หน้าแรก คำเทศน์ ดีที่สุดเพื่อพระเจ้า มลค1:1-14

ดีที่สุดเพื่อพระเจ้า มลค1:1-14

3459
0

.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี เทศนาเช้าและบ่าย  อา 20 ..19

คริสตจักรเอกชัยแบ๊บติสต์

ดีที่สุดเพื่อพระเจ้า

 หัวข้อนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระลักษณะของพระเจ้า ซึ่งดีที่สุดถ้าเราคิดถึงชีวิตของเรา เราจะพบความจริงว่าการเสียสละของพระคริสต์ยอมตายเพื่อเรานั้นเป็นส่ิงดีที่สุดสำหรับชีวิตของเรา เราคิดออกไหมว่าคนข้างๆเรามีใครดีที่สุดบ้าง ในมาตรฐานของพระเยซูเราดีที่สุดไม่พอพระองค์จึงต้องมาตายเพื่อเรา

มีใครสังเกตไหมว่า รอบๆตัวเรา ทุกๆคนต่างก็แสวงหาส่ิงที่ดีที่สุด คนที่ยังไม่ได้แต่งงาน ก็เลือกคนที่ดีที่สุด ถ้าไม่มั่นใจว่าดีหรือไม่ดีเราจะกล้าแต่งงานด้วยไหม ตอนที่เราตัดสินใจแต่งงานเราก็คิดว่าได้แต่งงานกับคนที่ดีที่สุด พอได้แต่งไปแล้วเราถึงจะรู้ว่าความจริงเป็นอย่างไร ?

ตอนภรรยาของเราตั้งครรภ์ เราก็คาดหวังว่าลูกของเราจะออกมาดีที่สุด เติบโตดีที่สุด เกรด4 เกียรตินิยม ถ้าเป็นนักกีฬาเข้าสู่การแข่งขันก็คาดหวังจะได้เหรียญทอง ชนะเลิศ ถ้ามนุษย์ยังใฝ่ฝันดีที่สุดสำหรับชีวิตของตนเอง แล้วพระเจ้าคาดหวังดีที่สุดอะไรกับชีวิตเรา หวังว่าวันนี้เมื่อเรารับฟังพระวจนะของพระเจ้า เราจะได้รับการเปิดตาใจให้เข้าใจความจริงเรื่องดีที่สุดนี้

พระคัมภีร์บอกถึงความดีที่สุดของพระเจ้า ผ่านพระนามของพระองค์ เช่น พระเจ้ายิ่งใหญ่สูงสุด พระเจ้าทรงฤทธานุภาพ พระเจ้าจอมโยธา พระเจ้าจอมราชา  พระเจ้าชอบธรรม พระองค์สรรพพัญญู พระเจ้าบริสุทธิ์ไม่มีบาปเจือปน พระเจ้า ไม่เคยพ่ายแพ้ พระองค์ไม่ทำบาป ในพระเจ้าไม่มีความผิดพลาด ไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่าพระองค์ ไม่มีใครต่อกรกับพระองค์ได้

ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ล้วนแล้วแต่ดีที่สุดทั้งนั้น

วันนี้เมื่อเรานมัสการพระเจ้า เราต้องการเคลื่อนไปบนพระสิริของพระองค์ แสดงว่าคนๆนั้นต้องดีที่สุด ถึงจะสามารถเคลื่อนไปกับพระเจ้าได้ คนๆนั้นต้องมีคุณภาพ เพราะพระสิริของพระเจ้าจะทำลายคนนั้นหากเขาไม่มีคุณภาพ

จำได้ไหมโมเสสขอเห็นหน้า ขอเห็นพระสิริของพระเจ้า พระองค์บอกว่าถ้าโมเสสเห็นพระพักตร์พระเจ้า เขาจะตายเพราะมีคุณสมบัติชีวิตไม่พอ แต่เมื่อมาถึงวันนี้มันมีความเป็นไปได้ที่เราจะเคลื่อนไปกับพระสิริของพระเจ้า เพราะผลจากการ สิ้นพระชนม์ของพระเยซู ทำให้เรามีคุณภาพเพียงพอที่จะรองรับพระสิริของพระเจ้า ขอพระเจ้าช่วยเราให้ทำดีที่สุดเพื่อพระเจ้า ตามที่พระเยซูตายเพื่อเรา

พระเจ้าสร้างทุกส่ิงดีที่สุดรวมทั้งมนุษย์ พระองค์ให้ชีวิตของพระองค์กับเรา การอัศจรรย์ของพระองค์ครั้งแรกก็ทำเพื่อคนที่มาร่วมงานแต่ง แม้เป็นอัศจรรย์ครั้งแรกก็ดีที่สุด

ผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เป็นความรัก ความรักก็เป็นสิ่งดีที่สุด จาก1คร13:13 และบัดนี้ ทั้งสามสิ่งนี้ยังดำรงอยู่ คือความเชื่อ ความหวัง และความรัก แต่ความรักนั้นใหญ่ที่สุดในสามสิ่งนี้

ความรักสำคัญสุด ไม่มีเรื่องอะไรหรือสิ่งใดที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้า แล้วไม่ดีที่สุด คริสเตียนก็เป็นส่วนหนึ่งของพระองค์ด้วย ดังนั้นชีวิตคริสเตียนก็ต้องดีที่สุดในการดำเนินชีวิตด้วย

ถ้าคริสเตียนไม่ได้ดำเนินชีวิตดีที่สุดเพื่อพระเจ้า เราพลาดแล้ว หากมาตรฐานการดำเนินชีวิตของเราต่ำกว่ามาตรฐานที่พระเจ้าคาดหวัง แต่วันนี้พระเจ้าคาดหวังท่านจะกลับมาสู่มาตรฐานดีที่สุดของพระองค์ได้ ใครที่มีอนาคตในทางของพระเจ้า พระองค์จะเตือน ส่วนใครไม่มีอนาคตในทางพระเจ้า พระองค์ สาบ 

