ภาพจาก https://mondaymorningreview.wordpress.com/2010/11/08/how-i-read-my-bible/

พระคริสตธรรมคัมภีร์

ทุกข้อทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า เป็นการเปิดเผยสำแดงจากพระเจ้า ไม่มีข้อผิดพลาดทรงไว้ซึ่งสิทธิอำนาจสูงสุดเป็นรากฐานของความเชื่อและแนวทางการประพฤติปฏิบัติของคริสตชน

พระเจ้าตรีเอกานุภาพ

พระเจ้าองค์เดียวสามพระภาค คือ พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์

พระบิดา

ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้ ผู้ทรงพระชนม์เป็นนิตย์ ผู้ทรงฤทธานุภาพทุกประการ ผู้ทรงสร้างทุกสรรพสิ่ง

พระเยซูคริสต์

ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า ประสูติจากหญิงพรหมจารี โดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงปราศจากบาปทั้งสิ้น ทรงกระทำการอัศจรรย์ ทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน และพระโลหิตประเสริฐของพระองค์เป็นค่าไถ่บาปของมนุษย์ ทรงถูกฝังไว้แล้ว ในวันที่สามทรงฟื้นคืนพระชนม์ชีพพร้อมพระกาย เสด็จสู่ฟ้าสวรรค์ทรงประทับเบื้องขวาพระบิดา และจะทรงเสด็จกลับมาอีกครั้ง ด้วยฤทธานุภาพและพระเกียรติใหญ่ยิ่ง เพื่อทรงรับผู้ที่เชื่อในพระองค์  ทั้งที่ล่วงหลับไปแล้ว  และที่ยังเป็นอยู่ไปกับพระองค์  พระเยซูจะทรงปกครองโลกพันปี ร่วมกับบรรดาธรรมิกชนของพระองค์ และจะพิพากษาพญามารกับพรรคพวกของมันและบรรดาผู้ที่ไม่มีชื่อจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิตโดยทิ้งลงไปในบึงไฟซึ่งเป็นความตายครั้งที่สอง ส่วนบรรดาธรรมิกชนจะรอคอยฟ้าสวรรค์ใหม่ และแผ่นดินโลกใหม่

พระวิญญาณบริสุทธิ์

ทรงเป็นพระเจ้า สถิตกับผู้เชื่อพระเยซูคริสต์เจ้าทุกคน เพื่อทรงช่วยในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้า ทรงดลใจให้ผู้เชื่อสำนึกบาป ให้บังเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณ เพื่อจะทรงนำให้ผู้เชื่อดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ตามพระวจนะของพระเจ้า และเพื่อการทำตามพระมหาบัญชาให้สำเร็จ

พระวิญญาณบริสุทธิ์

ทรงประทานของประทานแก่ผู้เชื่อทุกคนต่างๆกัน เพื่อรับใช้ในพระวรกายของพระเยซูคริสต์ และของประทานทุกอย่างที่มีในพระคัมภีร์ยังคงมีอยู่ การบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นแยกจากการบังเกิดใหม่ เพื่อช่วยให้ผู้เชื่อที่รับบัพติศมาได้รับฤทธิ์เดชในการดำเนินชีวิตที่มี ชัยชนะเหนือการทดลองและการรับใช้พระเจ้าอย่างเกิดผล อาจพูดภาษาแปลกๆตามที่พระวิญญาณทรงโปรดให้พูด หรือไม่พูดภาษาแปลกๆก็ได้ แต่ผู้เชื่อต้องนบนอบต่อพระคริสต์และยอมอยู่ภายใต้การควบคุมของพระวิญญาณบริสุทธิ์มีผลพระวิญญาณในการดำเนินชีวิต

พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์

ขึ้นตามพระฉายาของพระองค์   แต่มนุษย์ได้กระทำความผิดบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า ดังนั้นคนบาปจะรอดจากการพิพากษาลงโทษจากพระเจ้าได้โดยพระคุณพระเจ้าผ่านทางความเชื่อในพระเยซูคริสต์ พระองค์เป็นทางเดียวเท่านั้นที่มนุษย์จะได้รับความรอด โดยการกลับใจใหม่  และเชื่อวางใจพระเยซูคริสต์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และเป็นพระผู้ช่วยให้รอด ไม่ใช่รอดโดยพึ่งพาการกระทำดีของตนเอง

เมื่อถึงวาระแห่งการฟื้นจากความตาย

ผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าไม่ต้องรับการพิพากษาโทษบาป ส่วนนอกนั้นต้องรับการพิพากษาโทษเป็นนิตย์จากพระเจ้า

เอกภาพฝ่ายวิญญาณของผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้า คือ คริสตจักรซึ่งเป็นพระกายของพระคริสต์ที่ประกอบไปด้วยผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์ โดยมีพระเยซูคริสต์เป็นศรีษะ

 

พระเจ้าทรงสร้างทูตสวรรค์

เป็นวิญญาณที่ดีเพื่อปรนนิบัติรับใช้พระเจ้า แต่มีทูตสวรรค์ชั่วที่กบฎต่อพระเจ้าเรียกว่าซาตานได้ตั้งใจทำผิดบาป และมีทูตสวรรค์ส่วนหนึ่งที่ติดตามซาตานไปจึงกลายเป็นผีวิญญาณชั่ว ซาตานและสมุนของมันกำลังครอบครองโลกแห่งความบาป พยายามทำลายแผนการของพระเจ้ารวมทั้งชีวิตมนุษย์ทั้งล่อลวงมนุษย์ให้ล้มลงในบาป แต่อย่างไรก็ตามฑูตสวรรค์อยู่ภายใต้การครอบครองของพระเจ้า ส่วนมารซาตานและสมุนของมันจะถูกพิพากษาในที่สุด

พิธีบัพติศมาในน้ำ

เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่าผู้เชื่อได้เข้าส่วนกับพระคริสต์ในความตายของพระองค์  สัญลักษณ์การถูกฝังและการเป็นขึ้นใหม่ของพิธีนี้กระทำขึ้นโดยการจุ่มตัวลงในน้ำ แต่ไม่ได้เป็นเงื่อนไขในการได้รับความรอด

พิธีมหาสนิท 

เป็นพิธีระลึกถึงและการประกาศการวายพระชนม์ของพระเยซูคริสต์จนกว่าพระองค์จะเสด็จกลับมา ผู้เชื่อในพระองค์เท่านั้นถึงจะรับพิธีนี้ได้

การอธิษฐานเผื่อโรคภัยไข้เจ็บและการอัศจรรย์

ได้มีอยู่ในการไถ่บาป ของพระเยซูคริสต์แล้วซึ่งผู้เชื่อทุกคนมีสิทธิ์ได้รับ

การเชื่อฟังพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์เจ้า

โดยการออกไปประกาศและสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของพระเยซูคริสต์

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม
หลักข้อเชื่อสหคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย ..2010
หลักข้อเชื่อสภาคริสตจักรในประเทศไทย ..1998
หลักข้อเชื่อสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
บทความก่อนหน้านี้ผู้ก่อตั้ง A.C.T.S. Ministry (Founder)
บทความถัดไปอ.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี (ที่ปรึกษาของA.C.T.S. Ministry)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่