ลักษณะชีวิตคริสเตียนที่ดำเนินชีวิต

(ผู้เขียน:กิจขจร ลิ่วเฉลิมวงศ์ วันที่ 22 เม.ษ. 2020)

“สัมพันธ์สนิทกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระคริสต์”

ชีวิตที่มีผลพระวิญญาณบริสุทธิ์ กท5:22-25

ก้าวที่ 34 เพื่อเป็นพื้นฐานลักษณะชีวิตคริสเตียน

ก้าวที่ 35 เพื่อเป็นพระพรกับชีวิตตนเอง

ก้าวที่ 36 เพื่อเป็นพระพรกับชีวิตผู้อื่น

ก้าวที่ 37 เพื่อจะไม่ดำเนินชีวิตตามเนื้อหนัง

 

ลักษณะชีวิตคริสเตียนที่ดำเนินชีวิต 

สัมพันธ์สนิทกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระคริสต์

กท5:22-25 ชีวิตที่มีผลพระวิญญาณบริสุทธิ์

ตอนที่ 3 เพื่อเป็นพระพรกับชีวิตผู้อื่น

1. นำคนให้กลับมามีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้า (22)

2. นำคนให้เข้าใจพระทัยของพระเจ้า (22)

3. นำคนให้ทำพันธกิจของพระเจ้า (22-23)

22ส่วนผลของพระวิญญาณนั้น คือความรัก ความยินดี สันติสุข ความอดทน ความกรุณา ความดี ความซื่อสัตย์ 23ความสุภาพอ่อนโยน การรู้จักบังคับตน เรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมบัญญัติห้ามไว้เลย 

24ผู้ที่อยู่ฝ่ายพระเยซูคริสต์ได้ตรึงเนื้อหนังไว้ที่กางเขนพร้อมกับราคะและตัณหาแล้ว

25ถ้าเรามีชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณ ก็จงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณด้วย 

คำนำ

เบื้องหลังของพระธรรมตอนนี้

.เปาโลเขียนจดหมายกาลาเทียเพื่อให้ยิวที่มาเชื่อพระเจ้า กลับมาสู่ความเชื่อคริสเตียนที่แท้จริง .เปาโลอยากให้พี่น้องที่กาลาเทียทราบว่าพวกเขาควรปฎิบัติและดำเนินชีวิตคริสเตียนอย่างไร หากพวกเขามีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้าโดยความเชื่อผ่านทางพระเยซูคริสต์เท่านั้น

ความรอดเป็นราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทำให้พวกเขาเชื่อในพระเยซูคริสต์   ความรอดที่พวกเขาได้รับมาจากพระคุณของพระเจ้า ไม่ใช่ได้มาจากโดยความตั้งใจของตนเอง หรือพึ่งการกระทำของพวกเขาเองตามธรรมบัญญัติของโมเสส

ยิ่งกว่านั้นหลังจากเชื่อพระเยซูคริสต์แล้ว พี่น้องบางยังถูกสอนให้ต้องรักษาธรรมบัญญัติของโมเสสเพิ่มเติมเพื่อจะรักษาความรอดต่อไป นี่จึงเป็นเหตุที่อ.เปาโลต้องเขียนจดหมายฝากฉบับนี้เพื่อให้เขาเข้าใจให้ถูกต้อง

แท้ที่จริงแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นพระเจ้า ตามที่อ.เปาโลบันทึกไว้

กท4:4-6 แต่เมื่อครบกำหนดแล้ว พระเจ้าก็ทรงใช้พระบุตรของพระองค์มา ประสูติจากสตรีเพศและทรงถือกำเนิดใต้ธรรมบัญญัติ 5เพื่อจะทรงไถ่คนเหล่านั้นที่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติ เพื่อให้เราได้รับฐานะเป็นบุตร 6และเพราะท่านทั้งหลายเป็นบุตรแล้วพระองค์จึงทรงใช้พระวิญญาณแห่งพระบุตรของพระองค์ เข้ามาในใจของเราร้องว่าอับบา (พ่อ)

พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทำราชกิจหลายอย่าง เช่น สัมพันธ์กับมนุษย์ในการทรงสร้าง ทั้งผู้ที่เชื่อพระเจ้า และผู้ที่ยังไม่เชื่อพระเจ้า สัมพันธ์กับพระคริสต์ และ สัมพันธ์กับพระคัมภีร์ 