วันนี้ขอให้ทุกก้าวของเราเป็นก้าวที่ดีที่สุดเพื่อพระเจ้า จะไม่มีก้าวไหนที่บาปเข้ามาแทรกแซงได้ เราจะไม่เสียเวลาทะเลาะกัน เราจะเสริมสร้างกัน ไม่ว่าจะทำอะไรให้ทำในพระนามของพระเจ้า ตามมาตรฐานพระเจ้า คือ ดีที่สุด

วันนี้เราจะมาดูหลักการเรื่องดีที่สุดจากพระธรรม มลค1:1-14 (ทั้งบท)

เนื้อหาโดยย่อของพระธรรมมาลาคี เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับคนของพระเจ้า ในสมัยมาลาคี ให้เรามาดูบทเรียนที่ทำให้เราเกิดการพัฒนาชีวิต และเปลี่ยนแปลงไปตามพระทัยพระเจ้า ถ้าไม่ดีที่สุดเพื่อพระเจ้าจะเกิดอะไรบ้าง

1ครุวาท คือ พระวจนะของพระยาห์เวห์ที่มีต่ออิสราเอล โดยมาลาคี

อิสราเอลเป็นชาติที่ทรงโปรดมากกว่าเอโดม

2พระยาห์เวห์ตรัสว่าเราได้รักเจ้าทั้งหลาย แต่เจ้าพูดว่าพระองค์ได้ทรงรักข้าพระองค์อย่างไร’? พระยาห์เวห์ตรัสว่า เอซาวเป็นพี่ชายของยาโคบไม่ใช่หรือ? เราก็ยังรักยาโคบ 3แต่เราได้เกลียดเอซาว เราได้ทำให้เทือกเขาของเขาร้างเปล่า และมอบมรดกของเขาให้แก่หมาป่าแห่งถิ่นทุรกันดาร 4เมื่อเอโดมกล่าวว่าเราถูกทำลายลงแล้ว แต่เราจะกลับมาสร้างที่ปรักหักพังขึ้นใหม่พระยาห์เวห์จอมทัพก็ตรัสว่า พวกเขาจะสร้างขึ้นก็ได้ แต่เราก็จะรื้อลงเสีย จนคนจะเรียกกันว่าเป็นเมืองชั่วร้าย เป็นชนชาติที่พระยาห์เวห์กริ้วอยู่เป็นนิตย์ 5ตาของเจ้าเองจะเห็นสิ่งนี้ และเจ้าจะกล่าวว่าพระยาห์เวห์นี้ใหญ่ยิ่งนัก แม้กระทั่งนอกเขตแดนของอิสราเอล

ความเสื่อมของบรรดาปุโรหิต

6“บุตรก็ย่อมให้เกียรติแก่บิดา คนใช้ก็ย่อมให้เกียรตินาย แล้วถ้าเราเป็นบิดา เกียรติของเราอยู่ที่ไหน? และถ้าเราเป็นนาย ความยำเกรงเราอยู่ที่ไหน?

นี่แหละพระยาห์เวห์จอมทัพตรัสกับท่านนะ โอ บรรดาปุโรหิตผู้ดูหมิ่นนามของเรา ท่านก็ว่าข้าพระองค์ทั้งหลายดูหมิ่นพระนามของพระองค์อย่างไร?’ 7ก็โดยการนำอาหารมลทินมาถวายบนแท่นของเราอย่างไรล่ะ แล้วเจ้าว่าข้าพระองค์ทั้งหลายทำให้มันเป็นมลทินอย่างไร?’ ก็โดยคิดว่าโต๊ะของพระยาห์เวห์นั้นเป็นที่ดูหมิ่นอย่างไรล่ะ 8เมื่อเจ้านำสัตว์ตาบอดมาเป็นสัตวบูชา การทำอย่างนั้นไม่ผิดหรือ? และเมื่อเจ้าถวายสัตว์ที่พิการหรือป่วย การทำอย่างนั้นไม่ผิดหรือ? พระยาห์เวห์จอมทัพตรัสว่า ถ้าพวกเจ้านำของอย่างนั้นไปกำนัลผู้ว่าราชการของพวกเจ้าดู เขาจะพอใจเจ้าหรือ? จะแสดงความชอบพอต่อเจ้าไหม? 9ลองอ้อนวอนขอความชอบต่อพระเจ้า เพื่อพระองค์จะทรงพระกรุณาต่อพวกเราดูซี ด้วยของถวายดังกล่าวมานี้จากมือของเจ้า พระองค์จะทรงชอบพอเจ้าสักคนหนึ่งหรือ? พระยาห์เวห์จอมทัพตรัสดังนี้แหละ 10โอ อยากให้สักคนหนึ่งในพวกเจ้าปิดประตูของพระวิหารเสีย เพื่อว่าเจ้าจะไม่ก่อไฟบนแท่นบูชาของเราเสียเปล่า พระยาห์เวห์จอมทัพตรัสว่า เราไม่พอใจเจ้า และเราจะไม่รับเครื่องบูชาจากมือของเจ้า 11พระยาห์เวห์จอมทัพตรัสว่า ตั้งแต่ที่ดวงอาทิตย์ขึ้นถึงที่ดวงอาทิตย์ตก นามของเราก็ใหญ่ยิ่งท่ามกลางประชาชาติทั้งหลาย และเขาถวายเครื่องหอมและของถวายที่บริสุทธิ์แด่นามของเราทุกที่ทุกแห่ง เพราะว่านามของเรานั้นใหญ่ยิ่งท่ามกลางประชาชาติ

12แต่เมื่อเจ้ากล่าวว่าโต๊ะขององค์เจ้านายเป็นมลทินและดูหมิ่นอาหารที่ถวายนั้น เจ้าก็ทำให้นามนั้นเป็นมลทินไปแล้ว 

13พระยาห์เวห์จอมทัพตรัสว่า เจ้ากล่าวว่านี่เป็นภาระหนักแล้วเจ้าก็ทำฮึดฮัดกับเรา เจ้านำเอาสิ่งที่ได้แย่งชิงมา หรือสิ่งที่พิการหรือป่วย ของเหล่านี้แหละเจ้านำมาเป็นของบูชา พระยาห์เวห์ตรัสว่า เราจะรับของนั้นจากมือของเจ้าหรือ? 14พระยาห์เวห์จอมทัพตรัสว่า คนใดที่มีสัตว์ตัวผู้อยู่ในฝูง และได้บนไว้ และยังเอาสัตว์ที่มีตำหนิไปถวายแด่องค์เจ้านาย

