.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี เทศนาเช้า อา 18 ..19

คริสตจักรสะพานใหม่

ชีวิตที่ต้องเกิดผล และเกิดผล ยน15:5,1-2 

5เราเป็นเถาองุ่น พวกท่านเป็นแขนง คนที่ติดสนิทอยู่กับเราและเราติดสนิทอยู่กับเขา คนนั้นจะเกิดผลมาก เพราะว่าถ้าแยกจากเราแล้วพวกท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลย  1เราเป็นเถาองุ่นแท้ และพระบิดาของเราทรงเป็นผู้ดูแลรักษา 2แขนงทุกแขนงในเราที่ไม่ออกผล พระองค์ก็ทรงตัดทิ้งเสีย และแขนงทุกแขนงที่ออกผล พระองค์ก็ทรงลิดเพื่อให้ออกผลมากขึ้น 

วันอาทิตย์เป็นวันที่ผ่อนคลาย เราได้พักผ่อน การพักผ่อนไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้ทำอะไร แต่หมายถึงเราได้รับการปลดปล่อย เราได้รับการฟื้นฟู  การพักผ่อนที่ดี คือ การได้นอน ชีวิตไม่ต้องเครียด ชีวิตมีความกดดันมากแล้ว ความเครียดทำให้เราป่วย คนเป็นมะเร็ง เป็นโรคกะเพราะ  เป็นโรคความดัน สาเหตุส่วนใหญ่มาจากความเครียด ส่วนโรคเอดส์ไม่เกี่ยวกับความเครียด

วันนี้เราจะมาเรียนบทเรียนชีวิตคริสเตียนที่เกิดผล ยน15:5,1-2 พระเยซูเป็นผู้ตรัสข้อความนี้ พระองค์พูดถึงพระองค์เองว่าเป็นเถาองุ่น พวกท่านเป็นแขนง พวกท่าน คือ พวกสาวก วันนี้เราเป็นผู้ฟัง เราก็เป็นแขนง คนที่ติดสนิทหรือแขนงที่ติดกับเถาองุ่น คนนั้นจะเกิดผลมาก ถ้าแยกจากเราแล้วจะทำส่ิงใดไม่ได้เลย

หมายความว่า การติดสนิท คำว่าสนิทเป็นคุณภาพของการติด เถากับแขนงต้องติดสนิท เป็นการเปรียบเทียบให้เห็นภาพของความสัมพันธ์ใกล้ชิด

ความจริงคือ พระเยซู กับเรา มีความสัมพันธ์สนิท ลึกซึ้ง วันนี้หากเรารู้ว่าพระเยซูเป็นศาสดาของศาสนาคริสต์เรามีความสัมพันธ์กับพระเยซูระดับหนึ่งแล้ว แต่ถ้าเรารู้ว่าพระเยซูเป็นพระเจ้า เรารู้จักพระองค์อีกระดับหนึ่ง เมื่อเรารู้จักพระเยซู แล้วเรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าไหม พระเยซูเปรียบเหมือนเถาองุ่น เราเป็นแขนง อย่าเพียงแค่รู้จักกันแต่เราต้องมีความสัมพันธ์กับพระองค์อย่างลึกซึ้ง พระเจ้า เปิดให้เราเข้ามาหาพระองค์ ให้เราสัมพันธ์กับพระองค์

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆในโลกไม่มีความสัมพันธ์กับมนุษย์ มนุษย์มีแต่การมาขอพร ขอการช่วยเหลือ แล้วก็ไปบนบานแก้บน หากเราไม่ลำบากเดือดร้อนเราก็จะไม่คิดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลย ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นการส่วนตัว แต่พระเยซูเปิดโอกาสให้เรามีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระองค์ เราไม่ต้องแก้บน พระเยซูให้โอกาสมีความสัมพันธ์เชื่อมสนิทกัน ชีวิตเราจะเจริญเติบโตต้องมีความสัมพันธ์กับพระเยซูอย่างลึกซึ้ง