สำหรับราชกิจมากมายที่เกี่ยวกับผู้เชื่อ เช่น ทรงทำงานในใจให้เชื่อ ทรงทำให้บังเกิดใหม่ ทรงช่วยในการดำเนินชีวิตฝ่ายวิญญาณ และการบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์

กท5:22ส่วนผลของพระวิญญาณนั้น คือแท้ที่จริงไวยากรณ์บอกว่าเป็นรูปเอกพจน์ แม้จะมีผลถึง 9 อย่าง แต่เป็นผลเดียว คือ พระวิญญาณบริสุทธิ์ ดังนั้น เราจึงไม่สามารถแบ่งกลุ่มย่อยเรื่องผลพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้

แต่เพื่อการอธิบายผลพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้จดจำง่าย นำไปปฎิบัติได้ การอธิบายโดยแบ่งกลุ่มย่อยช่วยให้เราเข้าใจง่ายขึ้น

วันนี้เราจึงมาเรียนรู้เรื่องราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้เชื่อ ผ่านหัวข้อคำเทศนา ลักษณะชีวิตคริสเตียนที่ดำเนินชีวิต 

สัมพันธ์สนิทกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระคริสต์” 

(ชีวิตที่มีผลพระวิญญาณบริสุทธิ์ กท5:22-25) มีทั้งหมด 4 ตอน

ตอนที่เพื่อเป็นพระพรกับชีวิตผู้อื่น

1. นำคนให้กลับมามีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้า  (22)

22ส่วนผลของพระวิญญาณนั้น คือความรัก ความยินดี สันติสุข ความอดทน ความกรุณา ความดี ความซื่อสัตย์ 23ความสุภาพอ่อนโยน การรู้จักบังคับตน เรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมบัญญัติห้ามไว้เลย

ส่วนคำว่า ผล ในกท5:22 หมายถึง พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นแหล่งกำเนิดของผล หรือผล มาจากอิทธิพลของพระวิญญาณบริสุทธิ์  หรือผลลัพทธ์มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ เปรียบเทียบผลพระวิญญาณบริสุทธิ์ในข้อนี้ เป็นงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ไม่ใช่การกระทำดีของมนุษย์

ส่วนผลของพระวิญญาณนั้น จะเกิดขึ้นเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้เราบังเกิดใหม่ การบังเกิดใหม่ไม่ใช่งานที่เกิดจากการพากเพียรทำความดีของมนุษย์  ส่วนผลของพระวิญญาณนั้นจะได้ผลดีมากน้อยขนาดไหน ขึ้นอยู่กับการดำเนินชีวิตของคนนั้นสัมพันธ์สนิทกับพระเจ้ามากน้อยขนาดไหน เรายอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ควบคุมชีวิตเรามากน้อยขนาดไหน

สตีฟ เทย์เลอร์กล่าวว่าผลหลักของพระวิญญาณในชีวิตของผู้เชื่อ คือ ให้ชีวิตของพระเยซูปรากฎชัดขึ้นในชีวิตของเขา ผลเหล่านี้เป็นบุคลิกของพระเยซู เกิดขึ้นตามการยอมจำนนกับพระวิญญาณ และรับการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

ตอนที่2 เป็นพระพรกับชีวิตของเรา คือ ทำให้เรามาเชื่อพระเจ้าแล้ว ในวันนี้เรามาดูรายละเอียดของผลพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่นำชีวิตผู้อื่นให้กลับมามีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้า 3 ประการ

ความรัก GK26:agapé (n) อ่านว่า(ag-ah’-pay) เป็นความรักที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้า หรือความรักที่พระเจ้าเกี่ยวข้อง หรือสิ่งซึ่งพระเจ้าโปรดปราน

ลักษณะของผลพระวิญญาณบริสุทธิ์ เรื่องความรัก จึงทำให้ผู้อื่นเข้าใจความรักของพระเจ้าที่มีต่อพวกเขาได้ รักพระเจ้าตอบกลับได้ และนำความรักของพระเจ้าไปถึงผู้อื่นต่อไปได้

เราไม่สามารถเก็บความรักของพระเจ้าไว้ในชีวิตเราได้ แต่พระเจ้าต้องการให้เรารักผู้อื่นด้วย เป็นการสำแดงผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตเราเป็นพระพรต่อผู้อื่น นำเขามารู้จักความรักของพระเจ้า

