อ่านบทที่ 1:1-11  สิ้นสุดการเป็นเชลยในบาบิโลน

เริ่มต้นจากไซรัสประกาศอิสรภาพแก่พวกเชลย 

(2 พศด.36:22-23 และอสร1:1-4 เป็นเนื้อหาเดียวกัน)

1ในปีแรกแห่งรัชกาลไซรัสกษัตริย์แห่งเปอร์เซีย เพื่อพระวจนะของพระยาห์เวห์ที่ตรัสโดยปากของเยเรมีย์จะสำเร็จ พระยาห์เวห์ทรงเร้าจิตใจของไซรัสกษัตริย์แห่งเปอร์เซีย พระองค์จึงทรงป่าวประกาศตลอดราชอาณาจักรของพระองค์ และทรงบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรลงด้วยว่า

2“ไซรัสกษัตริย์แห่งเปอร์เซียตรัสดังนี้ว่า ‘พระยาห์เวห์พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ได้ประทานบรรดาราชอาณาจักรแห่งแผ่นดินโลกแก่เรา และพระองค์ทรงกำชับให้เราสร้างพระนิเวศให้พระองค์ที่เยรูซาเล็มซึ่งอยู่ในยูดาห์ 3มีใครในหมู่พวกท่านที่เป็นประชากรของพระองค์? ขอพระเจ้าของเขาสถิตกับเขา และขอให้เขาขึ้นไปยังเยรูซาเล็ม ซึ่งอยู่ในยูดาห์และสร้างพระนิเวศของพระยาห์เวห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล คือพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้สถิตในเยรูซาเล็ม 4และคนทั้งปวงที่เหลืออยู่ ไม่ว่าเขาจะอาศัยอยู่ ณ ที่ใด ให้บรรดาคนตามที่นั้นๆ ช่วยเขาด้วยเงินและด้วยทองคำ ด้วยข้าวของและสัตว์เลี้ยง นอกเหนือจากของถวายด้วยความสมัครใจ สำหรับพระนิเวศของพระเจ้าซึ่งอยู่ในเยรูซาเล็ม’ ”

5แล้วหัวหน้าของตระกูลแห่งยูดาห์และเบนยามินได้เตรียมพร้อม ทั้งพวกปุโรหิตและคนเลวี คือทุกคนที่พระเจ้าทรงเร้าจิตใจของเขาให้ไปสร้างพระนิเวศของพระยาห์เวห์ซึ่งอยู่ในเยรูซาเล็ม 6และทุกคนที่อยู่แวดล้อมเขาก็ได้ช่วยเขาด้วยเครื่องเงิน ด้วยทองคำ ด้วยข้าวของ ด้วยสัตว์เลี้ยง และด้วยของมีค่า นอกเหนือจากของถวายด้วยความสมัครใจ 7กษัตริย์ไซรัสก็ทรงนำเครื่องใช้ของพระนิเวศของพระยาห์เวห์ออกมา ซึ่งเป็นเครื่องใช้ที่เนบูคัดเนสซาร์ได้ทรงกวาดมาจากเยรูซาเล็ม และทรงเก็บไว้ในวิหารแห่งพระของพระองค์ 8ไซรัสกษัตริย์แห่งเปอร์เซียทรงนำสิ่งเหล่านี้ออกมาในความดูแลของมิทเรดาท สมุหพระคลัง ผู้นับออกให้แก่เชชบัสซาร์เจ้านายของยูดาห์ 9และนี่เป็นจำนวนของสิ่งเหล่านั้น อ่างทองคำ 30 ใบ อ่างเงิน 1,000 ใบ มีด 29 เล่ม 10ชามทองคำ 30 ใบ ชามเงิน 410 ใบ และภาชนะอย่างอื่น 1,000 ใบ 11ภาชนะที่ทำด้วยทองคำและทำด้วยเงินทั้งสิ้นรวม 5,400 ใบ ทั้งหมดนี้เชชบัสซาร์ได้นำขึ้นมา เมื่อได้นำพวกเชลยขึ้นมาจากบาบิโลนถึงกรุงเยรูซาเล็ม

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011 สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

สรุปย่อเนื้อหา:ปีแรกของรัชกาลกษัตริย์ไซรัสแห่งเปอร์เซีย พระองค์ประกาศให้รู้ว่าพระยาเวห์ประทานราชอาณาจักรแด่พระองค์ และกำชับให้พระองค์สร้างพระนิเวศน์ที่เยรูซาเล็ม พระองค์อนุญาตให้เชลยกลับไปเยรูซาเล็ม รวมทั้งช่วยสนับสนุนทรัพยากร และคืนเครื่องใช้ในพระวิหารกลับไปเยรูซาเล็มด้วย

พระเจ้าเร้าใจคนยูดาห์ คนเบนยามิน ปุโรหิต เลวี ให้กลับไปสร้างพระนิเวศน์ 

ข้อคิดจากการอ่าน

พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ และสำแดงพระองค์ในประวัติศาสตร์ สามารถทำให้ทั้งผู้กดขี่และผู้ถูกกดขี่ สามารถร่วมมือกันเพื่อพระประสงค์ของพระเจ้าได้  โดยทุกคนที่มีส่วนร่วมจะได้รับพระพร ได้รับประโยชน์ทุกฝ่าย

พระเจ้าสามารถทำงานในใจเหนือผู้มีอำนาจที่เป็นมนุษย์ได้ ให้ยำเกรงพระเจ้ามากกว่ามนุษย์

สิ่งที่พระเจ้ากำหนดไว้แล้วจะเกิดขึ้นเป็นจริง เมื่อพระเจ้าให้เยเรมีย์แจ้งไว้แล้วล่วงหน้า เหมือนกับพระคัมภีร์ที่พระเจ้าสำแดงให้มนุษย์อ่านและต้องดำเนินตาม โดยแจ้งให้รู้ล่วงหน้าแล้วเช่นกัน โดยเฉพาะเรื่องพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ผู้ทรงตายไถ่บาปนำเราคืนดีกับพระเจ้า เราต้องเชื่อวางใจในพระองค์ 

ขอพระเจ้าอวยพร

ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

 

บทความก่อนหน้านี้ตอนจบ อ่านตอนที่ 22 สดด119:169-176
บทความถัดไปการอ่านพระคัมภีร์:เอสรา บทที่2:1-70

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่