.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี   

คส1:9-14 “คำอธิษฐานของผู้มีหัวใจพันธกิจ เพื่อเราทั้งหลาย

อาทิตย์เช้าที่ 30 มิ.. 2019  คริสตจักรร่มเย็น

9เพราะเหตุนี้ นับตั้งแต่วันที่เราได้ยินเรื่องนี้ เราก็ไม่ได้หยุดอธิษฐานและทูลขอเพื่อท่านทั้งหลาย เพื่อให้ท่านเต็มเปี่ยมด้วยความรู้เรื่องพระประสงค์ของพระองค์โดยสรรพปัญญาและความเข้าใจฝ่ายจิตวิญญาณ 10เพื่อพวกท่านจะดำเนินชีวิตอย่างสมควรต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า และจะเป็นที่ชอบพระทัยของพระองค์ทุกประการ คือให้ท่านเกิดผลในการดีทุกอย่าง และเจริญขึ้นในความรู้ถึงเรื่องพระเจ้า 11ให้พวกท่านมีกำลังด้วยฤทธานุภาพทั้งสิ้นตามอานุภาพแห่งพระสิริของพระองค์ เพื่อให้ท่านมีความทรหดอดทน และมีความอดทนในทุกสิ่ง พร้อมทั้งมีความยินดี 12และให้ท่านขอบพระคุณพระบิดาผู้ทรงทำให้พวกท่านสามารถมีส่วนในมรดกของธรรมิกชนในความสว่าง 13พระองค์ทรงช่วยเราให้พ้นจากอำนาจของความมืด และทรงย้ายเราเข้ามาไว้ในอาณาจักรของพระบุตรที่รักของพระองค์ 14ในพระบุตรนั้นเราได้รับการไถ่ คือการยกโทษจากบาปทั้งหลาย

คำนำ

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตที่ได้รู้จักพระเจ้า และได้นมัสการพระเจ้า  สิ่งสำคัญที่ชีวิตมนุษย์เราควรจะทำ คือ การนมัสการพระเจ้าองค์เที่ยงแท้ แม้คนไม่เชื่อพระเจ้าก็ปรารถนาจะนมัสการพระเจ้า แต่ไปนมัสการสิ่งผิดเพราะพวกเขาเข้าใจผิดคิดว่า สิ่งที่เขากราบไหว้นั้นเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้

ถ้าคริสเตียนเราตัดการนมัสการพระเจ้าออกไปจากชีวิต ชีวิตเราก็ไม่มีค่า เพราะความบันเทิง ความสำเร็จ การศึกษาไม่ได้ช่วยให้มนุษย์เราอิ่มเอมใจ แต่การนมัสการพระเจ้าทำให้มนุษย์เราอิ่มเอมใจ

หลายๆคริสตจักร มีความจริงจังกับรายการที่จัดขึ้นในคริสตจักร หลายรายการมาจากากรทรงนำของพระเจ้า พระองค์เป็นเจ้าของคริสตจักร รายการเหล่านั้นจัดขึ้นเพื่อให้เราได้เข้าไปมีส่วนร่วม เช่น เรื่องงานพันธกิจควรมีเดือนละสองครั้งไม่ใช่ปีละสองครั้ง ชีวิตคริสเตียนกับงานพันธกิจเป็นเรื่องคู่กัน

คำว่า pre ภาษาอังกฤษ มักใช้กับการเตรียมการล่วงหน้า วันนี้ผมขอใช้กับงานพันธกิจ เป็นคำเทศน์สำหรับการเตรียมชีวิตเพื่อทำพันธกิจ  แบบฟอร์มอธิษฐานที่ท่านได้รับ มีไว้เผื่อให้ท่านเขียนหลังฟังเทศน์จบก่อน ค่อยเขียน เหตุลบางคนเวลานี้ยังไม่รู้ว่าจะเขียนหัวข้ออะไรเพื่อให้อธิษฐานเผื่อ ขอให้ฟังเสียงของพระเจ้าผ่านคำเทศนาก่อน แล้วค่อยเขียนลงไป

คำอธิษฐาน ของอ.เปาโลวันนี้ โยงเข้ากับรายการงานพันธกิจของ   คริสตจักร  คำอธิษฐานนี้ไม่ใช่สำหรับพี่น้องที่โคโลสีเท่านั้น แต่ให้เวียนไปกับคริสตจักร ต่างๆด้วย รวมทั้งคริสตจักรร่มเย็นแห่งนี้ด้วย

คส4:16 และเมื่อท่านทั้งหลายอ่านจดหมายฉบับนี้แล้ว ก็จงส่งให้คริสตจักรที่อยู่ในเมืองเลาดีเซียได้อ่านด้วย และจดหมายที่มาจากเมืองเลาดีเซียฉบับนั้น ก็จงอ่านด้วย 

