ศึกษาพระธรรมวิวรณ์ บทที่ 4 กับ อิสยาห์ 6:1-5, เอเสเคียล 1:4-28, ดาเนียล 7:9-14 วันที่ 13.พ. 2020

โดย เยาวลักษณ์  ลิ่วเฉลิมวงศ์

เยาวลักษณ์ ลิ่วเฉลิมวงศ์

1. พระที่นั่งของพระเจ้าในสวรรค์และพระรัศมีของพระองค์ 

ทั้ง 4 พระธรรมนี้ บรรยายภาพพระที่นั่งของพระเจ้ามีความคล้ายคลึงกันว่าตั้งอยู่ในสวรรค์

วว.4:2ในทันใดนั้น พระวิญญาณก็ทรงดลใจข้าพเจ้า และนี่แน่ะ มีพระที่นั่งตั้งอยู่ในสวรรค์และมีท่านผู้หนึ่งประทับบนพระที่นั่งนั้น

พระองค์ทรงประทับบนพระที่นั่งอันสูงส่งและรับการเทิดทูน

อสย.6:1ในปีที่กษัตริย์อุสซียาห์สิ้นพระชนม์ ข้าพเจ้าเห็นองค์เจ้านายประทับบนพระที่นั่งอันสูงส่งและรับการเทิดทูน และชายฉลองพระองค์ของพระองค์เต็มพระวิหาร 

เอเสเคียลบรรยายว่า รูปลักษณ์ของพระที่นั่งซึ่งมีลักษณะเหมือนไพลิน

อสค.1:26 และบนพื้นฟ้าที่อยู่เหนือศีรษะของพวกเขา มีสิ่งที่มีรูปลักษณ์ของพระที่นั่งซึ่งมีลักษณะเหมือนไพลิน และบนสิ่งที่มีรูปลักษณ์ของพระที่นั่งนั้นก็มีผู้มีลักษณะเหมือนมนุษย์อยู่บนนั้น  

ส่วนดาเนียลเห็นภาพพระที่นั่งของพระเจ้าที่แตกต่างออกไปว่า พระบัลลังก์ของพระองค์เป็นเปลวเพลิง กงจักรของบัลลังก์นั้นเป็นไฟลุก ธารไฟพุ่งออกและไหลออกมาเฉพาะพระพักตร์พระองค์

ดนล.7:9-10 “ขณะที่ข้าพเจ้ายืนดูอยู่ มีหลายบัลลังก์มาตั้งไว้ และผู้หนึ่งซึ่งเจริญด้วยวัยวุฒิมาประทับฉลองพระองค์ขาวอย่างหิมะ พระเกศาบนพระเศียรเหมือนขนแกะขาวสะอาด พระบัลลังก์ของพระองค์เป็นเปลวเพลิงกงจักรของบัลลังก์นั้นเป็นไฟลุก 10ธารไฟพุ่งออกและไหลออกมาเฉพาะพระพักตร์พระองค์คนนับแสนๆ ปรนนิบัติพระองค์คนนับล้านๆ เข้าเฝ้าพระองค์ผู้พิพากษาก็ขึ้นนั่งบัลลังก์บรรดาหนังสือก็เปิดออก

แต่ก็ดูคล้ายกับที่เอเสเคียลบรรยายในตอนต้นว่าขณะลมพายุพัดมาจากทางเหนือ มีเมฆก้อนใหญ่มีความสว่างโดยรอบ และมีไฟลุกวาบออกมาอยู่เสมอ (อสค.1:4 ดูสิ เมื่อข้าพเจ้ามองดู ลมพายุพัดมาจากทางเหนือ มีเมฆก้อนใหญ่ที่มีความสว่างโดยรอบ และมีไฟลุกวาบออกมาอยู่เสมอ ท่ามกลางไฟนั้นดูเหมือนทองสัมฤทธิ์ที่แวบวาบ)   

