ลักษณะชีวิตคริสเตียนที่ดำเนินชีวิต

(ผู้เขียน:กิจขจร ลิ่วเฉลิมวงศ์ วันที่ 21 เม.ษ. 2020)

“สัมพันธ์สนิทกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระคริสต์”

ชีวิตที่มีผลพระวิญญาณบริสุทธิ์ กท5:22-25

ก้าวที่ 34 เพื่อเป็นพื้นฐานลักษณะชีวิตคริสเตียน

ก้าวที่ 35 เพื่อเป็นพระพรกับชีวิตตนเอง

ก้าวที่ 36 เพื่อเป็นพระพรกับชีวิตผู้อื่น

ก้าวที่ 37 เพื่อจะไม่ดำเนินชีวิตตามเนื้อหนัง

 

ลักษณะชีวิตคริสเตียนที่ดำเนินชีวิต 

สัมพันธ์สนิทกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระคริสต์

กท5:22-25 ชีวิตที่มีผลพระวิญญาณบริสุทธิ์

ตอนที่ 2 เพื่อเป็นพระพรกับชีวิตตนเอง

1. สร้างชีวิตให้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้า  (22)

2. สร้างชีวิตให้เข้าใจพระทัยของพระเจ้า (22)

3. สร้างชีวิตให้ทำพันธกิจของพระเจ้า (22-23)

22ส่วนผลของพระวิญญาณนั้น คือความรัก ความยินดี สันติสุข ความอดทน ความกรุณา ความดี ความซื่อสัตย์ 23ความสุภาพอ่อนโยน การรู้จักบังคับตน เรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมบัญญัติห้ามไว้เลย 

24ผู้ที่อยู่ฝ่ายพระเยซูคริสต์ได้ตรึงเนื้อหนังไว้ที่กางเขนพร้อมกับราคะและตัณหาแล้ว

25ถ้าเรามีชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณ ก็จงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณด้วย 

คำนำ

เบื้องหลังของพระธรรมตอนนี้

.เปาโลเขียนจดหมายกาลาเทียเพื่อให้ยิวที่มาเชื่อพระเจ้า กลับมาสู่ความเชื่อคริสเตียนที่แท้จริง .เปาโลอยากให้พี่น้องที่กาลาเทียทราบว่าพวกเขาควรปฎิบัติและดำเนินชีวิตคริสเตียนอย่างไร หากพวกเขามีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้าโดยความเชื่อผ่านทางพระเยซูคริสต์เท่านั้น

ความรอดเป็นราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทำให้พวกเขาเชื่อในพระเยซูคริสต์   ความรอดที่พวกเขาได้รับมาจากพระคุณของพระเจ้า ไม่ใช่ได้มาจากโดยความตั้งใจของตนเอง หรือพึ่งการกระทำของพวกเขาเองตามธรรมบัญญัติของโมเสส

ยิ่งกว่านั้นหลังจากเชื่อพระเยซูคริสต์แล้ว พี่น้องบางยังถูกสอนให้ต้องรักษาธรรมบัญญัติของโมเสสเพิ่มเติมเพื่อจะรักษาความรอดต่อไป นี่จึงเป็นเหตุที่อ.เปาโลต้องเขียนจดหมายฝากฉบับนี้เพื่อให้เขาเข้าใจให้ถูกต้อง

แท้ที่จริงแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นพระเจ้า ตามที่อ.เปาโลบันทึกไว้

กท4:4-6 แต่เมื่อครบกำหนดแล้ว พระเจ้าก็ทรงใช้พระบุตรของพระองค์มา ประสูติจากสตรีเพศและทรงถือกำเนิดใต้ธรรมบัญญัติ 5เพื่อจะทรงไถ่คนเหล่านั้นที่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติ เพื่อให้เราได้รับฐานะเป็นบุตร 6และเพราะท่านทั้งหลายเป็นบุตรแล้วพระองค์จึงทรงใช้พระวิญญาณแห่งพระบุตรของพระองค์ เข้ามาในใจของเราร้องว่าอับบา (พ่อ)

พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทำราชกิจหลายอย่าง เช่น สัมพันธ์กับมนุษย์ในการทรงสร้าง ทั้งผู้ที่เชื่อพระเจ้า และผู้ที่ยังไม่เชื่อพระเจ้า สัมพันธ์กับพระคริสต์ และ สัมพันธ์กับพระคัมภีร์ 