ข้อ5 แยกจากเราท่านจะทำอะไรไม่ได้เลย พระเยซูเปรียบเหมือนเถาองุ่น พระเจ้าเป็นเจ้าของสวนองุ่น หากองุ่นไม่เกิดผลเจ้าของก็ตัดทิ้ง หากเกิดผลก็ริดให้เกิดผลมากขึ้น  พระเยซูกำลังให้เราเข้ามามีความสัมพันธ์กับพระเยซูอย่างเหนียว แน่น  ลึกซึ้ง คงทนตลอดไป ชีวิตของเราจะเกิดผลหากเรามีความสัมพันธ์กับพระเยซู พระเยซูก็มีความสัมพันธ์กับเรา คนที่เป็นคริสเตียนชีวิตจะเกิดผล

การเกิดผล ถ้าเปรียบเป็นต้นองุ่น การเกิดผลเป็นประโยชน์กับเจ้าของสวน หรือต้นองุ่นเอง คำตอบคือ สำหรับคนอื่น

ดังนั้นการเกิดผลเป็นประโยชน์กับคนอื่น แปลความว่า ถ้าท่านมีความสัมพันธ์กับพระเยซู จริงๆ ลึกซึ้ง เหนียวแน่นคงทน ชีวิตของเราจะเป็นประโยชน์กับคนอื่น เป็นพรให้กับคนอื่น นี่คือความจริงของพระคัมภีร์ ชีวิตคริสเตียนจะไม่เป็นพรกับคนอื่นไม่ได้

หากเราแยกจากพระเยซู ชีวิตเราจะไม่เป็นพรกับใครนอกจากตัวเอง คนไม่เชื่อพระเจ้า ไม่เข้าใจเรื่องการให้ ไม่เข้าใจเรื่องการเสียสละ ตามแบบอย่างของพระเจ้า คนไม่เชื่อไม่มีลักษณะ หรือDNA  แบบพระเยซู ไม่เข้าใจเรื่องกางเขน ที่เป็นที่ประหารพระเยซู บางคนเชื่อไสยศาสตร์ก็เอากางเขนไปกันผี ไปไล่ผี

แต่เราเป็นคริสเตียน เรารู้ว่า เรามีลักษณะชีวิตเหมือนพระเยซู พระองค์เสียสละเพื่อคนอื่น ไม่ใช่เพื่อพระองค์จะดัง หรือจะได้รับการยกย่อง แต่พระเยซูทำเพื่อคนอื่นจะรุ่งเรือง คุณจะเสียสละเพื่อคนอื่นไม่ได้ถ้าคุณไม่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับพระเยซู  นี่เป็นพื่้นฐานของการเป็นคริสเตียน ถ้าเราเป็นคริสเตียนเอาแต่ได้ เอาแต่มองตัวเอง เอาแต่หาผลประโยชน์ของตนเองเราพลาดแล้ว ถ้าเป็นคริสเตียนต้องเกิดผล เพื่อคนอื่น

วันนี้เราต้องปรับพื้นฐานการเป็นคริสเตียนใหม่ มีชีวิตติดสนิทเพื่อเป็นพร เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับคนอื่น เราต้องเห็นแก่ตัวน้อยลง เราต้องหลุดไปจาก การหาเหตุผลเพื่อตัวเอง

เราคิดจะทำอะไรหลังจากเชื่อพระเจ้า เราก็จะทำเพื่อใครบางคนจะได้ประโยชน์

แบบนี้เราเรียกว่า ผู้รับใช้พระเจ้า เหมือนพระเยซู รับใช้พระเจ้า

โดยการเข้ามาเป็นพรสำหรับโลกนี้ สำหรับมนุษย์ในโลกนี้ พระเจ้า ทรงรักโลก หมายถึง รักมนุษย์ทุกคน ช่วยให้พ้นจากความพินาศจากความตาย

วันนี้เราใกล้ความตายไปอีกหนึ่งวัน เราใกล้ความตายมากกว่าเมื่อวาน เรามาพบกับพระเจ้า เพื่อหลุดจากความพินาศ เมื่อเราเป็นคริสเตียน เราต้องรับใช้พระเจ้า เพื่อชีวิตเราจะเป็นประโยชน์กับคนอื่น

คริสเตียนทุกวันนี้มีความผิดปกติ ให้งานรับใช้สำหรับผู้รับใช้ที่เรียนพระคัมภีร์จบ จึงจะมารับใช้เต็มเวลาได้ แต่ปล่อยให้สมาชิกอยู่เฉยๆ