ยอห์นได้เห็นพระรัศมีของพระเจ้า มีรุ้งรอบ พระที่นั่งปรากฏเหมือนมรกต (วว.4:3) เหมือนกับที่เอเสเคียลได้เห็นลักษณะและรูปลักษณ์ของพระสิริของพระเจ้า โดยบรรยายว่า ลักษณะความสุกใสที่อยู่รอบ นั้น เหมือนลักษณะของรุ้งที่ปรากฏในเมฆเมื่อฝนตก (อสค.1:28)

2. พระลักษณะพระเจ้าและรูปลักษณ์ของพระองค์  

ทั้งอิสยาห์ เอเสเคียล และดาเนียล บรรยายภาพพระเจ้าเหมือนกันว่า พระองค์ปรากฏพระลักษณะเหมือนอย่างมนุษย์ 

อิสยาห์บรรยายภาพพระเจ้าว่า ข้าพเจ้าเห็นองค์เจ้านายประทับบนพระที่นั่งอันสูงส่งและรับการเทิดทูน และชายฉลองพระองค์ ของพระองค์เต็มพระวิหาร  (อสย.6:1) 

เหมือนกับเอเสเคียล บรรยายพระเจ้าว่าพระองค์มีพระลักษณะเหมือนมนุษย์ บนสิ่งที่มีรูปลักษณ์ของพระที่นั่งนั้นก็มีผู้มีลักษณะเหมือนมนุษย์อยู่บนนั้น 

ดาเนียลก็บรรยายภาพพระเจ้าว่าพระองค์มีพระลักษณะเป็น ผู้หนึ่งซึ่งเจริญด้วยวัยวุฒิ (ดนล.7:9) ผู้เจริญด้วยวัยวุฒิ (ดนล.7:13) ซึ่งน่าจะหมายถึงเห็น พระเกศา บนพระเศียร เหมือนขนแกะขาวสะอาด (ดนล.7:9)  ซึ่งลักษณะหนึ่งของผู้อาวุโสก็คือมีผมสีขาว

เหมือนกับนิมิตของยอห์นที่ได้เห็นบุตรมนุษย์ใน

วิวรณ์ 1:13-14 ว่า  ในท่ามกลางคันประทีปเหล่านั้นมีผู้หนึ่งเหมือนบุตรมนุษย์  ทรงฉลองพระองค์ยาวคลุมพระบาท และทรงคาดแถบทองคำที่พระอุระ พระเศียรและพระเกศาของพระองค์ขาวเหมือนอย่างขนแกะ และขาวเหมือนอย่างหิมะ  ดังนั้น พระลักษณะของพระเจ้าที่ทรงสำแดงให้เห็นในนิมิตของผู้เผยพระวจนะแต่ละคนนั้นเหมือนกันคือทรงปรากฏรูปลักษณ์เหมือนกับมนุษย์   

พระเจ้าทรงเต็มด้วยความงดงามและสง่าราศี เปรียบกับความงดงามและสง่าราศีของอัญมณีที่ส่องแสงประกายเจิดจ้า  ในบทที่ 4 ยอห์น บรรยายภาพพระเจ้าบนพระที่นั่งไว้อีกว่า ท่านที่ประทับบนพระที่นั่งนั้นปรากฏเหมือนแจสเพอร์และคาร์เนเลียน  (วว.4:3)  

เหมือนกับเอเสเคียลที่บรรยายพระเจ้าว่า และจากส่วนที่มีลักษณะของบั้นเอวของผู้นั้นขึ้นไป ข้าพเจ้าเห็นสิ่งคล้ายทองสัมฤทธิ์แวบวาบ ลักษณะคล้ายไฟถูกบังไว้โดยรอบ และจากส่วนที่มีลักษณะของบั้นเอวลงมา ข้าพเจ้าเห็นสิ่งที่มีลักษณะคล้ายไฟและมีความสุกใสอยู่รอบๆ ท่านผู้นั้น (อสค1:27)