วันนี้เราจะมาดูว่าเปาโลกำลังอธิษฐาน เพื่อเราทุกคน เรื่องอะไร

1.อธิษฐานเพื่อให้เรารู้เต็มเปี่ยมเรื่องพระประสงค์ของพระเจ้า (ข้อ9)

น้อยครั้ง และน้อยคนที่จะเสนอหัวข้อแบบนี้ในการอธิษฐานเผื่อ เพราะคนอยากรู้พระประสงค์ของพระเจ้ามีน้อยมาก แท้จริงแล้วชีวิตคริสเตียน ควรเป็นชีวิตที่ทุกๆย่างก้าว ดำเนินอยู่ในพระประสงค์ของพระเจ้า แต่คริสเตียน ส่วนใหญ่ขอแต่พระพรจากพระเจ้า 

แต่นี่คือหัวใจของพันธกิจ ที่เปาโลอธิษฐานเพื่อคริสเตียน เปาโลให้ ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก เพราะพระประสงค์ของพระเจ้า เป็นสาระสำคัญของชีวิตคริสเตียน เปรียบเหมือนลมหายใจเข้าออกของเรา

อฟ5:15-17 ระมัดระวังการดำเนินชีวิต อย่าเป็นคนโง่ ให้เข้าใจพระประสงค์องค์พระผู้เป็นเจ้า

เพราะฉะนั้น จงระวังในการดำเนินชีวิตให้ดี อย่าเหมือนคนไร้ปัญญา แต่ให้เหมือนคนมีปัญญา 16จงใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์ เพราะว่าทุกวันนี้เป็นยุคสมัยที่ชั่วร้าย 17เพราะเหตุนี้ อย่าเป็นคนโง่เขลา แต่จงเข้าใจว่าอะไรคือพระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า

เนื้อหาของเอเฟซัสแตกต่างจากโคโลสีแต่สาระเดียวกัน คนฉลาดสามารถทำตัวเหมือนคนโง่ได้ แต่คนโง่ที่อวดความฉลาดทำได้ยาก เพราะจะเป็นการโชว์โง่แทน คนฉลาดมักจะเป็นคนระมัดระวังการดำเนินชีวิต ตาม พระประสงค์ของพระเจ้า เราที่เป็นคริสเตียนเป็นคนฉลาดแล้วตั้งแต่มากลับใจใหม่จากบาป มาเชื่อพระเจ้า  แต่เราต้องก้าวเดินในความเชื่อต่อไป ถ้าเราไม่ดำเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระเจ้า ชีวิตเราจะพบกับอันตราย เราต้องระวังการดำเนินชีวิตเพราะทางเดินแห่งความเชื่อนั้นมันมีความอันตราย หากไม่เป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้า

วันนี้เราต้องถามว่าเราชัดเจนหรือยังสำหรับเรื่องนี้  ขอให้เราไวต่อการตอบสนองเรื่องคุณค่าชีวิตตามพระประสงค์พระเจ้า ถ้าไม่เป็นเช่นนั้นเราจะดำเนินชีวิตเป็นไปตามใจของตัวเองกับดำเนินชีวิตตามค่านิยมโลก เคยถามตัวเองไหม กี่เปอร์เซ็นต์ที่เราดำเนินชีวิตตามพระทัยพระเจ้า  หรือกี่เปอร์เซนต์ที่เราดำเนินชีวิตตามค่านิยมของโลกนี้ วันนี้เราต้องกลับใจใหม่มาเดิน100%  ในทุกก้าวแห่งความเชื่อตามประสงค์ของพระเจ้า

2. อธิษฐานเพื่อให้เราดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยอย่างสมควรต่อพระเจ้า (ข้อ10)

การอธิษฐานให้รู้ ให้เข้าใจนำ้พระทัยพระเจ้ายังไม่พอ แต่ต้องให้ดำเนินชีวิตอย่างสมควรต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วย คริสเตียนหลายคนรู้พระประสงค์ของพระเจ้าแต่ไม่ดำเนินตาม เช่น การมานมัสการวันอาทิตย์ก็เป็นพระประสงค์อย่างหนึ่งของพระเจ้าเราได้ทำตามไหม ขอให้เห็นคุณค่าพระประสงค์ของพระเจ้า โดยดูจากพระเยซูคริสต์ ยอมสละชีวิตพระองค์เองเพื่อเป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้าในทุกเรื่อง แม้แต่เวลาที่พระเยซูอยู่ในสวนเกทเสมาเน 

คริสเตียนที่ไม่ค่อยเห็นคุณค่าพระประสงค์ ทำให้ชีวิตคริสเตียนเป็น แบบหลวมๆ สั่นคลอน โดนเขย่าง่าย  ตัวอย่างเหมือนขับรถไป แต่สี่ล้อรถยนต์มันหลวมๆ

