในตอนนี้จึงน่าจะหมายถึง การนั่งบนบัลลังก์ครอบครองร่วมกันกับพระเจ้าในสวรรค์ เหมือนพระเยซูคริสต์ผู้มีชัยชนะ

ฮบ12:2 โดยจับตามองที่พระเยซูผู้เบิกทางความเชื่อ และผู้ทรงทำให้ความเชื่อนั้นสมบูรณ์ พระองค์ทรงสู้ทนต่อกางเขน เพื่อความยินดีที่อยู่ต่อหน้าพระองค์ ทรงถือว่าความอับอายนั้นไม่เป็นสิ่งสำคัญ และพระองค์ประทับเบื้องขวาพระที่นั่งของพระเจ้า

2ทธ2:12ถ้าเราสู้ทน เราก็จะได้ครองร่วมกับพระองค์ ถ้าเราไม่ยอมรับพระองค์ พระองค์ก็จะไม่ทรงยอมรับเราเช่นกัน

วว22:3-4ทุกสิ่งที่ถูกสาปแช่งจะไม่มีอีกต่อไป พระที่นั่งของพระเจ้าและของพระเมษโปดกจะตั้งอยู่ที่นั่น และบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์จะนมัสการพระองค์ 4พวกเขาจะเห็นพระพักตร์ของพระองค์ และพระนามของพระองค์จะอยู่บนหน้าผากของเขาทั้งหลาย

คำสัญญาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า น่าจะเป็นสัญญาของผู้เชื่อคนอื่นๆด้วย โดยกำหนดให้เป็นเป้าหมายสูงสุด และเหมาะสมที่สุดสำหรับความหวังของคริสเตียน รวมไปถึงคำสัญญาต่างๆของพระเจ้าที่อยู่ในการเปิดเผยจากข้อความที่ซ่อนไว้ในคำเผยวจนะจากพระธรรมวิวรณ์

กล่าวโดยสรุป เรื่องสัญลักษณ์และความหมายต่าง ที่เกี่ยวข้องจากคริสตจักรที่เมืองเลาดีเซียใน วว3:14-22

1.พระองค์ผู้เป็นพระอาเมนเป็นพระเจ้าจริง เชื่อถือได้

2.ทรงเป็นต้นกำเนิดของทุกสิ่ง รวมทั้งชีวิตของเราด้วย

3.กระตือรือล้นและกลับใจใหม่กลับมาสามัคคีธรรมกับพระเจ้า ดำเนินชีวิตทางของพระเจ้า อย่างร้อนรน

4.นั่งกับพระเจ้า   สามัคคีธรรมกับพระเจ้า ครอบครองร่วมกันกับพระเจ้า

5.คายออกจากปาก ปฎิเสธผู้เชื่อ เมื่อพวกเขาไม่กลับใจใหม่

การนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้

สำหรับการดำเนินชีวิต

ผู้เชื่อหรือคริสตจักรของพระเจ้าแม้ดูเหมือนจะดูดีภายนอก ดูดีในสายตาของคนส่วนมาก คำถามสำคัญคือ ชีวิตของท่านดูดีจากสายพระเนตรของพระเยซูคริสต์หรือไม่ต่างหากที่มีความสำคัญ คริสตจักรเมืองเลาดีเซียมีความมั่งคั่ง มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ดูดีภายนอก แต่ภายในคริสตจักรไม่มีพระเยซูคริสต์

ในท่ามกลางสภาพสังคมและเศรษฐกิจปัจจุบัน  หากคริสตจักรสนใจตอบสนองแค่ความต้องการฝ่ายกายภาพเพียงอย่างเดียว แต่ละเลยความต้องการฝ่ายวิญญาณ ไม่ตอบสนองความต้องการฝ่ายวิญญาณ คำเตือนถึง คริสตจักรเมืองเลาดีเซียนี้จะทิ่มแทงใจพวกเขาให้กลับใจใหม่