3. บริเวณหน้าพระที่นั่งและรอบพระที่นั่งของพระเจ้า

ยอห์นได้เห็นคบเพลิงเจ็ดอันอยู่ตรงหน้าพระที่นั่ง (วว.4:5) คบเพลิงเหล่านั้นคือพระวิญญาณทั้งเจ็ดของพระเจ้า และบรรยายต่อไปบริเวณรอบพระที่นั่งทั้งสองข้างว่า บริเวณรอบพระที่นั่งทั้งสองข้างนั้น มีสิ่งมีชีวิตสี่ตนที่มีตาเต็มทั้งข้างหน้าและข้างหลัง (วว.4:6) 

เหมือนกับที่เอเสเคียลมองเห็น  รูปลักษณ์และลักษณะของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นเหมือนถ่านลุกโชน ลักษณะเหมือนคบเพลิงหลายอันเคลื่อนไปมาระหว่างสิ่งมีชีวิตเหล่านั้น (อสค.1:13)   

ยอห์นบรรยายภาพหน้าพระที่นั่งว่า เป็นเหมือนอย่างทะเลแก้วที่ใสเหมือนแก้วผลึก (วว.4:6)  เหมือนกับเอเสเคียลได้เห็นว่า  เหนือศีรษะของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นมีสิ่งที่มีรูปลักษณ์คล้ายพื้นฟ้า ซึ่งเหมือนผลึกพร่าตาแผ่กว้างอยู่เหนือศีรษะของพวกมัน (อสค.1:22)  

สิ่งที่แตกต่างคือนิมิตของเอเสเคียลบรรยายให้เห็นว่าพระบัลลังก์ของพระเจ้าอยู่เหนือสิ่งมีชีวิตทั้ง 4 นั้น ในขณะที่นิมิตของยอห์นบรรยายว่าสิ่งมีชีวิตทั้ง4 อยู่ข้างพระที่นั่งทั้งสองข้าง  เป็นไปได้ว่านิมิตที่เอเสเคียลเห็นนั้นเป็นขณะที่พระบัลลังก์ของพระเจ้ากำลังเคลื่อนที่ไป (อสค.1:14-20) และนิมิตของยอห์นนั้นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสวรรค์

4. สิ่งมีชีวิตสี่ตน

รูปลักษณ์ของสิ่งมีชีวิตทั้งสี่  ยอห์นบรรยายว่า และบริเวณรอบพระที่นั่งทั้งสองข้างนั้น มีสิ่งมีชีวิตสี่ตน (วว.4:6)  ซึ่งเหมือนกับสิ่งมีชีวิต 4 ตนที่เอเสเคียลเห็นในนิมิต ลักษณะที่เหมือนกันคือ มีรูปลักษณ์ใบหน้าของแต่ละตนเป็นเหมือนหน้าคน, หน้าสิงโต, หน้าโค และหน้านกอินทรี (อสค.1:10; วว.4:7) 

แต่ลักษณะที่แตกต่างกันคือจำนวนของปีก ในนิมิตของยอห์นเห็นสิ่งมีชีวิตแต่ละตนมีปีกหกปีก (วว.4:8) ส่วนนิมิตของเอเสเคียลเห็นแต่ละตน มีปีก 4 ปีก   (อสค.1:6)   ข้างสิ่งมีชีวิตทั้งสี่ในนิมิตของเอเสเคียลนั้นมีวงล้อตนละหนึ่งวงล้อทั้งสี่ตน (อสค.1:15) ขอบวงล้อเหล่านั้นสูงและดูน่าสะพรึงกลัว และขอบล้อทั้งสี่เต็มด้วยดวงตาอยู่โดยรอบ (อสค.1:18)

แต่ในนิมิตของยอห์นนั้นไม่ได้กล่าวถึงวงล้อ เพียงแต่บอกว่า สิ่งมีชีวิตสี่ตนที่มีตาเต็มทั้งข้างหน้าและข้างหลัง (วว.4:6)