คริสเตียนที่ไม่ได้ดำเนินชีวิตติดสนิทกับพระเจ้า ก็จะหลุดจากพระเจ้า ได้อย่างง่ายดาย การติดสนิททำให้เรารู้ และปรารถนาที่จะทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า

มธ6:10 อธิษฐานให้เป็นไปตามพระทัยพระเจ้า

ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลก

ลก22:42 อย่าเป็นไปตามใจข้า แต่ให้เป็นไปตามพระทัยพระเจ้า

ข้าแต่พระบิดา ถ้าพระองค์พอพระทัย ขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์ แต่อย่างไรก็ดี อย่าให้เป็นไปตามใจข้าพระองค์ แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์” 

เวลาเราดำเนินชีวิตคริสเตียน เมื่อถึงเวลาที่ต้องอธิษฐานขอกำลังเพื่อดำเนินในน้ำพระทัยต้องอธิษฐานก่อนมีปัญหา ส่วนใหญ่คริสเตียนไปอธิษฐานขอกำลังจากพระเจ้า หลังพลาดไปแล้ว  ให้เปลี่ยนเสียใหม่

3. อธิษฐานเพื่อขอให้เราเป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้า (ข้อ10)

ให้เป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้า คือ ให้ท่านเกิดผลในการดีทุกอย่าง ขอให้พระเจ้าช่วยพี่น้องให้มีชีวิตที่ชอบพระทัย เมื่อเราดำเนินตามพระทัย เราจะเป็นที่พอพระทัย และเราจะเกิดผลดีในทุกอย่าง 

งานพันธกิจของพระเจ้าให้ทุกคนไปทำ ไม่ใช่แค่พวกอาจารย์หรือพวกผู้นำไปทำพันธกิจเท่านั้น ในอดีตศิษยาภิบาลทำพันธกิจอยู่คนเดียว พระองค์ครบปีสมาชิกก็ประเมินศิษยาภิบาล เมื่อพบว่าคริสตจักรไม่เจริญเติบโต ศิษยาภิบาลก็โดนสอบสวนมาก หรือสมัยก่อนเอาเรื่องประกาศสร้างสาวกมาปนกับเรื่องของประทาน ผลเลยไม่มีคริสเตียน คนไหนในคริสตจักรมารับใช้พระเจ้าเลย แต่พระคัมภีร์บอกว่างานพันธกิจ เป็นของคริสเตียนทุกคน พระมหาบัญชาของพระเยซูบอกไว้

บางคนเลยรับใช้ของประทานอย่างเดียว แต่ไม่ทำพระมหาบัญชา ในการประกาศสร้างสาวก จริงๆแล้วเราสามารถรับใช้ตามพระมหาบัญชาและตามของประทานได้ อย่าละเลยของประทานหรือส่ิงดีที่มาจากพระเจ้า

ขอให้เราเกิดผลจากการประกาศ เกิดผลจากการทำพันธกิจมธ5:14-16 เห็นความดีที่ทำ จะได้สรรเสริญพระเจ้า คริสเตียน ต้องส่องสว่าง

ท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลก นครซึ่งอยู่บนภูเขาจะถูกปิดบังไว้ไม่ได้ 15เมื่อจุดตะเกียงแล้วไม่มีผู้ใดเอาถังครอบไว้ ย่อมตั้งไว้บนเชิงตะเกียง  จะได้ส่องสว่างแก่ทุกคนที่อยู่ในบ้านนั้น 16ทำนองเดียวกันพวกท่านจงส่องสว่างแก่คนทั้งปวง เพื่อว่าเมื่อเขาทั้งหลายได้เห็นความดีที่ท่านทำ พวกเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์

เมื่อก่อนตอนมาเป็นคริสเตียนใหม่ ผมถามพี่เลี้ยงว่าขอเป็นคริสเตียน ลับๆได้ไหม มิชชั่นนารีก็ตอบดีบอกว่า สมัยพระเยซูพวกเขาควรเป็นคริสเตียนลับๆ  เพราะหากประกาศตัวก็โดนฆ่าตาย โดนยึดทรัพย์แต่พวกเขาประกาศตัวว่าเป็นคริสเตียน  มิชชั่นนารีก็ถามว่า แล้วทำไมอยากเป็น คริสเตียน ลับๆ ผมตอบ ผมกลัว กลัวอะไร? ไม่อยากให้ใครรู้ กับผมอายที่เป็นคริสเตียน

หากวันนี้เราดำเนินชีวิตคริสเตียน ลับๆ ชีวิตเราจะเหมือนไฟที่ถูกถัง ครอบแสงไฟไว้ มันจะดับในไม่ช้า ถ้าเราไม่มีหัวใจพันธกิจ เราไม่อยู่ในน้ำพระทัยพระเจ้า  ชีวิตคริสเตียนคุณก็จะดับ