กท5:13-14 พี่น้องทั้งหลาย เพราะว่าท่านถูกเรียกให้มีเสรีภาพ ขอแต่เพียงอย่าถือโอกาสใช้เสรีภาพเพื่อทำตามเนื้อหนัง แต่จงรับใช้กันและกันด้วยความรักเถิด 14เพราะว่าธรรมบัญญัติทั้งสิ้นนั้นสรุปได้เป็นคำเดียว คือว่า จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง

ผู้อื่นเข้าใจความรักของพระเยซูคริสต์ที่มีต่อเขาได้ ผ่านชีวิตของผู้เชื่อที่สำแดงความรักของพระเจ้า โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์

กท5:5-6เพราะว่าโดยพระวิญญาณและความเชื่อ เราก็รอคอยความชอบธรรมที่เราหวังว่าจะได้รับ 6เพราะว่าในพระเยซูคริสต์นั้น การเข้าสุหนัตหรือไม่เข้าสุหนัตไม่เกิดประโยชน์อันใด แต่ความเชื่อซึ่งแสดงออกเป็นการกระทำด้วยความรักนั้นสำคัญ

ก่อนหน้ามาเชื่อพระเจ้า พวกเขาไม่มีทางรักพระเจ้าได้เลย เพราะเขาไม่รู้ว่าพระเจ้ารักเขาอย่างไร แต่เมื่อเขาบังเกิดใหม่ โดยเชื่อพระเยซูคริสต์ พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้เขาเกิดชีวิตฝ่ายวิญญาณ เขาจึงรู้จักความรักของพระเจ้า รักพระเจ้ากลับคืนได้นั่นเอง นี่เป็นผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตผู้เชื่อ ยิ่งไปกว่านั้น พระเจ้าอยากให้เขานำความรักของพระเจ้าให้กับผู้อื่นต่อไปด้วย

ความยินดี GK5479:chara (n) อ่านว่า(khar-ah’) ความชื่นชมยินดีในพระเจ้า ความชื่นชมยินดีที่เกิดจากพระเยซูคริสต์

ใช้ในความหมาย มีความชื่นชมยินดีเมื่อมีคนที่กลับใจใหม่ คนที่ได้รับความชื่นชมยินดีเช่นนี้ จึงอยากจะให้คนอื่นได้รับความชื่นชมยินดีเช่นกัน

ลก15:7 เราบอกท่านทั้งหลายว่า ในทำนองเดียวกัน จะมีความชื่นชมยินดีในสวรรค์เรื่องคนบาปคนเดียวที่กลับใจใหม่ มากกว่าเรื่องคนชอบธรรมเก้าสิบเก้าคนที่ไม่ยอมกลับใจ

ลก15:10ในทำนองเดียวกัน เราบอกท่านทั้งหลายว่า จะมีความชื่นชมยินดีท่ามกลางพวกทูตสวรรค์ของพระเจ้าเรื่องคนบาปคนเดียวที่กลับใจใหม่

ก่อนหน้าที่พวกเขาจะมาเชื่อพระเจ้า ความชื่นชมยินดีของเขาไม่ได้เกิดจากความสัมพันธ์ที่มีต่อพระเจ้า แต่เกิดจากปัจจัยอื่นๆ แต่เมื่อเขาบังเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณแล้ว พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้เขาชื่นชมยินในพระเจ้า ที่เป็นบุคคลได้ มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้ ไม่มีบาปเป็นอุปสรรคขัดขวางต่อไป

จึงทำให้เขาชื่นชมยินดีพระเจ้าได้

ย่ิงกว่านั้นเขาสามารถทำให้ผู้อื่นได้รับความยินดีเหมือนอย่างที่เขาได้รับ โดยการประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ ให้ผู้อื่นได้เชื่อวางใจในพระองค์เช่นกัน

สันติสุข GK1515:eiréné (n) อ่านว่า (i-ray’-nay) ความสงบสุขระหว่างบุคคล ความสามัคคี ความสงบเรียบร้อย

พระเยซูคริสต์เป็นผู้นำการคืนดีระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ ไม่เป็นศัตรูต่อกันเราจึงสร้างความสงบสุขระหว่างมนุษย์ด้วยกัน ผู้เชื่อจึงไม่สร้างศัตรู

