การศึกษา “คำว่า:ความยากลำบาก”จากพระธรรมวิวรณ์  วันที่ 1 เ.ษ. 2020

โดย เยาวลักษณ์  ลิ่วเฉลิมวงศ์

เยาวลักษณ์ ลิ่วเฉลิมวงศ์

การศึกษา: คำว่า “θλψις (Tribulation, ความยากลำบาก)”

 Word Study คำว่า θλψις (Tribulation, ความยากลำบาก)

พจนานุกรมกรีกไทย   ให้ความหมายคำว่า θλψις  หมายถึง  ความทุกข์ยาก,  ความทุกข์ทรมาน,  ภาวะคับแค้นใจ, ความทุกข์  

ส่วนใน The Complete WordStudy Dictionary  อธิบายว่า θλψις (thlipsis) เป็นคำนาม หมายถึง ความยากลำบาก (Tribulation),  ปัญหา (trouble), ความทุกข์ (affliction)    คำนี้มีที่มาจากคำกริยาว่า θλίβω (thlibo) ที่หมายถึง  บดขยี้, กด, บีบอัด, บีบคั้น 

ในพระคัมภีร์ใหม่ พบคำว่า θλψις  ทั้งหมด 45 ครั้ง   และพบในพระธรรมวิวรณ์ 5 ครั้ง คือ 1:9, 2:9, 2:10, 2:22, และ 7:14

ความหมายในแต่ละบริบทและคำสอน

1) วิวรณ์ 1:9  ข้าพเจ้าคือยอห์น พี่น้องของท่านทั้งหลาย ผู้มีส่วนร่วมในความยากลำบาก และในอาณาจักร และในความทรหดอดทนในพระเยซู ข้าพเจ้ามาอยู่ที่เกาะปัทมอสเพราะเหตุพระวจนะของพระเจ้าและคำพยานของพระเยซู

ความยากลำบากในตอนนี้หมายถึง ความทุกข์ยากที่คริสตจักรกำลังเผชิญกับการกดขี่ข่มเหงอย่างรุนแรงที่กำลังแผ่กว้างไปทั่วจักรวรรดิโรมัน  ผู้เชื่อแทบทุกคนต้องทนทุกข์กับสภาพสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ  บางคนถูกฆ่าตายเพราะความเชื่อ 

ยอห์นกล่าวถึงตัวท่านเองว่าถูกเนรเทศไปเกาะปัทมอสเพราะท่านไม่ยอมหยุดเทศนาพระวจนะของพระเจ้า  แม้ท่านไม่ได้ถูกฆ่าตายในช่วงเวลานั้นเพราะพระเจ้าให้ท่านยังมีชีวิตอยู่เพื่อเขียนพระธรรมวิวรณ์   แต่การถูกเนรเทศให้ไปอยู่เกาะปัทมอสอย่างโดดเดี่ยวและประสบความยากลำบากก็เป็นสภาพของการรับความทุกข์ยากอย่างหนึ่งเพราะถูกข่มเหง

ยอห์นกล่าวถึงความทุกข์ยากลำบากในตอนนี้ว่า ท่านมีส่วนร่วมกับพี่น้องในความยากลำบากซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้าที่กำลังจะมาถึง   และสิ่งนี้จะสำเร็จได้โดยความทรหดอดทนในพระเยซูของผู้เชื่อ   

สามสิ่งข้างต้นนี้เป็นประเด็นที่ยอห์นกล่าวถึงบ่อยครั้งมากในพระธรรมวิวรณ์  และเป็นการเน้นย้ำว่าผู้เชื่อจะประสบความทุกข์ยากลำบาก

2) วิวรณ์ 2:9  เรารู้เรื่องความยากลำบากและยากจนของเจ้า (แต่ว่าเจ้าก็มั่งมี) และรู้เรื่องการกล่าวร้ายของพวกที่อ้างตัวว่าเป็นยิวและไม่ได้เป็น แต่เป็นธรรมศาลาของซาตาน

ความยากลำบากที่ยอห์นกล่าวถึงในตอนนี้เป็นความทุกข์ยากที่มาพร้อมกับความยากจน (πτωχεα, ptocheia หมายถึง ไม่มีสิ่งใดเลย, ขอทาน)  และการถูกกล่าวร้ายจากผู้ที่ชื่อว่าเป็นพี่น้อง 

ความยากไร้ของคริสตจักรเสมอร์นาหนักหนาสาหัสมาก พวกเขาขัดสนด้านเงินทองจริง   แต่พระเยซูบอกกับพวกเขาว่าแต่ว่าเจ้าก็มั่งมี  น่าจะเป็นความหมายที่หมายถึงมั่งมีในฝ่ายจิตวิญญาณ   ตรงกันข้ามคริสตจักรเมืองเลาดีเซียที่พระเยซูตรัสว่าพวกเขามั่งคั่งร่ำรวย  แต่แท้จริงพวกเขายากจนในชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ

คริสเตียนที่เมืองเสมอร์นาบางคนอาจกำลังถูกกล่าวร้ายเพื่อเป็นการกลั่นแกล้งให้ต้องถูกลงโทษจากรัฐหรือถูกรังเกียจจากสังคม  ในสมัยนั้นมีการใส่ร้ายคริสเตียนอย่างเสียหายในข้อกล่าวหาต่าง ว่า