คำสาปแช่งจงตกอยู่กับคนโกงนั้นเถิด

เพราะเราเป็นพระมหากษัตริย์องค์ยิ่งใหญ่ และนามของเราเป็นที่กลัวเกรงท่ามกลางประชาชาติทั้งหลาย

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011 สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

1.การไม่ได้ทำดีที่สุดแสดงว่าดูหมิ่นพระเจ้า (ข้อ14,6)

ข้อ14 “พระยาห์เวห์จอมทัพตรัสว่า คนใดที่มีสัตว์ตัวผู้อยู่ในฝูง และได้บนไว้ และยังเอาสัตว์ที่มีตำหนิไปถวายแด่องค์เจ้านาย คำสาปแช่งจงตกอยู่กับคนโกงนั้นเถิด เพราะเราเป็นพระมหากษัตริย์องค์ยิ่งใหญ่ และนามของเราเป็นที่กลัวเกรงท่ามกลางประชาชาติทั้งหลาย

ตอนมาบนพวกเขานำสัตว์ถวายบูชาที่ดีมาด้วยอย่างแน่นอน แต่พอพระเจ้าอวยพร พระเจ้าตอบคำอธิษฐาน พวกเขากับเอาสัตว์มีตำหนิมาถวาย การไม่ได้นำส่ิงที่ดีที่สุดมาถวายแด่พระเจ้าเป็นการดูหมิ่นพระเจ้า

ข้อ 6“บุตรก็ย่อมให้เกียรติแก่บิดา คนใช้ก็ย่อมให้เกียรตินาย แล้วถ้าเราเป็นบิดา เกียรติของเราอยู่ที่ไหน? และถ้าเราเป็นนาย ความยำเกรงเราอยู่ที่ไหน? นี่แหละพระยาห์เวห์จอมทัพตรัสกับท่านนะ โอ บรรดาปุโรหิตผู้ดูหมิ่นนามของเรา ท่านก็ว่าข้าพระองค์ทั้งหลายดูหมิ่นพระนามของพระองค์อย่างไร?’ 

เกียรติพระเจ้าอยู่ที่ไหน พระองค์พูดกับปุโรหิต พูดกับพวกผู้นำ

ข้อ7ก็โดยการนำอาหารมลทินมาถวายบนแท่นของเราอย่างไรล่ะ แล้วเจ้าว่าข้าพระองค์ทั้งหลายทำให้มันเป็นมลทินอย่างไร?’ ก็โดยคิดว่าโต๊ะของพระยาห์เวห์นั้นเป็นที่ดูหมิ่นอย่างไรล่ะ 

พวกเขานำอาหารมลทินมาถวายผู้นำเป็นแม่แบบไม่เอาส่ิงดีที่สุดมาถวายพระเจ้า ของถวายต้องไม่มีตำหนิในการนำมาถวาย ทุกคนรู้ หาได้ไม่ยาก แต่ไม่เอามาให้

การไม่นำเครื่องบูชาดีที่สุดต่อพระเจ้า เป็นการไม่ให้เกียรติพระเจ้า พระเจ้านับเราเป็นลูก ยน1:12 เมื่อเรามาเชื่อพระเจ้า บังเกิดใหม่ เราเป็นคริสเตียน แต่ลูกของพระเจ้าไม่ทำส่ิงที่ดีที่สุดแด่พระเจ้า เราก็ไม่ให้เกียรติแก่พระเจ้าอย่างสมควร พระเจ้าถือว่าเป็นการดูหมิ่นพระนามพระเจ้า ใครกล้าดูหมิ่นพระเจ้าบ้าง

มีใครอยากดูหมิ่น อยากลบหลู่พระเจ้าบ้าง แม้คนไม่เชื่อยังไม่กล้าลบหลู่พระเจ้าเลย แต่บางครั้งเราเป็นลูกของพระเจ้าเรากับทำซะเอง

แทนที่เราจะสรรเสริญพระเจ้า เราจะสดุดีพระเจ้า ถ้าเราทำอย่างนั้นแล้วใครจะมาสรรเสริญพระเจ้า ถ้าเรามานมัสการแบบขอไปที นั่นก็เป็นการดูหมิ่นพระเจ้า ถ้าเราถวายทรัพย์ จำนวนมาก น้อยไม่เกี่ยว พระเยซูบอกว่าคนที่ถวายน้อยดีที่สุด แสดงว่าการถวายไม่เกี่ยวกับปริมาณ

การเปลี่ยนแปลงชีวิตต้องเกิดขึ้นในคริสตจักร เพราะเราเข้าใจความจริงของพระเจ้า ถ้าเราไม่ทำสิ่งดีที่สุดเพื่อพระเจ้า เราดูหมิ่นพระเจ้า ความเป็นจริงในชีวิตเราไม่อยากให้ใครมาล้อเลียนดูหมิ่นพ่อผู้ให้กำเนิดชีวิตของเรา แม้พ่อบางคนอาจจะทำผิดพลาดบ้าง เราก็ไม่อยากให้ใครมาดูหมิ่นพ่อตัวเอง แล้วในทางกลับกันลองคิดดูว่าสมควรไหมที่ให้คนอื่นๆดูหมิ่นพระเจ้า เพราะชีวิตเรา

ช่วงเวลาที่มีการอธิษฐาน เป็นสิทธิที่พระเจ้าจะอวยพรให้กับเรา พระองค์จะประทานดีที่สุดให้กับเรา แต่หลายคนอธิษฐาน แล้วไม่ได้รับคำตอบ หรืออธิษฐาน นานแล้วยังไม่ได้รับคำตอบหรือการอวยพร เราเลยมีท่าทีไม่ดีที่สุดในการอธิษฐาน

