.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี เทศนาเช้า อา 10 ..19

คริสตจักรใจสมานเพชรเกษม ซอย 11

กท5:25 ดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณ

ถ้าเรามีชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณ ก็จงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณด้วย

ความน่ารักของเด็กคือ ความไร้เดียงสา แต่เมื่อเด็กโตขึ้นเขาอาจอยากมีประสบการณ์ในเรื่องต่างๆมากขึ้น ทำให้เด็กบางคนอาจมีประสบการณ์ด้านไม่ดีก็เป็นได้ ทำให้ความไร้เดียงสาก็ลดน้อยลงไป

คริสเตียนแตกต่างจากคนไม่เชื่อ และแตกต่างจากคนที่ดำเนินชีวิตตามศาสนา คือ การรับฟังเพียงคำสอนศาสนาแต่ไม่ได้ดำเนินชีวิตตามคำสอน แต่ถ้าเราเป็นคริสเตียน เราจะทำอย่างนี้ เราจะไม่ใช่แค่รับคำสอนเท่านั้น ภาวะการเป็นคริสเตียน คือ เราดำเนินตามที่เราเป็น

นี่คือความแตกต่างระหว่างคริสเตียน กับคนนับถือศาสนาคริสต์

คนเป็นคริสเตียน เป็นพรไม่ใช่เป็นพิษ แต่คนที่นับถือศาสนาคริสต์อาจเป็นพิษได้

วันนี้เราลองมาสังเกต สามประเด็น ในการดำเนินชีวิตตาม พระวิญญาณบริสุทธิ์ 

อฟ4:30 และอย่าทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเสียพระทัย ด้วยพระวิญญาณนั้นท่านได้รับการประทับตราไว้สำหรับวันที่จะได้รับการไถ่ 

พระคัมภีร์บอกว่าอย่าทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เสียพระทัย ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นท่านได้รับการประทับตรา เราได้รับการเปลี่ยนแปลงวิญญาณภายในใหม่จากพระเจ้า ด้วยร่างกายเดิม เราเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลย จากที่ไม่ดำเนินชีวิตโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ กลายเป็นคนที่ดำเนินชีวิตโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์

คนที่แต่งงานแล้วมากกว่าห้าปี เคยทำให้คู่สมรสเสียใจกี่ครั้ง หรือทุกวันนี้เราเสียใจวันละกี่ครั้งที่ได้แต่งงาน คนเราถ้าอยู่ห่างกันไกลกัน ไม่เจอกัน ไม่รู้จักกันคงไม่เป็นไรคงไม่มีผลกระทบทำให้เสียใจ แต่ความใกล้ชิดสนิทสนมอาจเป็นโอกาสทำให้อีกคนที่สนิทสนมเสียใจได้

พระวิญญาณบริสุทธิ์ อยู่ใกล้ชิดเรา พระองค์พยายามปรุงแต่งจิตใจเรา ขัดใจเรา ไม่ทำให้เราเสียใจ แต่เราต่างหากทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เสียใจ

จะไม่มีใครทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ เสียใจได้ ถ้าคนคนนั้นไม่มีความสัมพันธ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ คนที่อยู่ในพระวิญญาณบริสุทธิ์ อยู่ด้วยความรักของพระวิญญาณบริสุทธิ์

เราจึงมีโอกาสทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ เสียใจได้เพราะ ความรักของพระเจ้า ให้ช่องว่างกับเราในการทำให้พระเจ้าเสียใจได้

คนที่หมดรักต่อคู่สมรสของตนแล้ว ต่อให้อีกฝ่ายหนึ่งทำร้ายจิตใจอย่างไร เขาก็ไม่รู้สึกเสียใจ ไม่รู้สึกอะไรอีกต่อไปแล้ว แต่กลับจะรู้สึกสะใจมากกว่าต่างหากที่อีกฝ่ายหนึ่งเจอความหายนะ

