หน้าแรก คำเทศน์ ชื่นชมยินดีในความทุกข์ยาก ยก1:1-8

ชื่นชมยินดีในความทุกข์ยาก ยก1:1-8

4875
0

.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี เทศนาเช้า

ชื่นชมยินดีในความทุกข์ยาก ยก1:1-8

อาทิตย์เช้าที่ 24 มี.. 2019  คริสตจักรรักดั้งเดิม 

คำนำ

จาก ยากอบ ผู้รับใช้ของพระเจ้าและของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า ถึงคนสิบสองเผ่าที่กระจัดกระจายอยู่นั้น ขอสวัสดีพี่น้อง

2พี่น้องของข้าพเจ้า เมื่อพวกท่านพบกับการทดลองใจต่างๆ ก็จงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดียิ่ง 3เพราะพวกท่านรู้ว่าการทดสอบความเชื่อของท่านนั้น ทำให้เกิดความทรหดอดทน 4และจงให้ความทรหดอดทนนั้นมีผลอย่างสมบูรณ์ เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนที่สมบูรณ์และดีพร้อม โดยไม่ขาดสิ่งใดเลย

5แต่ถ้าใครในพวกท่านขาดสติปัญญา ให้คนนั้นทูลขอจากพระเจ้าผู้ประทานให้กับทุกคนด้วยพระทัยกว้างขวางและไม่ทรงตำหนิ แล้วเขาก็จะได้รับตามที่ทูลขอ 6แต่จงขอด้วยความเชื่อและไม่สงสัย เพราะว่าคนที่สงสัยนั้นเป็นเหมือนคลื่นในทะเลที่ถูกลมพัดซัดไปมา 7คนๆ นั้นจงอย่าคิดเลยว่าจะได้รับสิ่งใดจากองค์พระผู้เป็นเจ้า 8เขาเป็นคนสองจิตสองใจไม่มั่นคงในบรรดาทางของตน

ข้อ 2 พระคัมภีร์บอกว่าเมื่อพบการทดลองใจต่างๆให้ถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดี คุณคิดว่าเป็นเรื่องน่าผิดปกติหรือไม่ เพราะทั่วไปเวลาพบความสำเร็จ พบความสุขถึงน่าจะยินดี ไม่ใช่เศร้าใจ ถ้าเราสอบได้เราก็ยินดี ลูกสอบได้เราก็ยินดี พระเจ้าอวยพรเราเราก็น่าจะยินดี แต่พระเจ้าอวยพรไม่ใช่สีเทาๆ เช่น เล่นหวย การพนัน แม้รัฐบาลรับรองถูกต้องตามกฎหมายแต่ก็สีเทา เพราะมีสีอื่นมาปนกับสีขาว แต่พระพรพระเจ้าเป็นสีขาวเท่านั้น

ตัวอย่างชายคนหนึ่งอธิษฐานขอเงินห้าพัน แล้วไปเจอกระเป๋าตก เขาเก็บเงินนั้นไว้เลยได้ไหม พระเจ้าตอบคำอธิษฐานแล้ว ไม่ใช่นะครับเขาต้องเรียกเจ้าของ ให้เขารีบคืนให้เจ้าของทันที แสดงความบริสุทธิ์ใจ เรื่องอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องน่ายินดีแม้เราได้พระพร หรือเราได้ส่ิงดี

ความน่ายินดีไม่ได้อยู่ที่เราได้รับความสำเร็จอะไร หรือเราได้อะไร แต่อยู่ที่คุณค่าว่า เราได้อะไรที่อยู่ในท่าทีข้างในใจ

คุณค่าของส่ิงที่เราได้มาต่างหากทำให้เรายินดี

พระธรรมยากอบชี้ให้เห็นว่าความน่ายินดี ไม่ได้มาจากการรับพระพร แต่ความชื่นชมยินดีมาจากความทุกข์ยาก เพราะเห็นคุณค่าของการเผชิญ ความทุกข์ สิ่งนี้เป็นคุณค่าทางจิตวิญญาณ ความทุกข์ยากเหล่านั้นเราผ่านมา แล้วเราก้าวข้ามไปได้ นั่นเป็นความชื่นชมยินดี ความสบาย สะดวก สนุก สตังค์ไม่ทำให้เรายินดีอีกแล้ว 