สำหรับราชกิจมากมายที่เกี่ยวกับผู้เชื่อ เช่น ทรงทำงานในใจให้เชื่อ ทรงทำให้บังเกิดใหม่ ทรงช่วยในการดำเนินชีวิตฝ่ายวิญญาณ และการบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์

กท5:22ส่วนผลของพระวิญญาณนั้น คือแท้ที่จริงไวยากรณ์บอกว่าเป็นรูปเอกพจน์ แม้จะมีผลถึง 9 อย่าง แต่เป็นผลเดียว คือ พระวิญญาณบริสุทธิ์ ดังนั้น เราจึงไม่สามารถแบ่งกลุ่มย่อยเรื่องผลพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้

แต่เพื่อการอธิบายผลพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้จดจำง่าย นำไปปฎิบัติได้ การอธิบายโดยแบ่งกลุ่มย่อยช่วยให้เราเข้าใจง่ายขึ้น

วันนี้เราจึงมาเรียนรู้เรื่องราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้เชื่อ ผ่านหัวข้อคำเทศนา ลักษณะชีวิตคริสเตียนที่ดำเนินชีวิต 

สัมพันธ์สนิทกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระคริสต์” 

(ชีวิตที่มีผลพระวิญญาณบริสุทธิ์ กท5:22-25) มีทั้งหมด 4 ตอน

ตอนที่เพื่อเป็นพระพรกับชีวิตตนเอง

1. สร้างชีวิตให้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้า  (22)

22ส่วนผลของพระวิญญาณนั้น คือความรัก ความยินดี สันติสุข ความอดทน ความกรุณา ความดี ความซื่อสัตย์ 23ความสุภาพอ่อนโยน การรู้จักบังคับตน เรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมบัญญัติห้ามไว้เลย

ส่วนคำว่า ผล ในกท5:22 หมายถึง พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นแหล่งกำเนิดของผล หรือผล มาจากอิทธิพลของพระวิญญาณบริสุทธิ์  หรือผลลัพทธ์มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ เปรียบเทียบผลพระวิญญาณบริสุทธิ์ในข้อนี้ เป็นงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ไม่ใช่การกระทำดีของมนุษย์

ส่วนผลของพระวิญญาณนั้น จะเกิดขึ้นเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้เราบังเกิดใหม่ การบังเกิดใหม่ไม่ใช่งานที่เกิดจากการพากเพียรทำความดีของมนุษย์  ส่วนผลของพระวิญญาณนั้นจะได้ผลดีมากน้อยขนาดไหน ขึ้นอยู่กับการดำเนินชีวิตของคนนั้นสัมพันธ์สนิทกับพระเจ้ามากน้อยขนาดไหน เรายอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ควบคุมชีวิตเรามากน้อยขนาดไหน

ความสำคัญต่อการเข้าใจลักษณะชีวิตคริสเตียนที่ดำเนินชีวิตสัมพันธ์สนิทกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระคริสต์ คือ เป็นประโยชน์กับเราสร้างชีวิต(ฝ่ายวิญญาณ) ให้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้านั่นเอง

สตีฟ เทย์เลอร์กล่าวว่าผลหลักของพระวิญญาณในชีวิตของผู้เชื่อ คือ ให้ชีวิตของพระเยซูปรากฎชัดขึ้นในชีวิตของเขา ผลเหล่านี้เป็นบุคลิกของพระเยซู เกิดขึ้นตามการยอมจำนนกับพระวิญญาณ และรับการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

เรามาดูรายละเอียดของผลพระวิญญาณบริสุทธิ์ ที่สร้างชีวิตให้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้า 3 ประการ

ความรัก GK26:agapé (n) อ่านว่า(ag-ah’-pay) เป็นความรักเกี่ยวกับพระเจ้า หรือสิ่งซึ่งพระเจ้าโปรดปราน

ลักษณะของผลพระวิญญาณบริสุทธิ์ เรื่องความรัก ทำให้เราเข้าใจความรักของพระเจ้าที่มีต่อเราได้ และรักพระเจ้าตอบกลับได้

รม5:8 แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เรา คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น พระคริสต์สิ้นพระชนม์เพื่อเรา