แต่ความเป็นจริง ทุกคนที่เชื่อต้องเกิดผล ต้องรับใช้พระเจ้า บางคนคิดว่าเป็นสมาชิกไม่ต้องรับใช้พระเจ้าก็ได้ ไม่ต้องรับใช้มากเท่ากับผู้รับใช้เต็มเวลา

เกิดผลแปลว่า รับใช้พระเจ้า ถ้าไม่รับใช้ก็ไม่เกิดผล แขนงไม่เกิดผล พระเจ้าจะตัดทิ้ง คริสเตียนที่ไม่รับใช้พระเจ้า ไม่รู้จะเก็บไว้ทำไม หากเราต้องสร้างอาคารใหม่ เราก็ต้องช่วยกัน พระเยซู เป็นทางออกของความพินาศ ทุกคนต้องช่วยกัน ทุกแขนงต้องช่วยกัน ทุกแขนงต้องเกิดผล

2คร5:15 และพระองค์สิ้นพระชนม์เพื่อทุกคน เพื่อบรรดาคนที่มีชีวิตอยู่จะไม่อยู่เพื่อตัวเองอีกต่อไป แต่จะอยู่เพื่อพระองค์ที่สิ้นพระชนม์ และทรงเป็นขึ้นมาเพราะเห็นแก่เขาทั้งหลาย

พระเยซู เสียสละชีวิตเพื่อเรา เรารับผลดีจากการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ เราจึงจะไม่อยู่เพื่อประโยชน์ของตนอีกต่อไป แต่เพื่อประโยชน์ของพระเจ้า คือ รับใช้พระเยซู นั่นเอง

ไม่เป็นไม่ได้ ทุกแขนงต้องเกิดผล ไม่เกิดผลพระองค์ตัดทิ้งเสีย เกิดผลแล้ว พระองค์ก็ริดเพื่อให้เกิดผลมากขึ้นไปอีก ทุกแขนงๆต้องเกิดผล เราอยู่ในแขนงนั้นด้วย เมื่อก่อนไม่ได้รับใช้แถมให้พระเจ้า มารับใช้เราอีก ระวังให้ดีจะถูกตัดออก

เมื่อเรารับใช้พระเจ้า เจ้าของสวนจะช่วยให้ขยายออกไปมากขึ้น เกิดผลมากขึ้น พระเจ้าจะช่วยเรา ส่งเสริมเรา สร้างเรา ให้เกิดผลมากขึ้น ให้เราจับปลามากขึ้น หมายถึง รับใช้พระเจ้า ได้กว้างไกลมากขึ้น

เมื่อก่อนเราคิดผิด คิดว่าการรับใช้เป็นของนักเรียนพระคัมภีร์ อย่างเดียว เล่นดนตรีนมัสการก็เยอะแล้ว บางทีพ่อแม่ก็ไม่ให้มารับใช้พระเจ้า อย่าเยอะในการรับใช้ ถ้าคุณเป็นคริสเตียน คุณต้องรับใช้พระเจ้า

2คร5:16-19 เพราะฉะนั้นตั้งแต่นี้ไป เราจะไม่พิจารณาใครตามมาตรฐานของโลก แม้ว่าเมื่อก่อนเราเคยพิจารณาพระคริสต์ตามมาตรฐานของโลกก็จริง แต่เดี๋ยวนี้เราจะไม่พิจารณาพระองค์เช่นนั้นอีก 17ฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคริสต์ เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น 18สิ่งทั้งหมดนี้เกิดจากพระเจ้า ผู้ทรงให้เราคืนดีกับพระองค์โดยทางพระเยซูคริสต์ และประทานพันธกิจในเรื่องการคืนดีนี้แก่เรา 19คือพระเจ้าทรงให้โลกนี้คืนดีกับพระองค์โดยพระคริสต์ ไม่ทรงถือโทษในความผิดของพวกเขา และทรง มอบเรื่องราวการคืนดีนี้ให้เราประกาศ

เราจะอยู่เพื่อพระเยซู หากเราอยู่ตามมาตรฐานของโลก เราจะใช้พระเจ้าอวยพรเรา แต่ในมุมพระเจ้าที่ศักดิ์สิทธิ์ เราจะไม่ใช้พระเจ้า แต่เราต้องมาหาพระเจ้า ขอให้พระเจ้าใช้เรา ไม่ใช่ใช้พระเจ้า