) ชอบกินเนื้อคน เพราะทำตามคำตรัสสั่งของพระเยซูที่ว่าจงรับกินเถิด นี่เป็นกายของเรา” (มธ. 26:26)

) ชอบเล่นชู้ เพราะเขาจัดการเลี้ยงผูกรักเพื่อสามัคคีธรรม

) ทำให้ครอบครัวแตกแยกกันเพราะสามีหรือภรรยามาเชื่อพระเยซู

) เป็นคนไม่มีศาสนาเพราะเขาไม่มีรูปเคารพในการนมัสการเหมือนศาสนาอื่นๆ

) เป็นคนขายชาติเพราะเขาไม่ยอมรับว่ามหาจักรพรรดิเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า

การถูกกล่าวหาใส่ร้ายเป็นความเท็จก็เป็นความทุกข์ยากคับแค้นใจอย่างหนึ่งที่คริสตจักรเสมอร์นาต้องอดทน

3) วิวรณ์ 2:10  อย่ากลัวการทนทุกข์ที่เจ้าจะได้รับนั้น นี่แน่ะ มารจะขังพวกเจ้าบางคนไว้ในคุกเพื่อทดลองพวกเจ้า และเจ้าทั้งหลายจะได้รับความยากลำบากถึงสิบวัน แต่เจ้าจงซื่อสัตย์จวบจนวันตาย และเราจะมอบมงกุฎแห่งชีวิตให้แก่เจ้า

ความหมายของความยากลำบากในตอนนี้ หมายถึง ความยากลำบากในการทดลองและการถูกบีบคั้นที่มาจากมารเป็นต้นเหตุ   มารอาจจะขังผู้เชื่อที่เสมอร์นาบางคนไว้ในคุกเพื่อทดลองให้ทำบาปและปฏิเสธพระเจ้า   และมันอาจทำร้ายบางคนนานจนถึงแก่ความตาย 

แต่พระเจ้าหนุนใจให้ผู้เชื่อซื่อสัตย์ต่อพระองค์แม้ในความยากลำบากที่ถูกมารบีบคั้นให้ต้องสูญเสียชีวิต   มารอาจบีบคั้นผู้เชื่อจนทำให้เราถึงตายได้ แต่มันไม่อาจทำร้ายจิตวิญญาณของเราได้  และพระเจ้าจะประทานมงกุฎแห่งชีวิตเป็นรางวัลแห่งความซื่อสัตย์แก่เรา 

ในเวลาที่ถูกทดลองและถูกบีบคั้นให้ถึงความตาย ขอให้เรามองที่พระเจ้าโดยยึดมั่นในพระสัญญาของพระองค์  รักษาใจซื่อสัตย์ต่อพระองค์  ไม่กลัวมารผู้ที่ฆ่าได้แต่กาย (อย่ากลัวการทนทุกข์, 2:10)  แต่เชื่อในพระสัญญาที่พระเจ้าจะประทานรางวัลคือมงกุฎแห่งชีวิตให้กับเรา พระองค์จะทำให้เราเป็นขึ้นและได้อยู่กับพระองค์แม้จะต้องตายจากโลกนี้ไปแล้ว

4) วิวรณ์ 2:22  นี่แน่ะ เราจะโยนนางไว้บนเตียงคนไข้ และโยนพวกที่ล่วงประเวณีกับนางไว้ในความยากลำบากยิ่งใหญ่ นอกจากว่าพวกเขาจะกลับใจจากการประพฤติชั่วของนาง

ความยากลำบากในตอนนี้ใช้คู่กับคำว่ายิ่งใหญ่”(great) ซึ่งน่าจะหมายถึงความทุกข์ทรมานจากการพิพากษาที่จะมีไปทั่วโลกในวาระสุดท้าย  เช่นเดียวกับความหมายของการโยนนางไว้บนเตียงคนไข้ (เยเซเบล, ผู้หญิงที่อ้างตัวเป็นผู้เผยพระวจนะ)” ซึ่งหมายถึงการลงโทษผู้สอนเท็จ

5) วิวรณ์ 7:14  ข้าพเจ้าตอบท่านว่าท่านเจ้าข้า ท่านเองก็ทราบอยู่แล้วท่านจึงบอกข้าพเจ้าว่าคนเหล่านี้เป็นคนที่มาจากความยากลำบากครั้งยิ่งใหญ่  พวกเขาชำระล้างเสื้อผ้าของเขาด้วยพระโลหิตของพระเมษโปดกจนขาวสะอาด

เช่นเดียวกับ 2:22  ความยากลำบากในตอนนี้ใช้คู่กับคำว่ายิ่งใหญ่น่าจะเกี่ยวข้องกับความทุกข์ทรมานครั้งยิ่งใหญ่ทั่วโลกเพราะการพิพากษาที่พระเจ้าเทพระพิโรธเหนือคนชั่วในวาระสุดท้าย  และเวลานี้จะเป็นเวลาแห่งความทุกข์ลำบากและการถูกข่มเหงอย่างเลวร้ายสำหรับทุกคนที่ยังคงซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า   