รม8:39 หรือซึ่งสูง หรือซึ่งลึก หรือสิ่งใดๆ อื่นที่ได้ทรงสร้างแล้วนั้น จะไม่สามารถทำให้เราขาดจากความรักของพระเจ้า ซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้

ทำให้เราเข้าใจถึงความรักของพระเยซูคริสต์ที่มีต่อเราได้

ยน15:9 พระบิดาทรงรักเราอย่างไร เราก็รักพวกท่านอย่างนั้น จงติดสนิทอยู่กับความรักของเรา

2คร5:14เพราะว่าความรักของพระคริสต์ควบคุมเราอยู่ เรามั่นใจเช่นนี้ว่ามีผู้หนึ่งสิ้นพระชนม์เพื่อทุกคน ดังนั้นทุกคนจึงตายแล้ว 

ทำให้เราสามารถรักพระเจ้าตอบแทนกลับไปได้

อฟ3:16-19 ข้าพเจ้าทูลขอให้ประทานความเข้มแข็งภายในจิตใจด้วยฤทธานุภาพที่มาทางพระวิญญาณของพระองค์แก่พวกท่าน ตามพระสิริอันอุดมของพระองค์ 17ให้พระคริสต์ประทับในใจของท่านโดยทางความเชื่อ ให้ท่านได้หยั่งรากและตั้งมั่นอยู่ในความรัก 18ข้าพเจ้าทูลขอให้ท่านสามารถเข้าใจร่วมกับธรรมิกชนทั้งหมดถึงความกว้าง ความยาว ความสูง และความลึก 19คือให้ซาบซึ้งในความรักของพระคริสต์ซึ่งเกินความรู้ เพื่อพวกท่านจะได้รับความบริบูรณ์ของพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยม

ก่อนหน้ามาเชื่อพระเจ้า เราไม่มีทางรักพระเจ้าได้เลย เพราะเราไม่รู้ว่าพระเจ้ารักเราอย่างไร แต่เมื่อเราบังเกิดใหม่ โดยเชื่อพระเยซูคริสต์ พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้เราเกิดชีวิตฝ่ายวิญญาณ เราจึงรู้จักความรักของพระเจ้า และรักพระเจ้ากลับคืนได้นั่นเอง นี่เป็นผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตผู้เชื่อ

ความยินดี GK5479:chara (n) อ่านว่า(khar-ah’) ความชื่นชมยินดีในพระเจ้า ความชื่นชมยินดีที่เกิดจากพระเยซูคริสต์

ยน16:22-24ดังนั้นขณะนี้พวกท่านจึงมีความทุกข์ แต่เราจะมาหาท่านอีก และใจของท่านจะชื่นชมยินดี และจะไม่มีใครช่วงชิงความชื่นชมยินดีไปจากท่านได้ 23ในวันนั้นพวกท่านจะไม่ถามอะไรเราอีก เราบอกความจริงกับพวกท่านว่า ถ้าท่านขอสิ่งใดจากพระบิดาในนามของเรา พระองค์จะประทานสิ่งนั้นแก่ท่าน 24จนบัดนี้พวกท่านก็ยังไม่ได้ขอสิ่งใดในนามของเรา จงขอเถิดแล้วจะได้ เพื่อความชื่นชมยินดีของท่านจะมีเต็มเปี่ยม

  

ความชื่นชมยินดีที่เกิดจากพระวิญญาณบริสุทธิ์

1ธส1:6และท่านก็ทำตามอย่างของเรา และขององค์พระผู้เป็นเจ้า โดยที่ท่านได้รับคำสอนนั้นด้วยความยากลำบากมาก แต่ท่านยังมีความชื่นชมยินดีซึ่งเกิดจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ 

รม14:17เพราะว่าแผ่นดินของพระเจ้านั้นไม่ใช่การกินและการดื่ม แต่เป็นความชอบธรรมและสันติสุขและความชื่นชมยินดีในพระวิญญาณบริสุทธิ์ 

ใช้ในความหมายคนที่กลับใจใหม่ มีความชื่นชมยินดี

รม5:1-2 เพราะฉะนั้น เมื่อเราถูกชำระให้ชอบธรรมโดยความเชื่อแล้ว เราจึงอยู่อย่างสงบสุขเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าทางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา 2โดยทางพระองค์เราจึงเข้ามายืนอยู่ในร่มพระคุณนี้ และเราชื่นชมยินดีในความหวังว่าจะได้มีส่วนในพระสิริของพระเจ้า

