อ.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี    อาทิตย์ที่ 7 ต.ค. 2018 (ช่วงเช้า)  คริสตจักรใจสมาน(เพชรเกษมซ.11)

 

1ยน4:7-8 ความรักของพระเจ้า 3 แบบ

“ท่านที่รักทั้งหลาย ขอให้เรารักกันและกัน เพราะว่าความรักมาจากพระเจ้า และทุกคนที่รักก็เกิดจากพระเจ้า และรู้จักพระเจ้า ผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้า เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรัก “

ความรักของพระเจ้าเป็นเรื่องที่คนไม่ค่อยรู้  แต่คนส่วนใหญ่รู้ว่าความรักคืออะไร มีนิยามความรักมากมาย ในบางครั้งความรักแบบคนเอเซีย มีการบวกความกตัญญูเข้าไปในความรักด้วย ความรักบางครั้งอยู่เหนือเหตุผล

พระเจ้าเป็นความรัก คนของพระเจ้าก็ควรเป็นเหมือนพระองค์ หากคนของพระเจ้าไม่มีความรักในชีวิต พระนามพระองค์จะไม่มีประโยชน์อะไรเลยกับชีวิตเรา เพราะพระเยซูให้สิทธิอำนาจกับเราในการที่จะมีความรักได้ คำว่า พระเจ้าเป็นความรัก ภาษาอังกฤษบอกว่าเป็น being not to have ดังนั้นหากพระนามพระเจ้าอยู่ในเรา พระเจ้าอยู่ในเรา แต่เราไม่มีความรักแบบพระเจ้า  ชื่อของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราก็ไม่มีประโยชน์อะไรกับเราเลย

ตัวอย่าง นักฟุตบอลมีชื่อพระเยซู  (jesus) มีเยอะมาก แต่ความรักในชีวิตคือ ตัวยืนยันว่ามีพระเยซูในชีวิต

1ยน3:22-23 และเมื่อเราขอสิ่งใด ก็ได้สิ่งนั้นจากพระองค์ เพราะเราประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์ และปฏิบัติตามชอบพระทัยพระองค์ 23และนี่เป็นพระบัญญัติของพระองค์ คือ ให้เราวางใจในพระนามของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ และให้เรารักกันและกัน ตามที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้แก่เรา

พระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าหากเราขอส่ิงใด เราจะได้สิ่งนั้นเพราะเราทำตาม พระบัญญัติของพระองค์ นามของพระเจ้าควบคู่ไปกับความรักเสมอ พระเจ้าขอให้เราดำเนินชีวิตด้วยความรัก

คุณแม่ที่คลอดลูกโดยไม่มีความรัก นั่นคือ ฆาตรกร เพราะเด็กจะไปอยู่ในถังขยะในที่สุด เราจะมาดูความรักของพระเจ้า  3 แบบ ด้วยกัน

 

1.ความรักแบบพระบัญญัติเดิม

ลนต19:18 ห้ามแก้แค้นหรือผูกพยาบาทลูกหลานคนชาติเดียวกับเจ้า แต่จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองเราคือยาห์เวห์

พระเจ้าสอนให้เรารักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง แต่ทุกวันนี้เรากลับดำเนินชีวิตห่างจากมาตรฐานของพระเจ้าอย่างมาก คริสเตียนไปไม่ถึงมาตรฐานความรักของพระเจ้าจึงทำให้ชีวิตมีปัญหามากมาย  การรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง นั่นคือ มาตรฐานความรักของพระเจ้า

ตัวอย่าง เพื่อนบ้านมาอาจารย์ประยูร มาขอพริกอาจารย์ที่ปลูกไว้หน้าบ้านหมดเลย อาจารย์คิดว่าเราอยากกินเขาก็อยากกิน  ดังนั้นรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองก็เลยให้พริกที่ปลูกไว้กับเพื่อนบ้าน นี่เป็นเรื่องง่ายๆที่ทำได้ เพราะถ้าเรื่องที่ต้องเกี่ยวข้องกับชีวิตจริงๆอาจจะยากกว่านี้มาก