นิมิตของอิสยาห์บรรยายเจาะจงไปเลยว่าสิ่งที่ท่านเห็นคือ เสราฟิม  อิสยาห์ไม่ได้บรรยายถึงใบหน้าของเสราฟิมเพราะพวกเขาเอาปีกปิดหน้า   อยู่เหนือพระองค์มีพวกเสราฟิมยืนอยู่ แต่ละองค์มีปีก 6 ปีก ใช้ 2 ปีกปิดหน้า ใช้ 2 ปีกปิดเท้า และใช้ 2 ปีกบินไป (อสย.1:2) 

ตำแหน่งที่เสราฟิมยืนนั้นคือเหนือที่ประทับของพระเจ้า แตกต่างกับตำแหน่งที่สิ่งมีชีวิตทั้งสี่อยู่คือใต้พระที่นั่งในนิมิตของเอเสเคียล, และอยู่ข้างพระที่นั่งในนิมิตของยอห์น  ส่วนจำนวนปีกหกปีกนั้นเหมือนกับจำนวนปีกของสิ่งมีชีวิตทั้งสี่ในนิมิตของยอห์น

การนมัสการของสิ่งมีชีวิตทั้งสี่และเสราฟิม  สิ่งมีชีวิตทั้งสี่ในนิมิตของยอห์นและเสรามฟิมต่างร้องนมัสการเหมือนกันว่าบริสุทธิ์ บริสุทธิ์ บริสุทธิ์…”  (วว.4:8; อสย.6:3)  ซึ่งความบริสุทธิ์เป็นพระลักษณะสำคัญของพระเจ้า  ส่วนนิมิตของเอเสเคียลและดาเนียลไม่ได้กล่าวถึงการนมัสการของพวกเขา

เป็นไปได้ที่สิ่งมีชีวิตทั้งสี่ในนิมิตของยอห์น เอเสเคียล และอิสยาห์ อาจจะเป็นทูตสวรรค์ต่างประเภทกัน 

ข้อสังเกตคือ สิ่งมีชีวิตทั้งสี่ในนิมิตของยอห์นกับเอเสเคียลมีความเหมือนกันมากกว่าด้านรูปลักษณ์หน้าทั้งสี่ และตำแหน่งปรนนิบัติที่พระที่นั่งของพระเจ้า  แม้จะเห็นปีกของพวกเขาจำนวนไม่เท่ากัน  

เอเสเคียลกล่าวถึงสิ่งมีชีวิตทั้งสี่นั้นอีกครั้งว่าเป็นเหล่าเครูบ (อสค.10:2-5, 8, 11-12)   ต่างกับ ทูตสวรรค์ในนิมิตของอิสยาห์ที่กล่าวเรียกพวกเขาว่า    เสราฟิม และตำแหน่งของพวกเขาคืออยู่เหนือที่ประทับของพระเจ้า

5. บัลลังก์ของผู้อาวุโส 24 คน

นิมิตที่เหมือนกันของยอห์นและดาเนียลน่าจะเป็นเหตุการณ์เดียวกัน คือ ยอห์นได้เห็น รอบพระที่นั่งนั้นมีบัลลังก์อีกยี่สิบสี่บัลลังก์ มีผู้อาวุโสยี่สิบสี่คนนั่งอยู่บนบัลลังก์เหล่านั้น ทุกคนสวมเสื้อผ้าสีขาวและสวมมงกุฎทองคำบนศีรษะของพวกเขา (วว.4:4) 

เหมือนกับ ดาเนียลที่ได้เห็น มีหลายบัลลังก์มาตั้งไว้และผู้หนึ่งซึ่งเจริญด้วยวัยวุฒิมาประทับ (ดนล.7:9)  แต่สิ่งที่แตกต่างที่ดาเนียลได้บรรยายไว้มากกว่ายอห์นคือมี คนนับแสนๆ ปรนนิบัติพระองค์คนนับล้านๆ เข้าเฝ้าพระองค์ ผู้พิพากษาก็ขึ้นนั่งบัลลังก์ บรรดาหนังสือก็เปิดออก (ดนล.7:10)   ทั้งยอห์นและดาเนียลได้เห็นพระที่นั่งของพระเจ้าและที่นั่งของบรรดาผู้อาวุโส 24 คน