1ปต1:8 พระองค์ผู้ที่พวกท่านไม่เคยเห็น แต่พวกท่านยังรักพระองค์อยู่ แม้ว่าขณะนี้พวกท่านไม่เห็นพระองค์ แต่พวกท่านยังเชื่อและชื่นชมยินดี ด้วยความยินดีเป็นล้นพ้นสุดจะพรรณนา

ก่อนหน้าที่เราจะมาเชื่อพระเจ้า ความชื่นชมยินดีของเราไม่ได้เกิดจากความสัมพันธ์ที่มีต่อพระเจ้า แต่เกิดจากปัจจัยอื่นๆ แต่เมื่อเราบังเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณแล้ว พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้เราชื่นชมยินในพระเจ้า ที่เป็นบุคคลได้ มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้ ไม่มีบาปเป็นอุปสรรคขัดขวางต่อไป

จึงทำให้เราชื่นชมยินดีพระเจ้าได้

ตัวอย่าง เหมือนเราเป็นนักโทษประหาร ในศาลฎีกา ศาลยกฟ้องไม่ลงโทษประหารตามที่มารฟ้อง แม้เราได้ทำความผิดไป ความรู้สึกของคนที่ได้รับการยกโทษประหารตอนนั้น จะมีความยินดีไหม จะยินดีขนาดไหน

สันติสุข GK1515:eiréné (n) อ่านว่า (i-ray’-nay) ความสงบสุขระหว่างบุคคล ความสามัคคี ความสงบเรียบร้อย

พระเยซูคริสต์เป็นผู้นำการคืนดีระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ ไม่เป็นศัตรูต่อกัน

อฟ2:14,16-17เพราะว่าพระองค์เองทรงเป็นสันติภาพของเรา โดยร่างกายของพระองค์ ทรงทำให้ทั้งสองฝ่ายเป็นหนึ่งเดียวกัน และทรงรื้อกำแพงที่แยกระหว่างสองฝ่ายคือการเป็นศัตรูกัน 16และทำให้ทั้งสองฝ่ายคืนดีกับพระเจ้าเป็นกายเดียวโดยทางกางเขน จึงเป็นเหตุให้การเป็นศัตรูกันหมดสิ้นไป 17พระองค์ทรงมาประกาศสันติภาพแก่พวกท่านที่อยู่ไกล และแก่บรรดาคนที่อยู่ใกล้

ก่อนหน้าที่เราจะมาเชื่อพระเจ้า เราจะไม่มีความสุข กลัวผลกรรมที่ทำไป กลัวผลบาป กลัวจะโดนลงโทษ กลัวไปนรก กลัวไปใช้กรรมที่ทำผิด เราไม่มีความมั่นใจเรื่องชีวิตหลังความตาย

เราดำเนินชีวิตขาดความหมายแท้จริงว่าเราเกิดมาทำไม อยู่เพื่ออะไร ตายแล้วไปไหน แต่เมื่อเราได้บังเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณ เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ เราเกิดสันติภาพกับพระเจ้า ไม่มีสงครามต่อกัน เมื่อเรารู้ว่าพระเจ้ารักเรา พระเจ้าชื่นชมยินดีเมื่อเรากลับใจใหม่ เราจึงมีสันติสุขแท้ของชีวิตได้

2. สร้างชีวิตให้เข้าใจพระทัยของพระเจ้า (22)

22ส่วนผลของพระวิญญาณนั้น คือความรัก ความยินดี สันติสุข ความอดทน ความกรุณา ความดี ความซื่อสัตย์ 23ความสุภาพอ่อนโยน การรู้จักบังคับตน เรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมบัญญัติห้ามไว้เลย

กท5:25 “มีชีวิตในที่นี้ หมายถึง ลักษณะการใช้ชีวิต ลักษณะชีวิต ลักษณะทางศิลธรรม ถูกกระตุ้นโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์

ก่อนหน้ามาเชื่อพระเจ้าเราใช้ชีวิตเนื้อหนังตามความบาป เราไม่มีชีวิตฝ่ายวิญญาณ แต่พระเจ้าปฎิบัติต่อเราอย่างไร พระเจ้าทรงอดทน ทรงกรุณา ทรงมีความดีต่อคนบาปที่ดำเนินชีวิตตามเนื้อหนัง พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำให้เราเข้าใจพระทัยพระเจ้า ให้เรามาดูรายละเอียดของผลพระวิญญาณบริสุทธิ์ ที่สร้างชีวิตให้เข้าใจพระทัยของพระเจ้า 3 ประการ