ผู้เชื่ออาจจะต้องกลับมาฉุกคิดว่าถ้าเราให้พระเยซูคริสต์รับประทานอาหารร่วมกันกับเรา พระองค์ก็เชิญเรานั่งบนพระที่นั่งของพระองค์เช่นเดียวกัน

เราต้องดำเนินชีวิตกับพระเจ้าจริงจัง เราดำเนินชีวิตร่วมกับผู้เชื่อคนอื่นๆในคริสตจักรของพระเยซูคริสต์ได้ เพื่อให้รับการเสริมสร้างขึ้นในการดำเนินชีวิตฝ่ายวิญญาณกับพระเจ้าผ่านผู้เชื่อคนอื่นๆด้วย

นี่คือคำหนุนใจ ที่พระเยซูคริสต์บอกให้ยอห์นบันทึกไว้ แจ้งให้คริสตจักร ให้ผู้เชื่อได้รับทราบก่อน เพื่อให้เขากลับใจใหม่และดำเนินชีวิตให้ถูกต้องกับพระเยซูคริสต์

คริสตจักรแรกคือเอเฟซัสนั้นตกจากความรักดั้งเดิม คริสตจักร สุดท้ายคือเลาดีเซียไม่รักพระเจ้าอย่างสุดใจ ทั้งสองคริสตจักรนี้ต้องกลับใจใหม่

แต่ก็มีสองคริสตจักรที่ได้รับคำชมไม่มีคำตักเตือนเลย มีแต่ให้กำลังใจ  ให้ทำดีต่อไปจนถึงที่สุด คือ คริสตจักรสเมอร์นาและฟิลลาเดลเฟีย

ปัญหาของสามคริสตจักรที่เหลือต้องปรับปรุงด่วน ต้องกลับใจใหม่ด่วน คือ

คริสตจักรเมืองเปอร์กามัมมีการยึดถือคำสอนผิด (2:14-15)

คริสตจักรเมืองธิราทิรามีการบิดเบือนคำสอน (2:20)

คริสตจักรเมืองซาร์ดิสมีความตายฝ่ายวิญญาณ (3:1-2)

ขอพระเจ้าอวยพรท่าน ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

อ้างอิง:
1เกรแฮม ลีด. พระเจ้าทรงครอบครองอยู่ ศึกษาพระธรรมวิวรณ์. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ:  กนกบรรณสาร, พฤศจิกายน 1997,หน้า 48-51.
2https://biblehub.com/greek/32.htm
3จอห์น เอฟ วาลวูร์ด. แปลโดย ธนาภรณ์  ธรรมสุจริตกุล. วิวรณ์. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: ศูนย์ทีรันนัส (สำนักพิมพ์ จีพี), 2001, หน้า 139-141.
4https://www.bibleplaces.com/laodicea/
5https://biblehub.com/greek/3144.htm
6https://biblehub.com/greek/4103.htm
7https://biblehub.com/greek/228.htm
8เจ. เกลน มอริส. แปลโดย ดารณี ประดับชนานุรัตน์. คู่มือศึกษาพระคัมภีร์ใหม่ วิวรณ์. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: โรงเรียนคริสตศาสนศาสตร์แบ๊บติสต์, 2019, หน้า78-82.
9Michael Wilcock. The Message of Revelation I saw Heaven opened, 2nd Edition. Great Britain : CPI Bookmarque, Croydon. [Grand Rapids], 1991, page 56-58.
10https://biblehub.com/greek/1692.htm
11https://biblehub.com/greek/2206.htm
12https://biblehub.com/greek/514.htm
13https://biblehub.com/greek/1127.htm
14https://biblehub.com/greek/4741.htm
15https://biblehub.com/greek/2206.htm
16https://biblehub.com/greek/3340.htm
17https://biblehub.com/greek/1172.htm
18https://biblehub.com/commentaries/meyer/revelation/3.htm

บทความก่อนหน้านี้ตอนที่ 6 เรียนรู้จากคริสตจักรเมืองฟีลาเดลเฟียวว3:7-13
บทความถัดไปตอนที่ 8 เรียนรู้จาก:ความสัมพันธ์ของพระเยซูคริสต์กับคริสตจักร

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่