ยน15:16 ท่านไม่ได้เลือกเรา แต่เราเลือกพวกท่านและแต่งตั้งท่านให้ไปเกิดผลและเพื่อให้ผลของท่านคงอยู่ เพื่อว่าเมื่อพวกท่านทูลขอสิ่งใดจากพระบิดาในนามของเรา พระองค์จะประทานสิ่งนั้นแก่ท่าน

พระเยซูบอกว่าท่านไม่ได้เลือกเรา เราเลือกพวกท่าน แต่งตั้งให้ไปเกิดผล เมื่อทูลขอพระบิดาในนามของเรา พระเจ้าจะประทานสิ่งนั้นให้กับท่าน

เราที่เชื่ออยู่ในฐานะเดียวกับสาวกเวลานั้น สาวกเข้าใจผิดคิดว่าการตอบสนองการทรงเรียกของพวกเขาด้วยการเลือกติดตามพระเยซูพวกเขาเป็นคนเลือก เป็นคนกำหนด พระองค์จึงอธิบายเขาว่า พระองค์ต่างหากเป็นคนเลือก ไม่ใช่พวกสาวกเป็นคนเลือก

ความแตกต่างของใครเป็นคนเลือก ใครเป็นคนกำหนด

คือ หากสาวกเป็นคนเลือก สาวกจะไม่ดำเนินชีวิตตามพระเยซู แต่พระเยซูต้องดำเนินชีวิตตามที่สาวกต้องการ สาวกจะต่อรองให้พระเยซูทำดีที่สุดเพื่อพวกเขา ไม่ใช่พวกสาวกจะทำดีที่สุดเพื่อพระเจ้า เมื่อเราเข้าใจความจริงว่าพระเจ้า เรียกเรามาประสบความสำเร็จตามที่พระเจ้าต้องการ ขอให้ผลของท่านคงอยู่

เวลาคุณไปตลาดคุณก็เลือกวัตถุดิบเพื่อมาทำกับข้าวอะไร พระเจ้าก็เลือกเรามาเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตเพื่องานของพระเจ้า ถ้าเราเข้าใจความจริงเรื่องนี้ เราจะมีมุมมองใหม่ตรงตามพระเจ้าประสงค์ หลายคนอยากรวยทำให้เราตกอยู่ในค่านิยมของโลก บางคนเลยไม่ขอมั่งมีแต่ขอแค่มีมั่ง ลองคิดดูดีๆว่าอะไรเลวร้ายกว่ากัน ระหว่างขอมั่งมีกับขอมีมั่ง

เราพลาด ถ้าเราเข้าใจว่าเราเป็นคนที่เลือกเชื่อพระเจ้า ความจริงเป็นพระเจ้า ทรงเลือกเราต่างหาก ร่างกายของเราจึงเป็นเหมือนเครื่องถวายบูชาที่มีชีวิต เราจะเห็นความต้องการของชีวิตทุกเรื่องตามพระทัยพระเจ้า แล้วทุกเรื่องที่เราทูลขอพระเจ้า พระองค์จะให้กับเราเพราะส่ิงที่พระเจ้าตอบคำอธิษฐานนำเราไปสู่การเกิดผล ซึ่งผลดีที่เกิดขึ้นนั้นไปถวายเกียรติพระเจ้า

พระเจ้าพูดกับเราผ่านพระคัมภีร์ไม่ใช่เรื่องใหม่ หรือตอนใหม่ ถ้าเราไม่ถวายสิ่งทีดีที่สุดแด่พระเจ้า เราดูหมิ่นพระเจ้า พระเจ้าเป็นพ่อของเรา อย่าทำให้พระนามถูกดูหมิ่น

2.การไม่ได้ทำดีที่สุดแสดงว่าไม่ยำเกรงพระเจ้า ข้อ6

เพราะพวกคนอิสราเอลเอาส่ิงที่ดีที่สุดไปใช้เอง พระธรรมสุภาษิตได้บอกกับเราว่า การยำเกรงพระเจ้าเป็นจุดเริ่มต้นของปัญญา คนที่ไม่ยำเกรงพระเจ้า ก็จะเป็นคนโง่ เป็นคนไม่มีความรู้ และไม่เข้าใจ

หลายคนลองสังเกต ลองสำรวจชีวิตตนเอง เป็นคริสเตียนมาหลายปี เราได้สติปัญญาดีขึ้นมาบ้างไหม

บางครั้งเราไม่รู้เพราะเรามีท่าทีไม่ทำดีที่สุด เราดูหมิ่นพระเจ้าทางอ้อม ทำให้เราไม่มีปัญญา ลองถามตัวเองดูว่าชีวิตเรามีอะไรดีที่สุดเพื่อพระเจ้าบ้าง เราได้อธิษฐานบ้างไหม เราไปร่วมฟื้นฟูไหม เวลาที่คริสตจักร จัดคืนอธิษฐานแล้วเรามาร่วมไหม การเกิดผลกับการอธิษฐานเป็นส่ิงที่คู่กัน การเตือนของพระเจ้าคาดหวังให้เราเกิดการเปลี่ยนแปลง เพื่อจะดำเนินชีวิตดีที่สุดพระเจ้า หลายครั้งเราอยู่ในที่ที่ไม่ใช่นานเกินไป ต้องเริ่มต้นมีการเปลี่ยนแปลง

ผมเองเป็นคนเรียนไม่เก่ง สมัยก่อนสอบไม่ผ่านก็ต้องซ้ำชั้น ผลการเรียนที่เคยได้เป็นเปอร์เซนต์ ไม่ใช่เกรดแบบทุกวันนี้ เคยได้เปอร์เซนต์สูงสุดคือ 58%ต่ำสุดคือ  22% คุณครูบอกในสมุดพกว่าร่าเริง สติปัญญาปานกลาง พอให้คุณพ่อดูผลการเรียนตอนสอบตก พ่อบอกให้ไปขอร้องครูขอผ่านแล้วไปขยันขึ้นในเทอมต่อไป ได้ผลคุณครูให้ผ่านเพราะเห็นใจ พอมาเป็นคริสเตียนผมกลับใจใหม่พระเจ้า ช่วยให้ดีขึ้น ให้สติปัญญาเพราะยำเกรงพระเจ้า อ่านพระคัมภีร์สนุกเห็นสิ่งล้ำลึกในพระคัมภีร์ เรียนพระคัมภีร์สามโรงเรียนถูกไล่ออกสี่ครั้ง ผมไม่ใช่นักเทศน์ใหญ่โตอะไร ผมให้โอกาสนักเรียนพระคัมภีร์สามารถมาเรียนจากชีวิตของผมได้ ผมไม่ใช่นักเทศน์ใหญ่โตอะไร