1ยน4:7 ท่านที่รักทั้งหลาย ขอให้เรารักกันและกัน เพราะว่าความรักมาจากพระเจ้า และทุกคนที่รักก็เกิดจากพระเจ้า และรู้จักพระเจ้า ข้อ10 ความรักที่ข้าพเจ้าพูดถึงนี้ไม่ใช่ที่เรารักพระเจ้า แต่ที่พระองค์ทรงรักเรา และทรงใช้พระบุตรของพระองค์มา เพื่อเป็นเครื่องบูชาลบบาปของเรา 

คำแนะนำในภาคปฎิบัติคือ ให้เรารักคนที่เรารัก ให้เรารักคนที่รักเรา ให้เรารักคนที่น่ารัก ให้เรารักคนที่ไม่น่ารัก ให้เรารักเพื่อนบ้านน่ารักหรือไม่น่ารักเราก็ต้องรักเขาเพราะเป็นเพื่อนบ้าน ให้เรารักคนที่น่าเกลียด ให้เรารักศัตรูของเราด้วย เวลาศัตรูหิวให้เราหาอาหารให้กิน อย่าแก้แค้น

รักแบบพระบัญญัติเดิมนี้ดีแต่ไม่มาก เพราะหากวันไหนเกิดเกลียดตัวเองขึ้นมา เพื่อนบ้านซวยไปด้วย เช่น คิดฆ่าตัวตาย บางครั้งอาจคิดฆ่าเพื่อนบ้านก็ได้ เพราะความรักแบบพระบัญญัติเดิมมีมาตรฐานคือ ใช้ความรักของตนเองเป็นมาตรฐาน ซึ่งโดยปกติคนธรรมดาทั่วไปรักตัวเองอยู่แล้ว เราจะมาดูความรักของพระเจ้าแบบที่สองต่อไป

 

2.รักแบบพระบัญญัติใหม่

ยน13:34-35 เราให้บัญญัติใหม่ไว้กับพวกท่าน คือให้รักซึ่งกันและกัน เรารักพวกท่านมาแล้วอย่างไร ท่านก็จงรักกันและกันด้วยอย่างนั้น 35ถ้าท่านรักกันและกัน ดังนี้แหละทุกคนก็จะรู้ว่าท่านเป็นสาวกของเรา

พระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่า รักซึ่งกันและกันเหมือนที่เรารักพวกท่าน คนจะรู้ว่าท่านเป็นสาวกของเรา

 

“เป็นความรักตามมาตรฐานพระเยซู”

ไม่ใช่เหมือนพระคัมภีร์เดิม ที่มีมาตรฐานความรักจากตนเอง

หากคริสเตียนจะมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ ต้องมีความรักตามมาตรฐานพระเยซูคริสต์เท่านั้น ไม่ใช่มีความรักตามพระบัญญัติเดิม ที่เป็นไปตามมาตรฐานของเรา คือรักตนเองที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานอารมณ์ ของตนเอง เช่น

ระดับแรก รักเพราะคุณเป็นคนดี ทำดี

ระดับที่สอง รักเพราะว่าคุณเก่ง คุณช่วยเรา แบบนี้ใช้ความรักเป็นเครื่องมือ

ระดับที่สาม รักเพราะคุณจะได้รักพระเจ้ามากขึ้น วิญญาณดีขึ้น ฟังดูดี

ความรักที่ทำให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้ จะต้องเป็นไปตามความรักของพระเจ้าแบบพระบัญญัติใหม่เท่านั้น ซึ่งเหมือนพระเยซูรักเรา พระองค์รักเราโดยไม่ขึ้นอยู่กับคนที่ถูกรักว่าเป็นคนอย่างไร ทำความดีอะไร ดังนั้นความรักของพระเจ้าที่อยู่ในเราที่มีต่อผู้อื่น ก็ขึ้นอยู่กับเราที่มีความรักของพระเจ้าเป็นอย่างไร 