ข้อ 17 คนถูกสร้างใหม่ในพระคริสต์ เหมาะจะรับใช้พระเยซู

ข้อ 18 พระเจ้า ให้เราคืนดีกับพระองค์ ให้เราไปประกาศ การประกาศเป็นหน้าที่ของแขนงทุกแขนงต้องรับใช้พระเจ้า

การเป็นคริสเตียนยาก ต้องใช้ความเข้าใจ ชีวิตเราสำคัญมาก หากเราประเมินว่าเราเป็นคริสเตียน 75% คือ เราตระหนักเรื่องการนมัสการพระเจ้า มาคริสต จักรวันอาทิตย์ มีใจในการนมัสการด้วย คิดเป็น50% หากเราพลาด หรือเราแย่ในเรื่องนี้ให้เรากลับใจใหม่ ถ้าไม่ได้มานมัสการ   อีก 25%คือ  เรามีส่วนในการถวาย แต่เราพลาด 25%ที่เหลือ ในการเป็นผู้รับใช้พระเจ้า

ขอพระเจ้าช่วยเราให้เห็นความจริงเรื่องนี้ พระคัมภีร์ ไม่มีผิดพลาด แขนงไม่เกิดผล จะถูกตัด หากเราไม่เป็นผู้รับใช้ โดยเราไม่รู้ไม่เป็นไร แต่หากรู้แล้วยังตั้งใจไม่เป็นผู้รับใช้เราจะถูกตัด ชีวิตคริสเตียนกับการรับใช้ต้องดำเนินไปด้วยกัน

การเป็นคริสเตียน ไม่ใช่มีแต่การนมัสการอย่างเดียว แต่ต้องรับใช้ด้วยชีวิตการรับใช้พระเจ้า ที่ปราศจากวิญญาณการนมัสการด้วยใจเชื่อฟัง ชีวิตนั้นไม่มีคุณค่าอะไรเลยรอเวลาถูกตัดเพราะพระคัมภีร์ บอกว่าเราถูกเลือกมาเพื่อนมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริง การรับใช้เปรียบเหมือนการถวายเครื่องบูชา การรับใช้พระเจ้า จึงเป็นการเชื่อฟัง

1ซมอ15: ซาอูลรับใช้พระเจ้า โดยไม่สนใจการนมัสการด้วยการเชื่อฟังสุดท้ายก็ถูกตัดออก

ปฐก4 เครื่องบูชาคาอินไม่มีความหมาย เพราะไม่เชื่อฟังในการนมัสการ

วิญญาณแห่งการนมัสการพระเจ้า ที่ปราศจากชีวิตการรับใช้ ชีวิตนั้นก็จะไม่เกิดผล ก็จะถูกตัดเช่นกัน

ยน15:5 เราไม่สามารถรับใช้พระเจ้า ได้ ถ้าชีวิตของเรา ไม่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้า ไม่ติดสนิทกับพระเจ้า  ถ้าไม่เป็นคริสเตียนรับใช้พระเจ้าไม่ได้แต่เมื่อเป็นคริสเตียนแล้ว สามารถรับใช้พระเจ้าได้ แต่ทำไมไม่ทำ

ชีวิตคริสเตียนไม่รับใช้พระเจ้าไม่ได้ เปรียบเหมือนแขนง ไม่เกิดผลไม่ได้ ชีวิตเกิดผลอยู่ที่ความสัมพันธ์กับพระเจ้า ไม่ใช่เกิดจากการที่เราเป็นคนเก่ง มีความสามารถ มีความรู้มากกว่าคนอื่น แต่อยู่ที่ความสัมพันธ์กับพระเยซู

รม12:1ดังนั้น พี่น้องทั้งหลาย โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้า ข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์ เพื่อเป็นเครื่องบูชาอันบริสุทธิ์ที่มีชีวิต และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า ซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่าน

เปาโลขอให้ผู้เชื่อถวายตัวเป็นเครื่องบูชาเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า ด้วยวิญ ญาณจิตของท่าน ตลอดพระคัมภีร์เครื่องบูชา จะมีสัตว์สำหรับการถวายบูชาส่วนใหญ่มันตายแล้วการถวาย การถวายบูชาเป็นการนมัสการพระเจ้า