ชีวิตในพระเจ้า พระองค์จะให้เราเปรมปรีดิ์ ซึ่งไม่ใช่เป็นความบันเทิงแบบโลก

ในเส้นทางของพระเจ้า เป็นเส้นทางดีที่สุด แม้บางคนจะไม่ใช่คนดีที่สุดเพื่อพระเจ้า แต่ให้มั่นใจได้เลยว่าคนที่ยำเกรงพระเจ้า ให้เกียรติพระเจ้า พระเจ้าก็จะประทานสติปัญญา และเกียรติให้กับเขาในที่สุด

2ธส1:11-12 เพราะเหตุนี้ เราจึงอธิษฐานเพื่อพวกท่านเสมอ ขอพระเจ้าของเราทรงให้ท่านเป็นผู้ที่สมควรแก่การทรงเรียกนั้น และขอพระองค์ทรงให้ความตั้งใจดีทุกประการ และกิจการแห่งความเชื่อทุกอย่างสำเร็จด้วยฤทธิ์เดชของพระองค์ 12เพื่อพระนามของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราจะได้รับพระเกียรติเพราะท่านทั้งหลาย และท่านจะได้รับเกียรติเพราะพระองค์ ตามพระคุณแห่งพระเจ้าของเรา และแห่งพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า

.เปาโลอธิษฐานเผื่อให้พี่น้องชาวเมืองเธสะโลนิกาดำเนินชีวิตดีที่สุดตามการทรงเรียกของพระเจ้า  ตามความตั้งใจที่ดี อย่าให้ใครบังอาจมีความตั้งใจที่ไม่ดี และขอให้กิจการแห่งความเชื่อทุกอย่าง ที่เกี่ยวกับจิตวิญญาณ สำเร็จด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้า

พระเจ้าเรียกเราให้สำเร็จบนเส้นทางที่ดีที่สุด ของพระเจ้า สำเร็จแบบดีที่สุด ไม่ใช่แบบกระจอกๆ

ผมถูกขอให้เลิกรับใช้เมื่อตอนเป็นหนุ่มๆ คนที่มาขอร้องให้เหตุผลว่า เพราะ ผมจะทำให้ชื่อเสียงสถาบันพระคัมภีร์เสียหาย วันนี้ผมพิสูจน์ให้ดูแล้วว่าผมไม่ได้ทำให้พระนามพระเจ้าเสียหาย ผมไม่รู้ภาษาอังกฤษมากนักแต่ก็ได้ไปเรียนพระคัมภีร์ในประเทศแคนาดา ผมได้ไปเทศน์ในต่างประเทศหลายประเทศทั้งๆที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษเลย แต่พระเจ้าเรียกให้เราสำเร็จบนเส้นทางที่ดีที่สุด

เพื่อพระเจ้าจะได้รับเกียรติจากส่ิงที่ดีทีสุดในชีวิตของเรา เราจะได้เคลื่อนไปในพระสิริของพระเจ้า เริ่มต้นที่เรา จริงใจกับพระเจ้า

3. เป็นส่ิงที่น่ากลัวสำหรับเรา เมื่อไม่ทำดีที่สุดเพราะดูหมิ่นพระเจ้า

ถ้าพระเจ้าตั้งใจจะลงโทษพระองค์จะไม่เตือน แต่ถ้าพระเจ้าเตือน แสดงว่าพระองค์ไม่อยากลงโทษ สำนวนที่ใช้ คือ พระยาเวห์จอมทัพ ข้อ 4, 6, 8, 10, 11, 13,14 รวม 9 ครั้ง

ย้ำพระนามของพระองค์ ว่าพระองค์ยิ่งใหญ่และสามารถจะลงโทษ พิพากษาคนที่ไม่ทำดีที่สุดเพื่อพระเจ้าได้ เพราะพวกเขาดูหมิ่นพระเจ้า

คำสาบแช่งจะตกอยู่กับคนโกง เราเสี่ยงมากถ้าเราดูหมิ่นพระเจ้า  เราไม่กลัวเลยใช่ไหมเมื่อไม่ทำดีที่สุดเพื่อพระเจ้า  หลายคนคิดว่าเชื่อพระเยซู ไปสวรรค์ก็พอแล้ว ไปคริสตจักรก็พอแล้ว เลยไม่รับใช้อะไรเลย ระวังเรื่องที่น่ากลัวที่จะเกิดขึ้นเมื่อเราไม่ทำดีที่สุดเพื่อพระเจ้า

4. ขาดโอกาสรับพระพรดีที่สุดจากพระเจ้า (ข้อ10)

เครื่องบูชาไม่สำคัญสำหรับพระเจ้า เพราะพระเจ้าไม่ต้องการวัตถุอะไรเลย แต่เราเองต่างหากที่สูญเสียโอกาสที่จะได้ส่ิงที่ดีที่สุดตามพระสัญญาของพระเจ้า ข้อ 10โอ อยากให้สักคนหนึ่งในพวกเจ้าปิดประตูของพระวิหารเสีย เพื่อว่าเจ้าจะไม่ก่อไฟบนแท่นบูชาของเราเสียเปล่า พระยาห์เวห์จอมทัพตรัสว่า เราไม่พอใจเจ้า และเราจะไม่รับเครื่องบูชาจากมือของเจ้า

พระคัมภีร์บอกว่าให้ปิดประตูพระวิหาร เพราะปุโรหิตจะได้ไม่ต้องมาเผา ถวายเครื่องบูชาที่มีตำหนิ