หลายคู่สมรสจึงเกิดความคิดหย่าร้างมากขึ้น เพราะหมดรักแล้ว แต่หลายคนก็ไม่อยากแต่งงาน เพราะไม่กล้าเสี่ยงจะเจ็บใจเสียใจ หลายคู่เวลาเป็นแฟนกันแล้วเอาใจใส่กันดีมาก เป็นแฟนกันแล้วรักกันดีเลยทำให้ไม่อยากแต่งงาน แต่พอแต่งงานแล้วทำร้ายจิตใจกันได้ ไม่เกรงอกเกรงใจอีกต่อไปแล้ว

ดังนั้นวันนี้ใครยังไม่แต่งงาน หากอยากแต่งงานต้องกล้าเสี่ยงกับความเสียใจ การนำภาพของสามีภรรยามาอธิบายเรื่องความสัมพันธ์ที่ทำให้เสียใจได้ ทำให้เราเข้าใจเรื่องการที่คริสเตียนทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ เสียใจได้ เมื่อเราไม่ดำเนินชีวิต หรือไม่ทำในส่ิงที่สอดคล้องกับน้ำพระทัยพระเจ้า

ข้อ30 ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ท่านได้รับการประทับตรา เป็นสิทธิอำนาจ ให้ความมั่นคงในความรอดกับผู้เชื่อว่า ในวันหนึ่งจะเกิดการไถ่ที่สมบูรณ์ แต่ระหว่างทางกว่าจะถึงวันนั้นเราอาจจะมีปัญหากับพระวิญญาณบริสุทธิ์บ้าง เราอาจทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เสียใจบ้าง แต่ความรอดของเรายังมั่นคงอยู่ ไม่กระทบกระเทือนความรอดที่พระเจ้าทำเพื่อให้เรารอด

เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเราจะทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เสียใจทำไม ถ้าเรารักพระองค์จริง

หลายครั้งเราเรียกร้องให้พระองค์รักเราฝ่ายเดียว โดยเราไม่แคร์ที่จะรักพระองค์เลย หรือไม่สนว่าเราทำแบบนี้แล้วพระองค์จะเสียใจไหม พระองค์ แคร์เรา รักเรา จึงสนใจเรา แต่เราบอกว่าเรารักพระเจ้า แต่เราแคร์พระองค์ไหม

ความรักเป็นอารมณ์ ความรักพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เป็นอารมร์ ถามว่าเป็นอารมณ์อย่างไร ถ้าเรารักพระเจ้าไม่เป็น เราจะทำให้พระองค์เสียใจ

รม5:5 และความหวังจะไม่ทำให้ผิดหวังเพราะเหตุว่าความรักของพระเจ้าได้หลั่งเข้าสู่จิตใจของเรา โดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งพระองค์ได้ประทานให้แก่เราแล้ว

ความรักของพระเจ้าเข้าทางจิตใจทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ นี่เป็นแก่น ของความรัก พระเจ้าเป็นความรักอยู่ในเรา

รม15:30พี่น้องทั้งหลาย โดยพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา และโดยความรักของพระวิญญาณ ข้าพเจ้าวิงวอนขอให้ท่านร่วมอธิษฐานต่อพระเจ้าด้วยใจกระตือรือร้นเพื่อข้าพเจ้า

โดยความรักของพระวิญญาณบริสุทธิ์วิงวอนให้อธิษฐานเผื่อด้วยความรัก อย่าทำให้คนที่รักเราเสียใจเพราะไม่เป็นประโยชน์อะไรเลย  และเราทำให้คนไม่รักเราเสียใจไม่ได้ แต่ทำให้คนรักเราเสียใจทำไม

พ่อแม่รักเรามาก แต่เด็กๆทำไมทำให้พ่อแม่เสียใจ ทำไปทำไม อะไรทำให้พ่อแม่เสียใจอย่าทำ ถ้ารู้ว่าอะไรทำให้พ่อแม่เสียใจอย่าทำ ถ้าไปที่ไหนที่ไปแล้วรู้ว่าพ่อแม่จะเสียใจ อย่าไป ผมขอลูกของผมแค่นี้ คริสเตียนเราต้องเรียนรู้ทำอะไรทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เสียใจ เพื่อเราจะไม่ทำ