แต่วันนี้เราไม่ได้เป็นซาก เราเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตเพื่อรับใช้พระเจ้า เป็นการนมัสการพระเจ้า ไม่ทำไม่ได้ เราต้องเรียนรู้ถวายตัวเป็นเครื่องบูชา เป็นผู้รับใช้พระเจ้า

ข้อห้ามในการรับใช้พระเจ้า 

ห้ามทดแทนการรับใช้ด้วยการถวายทรัพย์

บางคนเป็นนักธุรกิจถวายทรัพย์เยอะเป็นการรับใช้ แล้วไม่มารับใช้ การ ถวายทรัพย์มันเป็นคนละเรื่องกับการรับใช้พระเจ้า  พระเจ้าต้องการร่างกายท่านที่มีชีวิตด้วยไม่ใช่แค่ทรัพย์ของท่าน  ตัวอย่างสมัยปัจจุบัน เราไม่อยากซักผ้าเราก็จ้าง เราใช้ทรัพย์แทนทุกอย่าง รวมถึงการจ้างคนอื่นรับใช้ด้วย แต่ความเป็นจริงการรับใช้ต้องใช้ร่างกายด้วย ต้องลงแรงด้วย

ห้ามทดแทนด้วยการใช้บุคคลอื่น

เช่น สมาชิกในคริสตจักรไม่ได้รับใช้ จะรอให้ศิษยาภิบาลมารับใช้ ถ้าไปหาศิษยาภิบาลให้คริสตจักรแบบนี้ ศิษยาภิบาลไปรับใช้ก็ตายแน่นอน อย่าคิดว่าผู้รับใช้จะทำงานรับใช้แทนสมาชิกทั้งหมด  เราต้องมีการแบ่งการรับใช้ แต่ไม่ใช่ให้ศิษยาภิบาลทำมากๆ คณะผู้ปกครองทำมากๆรองลงมา สมาชิกก็น้อยหน่อย แต่ความเป็นจริง คือ ทุกคนต้องรับใช้แต่หน้าที่อาจจะไม่เหมือนกัน  ตำแหน่งความรับผิดชอบอาจจะแตกต่างกัน  อยากฝากพระคัมภีร์ให้อ่าน

1ปต2:9 แต่พวกท่านเป็นพงศ์พันธุ์ที่ทรงเลือกสรร เป็นพวกปุโรหิตหลวง เป็นชนชาติบริสุทธิ์ เป็นประชากรอันเป็นกรรมสิทธิ์ของพระเจ้าเพื่อให้พวกท่านประกาศพระเกียรติคุณของพระองค์ผู้ได้ทรงเรียกพวกท่านให้ออกมาจากความมืด เข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์

เรียกให้เป็นปุโรหิตประกาศข่าวประเสริฐ

2คร5:20 เพราะฉะนั้นเราจึงเป็นทูตของพระคริสต์โดยที่พระเจ้าทรงขอร้องท่านทั้งหลายผ่านทางเรา เราจึงวิงวอนท่านในนามของพระคริสต์ให้คืนดีกับพระเจ้า

ยน20:21พระเยซูตรัสกับเขาอีกว่าสันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลาย พระบิดาทรงใช้เรามาอย่างไร เราก็ใช้พวกท่านไปอย่างนั้น

ทุกคนที่เป็นสาวกของพระเยซู ต้องรับใช้ เพราะพระเยซู เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า พระบิดา เราที่เชื่อในพระเยซู ก็ต้องรับใช้พระเจ้า ด้วย

ถ้าคุณรับใช้อย่างที่พระเจ้า ให้เป็น ชีวิตคุณจะเปลี่ยนไป สิ่งดีๆจะรอคุณอยู่ข้างหน้า เพราะคุณมีความสัมพันธ์กับพระเยซู อย่างลึกซึ้ง

ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา หรือเชิญให้เทศนา ให้สอนหรือให้อบรม

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

บทความก่อนหน้านี้โครงร่างพระธรรมยูดา
บทความถัดไปหนึ่งกายในพระคริสต์  ฟป2:1-11

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่