ความอดทน GK3115:makrothumia (n) อ่านว่า (mak-roth-oo-mee’-ah)  ความอดทนที่พระเจ้าควบคุมไว้ ถูกใช้ในความหมาย พระองค์ทรงอดทน  ความอดทนแท้จริง หมายถึง การทนทุกข์อย่างยาวนาน ความอดทนนาน เป็นพระลักษณะที่ดีของพระเจ้า  พระเจ้าอดทนนานขนาดไหนเรามาดูกัน

1ปต3:20ซึ่งในสมัยก่อนไม่เชื่อฟังพระเจ้า คราวเมื่อพระเจ้าทรงอดทนรอคอยให้กลับใจในสมัยโนอาห์ ขณะที่ท่านกำลังต่อเรือใหญ่ ในเรือนั้นมีน้อยคน คือแปดชีวิตรอดผ่านน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ความอดทนของพระเจ้า เมื่อเราจะได้รับความรอด ไม่ต้องรับการลงโทษ

2ปต3:15และจงถือว่าความอดทนขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเป็นโอกาสให้คนรอด ดังที่เปาโลน้องที่รักของเราได้เขียนจดหมายถึงพวกท่าน ตามสติปัญญาที่ประทานแก่เขานั้น 

ความกรุณา GK5544:chréstotés (n) อ่านว่า (khray-stot’-ace)

หมายถึง ทำประโยชน์ให้ ให้บริการ ทำให้พบความต้องการแท้ในทางของพระเจ้า ในเวลาของพระเจ้า ความกรุณานี้เกิดจากพระเจ้า ไม่ใช่เกิดจากความตั้งใจของเรา ความกรุณาเป็นส่ิงซึ่งตรงกันข้ามกับจิตใจโหดร้าย

พระเจ้ากรุณาแก่เราเพื่อให้เรากลับใจใหม่จากความบาป คืนดีกับพระเจ้า

รม2:4หรือว่าท่านประมาทพระกรุณาอันอุดม ความอดกลั้นพระทัย และความอดทนของพระองค์ โดยไม่รู้หรือว่าพระกรุณาคุณของพระเจ้านั้น มุ่งจะชักนำท่านให้กลับใจใหม่?

รม11:22เพราะฉะนั้นจงพิจารณาดูทั้งพระกรุณาและความเข้มงวดของพระเจ้า คือพระองค์ทรงเข้มงวดกับคนเหล่านั้นที่หลงผิดไป แต่พระองค์ทรงพระกรุณาท่าน ถ้าว่าท่านจะดำรงอยู่ในพระกรุณานั้นต่อไป มิฉะนั้นก็จะทรงตัดท่านออกเสียด้วย

ความดี GK19:agathosune(n) อ่านว่า (ag-ath-o-soo’-nay) หมายถึง ความดีที่มาจากพระเจ้าสู่ชีวิตของผู้เชื่อ สำแดงออกเป็นพระลักษณะของพระเจ้าในชีวิต ทำให้มีความตั้งใจดีในทางของพระเจ้า

2ธส 1:11เพราะเหตุนี้ เราจึงอธิษฐานเพื่อพวกท่านเสมอ ขอพระเจ้าของเราทรงให้ท่านเป็นผู้ที่สมควรแก่การทรงเรียกนั้น และขอพระองค์ทรงให้ความตั้งใจดีทุกประการ และกิจการแห่งความเชื่อทุกอย่างสำเร็จด้วยฤทธิ์เดชของพระองค์ 

อฟ5:8-11เพราะเมื่อก่อนท่านทั้งหลายเป็นความมืด แต่บัดนี้ท่านเป็นความสว่างในองค์พระผู้เป็นเจ้า จงดำเนินชีวิตอย่างคนของความสว่าง 9(เพราะว่าผลของความสว่างคือทุกอย่างที่เป็นความดี ความชอบธรรม และความจริง10จงค้นดูว่าอะไรเป็นสิ่งที่พอพระทัยองค์พระผู้เป็นเจ้า 11และอย่ามีส่วนในกิจการของความมืดที่ไร้ผล แต่จงเปิดเผยกิจการนั้นให้ปรากฏดีกว่า