เราต้องทำความเข้าใจคุณค่าแท้จริงที่นำความชื่นชมยินดี ความสุขมาสู่ชีวิตเรา

เมื่อเราเป็นคริสเตียนแล้ว เราเจอความยากลำบากอะไร ไม่ว่าลำบากอย่างไร อย่าเพิ่งเลิกเป็นคริสเตียน อย่าเลิกเชื่อในพระเจ้า

ตอนผมเป็นคริสเตียน พ่อบอกให้เลิก ผมถามทำไมต้องเลิก คุณพ่อหาคำตอบไม่ได้ เลยบอกว่าตระกูลเราไม่มีใครถือคริสต์ซักคนเดียว ฟังดูเป็นเหตุผลแปลกๆ ผมเลยตอบไปว่า ผมเรียนก่อสร้างทำไมไม่ให้เลิกเรียนก่อ สร้าง ตระกูลเราไม่มีใครเรียนก่อสร้างซักคน เพราะคุณพ่อผมเป็นเสมียน ผมเลยบอกว่าพ่อว่าการเป็นคริสเตียน เป็นเรื่องดี มาเป็นคริสเตียนด้วยกันเหอะ ผมชวนพ่อสามสิบปี ในที่สุดพ่อก็มาเป็นคริสเตียน ช่วงแรกๆผมโดนกดดันมากแต่ผมไม่เลิกในการเป็นคริสเตียน  หลายคำถามที่มีคนถาม ผมตอบไม่ได้ แต่ผมยืนหยัด ผมมีความยินดีแม้มีความกดดัน ในที่สุด พ่อแม่ และน้องได้กลับใจใหม่มาเป็นคริสเตียน

เมื่อประสบความทุกข์ยากให้ถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดี เพราะนำไปสู่ความยินดีที่ซ่อนอยู่ มองไม่เห็น หาไม่เจอ

ยน8:34-38พระเยซูตรัสตอบพวกเขาว่าเราบอกความจริงกับท่านว่า ทุกคนที่ทำบาปก็เป็นทาสของบาป 35ทาสอยู่ในบ้านเพียงชั่วคราว บุตรต่างหากที่อยู่ตลอดไป 36เพราะฉะนั้นถ้าพระบุตรทรงทำให้พวกท่านเป็นไท ท่านก็เป็นไทจริงๆ 37เรารู้ว่าพวกท่านเป็นเชื้อสายของอับราฮัม แต่ท่านก็หาโอกาสฆ่าเรา เพราะไม่เชื่อคำสอนของเรา 38เราพูดถึงสิ่งที่เราเห็นเมื่ออยู่กับพระบิดา และพวกท่านทำในสิ่งที่ท่านได้ยินมาจากพ่อของท่าน

พระเยซูเห็นส่ิงที่อยู่ในพระบิดา แต่คนที่ต่อต้านพวกนี้เขาไม่เห็น เขา อยากฆ่าพระเยซูที่ไม่เชื่อแบบเขา ศิษย์ก็ไม่ใหญ่กว่าครู ทาสไม่ใหญ่กว่านาย เราก็ต้องเรียนรู้ที่จะเผชิญการข่มเหงเหมือนพระเยซู

ยน15:18-20ถ้าโลกนี้เกลียดชังพวกท่าน ก็จงรู้ว่าโลกเกลียดชังเราก่อน 19ถ้าพวกท่านเป็นของโลก โลกก็ย่อมจะรักคนที่เป็นของโลกเอง แต่เพราะท่านไม่ได้เป็นของโลก คือเราเลือกท่านออกจากโลก เพราะเหตุนี้ โลกจึงเกลียดชังท่าน 20จงระลึกถึงคำที่เรากล่าวกับพวกท่านแล้วว่าบ่าวไม่ได้เป็นใหญ่กว่านาย’ ถ้าพวกเขาข่มเหงเรา เขาก็จะข่มเหงพวกท่านด้วย ถ้าเขาปฏิบัติตามคำของเรา พวกเขาก็จะปฏิบัติตามคำของพวกท่านด้วย 