ปัญหาที่เกิดขึ้น คือ บางคนรับความรักของพระเยซูไม่ค่อยเป็น บางครั้งมีความรักแบบใช้เงื่อนไขว่า เราจะรักพระเจ้ามากขึ้นถ้าพระองค์ตอบคำอธิษฐาน ทั้งที่ความเป็นจริงเราควรจะรักพระเยซูเพราะความรักพระเยซูอยู่ในเรา

 

เรื่องความรักแบบพระบัญญัติใหม่ คือ ความรักที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความรักของพระเจ้ามาแทนที่ความรักของเรา

และเราจึงสำแดงความรักพระเยซูออกไป (ซึ่งเราพบว่าละครไทยนำเสนอปัญหาเรื่องความรักเยอะมาก)

ยน15:12-17 “บัญญัติของเราคือให้พวกท่านรักกันและกัน เหมือนอย่างที่เรารักท่าน 13ไม่มีใครมีความรักยิ่งใหญ่กว่านี้ คือการสละชีวิตเพื่อมิตรสหายของตน 14ถ้าพวกท่านประพฤติตามที่เราสั่ง ท่านก็จะเป็นมิตรสหายของเรา 15เราจะไม่เรียกพวกท่านว่าบ่าวอีก เพราะบ่าวไม่ทราบว่านายทำอะไร แต่เราเรียกท่านว่ามิตรสหาย เพราะว่าทุกสิ่งที่เราได้ยินจากพระบิดา เราสำแดงแก่พวกท่านแล้ว  16ท่านไม่ได้เลือกเรา แต่เราเลือกพวกท่านและแต่งตั้งท่านให้ไปเกิดผลและเพื่อให้ผลของท่านคงอยู่ เพื่อว่าเมื่อพวกท่านทูลขอสิ่งใดจากพระบิดาในนามของเรา พระองค์จะประทานสิ่งนั้นแก่ท่าน 17สิ่งที่เราสั่งพวกท่านไว้ก็คือ จงรักกันและกัน

 

“บัญญัติของเราคือให้ท่านรักกันและกัน”

สรุปใจความได้ว่าให้เรารักผู้อื่นจนสละชีวิตเพื่อผู้อื่น พระเจ้าสั่งให้เรารักกันและกัน

รม5:6-9 ขณะเมื่อเรายังอ่อนกำลัง พระคริสต์สิ้นพระชนม์เพื่อคนอธรรมในเวลาที่เหมาะสม 7อันที่จริง มีน้อยคนนักจะยอมตายเพื่อคนชอบธรรม แต่บางทีจะมีคนยอมตายเพื่อคนดีก็ได้ 8แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เรา คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น พระคริสต์สิ้นพระชนม์เพื่อเรา 9เพราะฉะนั้นเมื่อเราถูกชำระให้ชอบธรรมแล้วโดยพระโลหิตของพระองค์ ยิ่งกว่านั้นเราจะพ้นจากพระพิโรธของพระเจ้าโดยพระองค์

พระเยซูตายเพื่อคนบาป ขณะที่เราเป็นคนบาป

ข้อ10เพราะว่าถ้าขณะที่เรายังเป็นศัตรูต่อพระเจ้าเราได้กลับคืนดีกับพระองค์ โดยที่พระบุตรของพระองค์สิ้นพระชนม์ ยิ่งกว่านั้นอีกเมื่อกลับคืนดีแล้ว เราก็จะรอดโดยพระชนม์ชีพของพระองค์ 

เราเคยเป็นศัตรูกับพระเจ้า แต่โดยพระเยซูจึงได้กลับมาคืนดีกับพระเจ้า และนี่คือความรักของพระเจ้าแบบพระบัญญัติใหม่

1คร13:4-84ความรักนั้นก็อดทนนานและมีใจปรานี ความรักไม่อิจฉา ไม่อวดตัว ไม่หยิ่งผยอง 5ไม่หยาบคาย ไม่เห็นแก่ตัว ไม่ฉุนเฉียว ไม่ช่างจดจำความผิด 6ไม่ชื่นชมยินดีในความอธรรม แต่ชื่นชมยินดีในความจริง 7ความรักทนได้ทุกอย่าง เชื่ออยู่เสมอ มีความหวังและความทรหดอดทนอยู่เสมอ 8ความรักไม่มีวันเสื่อมสูญ แม้การเผยพระวจนะก็จะเสื่อมสลายไป แม้การพูดภาษาแปลกๆ ก็จะเลิกพูดกัน แม้วิชาความรู้ก็จะเสื่อมสลายไป