เราได้เข้าใจพระเจ้ามากขึ้นว่า กว่าที่เราจะมาเชื่อพระเจ้านั้น พระองค์ทรงอดทน ทรงกรุณา และมีความดีต่อเรามากเพียงไร นั่นเป็นพระพรกับเราเมื่อได้มาเชื่อพระเยซูคริสต์

3. สร้างชีวิตให้ทำพันธกิจของพระเจ้า (22-23)

22ส่วนผลของพระวิญญาณนั้น คือ ความซื่อสัตย์ 23ความสุภาพอ่อนโยน การรู้จักบังคับตน เรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมบัญญัติห้ามไว้เลย

เรามาดูรายละเอียดของผลพระวิญญาณบริสุทธิ์ ที่สร้างชีวิตให้ทำพันธกิจ ของพระเจ้า 3 ประการ

ความซื่อสัตย์ GK4102:pistis (n) อ่านว่า (pis’-tis) แปลได้ว่า ความเชื่อ ความวางใจ ความมั่นใจ เป็นของประทานจากพระเจ้า ไม่ใช่เกิดจากมนุษย์ เป็นความเชื่อที่พระเจ้าทำงานในใจให้ผู้เชื่อ เชื่อวางใจพระเจ้า

เราเกิดความเชื่อในพันธกิจแห่งความรอดของพระเจ้า ผ่านทางพระเยซูคริสต์ 

1ยน5:4-5 เพราะทุกคนที่เกิดจากพระเจ้า ก็มีชัยเหนือโลก และความเชื่อของเรานี่แหละเป็นชัยชนะที่มีชัยเหนือโลก 5ใครล่ะที่มีชัยเหนือโลก? ไม่ใช่ใครอื่น คือคนที่เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้านั่นเอง

มีความมั่นใจในพันธกิจของพระเจ้า ว่าพระเจ้าจะรับรองให้สำเร็จ

ฮบ11:1-2ความเชื่อคือความมั่นใจในสิ่งที่หวังไว้ เป็นความแน่ใจในสิ่งที่มองไม่เห็น 2โดยความเชื่อนี้เองคนสมัยก่อนจึงได้รับการรับรองจากพระเจ้า

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้มีความเชื่อในพันธกิจของพระเจ้า

รม12:3ข้าพเจ้าขอกล่าวแก่ท่านทุกคนโดยพระคุณซึ่งประทานแก่ข้าพเจ้าแล้วว่า อย่าคิดถือตัวเกินที่ตนควรจะคิดนั้น แต่จงคิดอย่างสุขุมสมกับขนาดความเชื่อที่พระเจ้าประทานแก่ท่าน

ความสุภาพอ่อนโยน GK4240:prautés (n) อ่านว่า (prah-oo’-tace)

เกิดจากพระเจ้า และสำเร็จโดยการทรงนำ การเสริมกำลังจากพระเจ้า  ความสุภาพอ่อนโยน เป็นความสมดุลระหว่างความมีคุณธรรมและการดำเนินการด้วยความเชื่อ

เมื่อเราเข้าใจพันธกิจของพระเจ้า เราก็จะเรียนรู้ทำตามอย่างพระเจ้าได้

2ทธ2:25แก้ไขความคิดเห็นของฝ่ายตรงข้ามด้วยความสุภาพอ่อนโยน เพราะพระเจ้าอาจโปรดให้พวกเขากลับใจ และมาถึงความรู้ในความจริง 

ทต3:1-2 จงเตือนพวกเขาให้อยู่ใต้สิทธิอำนาจของบรรดาผู้ปกครองบ้านเมืองและพวกที่มีอำนาจ ให้เชื่อฟังและพร้อมจะทำการดีทุกอย่าง 2อย่าว่าร้ายใคร อย่าทะเลาะวิวาท แต่ให้ผ่อนหนักผ่อนเบาและแสดงความสุภาพอ่อนโยนอย่างยิ่งต่อทุกคน 

การรู้จักบังคับตน GK1466:egkrateia (n) อ่านว่า (eng-krat’-i-ah) เป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า ในการควบคุมตนเอง ในการอดกลั้นใจ ที่จะไม่ดำเนินชีวิตตามเนื้อหนัง ตามความบาป

2ปต1:6เอาการควบคุมตัวเองเพิ่มความรู้ เอาความทรหดอดทนเพิ่มการควบคุมตัวเอง และเอาความยำเกรงพระเจ้าเพิ่มความทรหดอดทน