โลกเกลียดชังท่านเพราะท่านไม่ได้เป็นของโลก ท่านจะถูกข่มเหงเหมือนที่เราถูกข่มเหง นั่นคือสิ่งที่พระเยซูบอกกับสาวก และพวกเราไว้ว่า

คนที่ไม่เป็นคริสเตียน เขาจะข่มเหงเรา เขาไม่ชอบ เมื่อเราแสดงตัวเป็นคริสเตียน ทั้งๆที่พวกเราไม่เป็นศัตรูกับใครแม้พวกเขาจะไม่ชอบเรา

เวลาที่เราจะเป็นมิตรกับคนอื่นๆ เราต้องทำให้พวกเขา หรือให้คนรู้สึกดีกับตัวเองก่อน แล้วค่อยให้เขาดีกับตัวเราต่อมา

ความเป็นมิตรเกิดจาก การที่เราทำให้เขารู้สึกดีกับตัวเองก่อน

เช่น สามีบอกภรรยาผมภูมิใจมากที่ได้แต่งงานกับคุณ แน่นอนทีเดียวว่าภรรยาจะรู้สึกรักสามีเลย แต่ถ้าเราทำให้ตัวเองดีเพื่อให้คนอื่นพอใจจะทำยากกว่า ดังนั้นการทำให้คนรู้สึกดีกับเรายากกว่าการทำให้คนอื่นรู้สึกดีกับตัวเอง เราควรทำเรื่องที่ง่ายกว่าคือ ทำให้คนอื่นรู้สึกดีกับตัวเอง และถ้าเขาทำตามพระคำพระเจ้า เขาจะเลิกข่มเหงเรา

เราจะรู้สึกชื่นชมยินดีต่อความทุกข์ยากได้อย่างไร

ประการที่ 1  ต้องมีท่าทีต่อความทุกข์ยากที่ถูกต้อง

ยก1:2 พี่น้องของข้าพเจ้า เมื่อพวกท่านพบกับการทดลองใจต่างๆ ก็จงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดียิ่ง

เวลาเราพบความทุกข์ถ้าเราผิดหวังเป็นเรื่องยากมากที่จะชื่นชมยินดี ผมมีประสบการณ์ตอนผมเป็นหนุ่ม กำลังเทศน์ไป15นาที มีคนยื่นโน๊ตมาว่าบ้านอาจารย์ไฟไหม้ ผมไม่รู้จะทำยังไงดี ผมอธิษฐานขอพระเจ้าจะได้บ้านใหม่ ผมเทศน์ส่วนใหญ่หนึ่งชั่วโมง กว่าจะเทศน์เสร็จก็มีคนมาขอให้อธิษฐาน มีคนมาขอคำปรึกษาอีก ตั้งแต่สิบเอ็ดโมงถึงบ่ายสองสงสัยบ้านผมเหลือแต่หลังคา พอบ่ายสามเข้าบ้านได้ พบว่าบ้านยังอยู่ไม่โดนไฟไหม้ แต่หลังคาไม่เหลือ เพราะนักดับเพลิงเหยียบหลังคาบ้านเพื่อดับไฟ สรุปว่าพระเจ้ายังไม่ให้บ้านใหม่แค่ได้หลังคาใหม่ เป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วก็ขอบคุณพระเจ้า ทั้งที่ตอนเจอบ้านไฟไหม้ ไม่รู้จะทำอย่างไรดี แต่ขอบคุณพระเจ้าที่ดูแล