มธ28:19-20 ให้เกิดผลดีในทุกอย่างทุกเรื่อง จนกว่าจะส้ินยุค

ในสมัยอิสยาห์พระเจ้าถามอิสยาห์ว่า เราจะใช้ใครไปแทนเรา อิสยาห์ ตอบว่าเขาจะไป ขอให้พระเจ้าทรงใช้ เหตุเพราะในสมัยนั้นคนของพระเจ้า เลวร้ายชั่วช้ามาก พระเจ้าต้องการให้คนไปตักเตือนพวกเขา พระเจ้าถามความสมัครใจอิสยาห์ ก่อนหน้านั้นเขาเป็นคนปากร้าย  พอพระเจ้าสำแดงให้เขาเห็นบาปของตนเอง พระเจ้าชำระปากของเขาให้บริสุทธิ์ก่อน พออิสยาห์ตอบสนองแล้ว ไปทำงานพระเจ้าที่พระองค์บอกว่าท่านจะไม่ประสบความสำเร็จในการตักเตือนคนเหล่านั้นเลย เพราะคนบาปฟังแล้วก็จะไม่เข้าใจ อิสยาห์ถามว่านานเท่าไหร่ พระเจ้าตอบ จนแผ่นดินไม่เหลือคน

วันนี้พระเจ้าไม่ได้ถามคริสเตียนแต่ละคน แต่พระเจ้าบัญชาทุกคนให้ออกไปสั่งสอนให้ชนทุกชาติเป็นสาวกของพระเจ้า ไม่ใช่ให้ออกไปรับใช้ล้มเหลวเหมือนอิสยาห์ แต่ให้รับความสำเร็จในงานรับใช้

กจ1:8 แต่พวกท่านจะได้รับพระราชทานฤทธานุภาพ เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่าน และท่านทั้งหลายจะเป็นสักขีพยานของเราในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแคว้นยูเดีย ทั่วแคว้นสะมาเรีย และจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก

ท่านจะได้รับฤทธิ์เดชและประสบความสำเร็จในการรับใช้ คนจะกลับใจใหม่ เมื่อท่านเป็นพยานฝ่ายพระเยซู คนจะกลับใจใหม่ เมื่อเราก้าวออกไปรับใช้แล้วอย่าหยุดที่ความสำเร็จที่ได้รับ ให้ไปต่อไป ก้าวต่อไป ความสำเร็จในงานรับใช้ขึ้นอยู่กับชีวิตคริสเตียนของเราที่มีพระเจ้าอยู่ภายใน

เปาโลอธิษฐานเพื่อให้เราเกิดผลในฝ่ายวิญญาณ ให้เราประกาศพาคนมาเชื่อ ช่วยเลี้ยงดูให้เขาเติบโตขึ้นในความเชื่อ แต่อย่าพอใจในแค่นั้นให้ทำต่อไป

ยน15:8 พระบิดาของเราทรงได้รับพระเกียรติเพราะเหตุนี้ คือเมื่อพวกท่านเกิดผลมากและเป็นสาวกของเรา

พระเจ้า ได้รับเกียรติเมื่อเกิดผลมาก และเป็นสาวกของเรา

ยน15:16 ท่านไม่ได้เลือกเรา แต่เราเลือกท่านและแต่งตั้งให้ท่านเกิดผลมาก และให้ผลนั้นคงอยู่

พระเจ้า ไม่ใช่คนรับใช้ของเราที่ต้องทำตามคำอธิษฐาน ขอของเราทุก อย่างตามใจเรา วันนี้เราต้องเปลี่ยนท่าทีใหม่ในการตอบสนองพระเจ้า ทำตามพระเจ้า อธิษฐานขอในส่ิงที่เป็นน้ำพระทัยพระเจ้า พระเจ้าไม่เคยเลือกคนผิดในการนำเขามาหาพระเจ้า  แต่เราอย่าดำเนินชีวิตทำให้พระเจ้าเป็นคนผิด เพราะไม่ดำเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระองค์ 

ขอให้เราเตรียมตัวสำหรับพันธกิจ ด้วยการอธิษฐานขอให้พระเจ้านำชีวิตท่านในพระประสงค์ของพระเจ้า ในทุกๆก้าวที่ดำเนิน

ให้เราร่วมใจอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา หรือเชิญให้เทศนา ให้สอนหรือให้อบรม

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

 

บทความก่อนหน้านี้PRAY and PLAN.
บทความถัดไปผู้รับใช้พระเยซูคริสต์เป็นกองหน่วยพิเศษ SWAT ของพระเจ้า (ศจ.ยินดี จัง)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่