ประการที่ 1 เมื่อเราดำเนินชีวิตขัดแย้งกับพระลักษณะของพระวิญญาณบริสุทธิ์

อะไรที่ขัดแย้งกับพระลักษณะของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้พระองค์ เสียใจ

ยน14:17 คือพระวิญญาณแห่งความจริงซึ่งโลกรับไว้ไม่ได้ เพราะมองไม่เห็นและไม่รู้จักพระองค์ พวกท่านรู้จักพระองค์เพราะพระองค์สถิตอยู่กับท่าน และจะประทับอยู่ท่ามกลางท่าน

พระองค์เป็นความจริงอยู่ในเรา แต่เราดำเนินชีวิตโดยการหลอกลวง ถ้าเป็นเช่นนั้นเราทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เสียใจ เช่น การโกหกหลอกลวงในแต่ละวันแต่ละเวลา เพราะคนโกหกตลอดเวลา ทุกวัน บางครั้งการโกหกก็เป็นการ พูดจริงไม่ครบ เช่น หมอไม่กล้าพูดกับคนไข้เวลาที่รู้ว่าเขาต้องตายเร็วๆนี้

คนเรามีเหตุผลที่ดีในการโกหกเสมอๆ เช่น โกหกเพื่อการรักษาน้ำใจ แต่การโกหกทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เสียใจ การเป็นคนมีอุบายก็เหมือนกัน หรือคนหน้าซื่อใจคด เหล่านี้ล้วนทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เสียใจ ขอให้หน้าซื่อใจซื่อ ปากตรงกับใจ 

ถ้าคุณเป็นคริสเตียน ต้องไม่เป็นคนหน้าซื่อใจคด ถ้าหน้าปากกับใจตรงกันคุยกันอย่างไรก็ต้องรู้เรื่อง หลายครั้งเราสังเกตดูทำไมสามีภรรยาต้องแยกกัน สาเหตุหนึ่งเพราะเขาคุยกันไม่รู้เรื่อง ปากอีกเรื่อง ใจอีกเรื่อง คิดอีกเรื่อง สิ่งเหล่านี้ทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ เสียพระทัย

พระวิญญาณบริสุทธิ์ขัดใจเราเพื่อให้เราได้ดี เพื่อให้เราได้อนาคตสดในแน่นอน คนที่รักเรา ควบคุมเรา สอนเราเพื่อให้เราได้ดี

ประการที่ 2 เมื่อเราทำบาป

บาปอะไรที่เราทำไป ทุกบาปทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เสียพระทัย

รม1:4แต่ฝ่ายจิตวิญญาณแห่งความบริสุทธิ์นั้นทรงปรากฏด้วยฤทธานุภาพว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้า โดยการเป็นขึ้นมาจากความตาย คือพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา 

พระลักษณะของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้า คือ ความบริสุทธิ์ เมื่อมนุษย์ทำบาป ทำให้พระเจ้าเสียพระทัย  หลายคนตั้งคำถามว่าบาปคือ อะไร เพื่อหาคำตอบว่าไม่บาป เราอย่าเล่นแง่กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทันทีที่คุณทำบาป พระวิญญาณบริสุทธิ์เสียใจ

หลายคนบอกว่าผมทำบาปเพราะต้องการสร้างคริสตจักร ผมถูกหวยเพื่อมาสร้างคริสตจักร เรามีเหตุผลที่ดีเพื่อทำบาป เมื่อมีคนทำบาป คนที่มีความรักต่อเขาจะเสียใจ ความรักที่ดีนั้นบริสุทธิ์แต่วันวาเลนไทน์คนมาทำให้เสียหาย เอาเรื่องเซ็กส์เข้ามาเกี่ยวข้องทำให้เรื่องความรักกลายเป็นส่ิงสกปรกไปหมด