ความทุกข์ทรมานครั้งยิ่งใหญ่นี้เกิดขึ้นกับทุกคนทั่วโลกทั้งผู้เชื่อและคนไม่เชื่อ  สำหรับคนไม่เชื่อการพิพากษาทั่วโลกนี้จะสร้างความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส     แต่สำหรับคนที่ยอห์นกล่าวถึงในตอนนี้คือบรรดาผู้เชื่อ” (วว.7:14) ยอห์นบรรยายว่าพวกเขาได้ผ่านช่วงเวลาแห่งความยากลำบากครั้งยิ่งใหญ่นี้มาด้วยเช่นเดียวกัน    

ประสบการณ์ความทุกข์ยากลำบากของบรรดาผู้เชื่อต่างจากคนไม่เชื่อ  ในขณะที่คนไม่เชื่อปฏิเสธและแช่งด่าพระเจ้าเมื่อถูกพิพากษา (วว.16:9, 11, 21)

แต่บรรดาผู้เชื่อเหล่านี้เป็นพยานถึงการไถ่ของพระเมษโปดกอย่างซื่อสัตย์  พวกเขาชำระล้างเสื้อผ้าของเขาด้วยพระโลหิตของพระเมษโปดกจนขาวสะอาด (7:14)   แม้ว่าพวกเขาจะตกเป็นเป้าความโกรธของซาตานและศัตรูของพระเจ้าจนถูกข่มเหงถึงตายก็ตาม

สรุปและประยุกต์ใช้

การศึกษาแบบคำ หรือ word study เป็นประโยชน์แม้เป็นคำเดียวกันแต่คนละบริบทย่อมให้ความหมาย หรือรายละเอียดแตกต่างกันได้ บริบทจึงมีความสำคัญสำหรับการให้ความหมายของคำเช่นกัน

การฝึกหัดศึกษาให้ชำนาญจะทำให้ได้ความหมายแท้จริงที่ผู้เขียนต้องการจะสื่อสารผู้อ่านในเวลานั้นให้เข้าใจ

การศึกษาแบบคำ ไม่ใช่วิธีเดียวในการศึกษาพระคัมภีร์ ยังมีอีกหลายๆวิธีในการศึกษาพระคัมภีร์ให้เข้าใจได้ ควรศึกษาเรียนรู้วิธีอื่นๆเพิ่มเติม และนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการตีความ เพื่อหาความหมายแท้จริงของพระคัมภีร์

ความทุกข์ยากลำบากในพระธรรมวิวรณ์ เป็นกระบวนการหนึ่งของการเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้า ,ความยากจนก็อาจเป็นความทุกข์ยากลำบากอย่างหนึ่ง,ความยากลำบากอาจมาจากมารและความยากลำบากอาจมาจากการพิพากษาของพระเจ้า

เมื่อเราได้ศึกษาคำว่า “ความยากลำบาก”แล้ว เราสามารถรับมือกับความยากลำบากที่เกิดขึ้นกับเราได้ หรือความยากลำบากที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ พระเจ้าจะเป็นผู้ช่วยให้เราผ่านความยากลำบากทั้งหลายไปได้ ไม่ว่าความยากลำบากนั้นจะมาจากมาร หรือมาจากการพิพากษา

อาณาจักรพระเจ้าควรจะเป็นเป้าหมายที่เรายินดีจะยากลำบากเพื่อรักษาชีวิตบริสุทธิ์ให้พระเจ้าพอพระทัย มากกว่าการแสวงหาความสุขสบายในโลกนี้เพื่อตนเอง

ขอพระเจ้าอวยพรท่าน ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

รายการอ้างอิง

1 กนกบรรณสาร. พระคัมภีร์ใหม่และพจนานุกรมกรีกไทย ฉบับศึกษาคำกรีก เล่ม 1. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: กนกบรรณสาร, 1996, หน้า 38.
2 The Complete WordStudy Dictionary(จากโปรแกรม The Word). Revised edition. TN: AMG International, Inc., 1993.
3 เจ. เกลน มอริส. แปลโดย ดารณี ประดับชนานุรัตน์. คู่มือศึกษาพระคัมภีร์ใหม่ วิวรณ์. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: โรงเรียนคริสตศาสนศาสตร์แบ๊บติสต์, 2019, หน้า 33.
4 คู่มือศึกษาพระคัมภีร์ บนพระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับมาตรฐาน 2011. สมาคมพระคริสตธรรมไทย, 2011
5 โรเบิร์ต ซี แสตมป์ส. พระคริสตธรรมคัมภีร์ชีวิตครบบริบูรณ์ฉบับอธิบาย ฉบับภาษาไทย. มิสซูรี: ไลฟ์ พับลิชเชอร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล (พิมพ์ที่เกาหลีใต้), 2018, หน้า 1731.

บทความก่อนหน้านี้ตอนที่ 5 การศึกษาพระธรรมวิวรณ์บทที่ 15
บทความถัดไปมธ5:3-12 ผู้เป็นสุข ตอนที่ 1

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่