รม14:19 เหตุฉะนั้นให้เรามุ่งประพฤติในสิ่งซึ่งทำให้เกิดความสงบสุขและความเจริญแก่กันและกัน

อฟ4:3 จงพยายามรักษาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่มาจากพระวิญญาณนั้น โดยมีสันติภาพเป็นเครื่องผูกพัน 

พวกเขาเคยดำเนินชีวิตขาดความหมายแท้จริงว่า เขาเกิดมาทำไม อยู่เพื่ออะไร ตายแล้วไปไหน แต่เมื่อเขาได้บังเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณ เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ เขาเกิดสันติภาพกับพระเจ้า ไม่มีสงครามต่อกัน เมื่อเขารู้ว่าพระเจ้ารักเขา พระเจ้าชื่นชมยินดีเมื่อเขากลับใจใหม่ เขาจึงมีสันติสุขแท้ของชีวิตได้

ฟป4:7 แล้วสันติสุขของพระเจ้าที่เกินความเข้าใจ จะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านทั้งหลายไว้ในพระเยซูคริสต์

นี่เป็นเหตุผลสำคัญที่คริสเตียน นำความรัก ความชื่นชมยินดี และสันติสุขแท้ ของพระเจ้าไปถึงผู้คน เพราะเขาเองได้รับสิ่งเหล่านี้จากพระเจ้า และอยากให้ผู้อื่นได้รับเช่นเดียวกันนั่นเอง

2. นำคนให้เข้าใจพระทัยของพระเจ้า (22)

22ส่วนผลของพระวิญญาณนั้น คือความรัก ความยินดี สันติสุข ความอดทน ความกรุณา ความดี ความซื่อสัตย์ 23ความสุภาพอ่อนโยน การรู้จักบังคับตน เรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมบัญญัติห้ามไว้เลย

กท5:25 “มีชีวิตในที่นี้ หมายถึง ลักษณะการใช้ชีวิต ลักษณะชีวิต ลักษณะทางศิลธรรม ถูกกระตุ้นโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์

พระเจ้าปฎิบัติต่อพวกเขาอย่างไรก่อนหน้ามาเชื่อพระเจ้า ตอนที่พวกเขาใช้ชีวิตตามเนื้อหนัง ตามความบาป เขาไม่มีชีวิตฝ่ายวิญญาณ แต่พระเจ้าทรงอดทน ทรงกรุณา ทรงมีความดีต่อคนบาปที่ดำเนินชีวิตตามเนื้อหนัง

พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำให้พวกเขาเข้าใจพระทัยพระเจ้า ทำไมพระเจ้าจึงทรงดีต่อพวกเขา ให้เรามาดูรายละเอียดของผลพระวิญญาณบริสุทธิ์ ที่นำคนให้เข้าใจพระทัยของพระเจ้า 3 ประการ

ความอดทน GK3115:makrothumia (n) อ่านว่า (mak-roth-oo-mee’-ah)  ความอดทนที่พระเจ้าควบคุมไว้ ถูกใช้ในความหมาย พระองค์ทรงอดทน  ความอดทนแท้จริง หมายถึง การทนทุกข์อย่างยาวนาน ความอดทนนาน เป็นพระลักษณะที่ดีของพระเจ้า

รม9:22-23เป็นไปได้ไหมที่พระเจ้าทรงประสงค์จะแสดงพระพิโรธ และให้ฤทธิ์เดชของพระองค์ปรากฏ แต่พระองค์ทรงอดทนมากต่อคนเหล่านั้นที่เป็นภาชนะแห่งพระพิโรธ ซึ่งเตรียมไว้สำหรับความพินาศ23เพื่อจะได้ทรงให้ศักดิ์ศรีอันอุดมของพระองค์ปรากฏแก่บรรดาผู้ที่เป็นภาชนะแห่งพระเมตตา ซึ่งพระองค์ได้ทรงจัดเตรียมไว้ก่อนให้สมกับศักดิ์ศรีนั้น?

