อ่านบทที่6:1-22 กฤษฎีกาของดาริอัส

1แล้วกษัตริย์ดาริอัสทรงออกกฤษฎีกาและทรงให้ค้นดูในบาบิโลน ในหอเก็บหนังสือที่คลังราชทรัพย์ 2และในเอกบาทานาเมืองป้อมซึ่งอยู่ในมณฑลมีเดีย ได้พบหนังสือม้วนหนึ่งซึ่งมีข้อความเขียนอยู่ต่อไปนี้ “บันทึก 3ในปีแรกแห่งรัชกาลกษัตริย์ไซรัส กษัตริย์ไซรัสทรงออกกฤษฎีกาว่า เรื่องพระนิเวศของพระเจ้าที่เยรูซาเล็ม ให้สร้างพระนิเวศนั้นขึ้นใหม่ คือที่ซึ่งเขานำเครื่องสัตวบูชามาถวาย ให้ลงรากมั่นคง ให้พระนิเวศสูง 27 เมตร และกว้าง 27 เมตร 4ให้ก่อด้วยหินสามชั้นและไม้หนึ่งชั้น และให้เสียเงินค่าก่อสร้างจากพระคลังหลวง 5และเครื่องใช้ทองคำและเงินของพระนิเวศแห่งพระเจ้า ซึ่งเนบูคัดเนสซาร์ทรงนำออกมาจากพระวิหารที่อยู่ในเยรูซาเล็มนำมาไว้ที่บาบิโลนนั้น ให้คืนเสียและให้นำกลับไปยังพระวิหารซึ่งอยู่ในเยรูซาเล็ม ไว้ตามที่ของสิ่งนั้นๆ ท่านจงเก็บไว้ในพระนิเวศแห่งพระเจ้า”

6“เพราะฉะนั้นทัทเธนัยผู้ว่าราชการมณฑลฟากแม่น้ำข้างตะวันตก เชธาร์โบเซนัย และผู้ร่วมงานของท่านที่เป็นผู้ตรวจราชการซึ่งอยู่ในมณฑลฟากแม่น้ำข้างตะวันตก จงไปเสียให้ห่างเถิด 7จงปล่อยให้งานสร้างพระนิเวศของพระเจ้าดำเนินไปเถิด ให้ผู้ว่าราชการของพวกยิว และพวกผู้ใหญ่ของพวกยิวสร้างพระนิเวศของพระเจ้านี้ในที่เดิมขึ้นใหม่ 8ยิ่งกว่านั้นอีก เราออกกฤษฎีกาเกี่ยวกับสิ่งที่พวกท่านพึงทำเพื่อพวกผู้ใหญ่ของพวกยิวในการสร้างพระนิเวศของพระเจ้า ให้ชำระเงินค่าก่อสร้างแก่คนเหล่านี้เต็มจำนวน เอาเงินจากราชทรัพย์ คือบรรณาการของมณฑลฟากแม่น้ำข้างตะวันตกเพื่องานจะไม่หยุดชะงัก 9และสิ่งใดๆ ที่เขาต้องการเช่น วัวหนุ่ม แกะผู้ หรือแกะสำหรับเครื่องบูชาเผาทั้งตัวถวายพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ ทั้งข้าวสาลี เกลือ เหล้าองุ่นหรือน้ำมัน ตามที่พวกปุโรหิตในเยรูซาเล็มกำหนดไว้ ให้มอบแก่เขาเป็นวันๆ ไปอย่าได้ขาด 10เพื่อเขาจะได้ถวายเครื่องสัตวบูชา อันเป็นที่พอพระทัยแก่พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ และให้อธิษฐานเพื่อชีวิตของกษัตริย์และโอรสของพระองค์ 11และเราออกกฤษฎีกาว่า ถ้าใครเปลี่ยนแปลงประกาศิตนี้ ก็ให้ดึงไม้ใหญ่อันหนึ่งออกเสียจากบ้านของเขาและให้เสียบเขาไว้บนไม้นั้น และให้บ้านของเขาเป็นกองขยะเพราะเรื่องนี้ 12และขอพระเจ้าผู้ทรงทำให้พระนามของพระองค์สถิตที่นั่น ทรงคว่ำกษัตริย์ทั้งหมดหรือประชาชาติใดๆ ที่ยื่นมือออกเปลี่ยนแปลงข้อนี้ คือเพื่อทำลายพระนิเวศของพระเจ้าซึ่งอยู่ในเยรูซาเล็ม ข้าพเจ้าดาริอัสออกกฤษฎีกานี้ ขอให้ทำกันด้วยความขยันขันแข็ง”