การถวายเครื่องบูชาที่ดีนั้นเป็นการเปิดโอกาสให้เราได้รับการอวยพรจากพระเจ้า การปิดประตูพระวิหารจึงทำให้เราหมดโอกาสที่จะรับการอวยพรจากพระเจ้า

หลายคนถวายสิบลดด้วยท่าทีไม่เข้าใจ เลยทำให้เราจนลงๆ พระคัมภีร์ บอกว่าท่านตวงให้ผู้อื่นด้วยทนานอันใดพระเจ้าก็จะตวงให้เราแบบนั้น เมื่อพระเจ้าตอบแทนเรา พระองค์จะประทานให้มากเกินกว่าที่เราถวายให้พระองค์ ด้วยซ้ำไป การถวายชีวิตเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอย่างดีที่สุด นี่เป็นช่องทางที่พระเจ้าจะตอบแทนส่ิงที่ดีที่สุดสำหรับเรา

สดด50:9-12 เราจะไม่รับวัวผู้จากเรือนของเจ้าหรือแพะผู้จากคอกของเจ้า 10เพราะสัตว์ทุกตัวในป่าเป็นของเราทั้งสัตว์เลี้ยงบนภูเขาตั้งพันยอด11เรารู้จักนกแห่งขุนเขาทุกตัวและสัตว์ในท้องทุ่งเป็นของเรา12ถ้าเราหิว เราจะไม่บอกเจ้าเพราะพิภพและสารพัดที่อยู่ในนั้นเป็นของเรา

พระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าไม่ต้องการสิ่งของ หรือของถวายเพราะจะได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้น พระองค์ ไม่รับวัว แพะ เพราะสัตว์ทุกตัวเป็นของพระเจ้าอยู่แล้ว

กจ17:25 พระองค์ไม่จำเป็นต้องให้มือมนุษย์มารับใช้ราวกับว่ามีความต้อง การสิ่งหนึ่งสิ่งใด เพราะพระองค์ต่างหากที่ทรงเป็นผู้ประทานชีวิตและลมหายใจและสิ่งสารพัดแก่คนทั้งปวง

  พระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าไม่ต้องการมือของมนุษย์ในการมารับใช้พระองค์

พระเจ้าตอบแทนเราดีที่สุด ตามมาตรฐานของเราที่ให้พระเจ้าดีที่สุด

เวลาที่เราถวาย หรือทำไม่ดีที่สุดแด่พระเจ้า พระเจ้าตอบแทนให้เราไม่ได้ เพราะส่ิงที่พระเจ้าตอบแทนจะไม่ดีที่สุดสำหรับเรา  วันนี้พระเจ้า เปิดโอกาสให้เรากลับใจใหม่ เพื่อให้เราเปลี่ยนแปลงไปตามที่พระเจ้าต้องการ

ข้อ 11พระยาห์เวห์จอมทัพตรัสว่า ตั้งแต่ที่ดวงอาทิตย์ขึ้นถึงที่ดวงอาทิตย์ตก นามของเราก็ใหญ่ยิ่งท่ามกลางประชาชาติทั้งหลาย และเขาถวายเครื่องหอมและของถวายที่บริสุทธิ์แด่นามของเราทุกที่ทุกแห่ง เพราะว่านามของเรานั้นใหญ่ยิ่งท่ามกลางประชาชาติ 

นามของพระเจ้าจะย่ิงใหญ่ท่ามกลางประชาชาติ หากเรากลับใจใหม่ในฐานะเป็นคนของพระเจ้า เราจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า เราจะมีประสบการณ์ถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า

พระเจ้าทรงสมควรจะได้รับส่ิงที่ดีที่สุดหรือไม่ ถ้าใช่ ทุกอย่างหลังจากนี้เราควรจะทำส่ิงที่ดีที่สุดเพื่อพระเจ้า แล้วรอคอยพระเจ้าตอบคำอธิษฐานเพื่อให้เราได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจากพระเจ้าผู้ทรงดีที่สุด ขอให้วันนี้ตั้งแต่เส้นผมจรดปลายเท้าของชีวิตเรา ดีที่สุดเพื่อพระเจ้า

ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

เทศนาภาคบ่าย

หากพระเจ้ามายืนพูดกับเราในวันนี้ คิดว่าพระองค์อยากบอกอะไรกับเรา เพื่อให้เราไม่เสียโอกาส ไม่เสียสิทธิ์ ไม่ขาดพระพรของพระเจ้า เพื่อว่าเราแต่ละคนทั้งที่ขณะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ หรือเราจากโลกนี้ไป ในอนาคตอีกโลกหนึ่งที่เป็นโลกฝ่ายวิญญาณ

ซึ่งปลายทางชีวิตนั้นก็มาจากการดำเนินชีวิตในโลกนี้นั่นเอง

ดังนั้นพระเจ้าให้เราเป็นท่อพระพรของพระเจ้า ในการอวยพรผู้อื่น ผมอยากให้พวกเราตั้งใจเรียนพระคัมภีร์จริงๆ

อยากให้เรากระหายในการศึกษาพระคัมภีร์ เพื่อชีวิตเราจะได้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น เมื่อเรามีมุมมอง เราค้นพบสิ่งที่พระเจ้าเปิดเผยหรือสอนเรา

สดด119:18ขอทรงเปิดตาข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะเห็นสิ่งอัศจรรย์จากธรรมบัญญัติของพระองค์

หลายคนอ่านพระคัมภีร์แล้วไม่ตื่นเต้น เพราะไม่เห็นอัศจรรย์ของพระเจ้าที่ซ่อนอยู่ พระคัมภีร์มีส่ิงอัศจรรย์มากมายหลายอย่าง แต่เราอ่านแล้วไม่รู้สึกตื่นเต้นเพราะเรามองไม่เห็นการอัศจรรย์เหล่านั้นต่างหาก