เวลาที่เจอความทุกยาก ไม่ควรผิดหวังเมื่อเจอความทุกข์ ไม่ใช่สงสัย ทำไมๆๆๆๆๆ ตอนแม่ผมเสีย ผมไม่มีคำถามว่า ทำไม ผมไม่เคยถาม แต่ผมแอบถามพระเจ้าทำไม  ผมไม่ได้รู้สึกไม่ดีที่แม่ตาย ทำไมแม่ต้องตาย ได้คำตอบว่าเพราะแม่เชื่อพระเจ้าแล้วไง แม่จากไปเพราะเป็นมะเร็งลำไส้ คุณพ่อ ตามแม่ติดๆเป็นมะเร็งลำไส้เหมือนกัน ตายเพราะได้เชื่อพระเจ้าแล้ว

อย่าผิดหวัง อย่าสงสัย แต่ให้ยินดี อยู่กับความทุกข์ยากให้ได้ คนที่มีชู้เพราะเขาไม่ยินดีกับคู่สมรสของตัวเอง ผมรับใช้พระเจ้าไม่มีรถขับ แต่ผมมีความยินดี อย่าคิดว่าการรับใช้ที่ประสบความสำเร็จ เราต้องมีนั่นมีนี่ การประสบความสำเร็จการรับใช้พระเจ้าของผมเกิดจากชีวิตที่ยอมตายต่อตนเอง และให้พระเจ้าใช้ แม้เราเดินทางไปเทศน์สายบ้างแต่ไม่เคยพลาด มีแต่ลืมบ้าง อะไรที่เราอยากได้แต่ไม่ได้เราไม่ทุกข์ ถ้าเราคิดแบบนี้เราจะเรียนรู้ชีวิตผ่านความทุกข์ยาก เราจะมีพรจากพระเจ้าอย่างมากมาย

ประการท่ี 2  เราต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับความจริงในชีวิต ความเชื่อคริสเตียน จะถูกทดสอบ คนที่ทดสอบคือ มารไม่ใช่พระเจ้า

ข้อ3 เพราะพวกท่านรู้ว่าการทดสอบความเชื่อของท่านนั้น ทำให้เกิดความทรหดอดทน

การทดสอบทำให้เราอดทน เราต้องยินดีเมื่อเจอความทุกข์ยาก เพราะ ความเชื่อเราเป็นของจริงไม่กลัวการทดสอบ วันนี้เราไม่รู้ว่าใครเชื่อจริงไม่จริง คนเชื่อพระเจ้าจริงๆเมื่อเจอความทุกข์ยากเรายินดี เป็นโอกาสพิสูจน์ว่าเราเป็นของจริง พูดว่าเราเป็นของจริง คนไม่เชื่อเมื่อมีความทุกข์ยากเกิดขึ้นพวกเขาจะไม่ชื่นชมยินดี เมื่อเราผ่านความทุกข์ยากไปได้ เราจะได้รู้ว่าเราเป็นของจริง

ของดีของจริงไม่กลัวการทดสอบ ของปลอมต่างหากที่กลัว

ยิ่งถูกทดสอบยิ่งเห็นความเป็นของจริงชัดเจน เช่น บางคนอาจจะเจอญาติๆทดสอบ มารชั่วร้ายทดสอบ แต่เราต้องก้าวผ่าน เราต้องยินดี ไม่มีอะไรน่าวิตกเพราะเราเห็นคุณค่าการทดสอบ

ประการที่ 3 การทดสอบความเชื่อโดยเครื่องมือ คือ ความทุกข์ยาก เพื่อเป็นประโยชน์กับเรา

เพราะทำให้เราเกิดความอดทน ถ้าเราอยากให้ลูกมีความอดทนในการเดิน เราไม่ต้องอุ้ม ครั้งแรกๆ ลูกอาจจะไม่ชอบเพราะไม่อยากเดินเอง หาก ลูกไม่ยอมเดินด้วยตนเอง ต่อไปเขาจะเดินไม่เป็น