ทั้ง 2 นิมิตนี้น่าจะเป็นการสำแดงเหตุการณ์เดียวกันที่กำลังจะเกิดขึ้น หน้าพระที่นั่งของพระเจ้า เพราะเหตุการณ์ที่ยอห์นจะได้เห็นในนิมิตต่อไปคือมีผู้นำพระเมษโปดกมาเข้าเฝ้าพระเจ้า

วว.5:6-7และระหว่างพระที่นั่งกับสิ่งมีชีวิตทั้งสี่นั้น และท่ามกลางพวกผู้อาวุโส ข้าพเจ้าเห็นพระเมษโปดกทรงยืนอยู่ เหมือนดังถูกปลงพระชนม์แล้ว พระองค์ทรงมีเขาเจ็ดเขาและมีดวงตาเจ็ดดวง ซึ่งเป็นพระวิญญาณทั้งเจ็ดของพระเจ้า ที่พระเจ้าทรงส่งออกไปทั่วแผ่นดินโลกแล้ว 7และพระเมษโปดกทรงเข้ามา และทรงรับม้วนหนังสือจากพระหัตถ์ขวาของพระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งนั้น  

เช่นเดียวกับที่ดาเนียลได้เห็นในนิมิตต่อไปคือมี ผู้หนึ่งเหมือนบุตรมนุษย์มา พร้อมกับบรรดาเมฆของสวรรค์ และท่านมาหาผู้เจริญด้วยวัยวุฒินั้น มีคนนำท่านมาเฝ้าเฉพาะพระพักตร์พระองค์

ดนล.7:13-14

ข้าพเจ้าเห็นในนิมิตเวลากลางคืน

นี่แน่ะ มีท่านผู้หนึ่งเหมือนบุตรมนุษย์มา

พร้อมกับบรรดาเมฆของสวรรค์

และท่านมาหาผู้เจริญด้วยวัยวุฒินั้น

มีคนนำท่านมาเฝ้าเฉพาะพระพักตร์พระองค์

14ราชอำนาจ ศักดิ์ศรี กับราชอาณาจักร

ทรงมอบไว้กับท่าน

เพื่อชนทุกชาติทุกเผ่าทุกภาษา

จะปรนนิบัติท่าน

ราชอาณาจักรของท่านเป็นราชอาณาจักรนิรันดร์

ซึ่งจะไม่มีที่สิ้นสุด

และแผ่นดินของท่านเป็นแผ่นดิน

ซึ่งจะไม่ถูกทำลายเลย

ขอพระเจ้าอวยพรท่าน ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

อ้างอิง
1 ไพลินหรือ Saphire เป็นอัญมณีเนื้อใสจนถึงขุ่นมีสีหลากหลาย  สีน้ำเงินเรียกไพลิน สีเหลือกเรียกว่าบุษราคัม  สีเขียวเรียกว่าเขียวส่อง  หากไม่ระบุสีก็มักจะหมายถึงไพลิน (“อัญมณีในพระคัมภีร์.” พระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับมาตรฐาน. กรุงเทพฯ: สมาคมพระคริสต์ธรรมไทย, 2011.)
2  แจสเพอร์เป็นอัญมณีจำพวกควอตซ์มีหลากหลายสี  ส่วนคาร์เนเลียนนั้นมีสีแดง แดงอมส้ม หรือแดงอมน้ำตาล (เรื่องเดียวกัน)
บทความก่อนหน้านี้ตอนที่ 1 การศึกษาพระธรรมวิวรณ์ 2:12-17
บทความถัดไปตอนที่ 3 การศึกษาพระธรรมวิวรณ์ 11:3-14

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่