งานสร้างพระนิเวศสำเร็จและการมอบถวาย

13แล้วทัทเธนัยผู้ว่าราชการมณฑลฟากแม่น้ำข้างตะวันตก เชธาร์โบเซนัย และผู้ร่วมงานของท่านทั้งสองก็ได้ทำทุกอย่างด้วยความขยันขันแข็งตามพระดำรัสซึ่งกษัตริย์ดาริอัสได้ทรงบัญชามา 14และพวกผู้ใหญ่ของพวกยิวก็ได้ทำการก่อสร้างให้ก้าวหน้าไป ตามการเผยพระวจนะของฮักกัยผู้เผยพระวจนะ และเศคาริยาห์บุตรอิดโด พวกเขาสร้างเสร็จตามพระบัญชาแห่งพระเจ้าของอิสราเอล และตามกฤษฎีกาของไซรัสและดาริอัสและอารทาเซอร์ซีสกษัตริย์แห่งเปอร์เซีย 15และพระนิเวศนี้ได้สำเร็จในวันที่สามของเดือนอาดาร์ ในปีที่หกแห่งรัชกาลกษัตริย์ดาริอัส

16และชนชาติอิสราเอล บรรดาปุโรหิตและคนเลวี และคนอื่นๆ ที่ถูกกวาดไปเป็นเชลยและได้กลับมา ได้ฉลองการมอบถวายพระนิเวศแห่งพระเจ้านี้ด้วยความชื่นบาน 17ณ การถวายพระนิเวศแห่งพระเจ้านี้ เขาทั้งหลายได้ถวายวัวผู้ 100 ตัว แกะผู้ 200 ตัว ลูกแกะ 400 ตัว และส่วนเครื่องบูชาชดใช้บาปสำหรับอิสราเอลทั้งปวงนั้นมีแพะผู้ 12 ตัว ตามจำนวนเผ่าของอิสราเอล 18และเขาตั้งปุโรหิตไว้ในกองของเขาทั้งหลาย และคนเลวีในเวรของเขา สำหรับการปรนนิบัติพระเจ้าที่เยรูซาเล็ม ตามที่บันทึกไว้ในหนังสือของโมเสส

ฉลองเทศกาลปัสกา

19ในวันที่สิบสี่ของเดือนที่หนึ่ง พวกที่ถูกกวาดไปเป็นเชลย และได้กลับมาได้ถือเทศกาลปัสกา 20เพราะบรรดาปุโรหิตและคนเลวีได้ชำระตนด้วยกัน พวกเขาบริสุทธิ์หมดทุกคน เขาจึงฆ่าแกะปัสกาสำหรับผู้ถูกกวาดไปเป็นเชลยซึ่งกลับมาทั้งหมด สำหรับพวกพี่น้องที่เป็นปุโรหิต และสำหรับตัวพวกเขาเอง 21ประชาชนอิสราเอลผู้ได้กลับมาจากการถูกกวาดไปเป็นเชลยและทุกคนที่สมทบกับพวกเขา และแยกตัวออกจากการมลทินของบรรดาประชาชาติแห่งแผ่นดินนั้น เพื่อจะนมัสการพระยาห์เวห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลก็ได้รับประทาน 22และพวกเขาได้ถือเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อเจ็ดวันด้วยความชื่นบาน เพราะว่าพระยาห์เวห์ได้ทรงทำให้เขาชื่นบาน และทรงหันพระทัยของกษัตริย์อัสซีเรียมาหาเขา เพื่อเสริมกำลังเขาในการสร้างพระนิเวศของพระเจ้า พระเจ้าแห่งอิสราเอล

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011 สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

สรุปย่อเนื้อหา:

(1-12)กษัตริย์ดาริอัสพบหนังสือม้วนของกษัตริย์ไซรัสเรื่องการอนุญาตและสนับให้ยิวกลับไปสร้างพระวิหารที่เยรูซาเล็ม ท่านจึงไม่เพียงอนุญาตให้สร้างพระวิหารต่อ

(13-18)ท่านยังสนับสนุนการสร้างพระวิหารจนสำเร็จด้วย

(19-22) เพื่อประชากรของพระเจ้าจะได้นมัสการพระเจ้า อิสราเอลมีความชื่นบาน เพราะพระเจ้าได้หันพระทัยกษัตริย์ เพื่อเสริมกำลังเขาในการสร้างพระนิเวศสำเร็จ

ข้อคิดจากการอ่าน

การสนับสนุนของพระเจ้า สำหรับแผนงานของพระองค์ช่างน่าอัศจรรย์ ทำให้ผู้มีอำนาจจากขัดขวางหันมาให้การสนับสนุนได้

การให้หลักฐานที่จริงมีน้ำหนักที่เป็นประโยชน์

พระเจ้ามีพระประสงค์เพื่อให้คนของพระเจ้าได้นมัสการพระองค์ ไม่ใช่ได้ทำพิธีนมัสการพระองค์

หากเราอยู่ในแผนการของพระเจ้าเราจะได้รับการสนับสนุนเพื่อให้นำคนมานมัสการพระเจ้า 

ขอพระเจ้าอวยพร

ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

 

บทความก่อนหน้านี้การอ่านพระคัมภีร์:เอสรา บทที่5:1-17
บทความถัดไปการอ่านพระคัมภีร์:เอสรา บทที่7:1-28

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่