พระเจ้าก็เช่นกัน บางครั้งให้เราเจอการทดสอบจากความทุกข์ยาก แต่พระเจ้าให้กำลังเพื่อเราก้าวข้ามด้วยความอดทน ชีวิตจะไม่โตถ้าไม่มีการฝืน การฝืนคือ การฝึก หากเราจะยกน้ำหนัก 1 กก. คงไม่ยาก แต่ถ้าต้องยกน้ำหนักมากกว่านี้ เราต้องฝึก เราต้องฝืน เพราะถ้าเราฝืน เราจะแบกน้ำหนักได้มากขึ้น ดังนั้นเมื่อมีโอกาส มีความทุกข์ยากเข้ามาในชีวิต มีสถานการณ์ไม่พึงประสงค์เข้ามาทดสอบ เราจะเติบโตมากกว่าปกติเพราะเราเผชิญ กับมัน ด้วยความชื่นชมยินดี ด้วยความเข้าใจ และเราข้ามผ่านมันไปได้ 

มีการแข่งขันโอลิมปิคที่คนไทยไม่ค่อยได้เหรียญทอง แต่นักยกน้ำหนักหญิงไทยฝืนยกน้ำหนักที่เกินน้ำหนักของตนเองเพื่อชนะเหรียญทองสู้เว้ยแล้วเธอก็ยกสำเร็จได้เหรียญทอง  วันนี้เราขอพระเจ้า ช่วยให้คริสเตียน รู้จักฝืนบ้าง อย่าเอาแต่สะดวก เอาแต่สบาย เอาแต่สนุก เอาแต่สตังค์ เอาแต่พระพรจากพระเจ้าอย่างเดียว แต่พอมาถึงจุดหนึ่งเจอปัญหาทุกข์ยาก สบักสบอม ทนทุกข์ เจ็บปวดบ้างยินดีเผชิญไหม พระเยซูสบักสบอมมากแต่คนได้รับการยกโทษบาปเป็นจำนวนมาก พระเยซูทรงยินดีเผชิญความทุกข์ยากเพื่อเรา

การผ่านความทุกข์ยากทำให้เรามีชีวิตที่ครบบริบูรณ์

ไม่ใช่กระบวนการอื่นที่สบายแล้วจะทำให้เรามีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ พระเยซูต้องผ่าน กางเขน ผ่านความทุกข์ยาก

รม5:3-4 ยิ่งกว่านั้น เราก็ชื่นชมยินดีในความทุกข์ยากด้วย เพราะเรารู้ว่าความทุกข์ยากนั้น ทำให้เกิดความทรหดอดทน 4และความทรหดอดทนทำให้เห็นว่าเราเป็นคนที่พระเจ้าทรงใช้ได้ และการที่เป็นเช่นนั้นทำให้มีความหวัง

เราชื่นชมยินดีในความทุกข์ยากเพราะทำให้เราอดทน ทำให้เราเป็นคนที่พระเจ้าใช้การได้ ทำให้มีความหวัง พระเจ้าเห็นเราผ่านความทุกข์ยากที่เราผ่าน

ความทุกข์ยากยังยืนยันถึงคุณภาพชีวิตในพระคริสต์ ที่พระเจ้าใช้งานได้ ให้เราได้รับใช้พระเจ้า เพราะพระเจ้าไม่ได้ใช้ทุกคนที่อยากรับใช้ คนเก่งๆ ที่ไม่เชื่อพระเจ้า พระองค์ใช้คนเก่งเหล่านั้นไม่ได้ เพราะคุณภาพชีวิตไม่ถึงเกณฑ์ที่พระเจ้าจะใช้ คริสเตียนมีเยอะแต่พระเจ้าไม่สามารถใช้ได้ทุกคนทั้งหมด เพราะคุณภาพชีวิตไม่ถึงมาตรฐานที่พระเจ้าจะใช้ได้

งานทุกอย่างที่เราทำในโลกจะอยู่แค่ในโลกนี้ เงินทองทรัพย์สินก็เช่นกัน แต่ผลที่เกิดขึ้นจากการรับใช้พระเจ้า พระองค์จะให้เกิดผลดีกับเราตอนเรากลับไปอยู่กับพระองค์ด้วย