ดังนั้นเราต้องขอพระเจ้าช่วยเปิดตาของเราให้มองเห็นการอัศจรรย์ของพระองค์

เปาโลอธิษฐานขอให้ อฟ1:16-18 ข้าพเจ้าจึงขอบพระคุณเพราะท่านทั้งหลายไม่หยุดเลยเมื่อระลึกถึงท่านในคำอธิษฐานของข้าพเจ้า 17ข้าพเจ้าอธิษฐานว่าขอพระเจ้าของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราคือพระบิดาผู้ทรงพระสิริทรงให้ท่านทั้งหลายมีจิตใจที่ประกอบด้วยปัญญาและการสำแดง เพื่อท่านจะรู้จักพระองค์ 18ขอให้ตาใจของพวกท่านสว่างขึ้น เพื่อจะได้รู้ว่าพระองค์ประทานความหวังอะไรแก่ท่านในการทรงเรียกพวกท่านนั้น และรู้ว่ามรดกที่มีศักดิ์ศรีของพระองค์สำหรับพวกธรรมิกชนนั้นบริบูรณ์เพียงไร

.เปาโล อธิษฐานขอพระเจ้าสำแดงให้ท่านรู้จักพระองค์ ให้ตาใจสว่างขึ้น เพื่อเห็นฤทธานุภาพของพระองค์ นำเราไปสู่การอัศจรรย์

คนไม่มีชีวิตจริงๆกับพระเจ้า จึงไม่ได้เห็นฤทธิ์เดชของพระเจ้า จริงๆ

ในพระคัมภีร์มีเรื่องของผู้เผยวจนะคนนึง ชื่อบาลาอัม วันนึงมีคนไปจ้างเขาไปสาปแช่งคนของพระเจ้า เขารู้ว่าไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้าให้ไปสาปแช่ง แต่เขาอยากได้ค่าจ้างจากการสาปแช่ง ขณะที่เขานั่งบนหลังลากำลังเดินทางไปสาปแช่ง อิสราเอล ลามองเห็นทูตของพระเจ้า มันไม่กล้าเดินต่อไป แต่ผู้เผยวจนะก็ไปตีลา ลายอมเสียชาติลาพูดภาษาคน

ผู้เผยวจนะเขามองไม่เห็นส่ิงที่พระเจ้าสำแดง แต่เดรัจฉานที่ไม่มีฉายาของพระเจ้ากลับมองเห็นสิ่งที่มาจากพระเจ้า แต่ผู้รับใช้พระเจ้ามีพระฉายของพระเจ้า กลับมองไม่เห็นส่ิงที่มาจากพระเจ้า

ขอพระเจ้าเปิดตาใจของเราให้มองเห็นส่ิงที่มาจากการสำแดงของพระเจ้า

พระคัมภีร์อีกตอนก็บอกว่า เอลีชา คอยบอกกษัตริย์อิสราเอล ว่าซีเรียที่เป็นศัตรูมีแผนการปองร้ายลอบปลงพระชนม์อย่างไรบ้าง กษัตริย์เชื่อฟังทำตามพระองค์ก็ปลอดภัย กษัตริย์ซีเรียแปลกใจว่าทำไมไม่ชนะกษัตริย์อิสราเอล ไหวตัวหนีได้ทุกครั้งไป ทหารซีเรียเลยบอกว่าไม่มีใครสามารถรู้แผนลอบโจมตีได้นอกจาก กษัตริย์ซีเรียเพียงผู้เดียว  แต่เอลีชารู้ทุกอย่างที่พระองค์วางแผนแล้วกษัตริย์อิสราเอลก็เชื่อฟังจึงปลอดภัย ดังนั้นทหารซีเรียจึงมาล้อมบ้านเอลีชาไว้ เอลีชามองเห็นกองทัพของพระเจ้า ล้อมกองทัพซีเรียไว้อีกที แต่คนรับใช้ของท่านมองไม่เห็นเอลีชาจึงอธิษฐานให้เขามองเห็นกองทัพของพระเจ้า

วันนี้เราต้องขอพระเจ้าช่วยเราให้มองเห็น อัศจรรย์ของพระเจ้า ผ่านทางพระคัมภีร์ ผ่านพระคำของพระเจ้า เมื่อเราอ่าน เมื่อเราศึกษา และเราตั้งใจทำตาม

คส1:29 เพราะเหตุนี้ ข้าพเจ้าจึงตรากตรำต่อสู้ตามกำลังที่พระองค์ทรงทำกิจในตัวข้าพเจ้าอย่างมากมาย

.เปาโลบอกว่าเพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าตรากตำ ต่อสู้ ตามกิจที่พระเจ้าทำในชีวิต แม้ท่านจะไม่สะดวก ไม่สบาย ไม่สนุก ไม่ได้สตังค์ ท่านก็ทำ

ถามเราว่าวันนี้ถ้าเราไม่เต็มที่สุดๆไปกับพระเจ้า เราจะไปติดกับดักความสะดวก ความสบาย ความสนุก หาสตังค์ แทนที่พระเจ้า

  แต่ถ้าคุณดีที่สุดเพื่อพระเจ้า คุณต้องก้าวออกจากส่ิงเหล่านี้ แล้วพระเจ้าจะดูแลคุณเอง พระองค์มีความสนุกอีกแบบ

คส4:13ข้าพเจ้าเป็นพยานได้ว่าเขาทำงานหนักมากเพื่อท่านทั้งหลาย เพื่อบรรดาคนที่อยู่ในเมืองเลาดีเซียและเมืองฮีเอราบุรี

เปาโลบอกว่าเอปาฟรัสเขาทำงานหนักมากเพื่อพี่น้อง เพื่อพระเจ้า เพื่อคริสตจักรในเวลานั้น  หากคุณตัดสินใจทำเช่นนั้น คริสตจักรเอกชัยแบ๊บติสต์จะได้คริสตจักรลูกอย่างน้อยห้าแห่ง ถ้าทำดีที่สุดเพื่อพระเจ้า ผมเคยมีประสบการณ์ร่วมกับคริสตจักร ที่ทำดีที่สุดเพื่อพระเจ้า อย่างน้อยสองปี เกิดห้าคริสตจักรลูกได้