พระเจ้าอยากให้เราอดทนอย่างนั้นกับผู้อื่นเช่นกัน เพื่อให้เขารับความรอด

ยก5:10-11พี่น้องทั้งหลาย จงเอาอย่างการทนทุกข์และการอดทนของบรรดาผู้เผยพระวจนะซึ่งกล่าวในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า 11นี่แน่ะ เราถือว่าคนเหล่านั้นที่สู้ทนก็เป็นสุข ท่านได้ยินเรื่องความทรหดอดทนของโยบ และได้เห็นสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำให้เขาในบั้นปลาย คือว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมีความสงสารและความเมตตากรุณาเพียงไร

ความกรุณา GK5544:chréstotés (n) อ่านว่า (khray-stot’-ace)

หมายถึง ทำประโยชน์ให้ ให้บริการ ทำให้พบความต้องการแท้ในทางของพระเจ้า ในเวลาของพระเจ้า ความกรุณานี้เกิดจากพระเจ้า ไม่ใช่เกิดจากความตั้งใจของเรา ความกรุณาเป็นส่ิงซึ่งตรงกันข้ามกับจิตใจโหดร้าย

พระเจ้ากรุณาแก่พวกเขาเพื่อให้เรากลับใจใหม่จากความบาป คืนดีกับพระเจ้า สร้างชีวิตใหม่ ชำระเราเป็นคนชอบธรรม เพื่อให้รับมรดกที่หวัง คือ ชีวิตนิรันดร์ คำว่ากรุณาในทิตัส บอกว่าดีเลิศ

ทต3:4-7 แต่เมื่อความดีเลิศและความรักของพระเจ้า พระผู้ช่วยให้รอดของเรามาปรากฏ 5พระองค์ก็ทรงช่วยเราให้รอด ไม่ใช่เพราะความชอบธรรมที่เราทำเอง แต่ด้วยพระเมตตาของพระองค์โดยผ่านการชำระให้บังเกิดใหม่และสร้างใหม่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 6พระวิญญาณองค์นี้แหละที่พระเจ้าประทานให้แก่เราอย่างบริบูรณ์ผ่านทางพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเรา 7เพื่อว่าเมื่อเราถูกชำระให้ชอบธรรมโดยพระคุณของพระองค์แล้ว ก็จะได้เป็นผู้รับมรดกตามที่หวังไว้คือชีวิตนิรันดร์

คนที่รับใช้พระเจ้าส่วนใหญ่ล้วนแต่เป็นคนที่เข้าใจพระคุณของพระเจ้า พระองค์ดีต่อชีวิตเราอย่างไร เราจึงปรารถนาให้ผู้อื่นได้รับพระพรเหมือนเรา

ความดี GK19:agathosune(n) อ่านว่า (ag-ath-o-soo’-nay) หมายถึง ความดีที่มาจากพระเจ้าสู่ชีวิตของผู้เชื่อ สำแดงออกเป็นพระลักษณะของพระเจ้าในชีวิต ทำให้มีความตั้งใจดีในทางของพระเจ้า

กท6:8-10 คนที่หว่านสิ่งที่ตอบสนองเนื้อหนังของตน ก็จะเก็บเกี่ยวความเปื่อยเน่าจากเนื้อหนังนั้น แต่คนที่หว่านสิ่งที่ตอบสนองพระวิญญาณ ก็จะเก็บเกี่ยวชีวิตนิรันดร์จากพระวิญญาณนั้น 9อย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดี เพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้ว เราก็จะเก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควร 10เพราะฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาส ให้เราทำดีต่อทุกคน และเฉพาะอย่างยิ่ง ต่อคนที่เป็นสมาชิกของครอบครัวแห่งความเชื่อ

พวกเขาได้เข้าใจพระเจ้ามากขึ้นว่า กว่าที่เขาจะมาเชื่อพระเจ้านั้น พระองค์ทรงอดทน ทรงกรุณา และมีความดีต่อเขามากเพียงไร บางครั้งพระเจ้าก็ทรงทำดีต่อพวกเขาผ่านคนของพระเจ้าที่ดำเนินชีวิตกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้า ให้เป็นพระพรกับพวกเขา เมื่อพวกเขาได้มาเชื่อพระเยซูคริสต์  พระองค์ปรารถนาให้เขานำความจริงนี้ไปช่วยเหลือผู้อื่นเช่นเดียวกัน

3. นำคนให้ทำพันธกิจของพระเจ้า (22-23)

22ส่วนผลของพระวิญญาณนั้น คือ ความซื่อสัตย์ 23ความสุภาพอ่อนโยน การรู้จักบังคับตน เรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมบัญญัติห้ามไว้เลย