จำเรื่องเศรษฐีตายเอาทรัพย์สินไปไม่ได้ ลาซารัสเป็นขอทานแต่ไปอยู่ในอ้อมอกของอับราฮัมได้ไหม

เรารับใช้พระเจ้าเพราะเราจะไปเก็บเกี่ยวผลดีในอนาคต หลังจากที่เราตายไป สำหรับคริสเตียนความตายไม่น่ากลัว แต่ชีวิตก่อนตายน่ากลัวมาก กว่าหากเราไม่ได้ทำอะไรเพื่อพระเจ้าเลย เพราะเวลาที่ตายแล้วเราจะไม่มั่นใจ  ส่วนคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าตอนใกล้ตายจะกลัวมาก เพราะไม่อยากตาย

บำเหน็จ เกิดจากชีวิตที่ถวายเกียรติพระเจ้า ครั้งหนึ่งมีแม่ผู้เชื่อใหม่คนหนึ่งโทรด่าผม เพราะพาลูกของเขามาเชื่อพระเจ้า เขาไล่ลูกออกจากบ้าน ผมบอกว่าทำไมโง่ไล่ลูกออกไปทำไม เพราะสุดท้ายคุณแม่จะไม่ได้อะไร แต่ผมจะได้ลูกคุณแม่ทั้งๆที่ไม่ได้คลอดไม่ได้เลี้ยง คุณแม่โง่หรือฉลาดที่ไล่ลูกออกจากบ้าน พอแม่ฟังแล้วเลยถามผมว่าหนูควรจะทำยังไงดีผมก็ตอบว่าคุณก็มาเชื่อพระเยซูซิ ลูกคุณไม่โง่ ผมไม่ได้หลอกลูกคุณ คุณมาลองเชื่อพระเจ้าดูด้วยตนเอง ซึ่งแม่ก็ได้ตัดสินใจเชื่อพระเจ้าเหมือนกันกับลูก

วันนี้ถ้าคุณไม่มาเป็นคริสเตียน ปัญหาความทุกข์ยากต่างๆจะเกิดขึ้นกับชีวิตไหม เคยถามตัวเองดูไหม

แล้วทำไมพอมาเป็นคริสเตียน เวลาเจอปัญหาความทุกข์ยากจึงมาโทษว่าสาเหตุเพราะมาเป็นคริสเตียน เวลาเจอปัญหาต้องทำให้เขารู้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้เขาพึ่งพาพระเจ้า อย่าเพิ่งสงสัย หรือผิดหวังเมื่อเจอความทุกข์ยาก เพราะมีความยินดีซ่อนอยู่ในความทุกข์ยาก ทำให้ชีวิตครบบริบูรณ์

1ปต1:7 เพื่อการทดสอบความเชื่อของพวกท่าน (อันล้ำค่ายิ่งกว่าทองคำ ที่แม้ว่าจะเสื่อมสลายไปได้ก็ยังถูกทดสอบด้วยไฟ) จะนำไปสู่การสรรเสริญ ศักดิ์ศรี และเกียรติ ในเวลาที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จมาปรากฏ

เพื่อการทดสอบความเชื่ออันล้ำค่ายิ่งกว่าทองคำ นำไปสู่การสรรเสริญ ศักดิ์ศรีและเกียรติในวันที่พระเยซูปรากฎ ท่านลองคิดดู แป๊บเดียวก็ผ่านไป 35 ปีแล้ว แป๊บเดียวก็ตายแล้ว

การยืนหยัดในความทุกข์ยาก ทำให้ศักดิ์ศรีเกิดขึ้นได้แม้เราอาจไม่ได้มีชีวิตรับใช้ในวันที่พระเยซูเสด็จกลับมา หากเราเป็นคนฉลาดเราทำเพื่อ อนาคต ความทุกข์ยากทำให้เราสดในในอนาคต เมื่อพระเยซูกลับมา