1ธส1:3ต่อพระพักตร์พระเจ้าพระบิดาของเรา คือรำลึกถึงความเชื่อของท่าน ที่แสดงออกเป็นการกระทำ ถึงความรักที่ท่านเต็มใจทำงานหนัก และถึงความทรหดอดทนซึ่งเกิดจากความหวังในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา

ความเชื่อที่แสดงออกเป็นการกระทำ ถึงความรักที่พี่น้องเธสะโลนิกาเต็มใจทำงานหนัก เกิดจากความหวังในพระเจ้า วันนี้ต้องถามว่าเราเคยอ่านพระธรรมตอนนี้ไหม เมื่ออ่านแล้วเราคิดถึง อะไร

ถ้าเราคิดถึงแต่ความสะดวก ความสบาย ความสนุก การหาสตางค์ ถ้าเราคิดแต่เรื่องแบบนี้ วันหนึ่งเราจะสะอึก

เรามาดูความจริงเรื่องที่ทำให้เราสะอึกได้ คนเหล่านี้ใน 1คร 3:10-15 โดยพระคุณของพระเจ้าที่ประทานแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้วางรากลงแล้วเหมือนนายช่างผู้ชำนาญ และอีกคนหนึ่งก็มาก่อขึ้น แต่ละคนต้องระวังให้ดีว่าเขาจะก่อขึ้นอย่างไร 11เพราะว่าใครจะมาวางรากอื่นอีกไม่ได้แล้ว นอกจากที่วางไว้แล้วคือพระเยซูคริสต์ 12บนรากนั้นถ้าใครจะก่อขึ้นด้วยทองคำ เงิน เพชรพลอย ไม้ หญ้าแห้งหรือฟาง 13การงานของแต่ละคนก็จะปรากฏให้เห็น เพราะวันพิพากษานั้นจะสำแดงให้เห็น คือจะถูกเผยให้เห็นด้วยไฟ และไฟนั้นจะพิสูจน์ว่าการงานของแต่ละคนเป็นอย่างไร 14ถ้าการงานของใครที่ก่อขึ้นทนอยู่ได้ คนนั้นก็จะได้บำเหน็จ 15ถ้าการงานของใครถูกเผาไหม้ไป คนนั้นก็จะได้รับความสูญเสีย ส่วนตัวเขาเองจะรอด แต่เหมือนดังรอดจากไฟ

พระคัมภีร์บอกว่าโดยพระคุณของพระเจ้า แต่ละคนต้องระวังให้ดีว่าจะก่อขึ้นอย่างไร จะวางรากอื่นอีกไม่ได้นอกจากเยซูคริสต์ ดังนั้นงานที่เราทำในชีวิตนี้ จะถูกเผา พิสูจน์

การงานที่เป็นเหมือนทองคำเท่านั้นจึงทนอยู่ได้ ไม่ใช่ฟาง หญ้าแห้งหรือ ไม้ ต้องเป็นทองคำเท่านั้น

2คร5:10 เพราะว่าเราทุกคนจำเป็นต้องปรากฏตัวต่อหน้าบัลลังก์ของพระ คริสต์เพื่อแต่ละคนจะได้รับสิ่งที่สมกับการกระทำในกายนี้ ไม่ว่าจะดีหรือชั่ว

ความดีที่ไม่ดีที่สุด จะต้องถูกเผา หากเราอยู่ในพระคริสต์เราได้รับสิ่งดีแน่ แต่ชีวิตเราดีแค่ไหน พระคัมภีร์บอกว่าดีที่สุดเท่านั้นจึงจะทนไฟได้

.เปาโลตรากตำเพื่อให้คนเป็นทองคำ เพื่อถวายคนเป็นส่ิงที่ดีที่สุดเพื่อพระเจ้า เมื่อวันที่เราไปอยู่กับพระเจ้า เราจะได้ส่ิงที่ดีที่สุด เราต้องตัดสินใจว่าชีวิตทีเราหลงเหลืออยู่เราจะลงทุนกับอะไรที่ได้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดในชีวิตที่เหลืออยู่ในโลกนี้ ขอให้เราทำเพื่อพระเจ้าดีที่สุด ทุกๆก้าวในการดำเนินชีวิต ดีที่สุดเพื่อพระเจ้า

ตัวอย่าง มีช่างก่อสร้างคนหนึ่งได้รับการขอร้องจากเพื่อนให้ช่วยสร้างบ้านดีที่สุด ด้วยงบ40 ล้าน บนพื้นที่ 5 ไร่ เพื่อนช่างก่อสร้างก็ฉวยโอกาส ยักยอก เปลี่ยน คุณภาพวัสดุให้เกรดด้อยลง พอสร้างบ้านเสร็จแล้วเพื่อนที่ว่าจ้างก็ยังไม่มา พอมีโอกาสได้มาดูบ้านที่สร้างก็เห็นว่าสวยดี เพื่อนจึงเขียนเชคค่าก่อสร้างงวดสุดท้ายให้ แล้วบอกว่าประทับใจบ้านที่เพื่อนสร้างมาก เขาได้ยกบ้านพร้อมที่ดินให้เพื่อนที่เป็นคนสร้างบ้านหลังนี้

ถามว่าคุณจะรู้สึกยังไงเมื่อได้รับบ้านหลังนี้ วันนี้คุณได้ทำดีที่สุดเพื่อพระเจ้า แล้วใช่ไหม อย่าบอกว่ารู้งี้ หรือรู้ก่อนว่าบ้านจะเป็นของตัวเอง จึงจะทำดีที่สุด 

ในงานรับใช้ ในงานของพระเจ้า คุณจะใช้วัสดุอะไรในการสร้าง ฟาง ไม้ ดิน หรือทองคำ เพื่อพระเจ้าคุณต้องดีที่สุดเท่านั้น เพราะวันสุดท้ายพระเจ้าจะยกดีที่สุดให้คุณ

ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา หรือเชิญให้เทศนา ให้สอนหรือให้อบรม

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

บทความก่อนหน้านี้อพย17:1-13 หารือใช่หาเรื่อง
บทความถัดไป2ทธ2:20-21 ภาชนะพิเศษของพระเจ้า

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่