ความรักของพระเจ้าบริสุทธิ์พระองค์รังเกียจบาป การที่มนุษย์ทำบาปทำให้พระเจ้าเสียใจ คนที่เป็นลูก เด็กๆยังไม่ได้ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ได้เลย ขอแต่อย่าทำให้พ่อแม่เสียใจนี่ก็ดีมากแล้ว พ่อแม่อบรมสั่งสอน เลี้ยงดูในการพยายามสร้างเราให้เป็นคนดี รวมทั้งเรื่องรูปเคารพด้วยก็เป็นการทำบาปเช่นกัน

ประการที่ 3 เมื่อเราดูหมิ่นพระคุณพระเจ้า

ฮบ10:29 แล้วพวกท่านคิดดูซิว่าคนที่เหยียบย่ำพระบุตรของพระเจ้า และถือว่าพระโลหิตแห่งพันธสัญญาซึ่งชำระเขาให้บริสุทธิ์นั้นเป็นมลทิน และดูหมิ่นพระวิญญาณแห่งพระคุณ สมควรจะถูกลงโทษหนักกว่าสักเท่าใด

คนที่เหยียบย่ำดูหมิ่นพระวิญญาณแห่งพระคุณ ทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ เสียใจเมื่อเราไม่สนใจเรื่องพระคุณของพระเจ้า พระเจ้ายกโทษให้คนทำผิดกับพระองค์ โดยไม่ต้องรอคนขอโทษพระองค์

พระเยซูโดนตรึงจากพวกทหาร เขาแย่งชิงเสื้อคลุม เขาเยาะเย้ยพระองค์ แต่พระองค์ยกโทษให้พวกเขาโดยไม่ต้องรอทหารมาขอโทษ

ถ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในเราแต่เราไม่ยกโทษไม่อภัย เราทำให้พระเจ้าเสียใจ

ถ้าเราไม่ยกโทษให้กันและกันเราจะอยู่ด้วยกันไม่ได้ ภาษาทางการแพทย์บอกว่า การยกโทษเป็นการปลดปล่อยตนเองจากการครอบงำของกรดในเลือดทำให้เลือดเป็นด่าง ทำให้ไม่เป็นมะเร็ง บางคนไม่ยกโทษแต่กินน้ำด่างแทน

ถ้าคนที่ทำให้เราเสียใจคือลูกเราเอง ยกโทษให้ลูก ยกโทษคนที่เราไว้ใจ คนที่เราสนิท หากเกิดปัญหาอะไร มีอะไรก็ให้คุยกัน คืนดีกัน ยกโทษกัน

โดยพื้นฐานจิตใจที่ได้รับการยกโทษจากพระเจ้า ทำให้เรายกโทษคนอื่นได้ การมีอคติต่อคนอื่นเต็มๆอยู่ในใจ ต่อให้อยู่ที่ไหนเวลามีปัญหาก็ทำให้คุยกันไม่รู้เรื่อง อย่าคุยกันตอนโกรธกันอยู่ ตัวอย่างสามีเดินแตะแก้ว ภรรยาถามว่าตาบอดหรือไง สามีตอบใช่เลยฉันจึงคว้าแกมาเป็นเมียไงยิ่งทำให้ปัญหาลุกลามใหญ่โตคืนดีกันไม่ได้ ยกโทษกันไม่ได้ เพราะมีอารมณ์ มีอคติต่อกัน

เราจะเจริญรุ่งเรืองเพราะพระเจ้า จะอวยพรเรา หากเราไม่ทำให้คนที่รักเราเสียใจ ไม่ทำให้พระเจ้าเสียใจ

ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา หรือเชิญให้เทศนา ให้สอนหรือให้อบรม

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

ข้อมูลเพิ่มเติม

ก้าวที่ 34 กท5:22-25 ตอนที่ 1 เพื่อเป็นพื้นฐานลักษณะชีวิตคริสเตียน

บทความก่อนหน้านี้ความจริงเรื่องการข่มเหง สดด119:150
บทความถัดไปการทรงเรียกสาวก ยน1:35-51

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่