ความรักทนได้ทุกอย่างด้วยความยินดี ด้วยความทรหด อดทนนาน และอดทนอยู่เสมอ ให้สังเกตเรื่องนี้ความรักจะควบคู่ไปกับความอดทนเสมอ สังคมไทยมีปัญหาไม่ค่อยอดทน การจราจรติดขัดก็ทะเลาะกัน ทำร้ายกัน ฆ่ากันตายก็มี หงุดหงิดใส่กัน คอมพิวเตอร์สมัยก่อนมันช้ามากทำให้คนอดทน สมัยนี้อะไรอะไรก็ต้องเร็วๆทำให้ไม่ค่อยสร้างชีวิตให้อดทน เด็กๆติดเกม ติดมือถือ ทำให้หงุดหงิด โมโหง่าย ไม่ค่อยจะอดทนกับอะไรมากนัก

 

3.ความรักแบบผูกพันแบบลึกซึ้งระหว่างพระบิดากับพระเยซู 

ยน10:17เพราะเหตุนี้พระบิดาจึงทรงรักเรา เพราะเราสละชีวิตของเราเพื่อจะรับชีวิตนั้นคืนมาอีก

ยน17:10 ทุกคนที่เป็นของข้าพระองค์ก็เป็นของพระองค์ และทุกคนที่เป็นของพระองค์ก็เป็นของข้าพระองค์ และข้าพระองค์ได้รับเกียรติในตัวพวกเขา 

พระคัมภีร์สองตอนนี้สะท้อนคุณภาพของความสัมพันธ์ ความผูกพันเป็นหนึ่งเดียวกัน ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วย เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นความรัก การมีความเข้าใจเรื่องพระเจ้าตรีเอกานุภาพสำคัญ เพราะจะเป็นเรื่องยากถ้าเราไม่ได้ให้ความรักของพระเยซูเต็มเปี่ยมล้นในชีวิตของเรา เราก็จะไม่สามารถเข้าใจความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของพระเจ้าได้ แบบพระเจ้าได้

ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในพระเยซูคริสต์ เพื่อเราจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระองค์ จาก ยน17:20 ข้าพระองค์ไม่ได้อธิษฐานเพื่อคนเหล่านี้พวกเดียว แต่เพื่อทุกคนที่วางใจในข้าพระองค์เพราะถ้อยคำของพวกเขา

พระเยซูอธิษฐานเผื่อทุกคนที่วางใจในพระองค์ ให้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระองค์ และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระเจ้า แล้วเราจะทำได้อย่างไร แสดงว่าเราต้องมีความบริสุทธิ์หมดจด เราต้องไม่มีความรักของเราเข้าไปเจือปนเลย เราไม่รู้เลยว่า เราจะเอาความรักของเราออกไปจากชีวิตของเราได้อย่างไรโดยให้ความรักของพระเยซูมาแทนที่ เราต้องจ่ายราคาอะไรบ้าง เราถึงจะเข้าใจความรักพระเจ้าแบบนี้ เราต้องทิ้งตัวเก่า ตัวบาปให้หมด

รม5:5 และความหวังจะไม่ทำให้ผิดหวังเพราะเหตุว่าความรักของพระเจ้าได้หลั่งเข้าสู่จิตใจของเรา โดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งพระองค์ได้ประทานให้แก่เราแล้ว

เราจะเห็นว่า ความรักของพระเจ้าได้หลั่งไหลเข้ามาในชีวิตผู้เชื่อทางพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้ว  แต่ปัญหาของผู้เชื่อคือ เราไม่ยอมเปิดช่องให้พระเจ้าเคลื่อนไหวในชีวิตของเราแม้ว่าพระองค์อยู่ในเราแล้ว บางครั้งเราก็ต่อต้านพระองค์

 

“เราต้องอนุญาตให้พระเจ้า

สำเร็จกิจในชีวิตของเราก่อน”