ประการที่ 4  ขอปัญญาจากพระเจ้า ให้เข้าใจความจริง (5-8)

ถ้าคุณฟังเทศน์แล้วไม่เข้าใจ คุณอาจไม่เห็นด้วย ให้ขอปัญญาจากพระเจ้าเพื่อจะเข้าใจ แต่ไม่ใช่ไปสร้างปัญหาเพื่อให้เกิดความทุกข์ยากแล้วคิดว่าจะได้ความชื่นชมยินดีนะครับ เราจะเข้าใจเรื่องการเผชิญความทุกข์ยาก ด้วยความยินดี เราต้องให้พระเจ้าประทานปัญญาให้เราเข้าใจ อย่าสงสัย เพราะ เราจะไม่ได้อะไรจากความสงสัย ถ้าไม่สงสัยคุณจะเกิดความเข้าใจ คุณจะเห็นความทุกข์ยากมีความชื่นชมยินดี อนาคตสดใสกำลังจะมา เราไม่โกรธใครที่ทำให้เราทุกข์ยาก เราจะขอบคุณ ถ้าเราเข้าใจ

ตอนที่ผมอยากรับใช้พระเจ้า  มีคนบอกให้ไปเรียนพระคัมภีร์ก่อน ผมก็ไปเรียน แต่ผลลัพธ์ผมโดนไล่ออกเพราะเข้าใจผิดคิดว่าผมเป็นคนเลว ทั้งที่ผมเป็นคนดี ไม่มีคนเลวในพระเยซู ผมไปสมัครอีกโรงเรียนเขาก็ไล่ออกด้วยเหตุผลอย่างเดียวกัน ผมไปสมัครอีกโรงเรียนข้อมูลแต่ละโรงเรียนมันถึงกันหมด ผมก็โดนไล่ออกอีก กลับไปโรงเรียนเดิมอีกครั้งเขาให้โอกาสเรียนใหม่แต่สุดท้ายผมก็ถูกไล่ออกอีกครั้ง

นี่คือความกดดันที่สูงมาก พระเจ้าบอกให้ผมมารับใช้ สังคมคริสเตียน บอกให้เรียนพระคัมภีร์ก่อน แต่พวกเขาไม่ให้เรียน แต่ผมไม่เลิก ไม่เรียนก็รับใช้พระเจ้าได้ ในที่สุดหนึ่งในสามโรงเรียนเชิญผมไปเป็นผู้อำนวยการ ผม พิสูจน์ว่าผมไม่เลิก ผมไม่มีวุฒิปริญญาทางพระคัมภีร์ แต่ผมมีความรู้ ผมมีชีวิตกับพระเจ้า ผมพิสูจน์จากการถูกไล่ออก แต่ยังรับใช้พระเจ้าอยู่ทุกวันนี้ผมชื่นชมยินดี แต่โรงเรียนคริสต์ศาสนศาสตร์สวนพลูทนไม่ได้ที่ผมไม่มีวุฒิการศึกษาทางพระคัมภีร์ จนต้องให้ปริญญากิตติมศักดิ์กับผม ถ้าเราเป็นของจริง สามารถพิสูจน์ได้ ไม่ต้องมีวุฒิมารับรอง แต่ชีวิตในพระคริสต์ พระเจ้า จะรับรองเรา

2คร4:17เพราะว่าความยากลำบากชั่วคราวและเล็กน้อยของเรา จะทำให้เรามีศักดิ์ศรีนิรันดร์มากมายอย่างไม่มีที่เปรียบ

ความยากลำบากเล็กน้อย ไม่สามารถเปรียบกับศักดิ์ศรีนิรันดร์ที่เราจะได้รับ

ให้เราร่วมใจอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา หรือเชิญให้เทศนา ให้สอนหรือให้อบรม

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

 

บทความก่อนหน้านี้จงแสวงหาพระยาเวห์ 1พศด16:11
บทความถัดไปสอน 1 กจ22:14 “พระเจ้าเลือกเราให้ร่วมพันธกิจ”

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่