กจ24:25ขณะที่เปาโลอ้างถึงความยุติธรรม ความอดกลั้นใจทางกามและการพิพากษาซึ่งจะมาภายหน้านั้น เฟลิกส์ก็สะดุ้งตกใจกลัว จึงกล่าวว่าวันนี้เจ้าไปได้แล้ว ถ้ามีโอกาสข้าจะเรียกเจ้ามาอีก” 

เมื่อมาถึงตอนนี้ เราจะเข้าใจว่าผลพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพระพรกับชีวิตฝ่ายวิญญาณของเรา ทำให้เราสามารถเข้าใจพระเจ้าได้มากขึ้นในแง่มุมต่างๆ มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าดีขึ้น เข้าใจพระเจ้ามากขึ้น เข้าใจพันธกิจของพระเจ้าได้มากขึ้น เรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมบัญญัติห้ามไว้เลย

เรื่องอย่างนี้ คือ เรื่องผลพระวิญญาณบริสุทธิ์ ไม่ได้ขัดแย้งกับเรื่องธรรมบัญญัติ จากบริบทของกาลาเทีย .เปาโลต้องการให้ผู้เชื่อเข้าใจว่าความรอดให้โดยพระคุณของพระเจ้า  พวกเขารับไว้ด้วยความเชื่อ เมื่อบังเกิดใหม่โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ แล้วก็ให้ดำเนินชีวิตกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ไม่ใช่ดำเนินชีวิตตามธรรมบัญญัติ หรือตามศาสนา หรือตามศิลธรรมจรรยานั่นเอง

แต่ให้สังเกตจากลักษณะชีวิตของพระเยซูคริสต์ หรือผลพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของผู้เชื่อ ไม่ใช่ดำเนินชีวิตโดยพึ่งพาการกระทำดี หรือการรักษาบัญญัติของตน แต่ให้รักษาความสัมพันธ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ แล้วการกระทำก็จะดีเอง แต่ไม่ได้ทำดีเพื่อจะรักษาความรอด หรือทำดีเพื่อจะรอด แต่ทำดีเพราะมาจากการมีชีวิตกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ และรักษาความเชื่อนี้

มิลลาร์ด เจ.อีริคสัน กล่าวว่า ถ้าพวกเขาทำตามคำสอนนี้ พระวิญญาณก็จะประทานคุณภาพชีวิตให้ ซึ่งเรียกโดยรวมว่า ผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์

ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

กิจขจร ลิ่วเฉลิมวงศ์

สนใจติดต่อเรา หรือเชิญให้เทศนา ให้สอนหรือให้อบรม

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

รายการอ้างอิง

1เฮนรี่เกลน แคลเรนซ์แปลโดย ชุมแสงวรรณภา เรืองเจริญสุขศาสนศาสตร์ระบบพิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯกนกบรรณสาร, 1995, หน้า 333-341.
2จอห์นเดวิส. เพิ่มความรู้พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพฯกนกบรรณสาร, 1997, หน้า 105-108.
3https://biblehub.com/commentaries/maclaren/galatians/5.htm
4สตีฟเทย์เลอร์. ความจริงที่ควรเข้าใจพิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯพระคริสตธรรมกรุงเทพ, 2013, หน้า 61.
5https://biblehub.com/greek/26.htm
6https://biblehub.com/greek/5479.htm
7https://biblehub.com/greek/2198.htm
8https://biblehub.com/greek/3115.htm
9https://biblehub.com/greek/5544.htm
10https://biblehub.com/greek/19.htm
11https://biblehub.com/greek/4102.htm
12https://biblehub.com/greek/4240.htm
13https://biblehub.com/greek/1466.htm
14 มิลลาร์ด เจอีริคสันแปลโดย ธนาภรณ์ ธรรมสุจริตกุลศาสนศาสตร์คริสเตียน เล่ม2. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯพระคริสตธรรมกรุงเทพ, ธันวาคม2009, หน้า 971.
บทความก่อนหน้านี้กท5:22-25 ตอนที่ 1 เพื่อเป็นพื้นฐานลักษณะชีวิตคริสเตียน
บทความถัดไปกท5:22-25 ตอนที่ 3 เพื่อเป็นพระพรกับชีวิตผู้อื่น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่