เรามาดูรายละเอียดของผลพระวิญญาณบริสุทธิ์ ที่นำคนให้ทำพันธกิจ ของพระเจ้า 3 ประการ

ความซื่อสัตย์ GK4102:pistis (n) อ่านว่า (pis’-tis) แปลได้ว่า ความเชื่อ ความวางใจ ความมั่นใจ เป็นของประทานจากพระเจ้า ไม่ใช่เกิดจากมนุษย์ เป็นความเชื่อที่พระเจ้าทำงานในใจให้ผู้เชื่อ เชื่อวางใจพระเจ้า

เมื่อพวกเขาเกิดความเชื่อในพระเจ้าแล้ว พวกเขาสามารถเข้าใจพันธกิจแห่งความรอดของพระเจ้า ผ่านทางพระเยซูคริสต์  และนำคนอื่นมาเชื่อพระเจ้าเช่นกัน โดยการประกาศความเชื่อนี้ออกไป ดำเนินชีวิตตามความเชื่อนี้

กท3:14,22 เพื่อพรของอับราฮัมจะได้มาถึงบรรดาคนต่างชาติ ที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ เพื่อเราจะได้รับพระวิญญาณตามพระสัญญาโดยความเชื่อแต่พระคัมภีร์ได้จองจำทุกคนไว้ในบาป เพื่อพระสัญญาที่ตั้งอยู่บนความเชื่อในพระเยซูคริสต์จะถูกมอบให้แก่บรรดาผู้ที่เชื่อ

ความสุภาพอ่อนโยน GK4240:prautés (n) อ่านว่า (prah-oo’-tace)

เกิดจากพระเจ้า และสำเร็จโดยการทรงนำ การเสริมกำลังจากพระเจ้า  ความสุภาพอ่อนโยน เป็นความสมดุลระหว่างความมีคุณธรรมและการดำเนินการด้วยความเชื่อ

เมื่อเขาเข้าใจพันธกิจของพระเจ้า เราก็จะเรียนรู้ทำตามอย่างพระเจ้าได้

กท6:1พี่น้องทั้งหลาย แม้จับใครที่ละเมิดประการใดได้ พวกท่านซึ่งอยู่ฝ่ายพระวิญญาณ จงช่วยคนนั้นด้วยใจสุภาพอ่อนโยนให้เขากลับตั้งตัวใหม่ โดยคิดถึงตัวเอง เกรงว่าท่านจะถูกทดลองด้วย 

การรู้จักบังคับตน GK1466:egkrateia (n) อ่านว่า (eng-krat’-i-ah) เป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า ในการควบคุมตนเอง ในการอดกลั้นใจ ที่จะไม่ดำเนินชีวิตตามเนื้อหนัง ตามความบาป

.เปาโลบอกว่า ท่านเข้าใจความจริงนี้ ไม่ใช้ชีวิตเพื่อโลก แต่รับการสร้าง โดยการประพฤติตาม หากไม่รู้จักบังคับตน แม้รู้ความจริงแต่ทำตามไม่ได้

กท6:14-16 ข้าพเจ้าไม่ขออวดอะไรนอกจากเรื่องกางเขนของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ซึ่งโดยกางเขนนั้นโลกได้ตายจากข้าพเจ้า และข้าพเจ้าก็ได้ตายจากโลก 15เพราะว่าจะเข้าสุหนัตหรือไม่นั้น ไม่สำคัญอะไร แต่การที่ถูกสร้างใหม่นั้นสำคัญ 16สันติสุขและพระเมตตาจงมีแก่ทุกคนที่ประพฤติตามกฎนี้ และแก่อิสราเอลของพระเจ้า

1คร 9:25 ส่วนนักกีฬาทุกคนก็ควบคุมตัวเองในทุกด้าน พวกเขาทำเพื่อจะได้มงกุฎใบไม้ที่ร่วงโรยได้ แต่มงกุฎของเราจะไม่ร่วงโรยเลย

เมื่อมาถึงตอนนี้ พวกเขาจะเข้าใจว่าผลพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพระพรกับชีวิตฝ่ายวิญญาณของเขา ทำให้เขาสามารถเข้าใจพระเจ้าได้มากขึ้นในแง่มุมต่างๆ มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าดีขึ้น เข้าใจพระทัยของพระเจ้ามากขึ้น เข้าใจพันธกิจของพระเจ้าได้มากขึ้น

เรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมบัญญัติห้ามไว้เลย

เรื่องอย่างนี้ คือ เรื่องผลพระวิญญาณบริสุทธิ์ ไม่ได้ขัดแย้งกับเรื่องธรรมบัญญัติ จากบริบทของกาลาเทีย .เปาโลต้องการให้ผู้เชื่อเข้าใจว่าความรอดให้โดยพระคุณของพระเจ้า  พวกเขารับไว้ด้วยความเชื่อ เมื่อพวกเขาบังเกิดใหม่โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ แล้วก็ขอให้ดำเนินชีวิตกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ต่อไป ไม่ใช่กลับไปดำเนินชีวิตตามธรรมบัญญัติ หรือดำเนินชีวิตตามศาสนาเดิม หรือดำเนินชีวิตตามศิลธรรมจรรยานั่นเอง

.เปาโลให้สังเกตชีวิตของผู้เชื่อ โดยดูจากพระลักษณะชีวิตของพระเยซูคริสต์ หรือผู้เชื่อนั้นมีผลพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของพวกเขาหรือไม่

ที่ผู้เชื่อดำเนินชีวิตทำดีนั้น ไม่ใช่มาจากความกลัวว่าตนจะไม่รับความรอด หรือพึ่งพาการกระทำดีเพื่อจะรับความรอด หรือการรักษาบัญญัติของตนเพื่อตนจะรับความรอด

.เปาโลเน้นให้ผู้เชื่อดำเนินชีวิตรักษาความสัมพันธ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ตลอดเวลา อฟ2:22และในพระองค์นั้น พวกท่านก็กำลังถูกก่อร่างสร้างขึ้นด้วยกันให้เป็นที่สถิตของพระเจ้าโดยพระวิญญาณ

ผลของการทำอย่างนั้น จะทำให้การกระทำที่แสดงออกมาจะเกิดผลดีเองโดยมาจากชีวิตของพระเจ้าที่อยู่ในเรานั่นเอง

ผู้เชื่อไม่ได้ทำความดีเพื่อจะรักษาความรอด หรือทำดีเพื่อจะรับรอด แต่ทำดีเพราะมาจากการมีชีวิตกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ และรักษาความเชื่อพระเจ้าด้วยการมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระวิญญาณบริสุทธิ์   

มิลลาร์ด เจ.อีริคสัน กล่าวว่า ถ้าพวกเขาทำตามคำสอนนี้ พระวิญญาณก็จะประทานคุณภาพชีวิตให้ ซึ่งเรียกโดยรวมว่า ผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์

ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

กิจขจร ลิ่วเฉลิมวงศ์

สนใจติดต่อเรา หรือเชิญให้เทศนา ให้สอนหรือให้อบรม

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

รายการอ้างอิง
1เฮนรี่เกลน แคลเรนซ์แปลโดย ชุมแสงวรรณภา เรืองเจริญสุขศาสนศาสตร์ระบบพิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯกนกบรรณสาร, 1995, หน้า 333-341.
2จอห์นเดวิส. เพิ่มความรู้พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพฯกนกบรรณสาร, 1997, หน้า 105-108.
3https://biblehub.com/commentaries/maclaren/galatians/5.htm
4สตีฟเทย์เลอร์. ความจริงที่ควรเข้าใจพิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯพระคริสตธรรมกรุงเทพ, 2013, หน้า 61.
5https://biblehub.com/greek/26.htm
6https://biblehub.com/greek/5479.htm
7https://biblehub.com/greek/2198.htm
8https://biblehub.com/greek/3115.htm
9https://biblehub.com/greek/5544.htm
10https://biblehub.com/greek/19.htm
11https://biblehub.com/greek/4102.htm
12https://biblehub.com/greek/4240.htm
13https://biblehub.com/greek/1466.htm
14 มิลลาร์ด เจอีริคสันแปลโดย ธนาภรณ์ ธรรมสุจริตกุลศาสนศาสตร์คริสเตียน เล่ม2. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯพระคริสตธรรมกรุงเทพ, ธันวาคม2009, หน้า 971.
บทความก่อนหน้านี้กท5:22-25 ตอนที่ 2 เพื่อเป็นพระพรกับชีวิตตนเอง
บทความถัดไปกท5:22-25 ตอนที่ 4 เพื่อจะไม่ดำเนินชีวิตตามเนื้อหนัง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่