ซึ่งภายนอกพระองค์ทำกิจตายไถ่บาปเราสำเร็จแล้ว แต่กิจภายในของพระองค์ที่ต้องการทำผ่านชีวิตของเรา โดยให้เรามีความรักของพระคริสต์เพื่อสำแดงความรักของพระองค์ออกไปให้ผู้อื่นสัมผัสได้ เป็นความรักของพระเยซูทุกคนซึ่งสำเร็จที่กางเขน

ข่าวประเสริฐพระเยซูเป็นเรื่องความรักของพระเจ้า ผ่านคนของพระเยซูที่ประกาศโดยมีความรักเหมือนอย่างพระองค์ อย่าทำให้คนบาดเจ็บในการรับใช้เพราะไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้า พระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานความรักให้เรา และพระองค์เป็นความรักที่อยู่ในชีวิตของเรา

กท5:22-23ส่วนผลของพระวิญญาณนั้น คือความรัก ความยินดี สันติสุข ความอดทน ความกรุณา ความดี ความซื่อสัตย์ 23ความสุภาพอ่อนโยน การรู้จักบังคับตน เรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมบัญญัติห้ามไว้เลย 

ผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์คือ ความรัก ความอดทน อย่าไปต่อต้านกิจของพระเจ้า ในชีวิตเราผ่านเนื้อหนังของเรา การครอบครองของพระเจ้า มีการควบคุมในชีวิตของเราด้วย

ยน17:23 ข้าพระองค์อยู่ในพวกเขาและพระองค์ทรงอยู่ในข้าพระองค์ เพื่อพวกเขาจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างสมบูรณ์ เพื่อโลกจะได้รู้ว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มา และพระองค์ทรงรักพวกเขาเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงรักข้าพระองค์ 

พระเจ้ารักสาวกเหมือนที่พระเยซูรักสาวก คริสเตียนไม่สามารถรับรู้ความรักของพระเจ้าได้เพียงแค่ผ่านหู หรือผ่านจินตนาการ แต่เรารับรู้ความรักของพระเจ้า ได้เมื่อเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระเยซูคริสต์ ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์

1ยน4:9-13 ความรักของพระเจ้าก็เป็นที่ประจักษ์แก่เราโดยข้อนี้ คือพระเจ้าทรงใช้พระบุตรองค์เดียวของพระองค์เข้ามาในโลก เพื่อเราจะได้ดำรงชีวิตโดยพระบุตร 10ความรักที่ข้าพเจ้าพูดถึงนี้ไม่ใช่ที่เรารักพระเจ้า แต่ที่พระองค์ทรงรักเรา และทรงใช้พระบุตรของพระองค์มา เพื่อเป็นเครื่องบูชาลบบาปของเรา 11ท่านที่รักทั้งหลาย ถ้าพระเจ้าทรงรักเราอย่างนั้น เราก็ควรจะรักกันและกันด้วย 12ไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้า ถ้าเรารักกันและกัน พระเจ้าก็สถิตอยู่ในเรา และความรักของพระองค์ก็สมบูรณ์อยู่ในเรา13เช่นนี้แหละ เราจึงรู้ว่าเราอยู่ในพระองค์และพระองค์ทรงอยู่ในเรา เพราะพระองค์ประทานพระวิญญาณของพระองค์เองแก่เรา

คนที่รักก็เกิดจากพระเจ้า และดำรงชีวิตโดยพระบุตรของพระเจ้า  เราต้องให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อให้เรารักได้มากขึ้น เข้าใจเรื่องความรักได้มากขึ้น เหมือนความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของพระเจ้าตรีเอกานุภาพ ที่มีพื้นฐานของคุณภาพของความสัมพันธ์ที่มีความรัก

ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา
www.facebook.com/FORWARD.CH.TH
Email: actsministry2017@gmail.com

บทความก่อนหน้านี้อบรมเชิงปฎิบัติการเกี่ยวกับคำอธิษฐานและพระคัมภีร์
บทความถัดไป “การตรวจสอบความเชื่อในพระเจ้า”

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่